Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja...dla opornych Kamil Zieliński PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja...dla opornych Kamil Zieliński PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja...dla opornych Kamil Zieliński PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ

2 PLANOWANIE - DIAGNOSTYKA umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów diagnostyka umożliwia rozpatrywanie zjawisk we wzajemnym powiązaniu i rozwoju dzięki niej można uzyskać informacje o zmianie stanu badanych obiektów, co może stanowić podstawę opracowywania zaleceń na przyszłość

3 Zalety diagnozy (ekonomicznej ) jako narzędzia poznawania rzeczywistości: jest mniej złożona i czasochłonna niż analiza ekonomiczna, pozwala na szybkie przygotowanie informacji do celów decyzyjnych (stan, wyniki, słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia), pozwala identyfikować potencjalne przyczyny ewentualnych zakłóceń w badanym obiekcie, a tym samym określić niezbędną terapię.

4 Trafna diagnoza może być postawiona tylko wówczas, gdy: dysponujemy odpowiednią, niezbędną wiedzą o badanym obiekcie dysponujemy wiedzą o jego strukturze dysponujemy wiedzą o występujących powiązaniach przyczynowo-skutkowych wewnętrznych i zewnętrznych pomiar cech (symptomów), charakteryzujących dany obiekt, jest dokładny

5 Diagnoza strategiczna Zewnętrzna Wewnętrzna

6 Etapy planowania Faza wstępna, polegająca na określeniu celu i przedmiotu (obiektu, obszaru) działania Co i po co?

7 Etapy planowania Faza podstawowa, na którą składają się etapy: 1. identyfikacja (opis) wszystkich faktów dotyczących stanu istniejącego. Jak jest?

8 2. Krytyczna oraz konstruktywna ocena i analiza stanu istniejącego: Co funkcjonuje dobrze, a co niedomaga? diagnoza przyczynowa - Dlaczego tak jest? diagnoza różnicowa - Jaki dystans dzieli nas od innych? diagnoza strategiczna - Jakie mamy szanse i co grozi nam ze strony otoczenia? W czym jesteśmy dobrzy, a co robimy źle? diagnoza rozwoju: Jak może być lepiej, jeśli wykorzystamy nasze atuty oraz szanse? Jak może być lepiej, jeśli zniwelujemy słabości i zagrożenia?

9 3. Projektowanie wariantów (propozycji) rozwiązań. Co i jak konkretnie powinniśmy w tym zakresie zrobić? 4. Wybór i uzasadnienie wariantu optymalnego. Jakie podstawowe i dodatkowe efekty możemy uzyskać po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań?

10 Faza końcowa, składająca się z etapów: 5. Przygotowanie warunków do wdrożenia i wprowadzenia nowych rozwiązań do praktyki. Jak wdrożyć projektowane rozwiązania aby uzyskać zaplanowane efekty? 6. Kontrola realizacja i analiza efektów funkcjonowania nowych rozwiązań. W jakim stopniu uzyskaliśmy (zrealizowaliśmy) zaprojektowane efekty?

11 Planowanie zasobów Zasoby: ludzkie (personel), rzeczowe (fizyczne), finansowe, technologiczne, informacyjno-organizacyjne (bazy danych, systemy itp.).

12 Co się robi w przedsiębiorstwie/organizacji/instytucji ?

13 planuje organizuje kieruje/motywuje kontroluje

14 0 Makrootoczenie  zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w danym systemie politycznym, prawnym, społecznym itd. 0 Cechą makrootoczenia jest to, że określa możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a ono nie może tych warunków zmienić makrootoczenie

15 0 Tworzy szanse i zagrożenia dla funkcjonowania każdej firmy 0 Nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw 0 Składa się z segmentów ekonomicznego, politycznego, technologicznego, społecznego, demograficznego, międzynarodowego, w których można określić i zbadać trendy oraz zależności między nimi 0 Do badania zjawisk w otoczeniu makro służą takie metody i techniki, jak: analizy trendów, analizy scenariuszowe.

16 0 Oceniamy stopę wzrostu PKB, poziom inflacji, spożycie indywidualne, inwestycje, stopę zwrotu z kapitału, eksport, import, bezrobocie, poziom zadłużenia, kursy walutowe 0 Np. wzrost PKB, malejąca inflacja i niskie stopy %  wzrost skłonności do inwestowania; wahania kursów walut  konkurencyjność na rynku zagranicznym; rozwinięty rynek kapitałowy  łatwiejszy dostęp do kapitału Makrootoczenie ekonomiczne

17 Makrootoczenie technologiczne Zmiany w technikach informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych Np. jak nowe technologie wpływają na szybkość i jakość usług bankowych

18 Makrootoczenie społeczne Procesy uczenia się Otwartość na idee, poglądy, modę Rynek pracy i struktura bezrobocia Wydajność pracy Mcdonalizacja życia społecznego  ujednolicenie Ochrona środowiska

