Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK DLA FIRMY. Podstawowe korzyści CRM zawiera różne wzorce współpracy między stronami, najbardziej popularną formą jest angażowanie klientów firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK DLA FIRMY. Podstawowe korzyści CRM zawiera różne wzorce współpracy między stronami, najbardziej popularną formą jest angażowanie klientów firmy."— Zapis prezentacji:

1 PRZEWODNIK DLA FIRMY

2 Podstawowe korzyści CRM zawiera różne wzorce współpracy między stronami, najbardziej popularną formą jest angażowanie klientów firmy w dofinansowywaniu określonych organizacji niedochodowych poprzez ich decyzje zakupowe względem produktów danej firmy uczestniczącej w kampanii.

3 Podstawowe zyski to: Przyciągnięcie i zatrzymanie klientów – pomaga on w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Badania owych wysiłków dowiodły poparcie jakie deklarują klienci dla firm działających na rzecz spraw socjalnych. Wyróżnienie na rynku – dla wielu firm CRM może być źródłem stworzenia alternatywnego wizerunku i promocji, formą wyróżnienie wśród podobnych na rynku, poprzez oferowanie klientowi możliwości przyczynienia się do czegoś więcej niż tylko dochodu dla firmy. · Osiąganie nisz rynkowych – partnerstwo we współpracy z organizacją niedochodową może pomóc firmom w połączeniu się ze specyficznymi rynkami demograficznymi i geograficznymi. · Motywowanie i zdobywanie lojalności pracowników – angażowanie pracowników w działania na rzecz społeczności pomagają im we własnym rozwoju i zwiększają lojalność względem firmy · Wzmocnienie misji firmy – CRM zwiększa zaangażowanie wszystkich grup interesu w promowaniu misji społecznej odpowiedzialności firmy. · Wsparcie społeczne – wszelkie badania dowodzą iż wśród wszystkich interesariuszy, społeczność lokalna jest siłą krytyczną, jej wsparcie i zdobycie poparcia często decyduje o być lub nie być dla firmy.

4 Program CRM wykorzystywać w sposób świadomy, przestrzegając kroków postępowania tj. planowanie, przygotowanie, zaangażowanie, monitoring i analiza zwrotna działań. Istotne jest: · Identyfikacja właściwych celów (sprawy) – ważne jest aby połączyć wartości kampanii z kluczowymi zasadami firmy. · Wybór odpowiedniego partnera – jest to najistotniejszy element CRM, tak samo ważny jak sam wysiłek marketingowy. Należy rozważyć reputację i społeczne postrzeganie organizacji oraz zakres jej rynków docelowych. · Ustalenie warunków partnerstwa – stworzenie formalnego dokumentu określającego wielkość i sposób dotacji, cel i sposób alokacji pieniędzy i wszelkie kroki zapobiegawcze w przypadku wystąpienia problemów. · Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego – ustalenie zakresu odpowiedzialności względem wynikłych problemów. · Przekazanie wiadomości – najbardziej efektywne kampanie CRM to te oparte na prostej i jasnej formule czytelnej dla otoczenia. Klienci nie tylko muszą znać naturę sprawy, ale również muszą czuć się zaangażowani aby aktywnie uczestniczyć w programie. Partnerzy muszą dołożyć wysiłku aby cel kampanii był logiczny dla odbiorcy. ·

5 Czym jest dobra praktyka? Dobre praktyki to dobrowolne działania i programy podejmowane przez firmy, które: Dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania firmy (HR, marketing, produkcja, R&D) bądź całej firmy, podnosząc jakość i efektywność jej działań Są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna...) Stanowią nowe podejście i przynoszą korzyści firmie, tworzą wartość dodaną dla niej samej bądź jej otoczenia Mają określone kryteria sukcesu, które są weryfikowane

6 Jak wybrać dobrą praktykę? Firma może zgłosić program bądź działanie skierowane do wybranej grupy interesariuszy (pracownicy, NGO, klienci, itd.) bądź zdefiniować działania prowadzone w jednym z tematów/obszarów: rynek, miejsce pracy, społeczność, środowisko, zarządzanie i raportowanie.

7 Rynek Rynek jest jednym z najważniejszych obszarów biznesu w ogóle, choć też najsłabiej rozumianym z punktu widzenia odpowiedzialnego biznesu. Sposób, w jaki firmy działają na rynku, jest ważną wskazówką pokazującą, jak potrafią one zintegrować oczekiwania różnych grup, do których docierają ze swoją główną strukturą organizacyjną i procesem decyzyjnym. Produkty i usługi: Jak firma minimalizuje negatywny wpływ produktu na społeczeństwo? Rozwiązania dla kontrowersyjnych produktów Jak mierzyć środowiskowy i społeczny wpływ produktów i usług? Jak łączyć cele biznesowe i społeczne w ramach promocji produktu?(CRM- cause related marketing/ marketing zaangażowany społecznie) Czy firma wdraża systemy postępowania w sytuacjach konfliktowych na linii klient – firma? Jak funkcjonuje taki mechanizm?

