Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER"— Zapis prezentacji:

1 BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER

2 WPROWADZENIE

3 NOWOMOWA GENDER „Polega na manipulacji, a więc zamierzonym i skrytym działaniu, mającym poprzez język zafałszować obraz rzeczywistości w świadomości odbiorców. Badacze podkreślają, że w przypadku nowomowy język już nie opisuje rzeczywistości, ale ją tworzy, by narzucić użytkownikom tego spreparowanego języka właściwy dla danej ideologii sposób myślenia i wartościowania. Inaczej mówiąc, genderowa nowomowa jako system pojęć ma „urobić” świadomość społeczeństwa tak, by bezrefleksyjnie przyjmowało wpisane w jej ideologiczny przekaz założenia, a także akceptowało ich społeczne konsekwencje. Jeśli do wdrażania takiego zmanipulowanego języka są wykorzystywane instytucje państwa, jak dzieje się to w niektórych krajach Europy Zachodniej, to możemy wówczas mówić o propagandzie”. Źródło: Rozmowa z portalem PCh24.pl dr Lidii Banowskiej, literaturoznawcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Read more: http://www.pch24.pl/genderowa-manipulacja-jezykiem,24670,i.html#ixzz3IrWSSLd1  http://www.pch24.pl/genderowa-manipulacja-jezykiem,24670,i.html#ixzz3IrVt0Zfv

4 MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE PSEUDODZIEDZINY „GENDER STUDIES”
Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*. Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym, odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci. Słowo "studies" także powinno wzbudzić naszą czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych, z nauką niewiele mających wspólnego. „Nie każda nauka jest prawdziwa i nie każda prawda jest naukowa* Karol Wojtyła” *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności *

5 MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE PSEUDODZIEDZINY „GENDER STUDIES”
„Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość. Okazuje się mianowicie, że na UW istnieje wydział "Gender Studies". Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym, że po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością. Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia”. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

6 sprawnie działających struktur
MOŻEMY MÓWIĆ O PROPAGANDZIE sprawnie działających struktur Powołano Radę Programową Studium Podyplomowego GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów, realizowanego na kilku uczelniach w Polsce). Radę tworzą m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu działa Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender. W STATUCIE OBOK PROPAGOWANIA GENDER zapisana jest POPULARYZACJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU FEMINIZMU I ŚRODOWISKA LGBT. Ten międzynarodowy skrótowiec odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako całości. W ogólnej definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji oraz osób o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej.

7 Popularyzacja pozytywnego wizerunku środowiska LGBT poprzez angażowanie się na rzecz:
propagowaniu seksualnej „różnorodności” – nadawaniu elastyczności tożsamości płciowej i seksualności -ZNACZY TO: ZNISZCZENIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ MĘŻCZYZNY I KOBIETY), pluralizacji form współżycia (nie tylko między kobietą i mężczyzną), relacji i miłości (proponując uprawianie seksu „poza kontekstem małżeństwa) - ZNACZY TO: LIKWIDACJĘ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY usuwania granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej - ZNACZY TO: NISZCZENIE FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE

8 Czy gender to ideologia ?
IDEOLOGIA 1 (z gr. idéa – wyobrażenie, lógos – słowo, nauka), zbiór idei, poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość. Ideologia określa wartości i cele, które mają uzasadniać działania polityczne. GENDER 2 kulturowa tożsamość płci – „odnosi się do cech kształtowanych przez społeczeństwo, „nadawanych” kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi niezależnie od płci biologicznej (sex)”. 1 “Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN Rok wydania 1999. 2 Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)

9 Ideologia określa wartości i cele, które mają uzasadniać działania polityczne:
Unijne dyrektywy, powstałe na skutek aktywności organizacji feministycznych po Konferencji Ludnościowej w Pekinie zawarte w STRATEGII GENDER MAINSTREAMING, ujęte zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim w 1997 r. (jest on wiążący dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej). Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa wspólnotowego. W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw. “mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania. Określają one najważniejsze obszary polityczne, w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.

