Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I REGULACJE Jacek Guliński Marzec, 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I REGULACJE Jacek Guliński Marzec, 2015."— Zapis prezentacji:

1 KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I REGULACJE Jacek Guliński Marzec, 2015

2 PROGRAM 1.Badania i komercjalizacja wyników badań  Definicje/podziały  Uwarunkowania 2.Transfer wiedzy na polskich uniwersytetach – praktyka krajowa (przede wszystkim bariery) 3.Regulacje – znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” 4.Kontekst europejski/globalny 5.Wskazania na przyszłość (bliższą i dalszą)

3 BADANIA NAUKOWE  Tematyka / koncepcja  Finansowanie (konkursy)  Warsztat naukowy  Własność intelektualna  Wykorzystanie wyników badań

4 FINANSOWANIE BADAŃ vs. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  Fundusze strukturalne (WI po stronie przedsiębiorstwa lub dzielona między przedsiębiorstwo i jednostkę sektora nauki)  Programy europejskie (współwłasność konsorcjów, w tym przedsiębiorstw)  Granty NCN, NCBR, MNiSW (pierwotna własność intelektualna po stronie jednostek naukowych)  Fundusze niepubliczne (własność intelektualna po stronie przedsiębiorstw lub zgodna z inną umową)

5 PRAWO AUTORSKIE (MAJĄTKOWE / OSOBISTE)  Pracownik – obowiązki ze stosunku pracy  Student / doktorant  Osoby trzecie, nie zatrudnione w Uczelni

6 PODZIAŁ BADAŃ (ZNACZĄCO PRZESTARZAŁY)  Badania podstawowe  Badania stosowane  Badania rozwojowe

7 UDZIAŁ RÓŻNEGO TYPU BADAŃ (2011) Basic research as a percentage of GDP GERD as a percentage of GDP Percentage of basic research in GERD USA 0,482,7617,39% Japan 0,423,3912,39% France 0,552,2524,44% Poland 0,20,7626,32% Korea 0,734,0418,07%

8 WYDATKI – NAUKA – PROJEKT NA 2014 (DZIAŁ 730) Działalność statutowa2,161 mld PLN Dotacja podmiotowa1,770 mld PLN Stypendia dla młodych0,024 mld PLN SPUB, restrukturyzacja0,321 mld PLN Programy/przedsięwzięcia MNiSW0,045 mld PLN Inwestycje0,247 mld PLN Narodowe Centrum Nauki0,885 mld PLN Narodowe Centrum Badań i Rozwoju2,829 mld PLN Dotacja celowa (PO IG, PO KL) – wkład własny 0,048 mld PLN Współpraca z zagranicą0,277 mld PLN Działalność upowszechniająca naukę0,047 mld PLN 6,559 mld PLN

9 WYNIKI BADAŃ W UCZELNI PUBLICZNEJ  Powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy  Uzyskane w trakcie realizacji projektów badawczych  Uzyskane w trakcie prac nad pracą dyplomową (rozprawą doktorską)  Uzyskane w trakcie stypendiów lub urlopów naukowych

10 WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH – ICH PRAKTYCZNA UŻYTECZNOŚĆ  Badania własne  Badania współfinansowane z zewnątrz (środki publiczne)  Badania finansowane przez gospodarkę

11 KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA  Licencje dla przedsiębiorstw  Sprzedaż patentu do gospodarki KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA  Przystępowanie do spółek (celowych)  Tworzenie spółek (celowych) i spółek pochodnych

12 KOMERCJALIZACJA (BEZ BLIŻSZEGO OKREŚLENIA)  Tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego  Art. 7 „Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, …, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych”

13 UNIWERSYTET W SYSTEMIE TTiKW TTiKW – Transfer Technologii i Komercjalizacja Wiedzy

14 UCZELNIA PUBLICZNA W SYSTEMIE TTiKW  Usługi komercyjne w obszarze rezultatów prac badawczych i rozwojowych  Udzielanie licencji na wyniki prac badawczo- rozwojowych  Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki

15 TRANSFER WIEDZY – SIŁY MOTORYCZNE  Nowe inicjatywy osób i jednostek  Nowe rozwiązania prawne  Wzrost zainteresowania problematyką ochrony własności intelektualnej  Dobre wzorce z kraju i zagranicy

16 TRANSFER WIEDZY – BARIERY Bariery strukturalne i systemowe:  Nakłady na badania  Dominanta zadań edukacyjnych  Słabość jednostek otoczenia biznesu w sektorze szkolnictwa wyższego  Odmienność sektora nauki i gospodarki

17 PERSPEKTYWA NAUKI (BADANIA, USŁUGI NAUKOWE)  Ciekawość uczonego  Pasja / misja  Infrastruktura  Wynik badawczy / publikacja  Tempo pracy / planowanie (gonienie „króliczka”)  Środki finansowe (na badania i dla uczonego)  Obawa przed praktycznym sprawdzianem kompetencji Stereotypy – prawda czy fałsz?