8 Rynek Dostawcy: Czy firma dba o to, by dostawcy przestrzegali standardów i zasad, którymi kieruje się firma, by z jednej strony zapewnić sobie jakość produktów i usług, a z drugiej być pewnym, że przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu? Czy firma edukuje swoich partnerów biznesowych, by mieć wysokiej jakości, lojalnych dostawców i pomaga im w optymalizowaniu ich podejścia do odpowiedzialnego biznesu? Czy dostawcy włączani są w działania społeczne firmy, by lepiej budować z nimi relacje? Na jakich zasadach się to odbywa? Marketing: Jak prowadzić etyczną politykę informacyjno-promocyjną w celu zatrzymania lojalnych klientów? (etyczna reklama)? W jaki sposób zapewnić firmie politykę, która przestrzega praw konsumentów?

9 Miejsce pracy Pracownicy są największą siłą wpływającą na firmę, oni są jej najlepszymi „ambasadorami”. Odpowiedzialny biznes w stosunku do pracowników oznacza, iż kreatywność i entuzjazm pracowników są odpowiednio wykorzystywane, dobra praca jest należycie wynagradzana, zasady oceny są przejrzyste, a szanse awansu są równe i niezależne od płci. Satysfakcja pracowników powinna zostać uznana za jeden z głównych celów firmy. Dobre praktyki w tym obszarze odpowiadają na pytania: Czy firma bada poziom satysfakcji pracowników i kultury organizacyjnej w firmie? Jak wygląda ten proces? Czy firma podejmuje działania, aby środowisko pracy było przyjazne dla pracowników? Jak wygląda taka polityka w firmie? Czy firma inicjuje, promuje i nagradza odpowiedzialne i innowacyjne postawy pracowników? Jaką formę przyjmuje to w firmie?

10 Społeczność Zaangażowanie społeczne biznesu to często najbardziej widoczna część działań firmy w ramach odpowiedzialnego biznesu. Może obejmować ona różnorodne formy aktywności, ale zawsze dotyczy podejmowania przez firmę zagadnień społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych i zawsze, bez względu na program czy narzędzia, przynosi korzyści zarówno społeczeństwu jak i samej firmie. Czy firma współtworzy i współrealizuje strategię rozwoju lokalnego i regionalnego? W jaki sposób działania firmy sprzyjają integracji społecznej, w tym wyrównywaniu szans osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych? Czy firma poprzez program inwestycji społecznych (zaangażowania społecznego związanego z celami biznesowymi) buduje swoje relacje ze społecznością oraz z obecnymi i przyszłymi klientami? Czy firma angażuje przedstawicieli społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii i włącza ich w struktury zarządzania (np. jako członków rady nadzorczej)?

11 Środowisko Pojęcie zrównoważonego rozwoju dotyczy równowagi pomiędzy rozwojem ekonomicznym i integracją społeczną a zachowaniem zdrowego środowiska dla przyszłych pokoleń. Chodzi o rozwiązania, w których wraz z rozwojem gospodarczym nie następuje degradacja środowiska naturalnego i minimalizowany jest negatywny wpływ firmy na otoczenie, co wymaga wielu wysiłków na rzecz wprowadzania produkcji i wzorów konsumpcyjnych przyjaznych dla środowiska. Czy firma redukuje wysoki poziom wytwarzania odpadów i prowadzi system segregacji odpadów? W jaki sposób realizowana jest polityka ekologiczna firmy? Jakie rozwiązania przyjazne środowisku są wdrażane w miejscu pracy? Czy firma realizuje projekty lub programy wspierające edukację ekologiczną pracowników i/lub społeczności lokalnej? Czy firma podejmuje działania, by wydajniej i bardziej zrównoważenie zużywać zasoby naturalne?

12 Zarządzanie i raportowanie W zarządzaniu firmą coraz częściej poszukuje się takich rozwiązań, które są społecznie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe jednocześnie. Odpowiedzialny biznes jest narzędziem zarządzania, które pozwala wykorzystywać proces budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy, wpływa na lepszą koordynację wewnętrzną w firmie oraz wzrost wiarygodności i pozytywnych relacji z otoczeniem. Czy strategia firmy jest zgodna z misją i wizją przedsiębiorstwa? Jak firma realizuje swoją misję i wartości w praktyce? Czy odpowiedzialny biznes wdrażany jest na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy? Jak funkcjonuje struktura wspierająca ten proces? Czy firma opracowuje i publikuje zintegrowany raportu społecznej odpowiedzialności? Jak wygląda proces tworzenia takiego dokumentu? Czy firma włącza standardy certyfikowane do systemu zarządzania? W jaki sposób są one stosowane?


Pobierz ppt "PRZEWODNIK DLA FIRMY. Podstawowe korzyści CRM zawiera różne wzorce współpracy między stronami, najbardziej popularną formą jest angażowanie klientów firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google