Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Ż uromski  Trudno ś ci (niektóre) z okre ś leniem czym jest filozofia:  Historia wyrazu nie mo ż e zast ą pi ć historii poj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Ż uromski  Trudno ś ci (niektóre) z okre ś leniem czym jest filozofia:  Historia wyrazu nie mo ż e zast ą pi ć historii poj."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Ż uromski d.zuromski@wp.pl

2  Trudno ś ci (niektóre) z okre ś leniem czym jest filozofia:  Historia wyrazu nie mo ż e zast ą pi ć historii poj ę cia. Dos ł ownie w j ę zyku greckim „filozofia” (gr. φιλοσοφία, ł ac. philosophia) znaczy „umi ł owanie m ą dro ś ci" (gr. philia - przyja źń, mi ł o ść ; sophia - m ą dro ść ). To Pitagorasa (VI wieku p.n.e) wskazuje si ę jako pierwszego, który u ż y ł tego s ł owa.  Definiowanie czym jest filozofia jest niczym innym jak filozofowaniem.  Jednak mo ż na powiedzie ć „kiedy” i gdzie filozofia mia ł a swój pocz ą tek, o czym pó ź niej.

3  Filozofia zajmuje si ę pewnymi problemami.  Problemy zwi ą zane z poj ę ciami.  Przyk ł ad z poj ę ciem wiedzy:  Czy jest wiedza?

4  Poj ę cie to znaczenie (intersubiektywny sposób rozumienia) nazwy generalnej.  W poj ę ciu zawarte s ą dwa ró ż ne, ś ci ś le z sob ą zwi ą zane czynniki; tre ść i zakres.  Tre ść to pewien okre ś lony zbiór cech przys ł uguj ą cych ka ż demu z jej desygnatów  Desygnaty – przedmioty oznaczone przez pewn ą nazw ę. Zbiór wszystkich desygnatów nazywa si ę zakresem (lub denotacj ą )  Zbiór wszystkich cech przys ł uguj ą cych wspólnie ka ż demu z desygnatów tworzy tre ść pe ł n ą tej nazwy

5  Tre ść charakterystyczna nazwy to dowolny zbiór cech, które łą cznie przys ł uguj ą ka ż demu z desygnatów nazwy i i tylko jej desygnatom.  Sk ł adaj ą ce si ę na t ą tre ść cechy nazywamy cechami konstytutywnymi ( ż adna z nich nie mo ż e by ć pomini ę ta w tre ś ci charakterystycznej jakiej ś nazwy, bez zmiany jej zakresu).  Reszta cech wynikaj ą cych ju ż z posiadania cech konstytutywnych to cechy konsekutywne (ich do łą czenie do tre ś ci nazwy nie zmienia jej zakresu).

6 1.(Poziom j ę zyka) Nazwa „Kot” (wyra ż a poj ę cie kota) 2. (Poziom poj ę ciowy) Zbiór cech charakterystycznych dla desygnatów nazwy „kot” C 1, C 2, ….C n 3. (Poziom rzeczywisto ś ci) Desygnat nazwy „Kot”

7  Poj ę cia to co ś za pomoc ą czego odnosimy si ę do ś wiata, a wi ę c je ż eli filozofia zajmuje si ę poj ę ciami, to dlatego, ż e dzi ę ki nim odnosimy si ę do ś wiata (i dzia ł amy).  Dzia ł anie. Tak jak rozumiemy poj ę cia, tak dzia ł amy,  St ą d zajmowanie si ę poj ę ciami nie jest banalne.

8  Normy dotycz ą ce u ż yciem poj ęć ujawnia logika.  Dlatego nie ma ś wiadomej filozofii bez logiki (nawet ci którzy odrzucaj ą logik ę – argumentuj ą (jak mówi Brandom „philosophy begins in logic”, Filozofia zaczyna (si ę ) od logiki).  Filozofia jest mo ż liwa wtedy, gdy praktyka staje si ę samo ś wiadoma poj ę ciowo.

9  Etyczne: sprawiedliwo ść, powinno ść, wolno ść.  Poznawcze: prawda, poznanie, wiedza, uzasadnienie, percepcja.  Ontologiczne: istnienie, to ż samo ść.

10  Od Mitu do Logosu  Dwa nurty filozofii:  „fizjolodzy" albo „kosmolodzy”:  Tales z Miletu,  Anaksymander z Miletu,  Anaksymenes z Miletu,  Heraklit z Efezu,  Parmenides z Elei (i jego ucz ęń Zenon),  Empedokles,  Anaksagoras,  Pitagorejczycy  Demokryt

11  Sofi ś ci:  Protagoras z Abdery  Gorgiasz z Leontinoi  i Sokrates

12  Tales z Miletu (624-547) i pocz ą tek filozofii.  Jo ń scy filozofowie przyrody (Anaksymander z Miletu i Anaksymenes z Miletu).  Heraklit z Efezu.  Parmenides z Elei (i jego ucze ń Zenon).  Empedokles.  Anaksagoras.  Pitagorejczycy.  Demokryt.

13  Protagoras z Abdery (481-411) i sofi ś ci (Gorgiasz)  Sokrates z Aten (469-399)  Uczniowie sofistów i Sokratesa Cynicy; Cyrenaicy.  Platon z Aten (427-347)  Arystoteles, Stagira, (384-322)

14  Stoicy  Epikur i epikurejczycy  Sceptycy  Koniec filozofii hellenistycznej  Eklektyzm; Filozofia w Rzymie; Nauka w Aleksandrii.

15  Filon z Aleksandrii  Plotyn i neoplato ń czycy

16  Patrystyka  Gnostycy  Apologeci Wschodu  Orygenes  Grzegorz Nysse ń czyk  Tertulian  Ś w. Augustyn

17  Za: E. Martens. H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania. Warszawa 1995, Wiedza Powszechna.  Trzy wielkie tradycje filozoficzne:  Paradygmat Ontologiczny (Platon, Arystoteles)  Paradygmat Mentalistyczny (Kartezjusz)  Paradygmat Lingwistyczny (L. Wittgenstein)

18

19

20


Pobierz ppt "Daniel Ż uromski  Trudno ś ci (niektóre) z okre ś leniem czym jest filozofia:  Historia wyrazu nie mo ż e zast ą pi ć historii poj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google