10 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
(czyt. „konstytucja genderowa”) obliguje państwa do wprowadzenia prawnego obowiązku przestrzegania założeń ideologii. ofiara przemocy nie może być dyskryminowana ze względu na płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, tożsamość płciową, orientację. zobowiązuje do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet poprzez ofensywną i agresywną zmianę wzorców społecznych i kulturowych, wykorzenienie uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (zakłada, że przemoc wobec kobiet jest systemowa, a jej źródłem są religia, tradycja i kultura, które należy zwalczać jako „stereotypy”).

11 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
nakłada na państwa obowiązkowe wprowadzenie oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji promowanie „niestereotypowych ról płci”. Trwożące są zapisy dotyczące prowadzenia monitoringu, inwigilacji i zbierania danych o podejrzanych (Art.1 pkt.2, Art.11) oraz zobowiązanie sygnatariuszy do zapewnienia programów leczenia przestępców (Art.16), (zapis zwraca uwagę na możliwość leczenia osób krytykujących seksualne zachowania).  wnoszącym o popełnienie przestępstwa może być każda osoba – przypadkowy, czy nasłany świadek  (Art. 18 pkt.4, Art.27). Na stronie Centrum Prawnego Ordo Iuris znajduje się analiza prawna Konwencji Przewiduje się, iż przestrzegania jej zapisów ma pilnować międzynarodowa organizacja GREVIO, od decyzji której nie przewidziano żadnego odwołania…

12 Globalni ideolodzy narzucili gender poprzez międzynarodowe agencje, jak ONZ i jej organy (UNESCO, WHO). Nowe „normy” dotarły do poszczególnych krajów na szczeblach rządowych, teraz to one – na razie na podstawie instrukcji – narzucają je w urzędach, szkołach i przedszkolach. Promowane i finansowo wspierane są organizacje szerzące ideologię gender*, W POLSCE WPROWADZA SIĘ GENDER POD PRZYKRYWKĄ RÓWNOŚCI. Jak mówi dr Monika Kacprzak, wykładowca WSKSiM w Toruniu, PROGRAMY RÓWNOŚCIOWE zakładają wychowanie do równouprawnienia, niczym nieskrępowanej wolności i tolerancji wobec wszelkiego rodzaju postaw, zachowań i wartości. Nauczanie, że istnieje wyraźna aksjologia zakładająca istnienie prawdy absolutnej, ma być źródłem fundamentalizmu. Pożądanym efektem nowego wychowania ma stać się osobowość tolerancyjna. *Genderowa manipulacja językiem, w: ( ).

13 Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN o programie "Równościowe przedszkole" lk / br, Warszawa,  Istotnym uchybieniem proponowanych nauczycielom treści wychowania jest utożsamianie wprowadzania idei wychowania równościowego w przedszkolu z wychowaniem apłciowym. Czym innym jest bowiem ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej w naszej kulturze i rozważny trening zachowań prorównościowych, a czym innym „wysadzanie dziecka” z jego biologicznej płci i kształtowanie niechętnego stosunku do niej. Nie jest to tendencja zgodna z celami ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi wychowania dzieci i dbałością o ich zdrowie psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania wsparcia wychowawczego w kształtowaniu swojej tożsamości płciowej. Konkluzja: przedstawione do opinii opracowanie jest w wielu miejscach sprzeczne z założeniami edukacji dziecka, a więc nie spełnia wymagań merytorycznych i dydaktycznych stawianych programom wychowania przedszkolnego.

14 „Lekcje równości - szkolna walka z homofobią” w oparciu o:
Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa Sytuacja osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, red. Abramowicz M., Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2007. Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce, raport 2008, red. Krzemiński I., Instytut Socjologii UW, Warszawa 2009.

