Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORDO Czyli, rzecz o Zakonach DEFINICJA Zakon – to wspólnota, której cz ł onkowie realizuj ą rady ewangeliczne: czysto ś ci, ubóstwa i pos ł usze ń stwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORDO Czyli, rzecz o Zakonach DEFINICJA Zakon – to wspólnota, której cz ł onkowie realizuj ą rady ewangeliczne: czysto ś ci, ubóstwa i pos ł usze ń stwa."— Zapis prezentacji:

1

2 ORDO Czyli, rzecz o Zakonach

3 DEFINICJA Zakon – to wspólnota, której cz ł onkowie realizuj ą rady ewangeliczne: czysto ś ci, ubóstwa i pos ł usze ń stwa. Ś lubowanie i praktyka rad ewangelicznych jest wyrazem pragnienia doskona ł ej mi ł o ś ci Boga oraz ca ł kowitego po ś wi ę cenia si ę Jego s ł u ż bie, a zarazem s ł u ż bie bli ź nim i ca ł emu Ko ś cio ł owi (por. S ł ownik Teologiczny, s. 665, Katowice 1998)

4 TROCHĘ STATYSTYK – dane z całego świata na 2000r. Zakony m ę skie

5 Zakony żeńskie

6 CO NORMUJE TEN STYL Ż YCIA? Ś luby zakonne Czysto ś ci Czysto ś ci Pos ł usze ń stwa Pos ł usze ń stwa Ubóstwa Ubóstwa

7 WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ Czysto ść – to doskona ł y obowi ą zek wstrzemi ęź liwo ś ci w celibacie. Jest to wybór Chrystusa jako jedynej mi ł o ś ci.

8 Pos ł usze ń stwo – przez ten ś lub, osoby konsekrowane zobowi ą zuj ą si ę do podporz ą dkowania w ł asnej woli prawowitym prze ł o ż onym, gdy wydaj ą oni polecenia zgodne z konstytucjami instytutu.

9 Ubóstwo – zobowi ą zuje osoby konsekrowane do ż ycia pracowitego i ubogiego, dalekiego od ziemskich bogactw. Zobowi ą zuje te ż do zale ż no ś ci od prze ł o ż onych w u ż ywaniu i dysponowaniu dobrami materialnymi.

10 ODROBINA HISTORII W staro ż ytnym chrze ś cija ń stwie ż ycie monastyczne rozwija ł o si ę formie: 1. ANACHORECKIEJ – ż ycie samotne w odosobnieniu (ojcowie pustyni); 2. CENOBITALNEJ – ż ycie we wspólnocie. Tradycja ta rozwija ł si ę równolegle w Ko ś ciele Wschodnim i Zachodnim. W Ko ś ciele wschodnim mo ż na wyodr ę bni ć dwa nurty: 1. Z up ł ywem czasu grupy samotnie ż yj ą cych mnichów, przekszta ł ci ł y si ę w tzw. ł awry (od ros.: ł awra – klasztor). 2. Drugi nurt wzi ął pocz ą tek od ś w. Bazylego (+ ok. 379 r.). Od tamtej pory, a ż po dzi ś dzie ń istnieje zakon Bazylianów

11 W Ko ś ciele zachodnim pocz ą tki monastycyzmu zwi ą zane s ą z osob ą ś w. Benedykta z Nursji (+ ok. 547 r.). Znacz ą c ą rol ę odegra ł y pó ź niejsze zakony mnisze powsta ł e w wyniku reformy gregoria ń skiej. Najbardziej znane z nich to: Kameduli i Cystersi. Wiek XIII to rozwój zakonów ż ebraczych, w ś ród których najbardziej ws ł awi ł y si ę dwa: Franciszkanie i Dominikanie.Lata Soboru Trydenckiego, to powstanie Zakonów „starego” typu, jak Kapucyni czy Karmelici, jak i nowe formy odpowiadaj ą ce na konkretne zapotrzebowania w Ko ś ciele, jak np. Jezuici.

12 KILKA PRZYK Ł ADÓW ZAKONÓW

13 BENEDYKTYNI Ordo Sancti Benedicti (OSB). Powsta ł na pocz ą tku VI w. z inicjatywy ś w. Benedykta z Nursi. W Polsce s ą obecni od XI w. w dwóch klasztorach w Ty ń cu i Lubiniu Has ł o: „Aby we wszystkim by ł Bóg uwielbiony” oraz „Pax” – „Pokój”.

