Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie programów kształcenia i profili do nowych przepisów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie programów kształcenia i profili do nowych przepisów"— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie programów kształcenia i profili do nowych przepisów
Szczecin 05 grudzień 2014

2 II część: Doskonalenie
. I część : Dostosowanie II część: Doskonalenie

3 . I część : Dostosowanie

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 1 października 2014 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia – weszło w życie z dniem 10 października 2014 r.

5 Dostosowanie programów kształcenia wszystkich kierunków
Rozporządzenie wprowadza obowiązek dostosowania w terminie do dnia 1 X 2015 programów kształcenia do wymogów określonych w § 4 pkt. 8 i 9 czyli o: - liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt. ECTS ; - liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego (ten wymóg spełniamy).

6 c.d. zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
Tylko kierunki, które są jednocześnie przypisane do dwóch obszarów: nauk humanistycznych i społecznych nie dokonują zmian (wykazują liczbę punktów ECTS odpowiednio 180 lub 120) Kierunki przypisane wyłącznie do obszaru nauk humanistycznych muszą wprowadzić przedmiot z obszaru nauk społecznych przynajmniej za 1 pkt. ECTS. Kierunki przypisane wyłącznie do obszaru nauk społecznych muszą wprowadzić przedmiot z obszaru nauk humanistycznych przynajmniej za 1 pkt. ECTS. Kierunki przypisane do innych obszarów niż wymienione muszą wprowadzić przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych za min. 5 pkt. ECTS

7 c.d. zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
Jak wprowadzenie przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych ma się do efektów kształcenia kierunku?

8 Dostosowanie programów kształcenia kierunków o profilu ogólnoakademickim
Nowa ustawowa definicja profilu ogólnoakademickiego: profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy (art. 2 ust. 18eb) .

9 cd. profil ogólnoakademicki
rozp. MNiSW z dn. 3 X 2014 w sprawie warunków … – do definicji ustawowej dodaje zdobywanie przez studenta „umiejętności prowadzenia badań naukowych”(§ 4 ust. 5). – doprecyzowuje że studentom należy zapewnić: „1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich” (§ 8 ust. 4).

10 Dostosowanie programów kształcenia kierunków o profilu praktycznym
Nowa ustawowa definicja profilu praktycznego: profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią (art. 2 ust. 18ea). .

11 cd. profil praktyczny 1) Zmiany dotyczące praktyk
- co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe na każdym z poziomów kształcenia. Jednostka może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia (art. 11 ust. 9 ustawy PoSW). Przypominam, że praktyki muszą mieć przypisane punkty ECTS.

12 cd. profil praktyczny 2) Minimum kadrowe
– jeżeli jednostka prowadzi kierunek o dwóch profilach: ogólnoakademickim i praktycznym to minimum kadrowe dla tego kierunku musi być powiększone o co najmniej 30% minimum kadrowego profilu praktycznego (§ 12 ust. 4 rozp.) w terminie do 1 X 2015 r. – istnieje możliwość zatrudnienia na profilu praktycznym osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w wymiarze nie mniejszym niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy (ustawa - PoSW art. 9a ust. 1).

13 Jak wykazać, że ponad połowa programu kształcenia przynależy do określonego profilu?
(w systemie IS-KRK w sylabusach jest pozycja: liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym + nakład pracy studenta oraz jest tabela wykazująca zajęcia praktyczne. Przy profilu ogólnoakademickim wystarczy odjąć od ogólnej liczby punktów ECTS tę pozycję. Przy profilu praktycznym należy wykazać dane z tej pozycji).

14 Kto ma według nowych przepisów uprawnienia do prowadzenia określonego profilu?
Wydziały posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie do których jest przyporządkowany kierunek studiów mogą prowadzić profil ogólnoakademicki oraz praktyczny (art. 11 ustawy ust. 1, 3 pkt.1).

15 c.d. kto ma według nowych przepisów uprawnienia do prowadzenia określonego profilu?
Wydziały nieposiadające uprawnień nawet do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów mogą: a) prowadzić studia o profilu praktycznym, b) prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim tylko po spełnieniu określonych warunków (art. 11 ustawy ust. 3 pkt. 2).