15 „Lekcje równości - szkolna walka z homofobią*”
„Nie zbierano danych dotyczących tego, czy znają oni jakieś nieheteroseksualne osoby w szkole i ile ich jest. Respondenci i respondentki mieli możliwość napisania, jakie inne osoby, spotykają się ich zdaniem z homofobią w szkole. W odpowiedziach nie pojawiła się żadna nowa kategoria osób doświadczających homofobicznej przemocy w szkole, natomiast wszystkie komentarze respondentów negowały istnienie homofobii w ich szkole (przykładowe wypowiedzi: U nas nie ma takich przypadków itp.)”. * pod red. Świerszcz Jan , Szkolna walka z homofobią. Postawy i potrzeby szkolnej kadry i młodzieży, Kampania przeciw homofobii. Warszawa 2012

16 DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?

17 WALKA O RÓWNOŚĆ? Niemiecki pedofil, Dieter Giesenking jest najbardziej znanym lobbystą środowisk pedofilskich w Niemczech. „Kto zapoznał się z moim stanowiskiem na mojej stronie K13online, ten wie, że angażuję się na rzecz traktowania pedofili na równi z homoseksualizmem, heteroseksualizmem, biseksualizmem, trans- etc. Pedofile jako mniejszość seksualna mają prawo do tego, aby domagać się uznania i akceptacji na wszystkich płaszczyznach społecznych i politycznych. Pedofile występują we wszystkich zawodach i warstwach społecznych. Według szacunków Berlińskiej Charite mamy około pedofili w Niemczech. Jesteśmy częścią społeczeństwa i nie powinno się nas wykluczać…” Powyższe i poniższe odpowiedzi na zestaw pytań ze strony Freiewelt.net pochodzą całkowicie w oryginale od Pana Gieseking’a i zostały przeznaczone do publikacji. Redakcja Freiewelt.net nie dokonywała żadnych skrótów ani zmian. Wytłuszczenia pochodzą od tłumacza.Tłumaczenie za

18 WALKA O RÓWNOŚĆ? Freiewelt.net: Czego oczekuje Pan dla pedofilów, gdy dzieci i młodzież naucza się już akceptacji dla wielości seksualnych form pożądania i zachowań? Dieter Giesenking : Również pedofile pozyskają z pewnością długofalowe korzyści z projektu edukacyjnego „Bildungsplan 2015”. Jednakże tylko wówczas, gdy pedofilia będzie przedstawiana jako miłość do dziecka, a nie jako coś złego, czego nie powinno być. Homoseksualne dzieci potrzebują również w szkole pomocy i wsparcia w ich coming-in in –out. Uczenie o różnorodności opcji seksualnych i tolerancji wobec wszystkich mniejszości seksualnych nie powinno być pozostawione wyłącznie rodzicom, lecz powinno być prowadzone również w szkołach , gdyż jest to zadanie dla całego społeczeństwa. W tym sensie należy dzieci umacniać – podpisałbym się pod tym natychmiast… FW: Pan popiera projekt edukacyjny Bildungplan 2015 w Badenii- Wirtembergii. Czy pedofilia powinna również być omawiana podczas zajęć szkolnych? DG: Podpisałem petycję popierającą projekt edukacyjny Bildungsplan 2015. Byłoby naturalnie sensowne, gdyby plany nauczania obejmowały nie tylko homoseksualizm i inne tożsamości seksualne, ale także uwzględniałyby pedofilię. Jest to w prawdzie mało prawdopodobne, lecz gdyby stało się możliwe, pojawi się pytanie w jaki sposób należy przedstawiać zagadnienie pedofilii. Najpierw należałoby poprowadzić na ten temat dyskusję. Jestem ku temu otwarty i gotowy…