19 Makrootoczenie demograficzne 0 Zmiany w populacji społeczeństwa  starzenie się, spadek liczby urodzeń, przewaga kobiet nad mężczyznami 0 Może to przynieść wykreowanie nowych dziedzin aktywności człowieka 0 Daje możliwość przygotowania kierunków kształcenia i nowych miejsc pracy

20 Makrootoczenie polityczne i prawne Kryzysy paliwowe i energetyczne Konflikty międzynarodowe Zmiany w systemach podatkowych, rachunkowych

21 Złote myśli „mało ludzi myśli ale każdy chce mieć swoje zdanie”

22 Socjolog organizacji J. D. Thompson zaproponował następującą typologię organizacyjnych decyzji strategii podejmowania decyzji: 1. Wybór przez obliczenia – w tym przypadku mamy do czynienia z podwójną pewnością (odnośnie do związku przyczynowo-skutkowego i preferencji dotyczących wyników), dzięki czemu decyzja jest oczywista i nie rodzi żadnych konfliktów; 2. Wybór przez osąd – tutaj preferencje są jasne, ale związek przyczynowo-skutkowy jest niepewny i zachodzi potrzeba dokonania oceny tej niepewności, 3. Wybór przez kompromis – w tym przypadku związek przyczynowo-skutkowy jest pewny, ale brakuje jasności czy zgody odnośnie do preferencji 4. Wybór przez inspirację – mamy tu do czynienia z podwójną niepewnością (odnośnie do związku przyczynowo-skutkowego i odnośnie do preferencji dotyczących wyników), wymagającą inspiracji i odwagi

23 „Życie każdego człowieka jest sumą decyzji, które podejmuje.” 1. Decyzja podejmowana w warunkach pewności – każda decyzja pociąga za sobą określone, znane konsekwencje; 2. Decyzja podejmowana w warunkach ryzyka – każda decyzja pociąga za sobą więcej niż jedną konsekwencję, ale znamy ich zbiór oraz prawdopodobieństwa wystąpienia; 3. Decyzja podejmowana w warunkach niepewności – nie znamy prawdopodobieństw wystąpienia konsekwencji danej decyzji. N. …decyzja podejmowana w warunkach głupoty

24 „Decyzja jest dla działania tym, czym oddech dla człowieka – daje Życie” Opierając się na wskazaniach P. Druckera, model skutecznego procesu podejmowania decyzji obejmuje 5 elementów, które można opisać akronimem ZGODA:

25 „Podejmowanie decyzji to wybór jednej z co najmniej dwu możliwości, dwu rozwiązań (wariantów, dróg, czy kierunków postępowania, pożądanych z punktu widzenia interesu (potrzeb) systemu, w ramach którego wybór ten jest dokonywany.” Bruksela: Bez realizacji planu Grecja utonie 2012-05-11 Jeśli Grecy nie przeprowadzą dalszych reform, ich deficyt budżetowy sięgnie w 2013 r. 8,4 proc. PKB, a zadłużenie finansów publicznych - 168 proc. PKB - wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Komisarz ds. gospodarczych ufa, że w Grecji powstanie koalicja, która dokończy reformy.

26 „biznes to zestaw decyzji powiązanych ze sobą, wprowadzaniem ich w Życie oraz innymi działaniami. Decyzje nadają rytm i kierunek; reszta to tylko nadążanie” PZU zmienia znak firmowy. Wyda na to 25 milionów złotych Zmiana wizerunku największego polskiego ubezpieczyciela ma kosztować 25 milionów złotych. W sobotę rusza związana z wprowadzeniem nowego logo kampania reklamowa. Do końca września zostaną wymienione szyldy w ponad tysiącu oddziałów PZU.

27 „Decyzje podejmuje ten, który ma władzę podejmowania decyzji, czyli czymś kieruje, niezależnie od tego, jak go się nazywa: decydent, kierownik, menedżer, szef. Władza ta wynika z przyznanych uprawnień. Nowy haczyk hipermarketów. Ale Polacy kusić się nie dają Zakupy online można zrobić między innymi w Empiku, E.Leclercu, Auchan, Bricomanie, Praktikerze, a od kilku dni także w Leroy Merlin. Przed wakacjami do tego grona dołączyć ma również Tesco. Na razie Polacy zaglądają do e-hipermarketów raczej z ciekawości.

28 Quo Vadis świecie ? Słodkie lenistwo na majówce, czyli siedem miliardów złotych strat 32,5 proc. Polaków, czyli co trzeci zatrudniony, w długi majowy weekend nie pracowało. Koszt z tytułu ich nieobecności w firmach w ciągu trzech dni roboczych Work Service wyliczył w sumie na niemal siedem miliardów złotych.

29

30 Cases: 1.Budowa parku miejskiego 2.Budowa obwodnicy

31 Nudził Państwa: kamil.zielinski@matrixconsulting.pl 692-473-602 PODZIĘKOWAŁ


Pobierz ppt "Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja...dla opornych Kamil Zieliński PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google