18 PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA  Użyteczność wyników  Wynik badawczy – KNOW HOW  Oczekiwane tempo pracy  Środki finansowe (za wynik badawczy)  Obawa przed „obcym światem profesorów”  Znaczenie B+R w strategii rozwoju firmy Stereotypy – prawda czy fałsz?

19 TRANSFER WIEDZY – BARIERY  Kariera naukowa a orientacja na badania aplikacyjne  Brak lub niedoskonała regulacja wewnętrzna w uniwersytetach  Nieformalne związki między profesorami a biznesem

20 TRANSFER WIEDZY – BARIERY Bariery świadomościowe i kompetencyjne:  Brak gotowości do ponoszenia ryzyka  Niechęć (niezdolność) do współpracy  Fałszywe stereotypy o przedsiębiorcach i gospodarce

21 TRANSFER WIEDZY – BARIERY  Problem wyceny wartości technologii i poziomu opłat licencyjnych  Brak profesjonalnej kadry z obszaru transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

22 UCZELNIANE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU  Preinkubatory  Inkubatory  Centra transferu technologii  Spółki celowe  Statystyka  Słabości  Osiągnięcia

23 ZŁOŻONOŚĆ RELACJI UCZELNIA PUBLICZNA – PRZEDSIĘBIORSTWO Z perspektywy uczelni przedsiębiorstwo to klient wszystkich aktywności  Edukacyjnej  Badawczej  Komercjalizacji wyników prac badawczych Uniwersytet może współtworzyć firmy, szczególnie te oparte na wiedzy!

24 ZŁOŻONOŚĆ RELACJI UCZELNIA PUBLICZNA – PRZEDSIĘBIORSTWO DĄŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO MONOPOLU NA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  Prace własne, wewnętrzne  Zlecenia na zewnątrz do sektora nauki  Wspólne przedsięwzięcia z sektorem nauki  Licencje wyłączne

25 NOWELIZACJA USTAWY (PoSzW) (1)  Art. 2 pkt 35 – definicja komercjalizacji bezpośredniej pkt 36 – definicja komercjalizacji pośredniej  Art. 13pkt 1 – transfer technologii do gospodarki jako element 3 podstawowego zadania uczelni  Art. 63pkt 1 – pracodawcy i przedstawiciele pracodawców do konwentu publicznej uczelni zawodowej

26 NOWELIZACJA USTAWY (PoSzW) (2)  Art. 86 pkt 4 – CTT tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej pkt 5 – jeżeli CTT jest jednostką ogólnouczelnianą, działa według regulaminu zatwierdzonego przez Senat uczelni pkt 7 – dyrektora CTT zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu  Art. 86apkt 1 – spółka celowa dla komercjalizacji pośredniej; kapitał zakładowy spółki celowej w całości lub w części aport w postaci wyników badań naukowych

27 NOWELIZACJA USTAWY (PoSzW) (3)  Art. 86a pkt 2 – uczelnia na podstawie umowy może powierzyć spółce celowej działania na rzecz komercjalizacji bezpośredniej  Art. 86cpkt 1 – dwa regulaminy i kilka wskazań zasad i procedur, które mają się w nich znaleźć  Art. 86epkt 1-4 – schemat procesu decyzyjnego o komercjalizacji; wyniki badań, które są wyjęte z tego schematu  Art. 86fpkt 1-4 – minimalne i maksymalne pułapy wartości środków uzyskanych z komercjalizacji na rzecz uczelni i pracownika

28 REGULAMINY (6 miesięcy od 1.10.2014 r.) 1.Ochrona własności intelektualnej i procedury komercjalizacji na uczelni (podział środków uzyskanych z komercjalizacji, przepływ informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji, zasady i tryby podejmowania decyzji, przekazywanie przez uczelnię części środków uzyskiwanych z komercjalizacji pracownikowi etc.) 2.Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych przez podmioty trzecie (przedsiębiorstwa)

29 WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH  Wynalazki  Wzory użytkowe  Wzory przemysłowe, znaki towarowe  Oznaczenia geograficzne  Topografie układów scalonych  Odmiany roślin  Bazy danych  Know-how związane z powyższymi

30 NAUKOWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO  Zachowania poufności wyników badań lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami  Przekazanie uczelni wszystkich informacji i utworów  Powstrzymania się od prowadzenia działań zmierzających do wdrażania wyników  Współdziałania w procesie komercjalizacji (w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych)

31 Pracownik (zespół badawczy) Zgłoszenie wyników do komercjalizacji WŁADZE UCZELNI Decyzja o komercjalizacji (3 miesiące) Komercjalizacja przez uczelnię SUKCES PORAŻKA Wynagrodzenie TAKNIE Umowa uczelnia - pracownik Komercjalizacja przez pracownika SUKCES PORAŻKA Wynagrodzenie Opłata znormalizowana >50% >25%