19 DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER
DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER? -utopijne ideologie (dialektyka płci) W 1884 r. Engels pisał*: „w starym nie drukowanym rękopisie napisanym przez Marksa i przeze mnie: małżeństwo pojedynczej pary bynajmniej nie wkracza do historii jako pojednanie między mężczyzną i kobietą. … Przeciwnie, Zjawia się ono jako ujarzmienie jednej płci przez druga, jako PROKLAMOWANIE NIE ZNANEJ DOTYCHCZAS W DZIEJACH PIERWOTNYCH WROGOŚCI PŁCI… pierwsze przeciwieństwo klasowe jakie występuje w historii, zbiega się z rozwojem antagonizmu między kobiętą i mężczyzną w małżeństwie pojedynczej pary, a pierwszy ucisk klasowy- z uciskiem żeńskiej płci przez męską”. *Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa

20 DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER
DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER? -utopijne ideologie (dialektyka płci) Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce: The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do "REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH" (SEX-CLASS REVOLUTION): "Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem nowej rewolucji jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI -nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".

21 WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI -nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia
Prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie wyjaśnia konsekwencje ideologii gender w wyniku analizy publikacji pt. „Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości”, autorki Judith Butler z 1990 r., który jest manifestem tej ideologii: klasyczne definicje męskości i kobiecości zostają zanegowane jako przypadkowe i mało znaczące konstrukcje społeczne, tradycyjna płeć biologiczna zostaje zastąpiona nową płcią społeczną i psychologiczną.

22 PRAWIDŁOWA TOŻSAMOSĆ PŁCIOWA
JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI ZASTĄPIENIA PŁCI BIOLOGICZNEJ NOWĄ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ? ZNISZCZONA ZOSTANIE PRAWIDŁOWA TOŻSAMOSĆ PŁCIOWA

23 JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI ZASTĄPIENIA PŁCI BIOLOGICZNEJ NOWĄ PŁCIĄ SPOŁECZNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ?
NASTĄPIĄ ZABURZENIA OSOBOWOŚCI - badania na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej (DEZORIENTACJA WOBEC MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ) u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ICH ROZWOJU SEKSUALNYM, PSYCHICZNYM I FIZYCZNYM i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics

24 Zwolennicy ideologii gender (genderyści) twierdzą, że:
SLAJD Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH PT. ŻYCIE CZŁOWIEKA (DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM): POKAZUJE, ŻE PŁEĆ DZIECKA JEST ZDETERMINOWANA W DNIU POCZĘCIA! Zwolennicy ideologii gender (genderyści) twierdzą, że: „płeć to sprawa osobistego wyboru, zaś określanie płci dziecka po urodzeniu, na podstawie wyglądu zewnętrznego to dokonywanie wyborów za dziecko” (uznaje się za dyskryminację - stwierdzenie płci na podstawie budowy anatomicznej).

25 Jak Tommy został Tammy? Źródło: FoxNews.com W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili dać swojemu synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura przewiduje, by mógł on zdecydować, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku trzech lat stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia „RODZICÓW”. Więc tym bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat (nadal chce być dziewczynką) nie ma powodu, dla którego należałoby wywierać presję na chłopca. Od tego lata przyjmuje on hormony. Joel Baum dyrektor ds. edukacji i treningu w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum: „Chodzi tutaj o danie dzieciom i ich rodzinom sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”.

26 CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Wielka Brytania w ramach szeroko pojętej „tolerancji” usunęła z paszportów informację o płci. Takie działanie zostało podyktowane „TROSKĄ” O DOBRE SAMOPOCZUCIE TRANSSEKSUALISTÓW, którzy podając informacje o swojej płci, mogliby czuć się „zakłopotani”.