16 Które kierunki prowadzone na naszej uczelni muszą zmienić profil z ogólnoakademickiego na praktyczny? Grupa pierwsza: Administracja (ZWAwJ) I i II stopień Ekonomia (ZWSEwG) II stopień Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (WT) I stopień Nauki o rodzinie (WT) I i II stopień Turystyka i rekreacja (WZiEU + WKFiPZ) I i II stopień Turystyka i rekreacja (WNoZ) I i II stopień Zdrowie publiczne (WKFiPZ) I stopień

17 Które kierunki prowadzone na naszej uczelni muszą zmienić profil z ogólnoakademickiego na praktyczny? Grupa druga (inna możliwość czyli zmiana przypisania na obszar uprawniony): Analityka gospodarcza (WNEiZ) I stopień Ochrona środowiska (WB) I i II stopień Teologia (WT) JM

18 Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów?
Grupa pierwsza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (WF) I stopień Finanse i rachunkowość (ZWSEwG) I stopień Przyroda (WB + WNoZ) I stopień Wychowanie fizyczne (WKFiPZ) I i II stopień

19 Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów?
Grupa druga (inna możliwość czyli zmiana lub rezygnacja z profilu praktycznego): Archeologia (WH) I stopień Filologia polska (WF) I i II stopień Fizyka (WMF) II stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego) Gospodarka nieruchomościami (WNEiZ) I stopień Historia (WH) I stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego) Kulturoznawstwo (WF) I i II stopień Matematyka (WMF) I i II stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego)

20 Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów?
8. Media i cywilizacja (WH) I stopień 9. Pedagogika (WH) I i II stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego) 10. Pedagogika specjalna (WH) I stopień 11. Praca socjalna (WH) I stopień 12. Przedsiębiorczość i inwestycje (WNEiZ) I stopień 13. Rachunkowość i doradztwo finansowe (WNEiZ) I stopień

21 W jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy Senat Uczelni w terminie do dnia grudnia 2016 r. musi dostosować profile i programy kształcenia (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – PoSW oraz niektórych innych ustaw).

22 c.d. w jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy Senat Uczelni w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. musi dostosować profile i programy kształcenia

23 c.d. w jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminach, o których mowa powyżej: uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil kształcenia; uprawnienie jednostki do prowadzenia studiów wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed upływem terminu określonego na dostosowanie.

24 c.d. w jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili i programów kształcenia studiują według dotychczasowych programów kształcenia do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów (art. 23 ust.5).

25 II część: Doskonalenie
. II część: Doskonalenie

26 Doskonalenie programów
Nowe przepisy wprowadziły zmiany w regulacjach dotyczących doskonalenia programów kształcenia. W celu doskonalenia jednostka prowadząca kierunek może dokonywać zmian w programie w tym, w zakresie zakładanych efektów kształcenia. Skala tych zmian zależy od uprawnień jednostki: - jednostka posiadająca uprawnienia habilitacyjne ma pełne możliwości

27 c.d. doskonalenie programów
- jednostka nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego może dokonywać tych zmian tylko w ograniczonym zakresie: a) zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać do 50% pkt. ECTS, określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra decyzji o nadaniu tego uprawnienia; b) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra decyzji o nadaniu tego uprawnienia; c) zmian w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć.

28 . c.d. doskonalenie programów
Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat US.

29 . c.d. doskonalenie programów
Zmiany w programach kształcenia, z wyjątkiem zmian dotyczących doboru treści kształcenia, nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. Jedynie dopuszczalne jest dokonywanie zmian w trakcie cyklu, jeśli jest to konieczne do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Zmiany w programach kształcenia należy wprowadzić do końca maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego zmiany dotyczą. Zmieniony program obowiązuje z dniem rozpoczęcia roku akademickiego i dotyczy studentów rozpoczynających cykl kształcenia (§ 24 ust. 5 uchwały 25/2012 Senatu US).

30 . Dziękuję za uwagę /


Pobierz ppt "Dostosowanie programów kształcenia i profili do nowych przepisów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google