32 KONCEPCJA ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI  Obowiązek informacyjny wyników (twórca, kierownik projektu do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej) i ogólnouczelniany rejestr wyników  Zgłoszenie kierownika jednostki do rzecznika patentowego  Opinia rzecznika patentowego – postępowanie ochronne (?)  Decyzja komisji ds. własności intelektualnej (komercjalizacja przez uczelnię, czy zaniechanie komercjalizacji)

33 GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA GLOBALNE  Konkurencyjność gospodarek świata, miejsce Europy  Konkurencyjność firm/koncernów globalnych, wydatki na B+R  Innowacyjne gospodarki i ich relacje z sektorem nauki  Znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony

34 KONKURENCYJNE I GLOBALNE RYNKI DLA SEKTORA NAUKI I EDUKACJI (1)  Środki na badania  Naukowcy / kadra badawcza  Przyszli studenci I, II oraz III stopnia

35 KONKURENCYJNE I GLOBALNE RYNKI DLA SEKTORA NAUKI I EDUKACJI (2)  Środki na dydaktykę / usługi edukacyjne  Pracodawcy i ich pracownicy  Odbiorcy inwencji, ekspertyz know-how i technologii – przedsiębiorstwa

36 WSAPRCIE PROCESU KOMERCJALIZACJI  Wsparcie ochrony patentowej  Program Kreator Innowacyjności  Program Brokerzy Innowacji (Technologii)  Program TOP 500 Innovators MNiSW, NCBR

37 FINANSOWANIE BADAŃ (PERSPEKTYWA 2014-2020) – SKĄD SEKTOR NAUKI MOŻE POZYSKIWAĆ ŚRODKI?  Fundusze strukturalne (cel tematyczny 1 „Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” i pozostałe cele tematyczne)  Europejski Program Ramowy Badań i Rozwoju „Horyzont 2020”  Budżet państwa (NCN, NCBR, MNISW)  Fundusze niepubliczne pochodzące głównie ze sfery gospodarki

38 NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA BADANIA I PRACE ROZWOJOWE (GERD) – PERSPEKTYWA 2014-2020 – PROJEKCJA

39 WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI W PERSPEKTYWIE 2014-2020  Wzmocnienie współpracy nauki z biznesem  Wzrost nakładów prywatnych na badania i rozwój  Koncentracja na priorytetach (inteligentne specjalizacje – odzwierciedlenie potencjałów gospodarczych i badawczych)  Optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury B+R, również przez świat gospodarki

40 DZIAŁANIA NA RZECZ USPRAWNIENIA PROCESU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ W UCZELNIACH PUBLICZNYCH (1)  Przyjęcie stosownego regulaminu przez Senat i przygotowanie zarządzeń wykonawczych Rektora  Wskazanie uczelnianej instytucji otoczenia biznesu do zarządzania procesem komercjalizacji (dział transferu technologii, spółka celowa)  Wdrożenie założeń regulaminu do praktyki (szkolenie dla kierowników projektów, kierowników jednostek podstawowych, opracowanie procedur i wzorów dokumentów)

41 DZIAŁANIA NA RZECZ USPRAWNIENIA PROCESU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ W UCZELNIACH PUBLICZNYCH (2)  Działania na rzecz zwiększenia świadomości praw intelektualnych oraz procesu komercjalizacji wyników prac badawczych wśród pracowników uczelni, studentów i doktorantów  Przygotowanie wzorów umów ze studentami i doktorantami dotyczących podziału praw autorskich majątkowych (z uczelnią) przy realizacji prac magisterskich, doktorskich oraz projektów badawczych, współfinansowanych z zewnątrz  Reorganizacja pracy rzecznika patentowego uczelni

42 DZIAŁANIA NA RZECZ USPRAWNIENIA PROCESU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ W UCZELNIACH PUBLICZNYCH (3)  Budowa polityki aplikacji do programów badawczych zorientowanych na badania stosowane i rozwojowe (z zaplanowaną ścieżką komercjalizacji) wspólnie z przedsiębiorstwami  Budowa systemu motywacyjnego dla liderów komercjalizacji na uczelni  Zmiany w kryteriach oceny rozwoju nauczycieli akademickich na rzecz uznania sukcesów w obszarze komercjalizacji w dorobku pracownika

43 KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH – FAKTY / MITY / ZAGROŻENIA  Przychody i koszty uczelni z komercjalizacji (przykład z Zurichu)  Możliwość aplikacji o wsparcie procesu komercjalizacji (i nie tylko)  Uwłaszczenie uczonych – eldorado dla naukowców czy na rynku wtórnym?  Komercjalizacja jako element relacji uczelnia – przedsiębiorstwo  Uczelnia publiczna – inwestor kapitałowy podwyższonego ryzyka (?)  Komercjalizacja wyników badań nie do zkomercjalizowania (koszty i ograniczenia)

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W UCZELNIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I REGULACJE Jacek Guliński Marzec, 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google