27 DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
Zdyskredytowano już teorię dr. Johna Monea z Hopkins University w Baltimore (USA) wprowadzajaca termin GENDER IDENTITY, by określić, czy dana osoba czuje się kobietą czy mężczyzną. DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER? Badania prenatalne, wykazały, że już przed urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki znacznie się różnią, co ma wpływ m.in. na różne postrzeganie ruchów, kolorów i kształtów. Sprawia to np., że u chłopca istnieje "biologiczne przygotowanie" do używania „męskich zabawek”, a u dziewczynki – „kobiecych” co potwierdza fragment filmu Norweski komik – krytyka polityki równości (od 15’05”-19’):

28 Teoria dr. Moneya została zdyskredytowana przez badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu
Płeć somatyczna i jej wpływ na psychikę męską i psychikę kobiecą Data publikacji: Źródło: uphs.upen.edu Sieć połączeń nerwowych w mózgu kobiety zasadniczo różni się od sieci połączeń w mózgu mężczyzny. Z drugiej strony mózgi kobiet i mężczyzn w zadziwiający sposób się uzupełniają. Naukowcy z Pensylwanii, którzy przeprowadzili badania na dotychczas największej próbie losowej, wykazali, iż między mężczyznami a kobietami istnieją istotne różnice neurobiologiczne, które skutkują różnicami w zachowaniu. Szefowa badań prof. Ragini Verma  z Zakładu Radiologii w Perelman School of Medicine na Uniwersytecie w Pensylwanii wraz z kolegami odkryła, iż istniejące lepsze połączenia neuronowe w obrębie poszczególnych półkul i ich specyficzny układ pozwala mężczyznom na lepszą percepcję i koordynację działań. W przeciwieństwie do tego, lepsze „okablowanie” u kobiet między lewą i prawą półkulą ułatwia im myślenie analityczne i intuicyjne.

29 DLACZEGO MÓWI SIĘ O BEZDROŻACH IDEOLOGII GENDER?
Prof. Roberto de Mattei z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie wyjaśnia konsekwencje: - tradycyjna płeć biologiczna zostaje zastąpiona nową płcią społeczną i psychologiczną- w takim ujęciu NIE MÓWI SIĘ JUŻ O TOŻSAMOŚCI, ALE O ORIENTACJI SEKSUALNEJ PRZYJMUJĄCEJ RÓŻNE KIERUNKI ROZWOJU heretoseksualny, homoseksualny, transseksualny itd. w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego, w którym dana jednostka będzie wzrastała i się rozwijała”.

30 Nie mówi się już o tożsamości, ale o orientacji seksualnej, która od 1993 r. nie może być rozpatrywana jako zaburzenie W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło rezolucję, w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby usunęła homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób . Decyzję tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r. Istotnie, WHO w 1993 r. wydała oświadczenie, iż orientacja seksualna (hetero- czy homoseksualna) nie może być rozpatrywana jako zaburzenie . W ten sposób przedstawiciele świata nauki i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał się z freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju. *DECYZJA WHO NIE JEST JEDNAK OWOCEM BADAŃ NAUKOWYCH ani pogłębionej refleksji nad ludzką seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym. Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne i pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.

31 Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
W trakcie konferencji w Baltimore USA (sierpień 2011 r.) działaczy i specjalistów od zdrowia psychicznego dyskutowano na temat ATRAKCYJNOŚCI SEKSUALNEJ DZIECI i zastanawiano się, w jaki sposób można doprowadzić – PODOBNIE JAK W PRZYPADKU HOMOSEKSUALIZMU – DO WYKREŚLENIA PEDOFILII Z LISTY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO (APA). Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino z Harvard Medical School, John Sadler z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow z London School of Economics and Political Science.

32 Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
W dyskusji na temat pedofilii głos zabrało około 50 osób. PRAWIE WSZYSCY PANELIŚCI ZGODZILI SIĘ, ŻE PEDOFILE SĄ „NIESPRAWIEDLIWIE PIĘTNOWANI I DEMONIZOWANI PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO” i że „dzieci z natury nie są w stanie wyrazić zgody” na seks z osobą dorosłą, dlatego powinno się dopuścić do takiego aktu bez ich zgody.  Omówiono także argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności kontaktów seksualnych z dziećmi.  Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ignoruje fakt, iż pedofile „żywią uczucia miłości do dzieci”. TĘ „MIŁOŚĆ” MOŻNA ICH ZDANIEM PORÓWNAĆ DO ZAFASCYNOWANIA HETEROSEKSUALNEGO dorosłych osób, jak również do zafascynowania homoseksualnego. Dlatego – argumentują – APA winna zmienić klasyfikację zaburzeń psychicznych, wykreślając z niej pedofilię.

