Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie zmiany dostrzega Pani w ci ą gu ostatnich 20 lat dotycz ą cych infrastruktury? Muszę przyznać, iż zmian jest bardzo dużo i sprzyjają one wszystkim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie zmiany dostrzega Pani w ci ą gu ostatnich 20 lat dotycz ą cych infrastruktury? Muszę przyznać, iż zmian jest bardzo dużo i sprzyjają one wszystkim."— Zapis prezentacji:

1

2 Jakie zmiany dostrzega Pani w ci ą gu ostatnich 20 lat dotycz ą cych infrastruktury? Muszę przyznać, iż zmian jest bardzo dużo i sprzyjają one wszystkim mieszkańcom naszej gminy. W ostatnich latach nakładem ogromnych środków finansowych rozbudowana została duża sieć dróg w naszej gminie. Zaznaczyć trzeba, że budowa nowych dróg to nie tylko zbudowanie dróg, ale wszystkich dodatkowych mediów – to przecież kanalizacje, oświetlenie i różne inne, myślę tu o środkach bezpieczeństwa.

3 Czy Pani zdaniem budowanie nowych dróg innymi s ł owy usprawnianie inwestytury gminnej przyczyni ł o si ę do rozwoju transportu publicznego w naszej gminie? Oczywiście, że tak! Wraz z rozwojem sieci komunikacyjnej ułatwiamy mieszkańcom przemieszczanie się w obrębie naszej gminy. Staramy się, aby do każdej posesji był łatwy dojazd co ułatwia wszelkim służbom technicznym i służbom ratunkowym szybkie udzielenie ewentualnej pomocy. Zaznaczyć należy, że komunikacja miejska w gminie, której 20 lat temu jeszcze wogóle nie było, dociera obecnie do każdego sołectwa ułatwiając tym samym mieszkańcom poruszanie, przemieszczanie się. Wywiad przeprowadzony z mieszkanką gminy Pawłowice.

4 Jak zmieni ł a si ę szko ł a? W ostatnich 20 latach powstały nowe szkoły (np. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach), a stare obiekty szkolne zostały rozbudowane (np. Szkoła w Starych Pawłowicach, w Pielgrzymowicach, w Golasowicach, w Krzyżowicach).Budynki zostały zmodernizowane, zaopatrzone w nowe źródła energii, sale gimnastyczne przy szkołach zostały unowocześnione lub zbudowane na nowo.

5 Czy poprawi ł si ę ich wygl ą d i wyposa ż enie? Szkoły spełniają wszystkie standardy XXI w. Zostały wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe i nowoczesne pomoce naukowe. Czy dzia ł aj ą w nich nowe kó ł ka i kluby europejskie? Szkoły prowadzą wiele kółek zainteresowań, a także realizują programy ogólnopolskie oraz proeuropejskie. Szkoły uczestniczą w międzynarodowych wymianach młodzieży.

6 Czy pana zdaniem m ł odzie ż ma wi ę ksze mo ż liwo ś ci edukacyjne? Oczywiście, w gminie istnieją podstawówki, gimnazja, liceum ogólnokształcące i szkoły kształtujące w różnych zawodach, np. górnika. W poszczególnych szkołach istnieją klasy sportowe i uczniowskie kluby sportowe, np. GUKS – Gwarek Pawłowice, który posiada osiągnięcia ogólnopolskie w koszykówce. W domach kultury także istnieją różne kółka zainteresowań. Wywiad przeprowadzony z mieszkańcem Gminy Pawłowice.

7 Czy biblioteka dzia ł a wraz z rozpocz ę ciem dzia ł alno ś ci Gminnego O ś rodka Kultury? Nie. Biblioteka działała już wcześniej od 1948r. Ile pozycji ksi ąż kowych znajduje si ę w zbiorach biblioteki? 34 tysiące. Jaki tytu ł cieszy si ę najwi ę kszym zainteresowaniem w ś ród m ł odzie ż y gimnazjum? Saga Zmierzch, Harry Potter oraz seria Plotkary.

8 Czy biblioteka zakupuje nowe tytu ł y ksi ąż kowe, które ciesz ą si ę zainteresowaniem czytelników? Tak. Sk ą d biblioteka czerpie fundusze na zakup nowych ksi ąż ek? Z urzędu gminy. Od 2 lat biblioteka również czerpie fundusze z programów pozarządowych Ministra Kultury Rozwoju Bibliotek.

9 Kiedy powsta ł GOK, a kiedy Osiedlowy Dom Kultury? GOK powstał w 1966r., a Osiedlowy Dom Kultury w 2000r. Kto zajmuje si ę organizowaniem festynów i ró ż nych imprez dla mieszka ń ców gminy? Zajmuje się tym dyrekcja Domu Kultury przy współpracy Urzędu Gminy.

10 Czy istniej ą kó ł ka zainteresowa ń dla doros ł ych? Jakie? Tak istnieją. Są to kursy dla dorosłych „Edu-s”, czyli kursy j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęcia komputerowe i warsztaty plastyczne. Jakie zaj ę cia prowadzone s ą dla dzieci i m ł odzie ż y? Prowadzone są warsztaty teatralne i plastyczne, Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice” i grupa Mażoretek dla młodzieży. Wywiad przeprowadzony z paniami z Gminnej Biblioteki Publicznej.

11 Jak Pan ocenia wk ł ad gminy w ochronie ś rodowiska naturalnego? Poprawie uległa gospodarka odpadami na naszej gminie. Śmieci są segregowane, w wielu punktach wystawiane są pojemniki na segregowane odpady. Gmina organizuje wywóz śmieci wielkogabarytowych. Czyszczone są przyrożne rowy i lasy. Tereny gminy zostały skanalizowane co zapobiega przedostawaniu się ścieków do gleby i wód.

12 Na czym jeszcze polega praca gminy na rzecz ochrony ś rodowiska? Ciągle powstają nowe tereny zielone. Nieużytki zamieniane są w parki, sadzi się drzewa i krzewy. W gminie zastosowano system pomocy dla gospodarstw domowych, których zdecydowano się na zmianę systemu ogrzewania i pozyskania energii naturalnej. W zakładach na terenie gminy zakładane są filtry ochronne.

13 Jak Pana zdaniem wygl ą da gospodarka wodno- ś ciekowa? Moim zdaniem jest ona na wysokim poziomie. Skanalizowano już prawie całą gminę poczynając od Pawłowic, a kończąc na najdalszych sołectwach. Ścieki odprowadzane są do nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Sieć wodociągowa jest ciągle nadzorowana co poprawia jakość wody pitnej. Wszystkie te działania prowadzone są dla ochrony środowiska i mieszkających w gminie mieszkańców. Świadectwem dobrego kierunku działań jest to, że coraz więcej osób zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice. Wywiad przeprowadzony z mieszkańcem gminy Pawłowice.

14 Prezentację przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach Maciej Wojtków Dawid Kaczmarek Dominika Ochnio Konrad Paszenda Agnieszka Szymańska


Pobierz ppt "Jakie zmiany dostrzega Pani w ci ą gu ostatnich 20 lat dotycz ą cych infrastruktury? Muszę przyznać, iż zmian jest bardzo dużo i sprzyjają one wszystkim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google