Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu."— Zapis prezentacji:

1 RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

2 Dlaczego Rodzic?  Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

3 Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli?  Doradca zawodowy, który jest specjalistą od rozpoznania predyspozycji, pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu.

4 Co należy wiedzieć?  Zanim skorzystacie Państwo z pomocy doradcy zapisując dziecko na wizytę powinniście zapoznać się z kilkoma uwagami:

5 Rozwój zawodowy człowieka  Według jednej z teorii zawodoznawczych, teorii Donalda E. Supera młody człowiek od 15 do 24 roku życia znajduje się w fazie poszukiwań.

6 Czynniki wyboru  Pierwsze wybory dzieci związane z przyszłą karierą dokonywane są na podstawie:  potrzeb  zainteresowań  umiejętności  wartości  oraz dostępnych możliwości

7 Wsparcie przy podejmowaniu decyzji  Rodzice, nauczyciele, doradca szkolny i zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

8 Ścieżki kształcenia  Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „projektu życiowego”.

9 Planowanie drogi edukacyjnej  Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w trzech etapach:

10 Etap pierwszy – poznanie siebie  Czyli zidentyfikowanie własnych:  zainteresowań  umiejętności  uzdolnień  ocena stanu zdrowia

11 Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy  dróg edukacji  świata zawodów  zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

12 Etap trzeci – planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia?  Poprzez:  kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji  kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji  poznanie metod poszukiwania pracy  tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

13 Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2012/2013  USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany:  w systemie szkolnictwa przestają istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą one stopniowo wygaszane, ponieważ wstrzymany został nabór do nich).

14 Co po gimnazjum?  Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać:  trzyletnie liceum ogólnokształcące  czteroletnie technikum  trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową  trzyletnią szkołę specjalną

15 Co po gimnazjum?  trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, drogę edukacji zawodowej rozpoczyna się po maturze.

16 Co po gimnazjum?  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie a także  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

17 Co po gimnazjum?  trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także  dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

18 Schemat systemu edukacji Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa 6 lat nauki Gimnazjum 3 lata nauki Gimnazjum * dla dorosłych Liceum* ogólnokształcące 3 lata nauki  Technikum *  4 lata nauk i (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   Zasadnicza Szkoła Zawodowa * 3 lata nauki (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) M a t u r a * Szkoła wyższa * Kwalifikacyjne * kursy zawodowe Liceum * ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła policealna *

19 Na schemacie uwzględniono szkołę policealną, aby przedstawić wszystkie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych  szkoła policealna to szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

20 Zmiany w kształceniu zawodowym  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Dz.U z 2012 r. poz. 7).  Obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach(Dz.U z 2012 r. poz. 184)..  Organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r. poz. 204).  System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r.poz. 262).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych(Dz.U z 2012 r. poz. 188).  Kwalifikacyjne kursy zawodowe.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U z 2012 r. poz. 186).

21 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa ?  ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego  nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) jest powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum

22 Z zasadniczej szkoły zawodowej do liceum dla dorosłych  dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

23 Nauka zawodu w Technikum  Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie.  Dyplom uczeń może odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej.  W technikum uczeń uczy się również przedmiotów ogólnokształcących, może więc przystąpić do matury.

24 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest egzaminem zewnętrznym. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce jest to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

25 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa?  W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

26 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

27 Zasady wyboru przedmiotów w technikum  Uczeń wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie  Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia  Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne

28 Zasady wyboru przedmiotów w LO   uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia,   jeżeli nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z historii i społeczeństwa,   jeżeli nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z przyrody,   obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego),   ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

29 Co po liceum ogólnokształcącym?  Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu.  Zanim podejmiecie Państwo razem z dzieckiem decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinniście odpowiedzieć m.in. na takie pytania:

30 Co po liceum ogólnokształcącym?  Czy jesteście Państwo przekonani co do słuszności decyzji o podjęciu w przyszłości przez Państwa dziecko studiów?  Czy wyższe wykształcenie będzie dziecku potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy?  Czy dziecko ma odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

31 Co po liceum ogólnokształcącym?  Jeżeli tak to jest do wyboru bardzo wiele możliwości:

32 Co po liceum ogólnokształcącym?  Studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają 3 lata, otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera  Uzupełniające studia magisterskie – trwają 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia)  Jednolite studia magisterskie – trwają 5 lat, otrzymujesz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki)  Studia podyplomowe  Studia doktoranckie – mając tytuł zawodowy magistra możesz podjąć te studia, otrzymujesz stopień naukowego doktora ( studia te mają bardzo indywidualny charakter)

33 Grupy kierunków studiów  Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz  Ekonomiczne – finanse, rachunkowość  Filologie i językoznawstwo – filologia angielska polska  Humanistyczne – filozofia, archeologia  Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką  Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna  Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia  Teologiczne – etyka, teologia  Turystyka – turystyka i rekreacja,krajoznawstwo  Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne  Komunikacja, media – komunikacja europejska

