Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2015/2016

2 Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące jest szkołą o najdłuższej tradycji w Bieszczadach Wschodnich. Zostało założone w 1951 roku, odtąd kształci wychowuje kolejne roczniki młodzieży. Do dziś szkolne mury opuściło ponad cztery tysiące pięciuset absolwentów.

3 Koncepcja pracy LO – sfera dydaktyczna Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą uznając każdy z tych aspektów pracy za równie ważny. Szkoła przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego, uznając zróżnicowane oczekiwania uczniowskie, stwarza warunki do przygotowania i motywowania uczniów do zdania egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Szkoła organizuje doradztwo w zakresie wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Szkoła kształtuje warunki do stosowania i wykorzystywania praktycznego zdobytej wiedzy umiejętności.

4 Koncepcja pracy LO – sfery dydaktyczna i wychowawcza Szkoła kształtuje osobowości dojrzałe intelektualnie i moralnie poprzez: umożliwienie uczniom zdobycia dogłębnej wiedzy pozwalającej na podjecie studiów wyższych na kierunku, po którego ukończeniu są realne możliwości podjęcia pracy zawodowej, stwarzanie równych szans rozwoju dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych, nauczanie języków obcych na poziomie umożliwiającym sprawną i poprawną komunikację, umacnianie postawy patriotycznej wynikającej z dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym..

5 LO kształci i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez: A – wybór kierunku kształcenia (wskazanie przedmiotów nauczanych w stopniu rozszerzonym) przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej; B – dostosowanie poziomu nauczania języków obcych do potrzeb i oczekiwań ucznia w granicach możliwości organizacyjnych szkoły; C – zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią np. w obiektach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Międzyszkolnej Krytej Pływalni; D – uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; E – realizację projektów edukacyjnych opartych o współpracę międzynarodową szkół i dających możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspierających i wzbogacających edukację.

6 Wybór kierunku kształcenia Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną odnośnie oddziałów dla uczniów klasy pierwszej z rozszerzonym zakresem wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka, matematyka, geografia, język angielski/język niemiecki (do wyboru), biologia, chemia, matematyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. język polski, język angielski, wos/geografia (do wyboru).

7 Nauczanie języków obcych Uczniowie gimnazjalni uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych. Języki te w zasadzie będą kontynuowane w liceum. Język nowożytny wybrany jako pierwszy będzie nauczany w całym cyklu co najmniej 9 godzin. Język określony jako drugi w wymiarze 6 godzin. Uczeń samodzielnie, według własnego uznania, dokona wyboru pierwszego i drugiego języka obcego. Poza kursem podstawowym realizujemy także rozszerzony zakres nauczania języków zachodnich (angielski, niemiecki - 15 godzin w cyklu). Nauczanie obywa się w razie potrzeby w grupach międzyoddziałowych. W LO nauczany jest także język rosyjski na zajęciach pozalekcyjnych.

8 Deutsch Wagen Tour – zajęcia warsztatowe z j. niemieckiego zorganizowane przy współpracy z Instytutem Goethe

9 Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów. Prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, teatralne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np. fizyczne, informatyczne, biologiczne, matematyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Corocznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych. Zajęcia pozalekcyjne

10 ... powalczyć przy siatce...

11 Muzeum Skansen w Sanoku

12 Olimpiady, konkursy, zawody Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

13 Coroczne sukcesy w olimpiadach i konkursach

14 Coroczne sukcesy w olimpiadach i konkursach

15

16 Wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.

17 Projekty edukacyjne - doświadczenia Kadra pedagogiczna szkoły wykorzystuje aktualne możliwości związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez przygotowywanie projektów edukacyjnych, których realizacja jest pokrywana przez środki unijne. Od wspólnoty historycznej do wspólnoty wartości - współpraca transgraniczna zs szkołą w Striłkach na Ukrainie – program dotyczył upowszechniania form demokracji w społeczeństwie otwartym (2008). Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności – współpraca transgraniczna z Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji w obszarach – historii i kultury materialnej, przyrody i turystyki na terenie Karpat (2010). Dobra szkoła szansą na udany start w życie (2012-2013)

18

19 Gimnazjum w Giraltovcach

20 Projekty edukacyjne – realizowane aktualnie Wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej (Współpraca z Hochwald – Gymnasium w Wadern). Wirtualna Fizyka – wiedza prawdziwa – innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach z fizyki przy współpracy z Politechnika Koszalińska.

