Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 LAT DO Ś WIADCZE Ń Złoty Medal to jedna z najbardziej presti ż owych i cenionych nagród na polskim rynku: Ustanowiony decyzj ą Ministra Handlu Zagranicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 LAT DO Ś WIADCZE Ń Złoty Medal to jedna z najbardziej presti ż owych i cenionych nagród na polskim rynku: Ustanowiony decyzj ą Ministra Handlu Zagranicznego."— Zapis prezentacji:

1

2 30 LAT DO Ś WIADCZE Ń Złoty Medal to jedna z najbardziej presti ż owych i cenionych nagród na polskim rynku: Ustanowiony decyzj ą Ministra Handlu Zagranicznego i Prezesa Zarz ą du Naczelnej Organizacji Technicznej w 1979 r.; wzorowany na wyró ż nieniach i medalach przyznawanych na najbardziej znanych, zagranicznych targach Stanowi skuteczne narz ę dzie wzmacniaj ą ce pozycj ę rynkow ą nagrodzonego produktu, w konsekwencji buduj ą c pozytywny wizerunek wyró ż nionej firmy Wiarygodno ść, obiektywizm i renoma konkursu gwarantowane przez Mi ę dzynarodowe Targi Pozna ń skie MTP jest najbardziej rozpoznawaln ą mark ą organizatorów targów Zetkni ę cie z działaniami komunikacyjnymi MTP deklaruje 94% Klientów, co tworzy niebagatelny kapitał zaufania i do ś wiadcze ń dost ę pny dla potencjalnych Wystawców – Partnerów MTP

3 SI Ę GNIJ PO UNIKATOWY PAKIET KORZY Ś CI Nowa formuła konkursu – maksymalizacja korzy ś ci dla Laureata: Profesjonalny zespół ekspertów reprezentuj ą cy odpowiednie dziedziny ż ycia gospodarczego nagradza produkty innowacyjne, funkcjonalne, charakteryzuj ą ce się wysok ą jako ś cią i atrakcyjnym wzornictwem Sprawna organizacja, czytelne procedury - Wystawca z du ż ym wyprzedzeniem poznaje werdykt, dzi ę ki czemu zyskuje wi ę cej czasu na przygotowanie kampanii marketingowej nagrodzonego produktu Pakiet medalisty wart 50.000 zł – intensywna promocja Laureatów kontynuowana po zako ń czeniu targów, m.in.: na stronach produktowych targów, stronie Złotego Medalu, w fachowej prasie oraz portalach bran ż owych, reklama i publikacje redakcyjne w prasie ogólnopolskiej, mediach lokalnych, outdoor oraz wydawnictwa MTP docierające do 450 000 zwiedzających - go ś cie targowi przyje ż d ż a ją na targi przygotowani, z pełną informacją na temat wystawców i laureatów Złotego Medalu Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów – dla najlepszych produktów nagrodzonych na targach Interaktywna prezentacja zwyci ę zców na ekskluzywnych stoiskach – Strefa Mistrzów – zwiększenie dotarcia do Klientów i Konsumentów

4 NOWY ATRAKCYJNY WIZERUNEK Gruntowna zmiana identyfikacji: Nowy logotyp do wykorzystania na wszystkich materiałach promuj ą cych produkt Nowy motyw wraz z opracowanym Corporate Identity i szablonem reklamy promuj ą cej produkt Nowa statuetka Złotego Medalu Nowa strona internetowa Całoroczna kampania promuj ą ca ide ę Złotego Medalu i laureatów kolejnych targowych edycji

5 PAKIET MEDALISTY Materiały i usługi do wykorzystania w kampaniach ATL/BTL Laureatów: Statuetka Złotego Medalu wraz z Ksi ę g ą Znaku, szablon reklamy; dodatkowo stand A4 i du ż e naklejki z logo Z ł otego Medalu do celów merchandisingu produktu na stoisku Publikacja informacji o laureatach w mediach ogólnopolskich (partnerem medialnym jest Rzeczpospolita), lokalnych, bran ż owych i na portalach tematycznych – 4 500 przedstawicieli mediów z całego ś wiata akredytowanych na MTP w skali roku/ 3 500 tekstów i informacji Publikacja listy nagrodzonych produktów na stronach www MTP (1 200 000 tys. ods ł on rocznie – strony korporacyjne, produktowe, www.zlotymedal.mtp.pl, fanpage MTP na facebooku) www.zlotymedal.mtp.pl

