Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Illustrated Mathematics Dictionary Ilustrowany S ł ownik Matematyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Illustrated Mathematics Dictionary Ilustrowany S ł ownik Matematyczny."— Zapis prezentacji:

1

2 Illustrated Mathematics Dictionary Ilustrowany S ł ownik Matematyczny

3 compasses - cyrkiel a setsquare - ekierka a protractor - katomierz a rubber - linijka a ruler - linijka a calculator - kalkulator

4 ADDITION - DODAWANIE 5 + 4 = 9 Five plus four is nine. / Five plus four equals nine. total - suma Pi ęć doda ć cztery równa si ę dziewi ęć.

5 SUBTRACTION - ODEJMOWANIE 9 – 4 = 5 Nine minus four is five. / Nine minus four equals five. difference - ró ż nica Dziewi ęć odj ąć cztery równa si ę pi ęć.

6 MULTIPLICATION – MNO Ż ENIE 7 x 3 = 21 Seven times three makes twenty-one. / Seven multiplied by three is twenty-one. product - iloczyn Siedem razy trzy równa si ę dwadzie ś cia jeden.

7 DIVISION - DZIELENIE 21 : 3 = 7 Twenty-one into three makes seven. / Twenty-one divided by three equals seven. quotient- iloraz Dwadzie ś cia jeden dzielone na trzy równa si ę siedem.

8 INVOLUTION – POT Ę GOWANIE 3 2 = 9 Three squared equals nine. Trzy do kwadratu równa si ę dziewi ęć power - pot ę ga

9 to raise to a power – podnie ść do pot ę gi 3 3 = 27 Three raised to the third power equals twenty-seven. Trzy podniesione do trzeciej pot ę gi równa si ę dwadzie ś cia siedem. power - pot ę ga

10 ROOT - PIERWIASTEK √4 = 2 square root – pierwiastek kwadratowy 3 √8 = 2 cube root – pierwiastek sze ś cienny

11 NUMBERS - LICZBY 0, 1, 2, 3, 4, 5, … positive numbers – liczby dodatnie -1, -2, -3, -4, -5, … negative numbers – liczby ujemne

12 2, 4, 6, 8, 10, 12, … even numbers – liczby parzyste 1, 3, 5, 7, 9, 11 … odd numbers – liczby nieparzyste

13 0,25 1 3 numerator - licznik denominator- mianownik FRACTION - U Ł AMEK decimal fraction – u ł amek dziesi ę tny

14 ÷5 75 = 15 = 3 100204 ÷5 to reduce a fraction - skróci ć u ł amek

15 GEOMETRY – GEOMETRIA. a point - punkt streight line - linia prosta sector/segment - odcinek

16 parallel lines – linie równoleg ł e perpendicular line – linia prostopad ł a

17 SHAPES - KSZTA Ł TY a square – kwadrat a rhomb / diamond - romb a rectangle - prostok ą t a trapezium - trapez a circle - ko ł o

18 a triangle - trójk ą t an equilaterial triangle – trójk ą t równoboczny an isosceles triangle – trójk ą t równoramienny a right-angled triangle – trójk ą t prostok ą tny

19 a cube - sze ś cian a sphere - kula a cylinder - walec a cone - sto ż ek a prism - graniastos ł up

20 ANGLES - K Ą TY acute angle – k ą t ostry obtuse angle – k ą t rozwarty right angle – k ą t prosty

21 USEFUL PHRASES - PRZYDATNE ZWROTY to add - dodawa ć to substract - odejmowa ć to multiply - mno ż y ć to divide by – dzieli ć przez to divide into - dzieli ć na a rule - dzia ł anie to solve a problem - rozwi ą za ć zadanie a solution - rozwi ą zanie a product - wynik a common denominator - wspólny mianownik

22


Pobierz ppt "Illustrated Mathematics Dictionary Ilustrowany S ł ownik Matematyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google