21 Program wymiany młodzieży z Niemiec Od dwóch lat rozwija się współpraca z Hochwald - Gymnasium w Wadern oraz z o ośrodkiem edukacyjnym Spohns Haus w Gersheim. Licealiści wyjeżdżają raz albo dwa razy w roku na starannie przygotowany przez partnera niemieckiego tygodniowy pobyt w Saarlandzie. Także młodzież niemiecka przyjeżdża do Ustrzyk i realizuje przygotowany przez nas atrakcyjny program edukacyjny.

22

23 W kolońskiej katedrze

24 Bieszczadzką kolejką

25 Pałac biskupi w Trewirze

26 Punkt widokowy w Cloef - Saarschleife

27 Egzamin maturalny Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież kończącą ustrzyckie LO są bardzo dobre i świadczą o dobrej pracy naszej szkoły. Liceum Ogólnokształcące 2005-2014 przystąpiło do egzaminu zdało % wynik w województwie 1210111499571% Egzamin z poszczególnych przedmiotów zasadnicza część uczniów zdaje na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu. Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100 % -95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki).

28

29

30 Oferta edukacyjna dla kandydatów do LO w roku szkolnym 2015/2016

31 Rozszerzony zakres nauczania matematyki fizyki i informatyki matematyka, fizyka i informatyka klasaIIIIIIw cyklu nauki matematyka59721 fizyka15410 informatyka1337 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, elektronika, ekonomia, fizyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geologia, inżynieria środowiska, informatyka, lotnictwo, energetyka, telekomunikacja, logistyka, mechatronika, wojskowe akademie techniczne

32 Rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego lub niemieckiego. matematyka, geografia i język angielski klasaIIIIIIw cyklu nauki matematyka58720 geografia14510 j. angielski/j. niemiecki 26715 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, kartografia, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, turystyka międzynarodowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia angielska, filologia germańska.

33 Rozszerzony zakres nauczania, biologii, chemii i matematyki biologia, chemia klasaIIIIIIw cyklu nauki biologia15511 chemia15410 matematyka47617 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: medycyna, medycyna wojskowa, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, neurobiologia, technologia żywienia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne.

34 Rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. język polski, historia, wos klasaIIIIIIw cyklu nauki język polski68619 historia26412 wiedza o społeczeństwie1449 matematyka w zastosowaniach praktycznych – przedmiot uzupełniający 112 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: polonistyka, edytorstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prawo, administracja, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, europeistyka, filozofia, etnografia, wiedza o kulturze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia.

35

36

37 Kamieniec Podolski

38 Twierdza chocimska

39 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. historia, geografia, wiedza o społeczeństwie klasaIIIIIIw cyklu nauki historia25512 geografia15410 wiedza o społeczeństwie 1449 przedmiot uzupełniający matematyka w zastosowaniach praktycznych 213 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, religioznawstwo, politologia, filozofia, turystyka, t. międzynarodowa,

40 Oferta edukacyjna – rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, języka angielskiego, geografii albo wos historia, geografia, wiedza o społeczeństwie klasaIIIIIIw cyklu nauki język polski49720 język angielski16613 geografia/wiedza o społeczeństwie 1449 przedmiot uzupełniający matematyka w zastosowaniach praktycznych 224 Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu: administracja, politologia, edytorstwo, komparatystyka, polonistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, etnografia, geografia, etnologia, filozofia, turystyka, t. międzynarodowa,

41 Kadra pedagogiczna Kadrę pedagogiczną stanowią starannie wykształceni z pełnymi kwalifikacjami nauczyciele o dużym i bogatym doświadczeniu pedagogicznym. W zdecydowanej przewadze są to nauczyciele dyplomowani, z ukończonymi różnorodnymi formami doskonalenia zawodowego i dodatkowymi kwalifikacjami. Stabilna i profesjonalna kadra pedagogiczna jest podstawą silnej pozycji szkoły w środowisku lokalnym.

42 Szkolny system pomocy materialnej Ankieta diagnostyczna przeprowadzana wśród uczniów klas pierwszych. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej – zapomogi, obiady. Refundacja podręczników przez Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Stypendia realizowane w ramach programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Młodzieży Wiejskiej. Stypendia Funduszu Stypendialnego Jana Pawła II.

43 Stypendia za osiągnięcia w nauce Stypendium Prezesa Rady Ministrów na dany rok szkolny. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007- 2013 Priorytet IX, Działanie 9.1.). Stypendia w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie WSPIERANIE EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY – dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia z jednej dziedziny wiedzy bądź sztuki.