6 PAKIET MEDALISTY Materiały i usługi do wykorzystania w kampaniach ATL/BTL: Interaktywna prezentacja zwyci ę zców na ekskluzywnych stoiskach – tzw. Strefa Mistrzów Konferencje i eventy, outdoor, ekspozycja materia ł ów w Centrum Prasowym i wydawnictwach MTP docieraj ą cych do 1 000 000 zwiedzaj ą cych rocznie Udział w uroczystej Gali wr ę czenia nagród – presti ż owe wydarzenie z udziałem przedstawicieli bran ż y, a tak ż e opiniotwórczych stowarzysze ń, instytucji i dziennikarzy (Wystawca otrzymuje zdjęcia i film z uroczysto ś ci) Specjalna oferta dodatkowych ś wiadcze ń promocyjnych realizowanych odpłatnie przez Zespół Targowych Usług Promocyjnych

7 DODATKOWA POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI Prezentacja laureatów w Strefie Mistrzów: Ekskluzywne stoisko, na którym prezentowane s ą informacje o produktach nagrodzonych Złotym Medalem Dodatkowa powierzchnia Wystawcy zwiększająca dotarcie do potencjalnych Klientów i Konsumentów (lokalizacja w kluczowych strefach targowych) W Strefie profesjonalni zwiedzaj ą cy oraz wystawcy mog ą oddawać głosy na Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów

8 WYBÓR KONSUMENTÓW 2012 Zasady konkursu: Po werdykcie profesjonalnego jury, Konsumenci w osobnym konkursie oddaj ą swoje g ł osy na najlepszy w ich opinii produkt targów – np. POLAGRY, BUDMY, MODY G ł osowanie odbywa si ę na stronie Z ł otego Medalu i na Strefie Mistrzów Tytu ł zostaje przyznany zwyci ę zcy miesi ą c po zako ń czeniu imprezy targowej Zwyci ę zca otrzymuje specjalnie przygotowane logo i statuetk ę z grawerem „Z ł oty Medal MTP - Wybór Konsumentów 2012” oraz kartę VIP (darmowy wst ę p na wszystkie wydarzenia organizowane przez MTP) Nagroda stanowi dodatkowe wzmocnienie realizowanych dzia ł a ń promocyjnych Po zakończeniu roku odbywa si ę uroczysta gala podsumowania plebiscytu z udziałem mediów

9 POMÓWMY O KOSZTACH Nakłady / zwrot z inwestycji: Koszt zgłoszenia jednego produktu do konkursu o Złoty Medal – 1.900 zł netto* Metr standardowej powierzchni targowej pod zabudowę – ś rednio 360 - 400 zł Koszt udziału w innym ogólnopolskim konkursie o porównywalnym zasi ę gu i skali od 4 000 zł do 50 000 zł Zatrudnienie na etat pracownika odpowiedzialnego za promocję marki i produktu – 5 000 – 7 000 zł brutto Koszt niskonakładowej kampanii promocyjnej w internecie 5.000 – 10.000 zł Całostronicowa reklama w cz ęś ci redakcyjnej ogólnopolskiego magazynu bran ż y budowlanej – 35 900 zł Koszt dwutygodniowej kampanii outdoor – 100 000 zł Prasa, radio, TV… *UWAGA - zgłoszenie nie jest równoznaczne z pozytywną opinią członków Sądu Konkursowego.

10 ZWI Ę KSZ WARTOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU Złoty Medal to początek drogi w promowaniu Twojego produktu: Dotarcie do bardzo szerokiej grupy Klientów B2B, grup opiniotwórczych i Konsumentów – 3 - 4 dni targowe, działania wyprzedające i follow up po targach Rozpoznawalny i ceniony przez Klientów znak Z ł otego Medalu, kojarzony z jakością i nowoczesnością produktu Profesjonalna obsługa, know how i renoma MTP jako gwaranta całego przedsięwzięcia Element przemy ś lanej strategii i efektywna inwestycja (nakłady niewspó ł miernie niskie do osi ą gni ę tych zysków)

11 ZACH Ę CAMY DO UDZIAŁU PRODUKT JEST TYM, CO PRODUCENT SPRZEDAJE MARKA JEST TYM, CO KONSUMENT KUPUJE


Pobierz ppt "30 LAT DO Ś WIADCZE Ń Złoty Medal to jedna z najbardziej presti ż owych i cenionych nagród na polskim rynku: Ustanowiony decyzj ą Ministra Handlu Zagranicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google