34 Grupy kierunków studiów  Pedagogika, edukacja – pedagogika specjalna, logopedia  Nauki społeczne, politologia – europeistyka, nauki społeczne  Nauki o żywieniu i żywności – dietetyka, technologia żywności  Medyczne i nauki o zdrowiu – fizjoterapia, farmacja  Techniczne – automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka  Kulturoznawstwo – orientalistyka, studia wschodnie  Rolnicze – rolnictwo, ogrodnictwo  Ścisłe – chemia, fizyka, astronomia

35 Co się teraz studiuje? Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2012/2013  Informatyka - 30 639 osób  Zarządzanie - 27 579 osób  Prawo - 24 985 osób  Budownictwo - 24 969 osób  Pedagogika - 20 215 osób  Ekonomia - 20 202 osób  Inżynieria środowiska - 18 973 osób  Zarządzanie i inżynieria produkcji - 17 654 osób  Finanse i rachunkowość - 17 642 osób  Mechanika i budowa maszyn - 17 209 osób  Łącznie w roku akademickim 2012/2013 przyjęto na studia 549 443 osób, z czego blisko połowę na najpopularniejsze kierunki 220 067 osób ( dane MNiSW).

36 Najpopularniejsze kierunki studiów w roku 2013/2014 na warszawskich uczelniach  Uniwersytet Warszawski  ekonomia, finanse, rachunkowość, ubezpieczenia  prawo  filologia angielska  Najwięcej chętnych na jedno miejsce przyciągnęły :  lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski) –  23 osoby na jedno miejsce,  orientalistyka, sinologia - 18 os./miejsce,  orientalistyka, japonistyka - 16 os./miejsce.  Szkoła Główna Handlowa  kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny  kierunek

37  Politechnika Warszawska  najpopularniejszym kierunkiem studiów jest architektura -928 chętnych (11,6 os. na miejsce).  W rekrutacji na pozostałe kierunki na 6 425 miejsc oferowanych w tym roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wpłynęło łącznie 50 tys. aplikacji, co oznacza 7,9 aplikacji na jedno miejsce  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  najwięcej chętnych przyciągnęły kierunki:  finanse i rachunkowość (ponad 1,2 tys. chętnych),  weterynaria (900)  logistyka (ponad 800 chętnych )

38 Zawody przyszłości  Czyli takie, które w przyszłości dadzą szanse zatrudnienia

39  Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne 1.

40  grafik komputerowy  projektant serwisu www  programista  administrator baz danych 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

41  inżynier obsługi systemów komputerowych  administrator sieci informatycznej  organizator pracy wirtualnej  telepracownik – praca w domu za pośrednictwem Internetu 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

42  Biotechnologia i jej zastosowania 2.

43  biotechnolog farmaceutyczny  biotechnolog środowiska  bioinżynier chemiczny  bioinżynier genetyczny 2. Biotechnologia i jej zastosowania

44  Ochrona środowiska 3.

45  projektant wnętrz i zieleni  pielęgniarz drzew  analityk stanu środowiska 3. Ochrona środowiska

46  inspektor ochrony środowiska  strażnik ochrony środowiska  edukator ekologiczny  doradca ekologiczny 3. Ochrona środowiska

47  Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny 4.

48  pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta  pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów  pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych  projektant pakietów usług finansowych 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

49  analityk finansowy  specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami  specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi  negocjator w dużych firmach i korporacjach 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

50  handlowiec motoryzacyjny  handlowiec zagraniczny  handlowiec on-line 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

51  Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi 5.

52  inżynier kliniczny  koordynator badań klinicznych  specjalista zdrowia publicznego  asystent medyczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

53  terapeuta oddechowy  inspektor farmaceutyczny  kontroler jakości świadczeń zdrowotnych  technolog kardiochirurgiczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

54  Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy 6.

55  specjalista d.s. kultury  specjalista d.s. marketingu sieciowego  menedżer sieciowy  menedżer wielokulturowości 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

56  animator parków rozrywki  specjalista d.s. marketingu społecznego  specjalista od przygotowywania przemówień  badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

57  pracownik środków masowego przekazu  broker informacji 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

58  Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 7.

59  organizator obsługi turystycznej  pilot wycieczek  przewodnik turystyczny  ekspert od turystyki 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

60  kucharz  kelner  hostessa  gastronom rozrywkowy 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

61  Administracja 8.

62  urzędnik skarbowy  kurator  doradca finansowy 8. Administracja

63  Marketing, reklama 9.

64  specjalista ds. marketingu i zarządzania  specjalista od reklamy  specjalista d/s public relations  twórca reklam 9. Marketing, reklama

65  Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to:  zainteresowania  predyspozycje  cechy osobowości  wyniki w nauce  stan zdrowia  opinia rodziców  informacje z prasy, radia, telewizji  sytuacja życiowa rodziny  miejsce zamieszkania  możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego  opinia o szkołach koleżanek i kolegów Pami ę tajmy !

66  informatory o szkołach;  doradca zawodowy, pedagog szkolny;  informacje od kolegów i znajomych;  zapoznanie się z informacjami i kryteriami naboru do szkół (dni otwarte);  media: Internet (strony internetowe szkół, rankingi, fora), prasa (czasopismo Perspektywy, dodatki Praca do gazet codziennych), radio, Tv (specjalistyczne audycje i wiadomości z rynku pracy)  dni otwarte szkól ponadgimnazjalnych Źródła informacji


Pobierz ppt "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google