14 Klasztor Benedyktynów w Ty ń cu foto: Adam Maniura

15 CYSTERSI Ordo Cisterciensis (OCist). Powsta ł 21 marca 1098 r. z inicjatywy ś wi ę tych: Roberta z Molesmes, Alberyka z Citeaux i Bernarda z Clairvaux. Do Polski przybyli w latach 1140 – 1153. Has ł o: „Ora et labora” – „Módl si ę i pracuj”.

16 KAMEDULI Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae (EC). Za ł oo ż ony w 1012 r. przez ś w. Romualda. Do Polski przybyli w 1603 r. Ż yj ą w dwóch Pustelniach w Krakowie Bielanach i Bieniszewie.

17 Z wizyty w pustelni kamedulskiej w Krakowie – foto Adam Maniura

18 Mo ż e jeszcze kilka…

19 PLAN DNIA KAMEDU Ł Y 3.45 Pobudka 4.00-5.00 Godzina Czyta ń 5.00-6.00 Lectio divina 6.00 Jutrznia 6.30-7.40Eucharystia / Modlitwy przedpo ł udniowe 7.45 Ś niadanie 8.15-11.00Praca 12.00Anio ł Pa ń ski oraz Modlitwa Po ł udniowa 12.15Obiad 14.30Modlitwa popo ł udniowa 15.00-17.00Praca 17.30Nieszpory 18.00-19.00Lectio divina oraz Kompleta 21.00Sacrum Silentium

20 DOMINIKANIE Ordo Praedicatorum (OP) Powsta ł 22 czerwca 1216 r. Za ł o ż yciel to ś w. Dominik Guzman. W Polsce od roku 1220. Has ł o: „Comtemplata aliis tradere” – „Przekazywa ć owoce kontemplacji”.

21 KAPUCYNI Foto: Adam Maniura Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFM Cap). Powstał w 1528 r. w wyniku reformy o. Mateusza z Bascio. Zakon powstał jako kolejna reforma zakonu franciszkańskiego. W Polsce kapucyni pojawili się w roku 1681. Hasło: „Pokój i dobro”.

22 Mo ż e jeszcze kilka zdj ęć ? Foto Adam Maniura

23 PLAN DNIA KAPUCYNA 5.40Pobudka 6.05Jutrznia 6.30Eucharystia i rozmyślanie 7.40Śniadanie 8.00Wykłady 12.30Modlitwy południowe 12.50Obiad 13.30-14.30Rekreacja 14.30-18.00Zajęcia popołudniowe (wykłady, nauka, praca) 18.10Nieszpory oraz rozmyślanie 19.00Kolacja 19.30-21.00Rekreacja 21.00Adoracja Najświętszego Sakramentu 22.30Sacrum silentium

24 KLARYSKI Ordo Sanctae Clarae (OSC). Powsta ł 28 marca 1211r. z inicjatywy ś w. Klary. W Polsce od 1245 r. Has ł o: „Bóg mój i wszystko”, „Pokój i dobro”.

25 MISJONARKI MI Ł O Ś CI Congregatio Sororum Missionariarum Caritatis (MC). Zgromadzenie powsta ł o w 1946 r., z inicjatywy Agnes Gonxha Bojaxhiu – Matki Teresy. W Polsce siostry s ą obecne od 1983 r. Has ł o: „Pragn ę ”, „Ty uczyni ł e ś to dla mnie”.

26 JADWI Ż ANKI WAWELSKIE Zgromadzenie Sióstr Ś wi ę tej Jadwigi Królowej S ł u ż ebnic Chrystusa Obecnego – Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis (CHR). Powsta ł o 15 wrze ś nia 1990 r., z inicjatywy bp. Wac ł awa Ś wierzawskiego. Has ł o: „Dilige et fac guod vides” – „Mi ł uj i czy ń, co widzisz”.

27 SIOSTRY OD WIECZYSTEJ ADORACJI Zgromadzenie Sióstr S ł u ż ebnic Ducha Ś wi ę tego od Wieczystej Adoracji – Congregatio Sororum Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua. Powo ł ane do s ł u ż by w Ko ś ciele 8 grudnia 1986 r. z inicjatywy b ł. Arnolda Janssena. W Polsce od 1990 r. Has ł o: „Niech ż yje Ś wi ę ty Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi”.

28 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę Prezentacj ę przygotowa ł Adam Maniura (I i IV LO w Bytomiu)


Pobierz ppt "ORDO Czyli, rzecz o Zakonach DEFINICJA Zakon – to wspólnota, której cz ł onkowie realizuj ą rady ewangeliczne: czysto ś ci, ubóstwa i pos ł usze ń stwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google