44 Praca wychowawcza Bardzo sumienne przygotowywanie i organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych: Święto Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości. Dzień Edukacji Narodowej. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Realizacja programów i konkursów edukacyjnych o tematyce regionalnej i lokalnej. Wychowanie patriotyczne

45

46

47

48

49 Wychowanie przez kulturę i sztukę Licealne dni kultury Ogólnoszkolne spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia Dzień filmowy Biuletyn Twórczy Wystawy plastyczne i fotograficzne Wycieczki do muzeów i galerii

50

51 Licealne Dni Kultury Coroczna impreza kulturalna przygotowywana przez młodzież licealną pomyślana jako przegląd uczniowskiej twórczości artystycznej. Młodzież na tą imprezę przygotowuje: prace plastyczne, występy sceniczne, wokalne, teatralne, prace literackie i fotograficzne.

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Werchowyńcy W liceum działa chór szkolny Werchowyńcy, który zajmuje się kultywowaniem tradycji karpackich pieśni wielogłosowych we współczesnych aranżacjach. Zespół uświetnia uroczystości szkolne, regionalne a także z dużym powodzeniem rywalizuje w konkursach artystycznych.

61

62

63 Dzień Komisji Edukacji Narodowej

64

65

66

67

68

69

70

71 Systematyczna wewnętrzna diagnoza wychowawcza Diagnoza aktualnych problemów adaptacyjnych i materialnych uczniów klas pierwszych, zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i oczekiwań uczniów odnośnie pracy szkoły – termin realizacji październik Diagnoza podsumowująca pracę szkoły z uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i preorientacji zawodowej przeprowadzana wśród uczniów klas trzecich. Diagnoza stopnia realizacji programu wychowawczego przez wychowawców w oddziałach.

72 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 1. Szczegółowa obserwacja procesu oceniania w okresie semestru. 2. Kształtowanie prawa wewnątrzszkolnego w kierunku zwiększenia ilości obowiązkowych ocen cząstkowych z przedmiotu w semestrze. 3. Ocenie podlegają według kryteriów przedmiotowych: 1) wypowiedzi ustne, 2) prace pisemne w różnych formach, 3) różne przejawy aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 4. Obowiązek składania sprawozdania przez nauczycieli z prognozowanych zagrożeń semestralną, roczną oceną niedostateczną. 5. Analiza przypadków niepowodzeń przez zespół nauczycieli uczących w danym oddziale.

73 Współpraca dydaktyczno- wychowawcza ze stałymi partnerami Bieszczadzki Park Narodowy Umowa o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym a Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych z 1995 r. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów realizujących rozszerzony zakres biologii i geografii, odbywają się dwa razy w roku na terenie obiektów BdPN w Suchych Rzekach, Wołosatem, Ustrzykach Górnych i Ustrzykach Dolnych. Zajęcia praktyczne i terenowe prowadzone przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Formy pracy: zajęcia warsztatowe, wycieczki naukowe, prowadzenie samodzielnych obserwacji i badań. Zajęcia te odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych BdPN.

74

75

76

77 Współpraca dydaktyczno- wychowawcza ze stałymi partnerami Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Coroczne od 1997 r. organizujemy wycieczki naukowe młodzieży kształcącej się humanistycznie. Celem wycieczek jest zapoznanie uczniów z najnowszymi badaniami historycznymi oraz z najbardziej znamienitymi zabytkami Krakowa. Przebieg wycieczki: Pierwszy dzień – blok wykładów o ramowym temacie historycznym np. – Kultura średniowieczna w kręgu Uniwersytetu i dworu królewskiego Drugi dzień – wykład połączony ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków Krakowa. Trzeci dzień – zwiedzanie muzeów i galerii.

78 Kraków 2012

79

80 Współpraca dydaktyczno- wychowawcza ze stałymi partnerami Powiatowa Biblioteka Publiczna – wspólna organizacja wystaw, spektakli, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursy poetyckie i literackie. Rejonowy Dom Kultury – imprezy artystyczne i kulturalne, zajęcia pozalekcyjne. Muzeum – Zamek w Łańcucie – lekcje muzealne Teatry: Stary, Słowackiego, Bagatela w Krakowie – kilka wyjazdów w roku na wybrane spektakle.

81 Samorząd Uczniowski

82

83 Wychowanie przez sport Duża ilość zajęć rekreacyjno-sportowych. Masowe uczestnictwo młodzieży w zawodach sportowych (coroczna wysoka pozycja szkoły w rankingu wojewódzkiej licealiady. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik - sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, turystyczno-żeglarska, aerobik. Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie organizacji zawodów i ich kosztów.

84

85

86

87

88

89

90 Wycieczki szkolne

91

92

93

94

95

96

97 Warunki przyjęcia Podstawą przyjęcia do liceum dla młodzieży jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych: Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie 100 pkt. Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

98 lp.kierunek kształcenia cztery przedmioty z których przelicza się oceny 1. matematyka, fizyka, informatyka język polski, język obcy, matematyka, fizyka 2. matematyka, geografia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, geografia 3. matematyka, biologia, język angielski język polski, język obcy, matematyka, biologia 3.język polski, historia wosjęzyk polski, język obcy, matematyka, historia 4.biologia, chemia, fizykajęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia 5.historia, geografia, wos,język polski, język obcy, matematyka, geografia 6. język polski, język angielski, wos/geografia Język polski, język obcy, matematyka, wos albo geografia Warunki przyjęcia

99 Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 80 pkt. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 16 pkt. dobry - 12 pkt. dostateczny - 8 pkt. Wartość ocen na świadectwie gimnazjalnym

100 Za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 pkt, za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 pkt. Za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub przez inne podmioty działające na trenie szkół do 3 pkt (I miejsce 3pkt, II miejsce 2 pkt, III miejsce 1 pkt). Za stałą aktywność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego – do 3 pkt. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt. Punkty za konkursy i aktywność społeczną

101 Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły w dniach od 14 do 28 maja 2015 r. Wszyscy kandydaci obowiązkowo składają Podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru) uwzględniające wybór oddziału z rozszerzeniem określonych przedmiotów (profilu) oraz wybór dwóch języków obcych i ich poziomu nauczania (od podstaw, kontynuacja). Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Karta zdrowia. Wyciąg z aktu urodzenia. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie). Dokumentacja obowiązkowa

102 Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach, Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych). Dokumentacja dodatkowa

103 Terminy rekrutacji 2014 r. do LO Od 14.05. do 28.05.2015 r. – przyjmowanie podań od kandydatów. Od 26.06. do 30.06.2015 r. do godz. 15 00 – przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE (lub kopii tych doku­mentów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). Do 04.07.2014 r. do godz. 9 00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji. Do 07.07.2014 r. do godz. 13 00 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO w Ustrzykach Dolnych przez kandydatów umieszczonych na listach 08.07.2014 r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. przyjętych do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Do 10.07.2013 r. do godz. 10 00 – składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły, oryginałów dokumentów w razie dysponowania wolnymi miejscami.

104 Terminy rekrutacji 2015 r. do LO Od 14.05. do 28.05.2015 r. – przyjmowanie podań od kandydatów. Od 27.06. do 01.07.2015 r. do godz. 15 00 – przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE (lub kopii tych doku­mentów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył). 03.07.2015 r. do godz. 9 00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji. Od 03.07 do 06.07.2015 r. do godz. 13 00 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO w Ustrzykach Dolnych przez kandydatów umieszczonych na listach. 07.07.2015 r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. przyjętych do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Do 10.07.2015 r. do godz. 10 00 – składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły, oryginałów dokumentów w razie dysponowania wolnymi miejscami.

105 LO w opiniach uczniowskich Wysoki poziom nauczania. Dobre przygotowanie do matury. Tolerancja i chęć pomocy innym. Kontynuowanie tradycji. Blisko domu. Bezpiecznie. Dobre wyposażenie klas. Rozwijam swoje zainteresowania. Wysoka zdawalność matur. Imprezy szkolne na wysokim poziomie. Miła atmosfera.

106 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im. Józefa Piłsudskiego Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych Powołane w styczniu 2007 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000274641. posiada odpowiednie władze tj. zarząd i komisję rewizyjną, blisko 50 członków spośród rodziców naszych uczniów, absolwentów szkoły oraz nauczycieli czynnych i emerytowanych. Cele Stowarzyszenia: wspieranie i wszechstronny rozwój Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów szkoły, wspieranie inicjatyw uczniowskich związanych z edukacją, wychowaniem i wypoczynkiem, integrowanie społeczności absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych.

107 Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego ul. Mikołaja Kopernika 4 38-700 Ustrzyki Dolne Powiat bieszczadzki Województwo podkarpackie tel./fax +48 013 461 1306 - sekretariat e-mail: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl www.loustrzyki.edu.pl Dyrektor Zespołu: mgr Arkadiusz Lupa Wicedyrektor: mgr Anna Orlef Kontakt ze szkołą


Pobierz ppt "Propozycja edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google