33 Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu” prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne utrwalenie się orientacji seksualnej może się przeciągać u niektórych aż do 25 roku życia: „Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności homoseksualne

34 Konsekwencje decyzji WHO, że orientacja seksualna nie może być rozpatrywana jako zaburzenie
Obserwuje się wśród młodych dezorientację dotyczącą kolejnych etapów rozwoju psychoseksualnego (homofilność jest odczytywana jako orientacja seksualna) wg. E.Ericsona) HETEROFILNOŚĆ (upodobanie do osób płci przeciwnej) Rozwój HOMOFILNOŚĆ (upodobanie do przebywania z osobami tej samej płci) AUTOFILNOŚĆ (upodobanie do samego siebie)

35 HOMOFILNY OKRES ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO
to faza rozwoju psychoseksualnego, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci, a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której POGŁĘBIA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ PŁCI (tzw. tożsamości płciowej) i jej specyficznej inności, NIE MOŻE BYĆ MYLONA Z ORIENTACJĄ HOMOSEKSUALNĄ

36 Co to oznacza w praktyce?
Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom, także wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej orientacji homoseksualnej. Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży szkolnej lansuje się pogląd, że para homoseksualna to tacy sami rodzice jak para heteroseksualna.

37 Czy tezy tego typu są wiarygodne?
W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele publikacji, w których sugeruje się, że nie istnieje żadna istotna różnica między dziećmi wychowywanymi przez pary tej samej płci czy przez rodziców naturalnych. Czy tezy tego typu są wiarygodne?

38 Lansuje się pogląd, że para homoseksualna to tacy sami rodzice jak para heteroseksualna
Amerykański socjolog, profesor Uniwersytetu w Austin, Mark Regnerus. przeprowadził badania dorosłych dzieci deklarujących posiadanie homoseksualnych rodziców - różnią się od grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli samobójczych, problemów z prawem, częstotliwości sięgania po narkotyki, kłopotami w trwałości związków emocjonalnych, ilością zdrad w związkach, częstotliwości korzystania z pomocy psychologicznej. Kolejne wnioski, które mogą zszokować dotyczą kwestii związanych z doświadczeniami seksualnymi: 31% dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, że BYLI PRZEZ RODZICÓW ZMUSZANI DO SEKSU WBREW SWEJ WOLI. Jednak największe wrażenie robią dane o tożsamości seksualnej badanych - 61% respondentów wychowywanych przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców - gejów określa siebie jako „całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy W PRZYPADKU MATEK - LESBIJEK BLISKO 40%, A W PRZYPADKU OJCÓW - GEJÓW BLISKO 30% WYCHOWYWANYCH PRZEZ NICH DZIECI TO HOMO- LUB BISEKSUALIŚCI.

39 Wychowywana przez parę jednopłciową Christina Baker Klein dostarczyła do sądu apelacyjnego w Teksasie swoją opinię na temat szkodliwości wychowywania się dzieci w związkach homoseksualnych Klein stwierdza m.in. że MATKA PRZEKONYWAŁA JĄ I JEJ BRATA DO NIENAWIŚCI WOBEC CHRZEŚCIJAN I OSÓB HETEROSEKSUALNYCH. WPAJAŁA IM, IŻ „KULTURA GEJOWSKA” I HOMOSEKSUALIŚCI „SĄ BARDZIEJ TWÓRCZY, A NAWET LEPSI POD KAŻDYM WZGLĘDEM OD HETEROSEKSUALISTÓW”. Klein wspomina również, że matka bardzo wcześnie zachęcała ją do kontaktów homoseksualnych, a homoseksualny kolega matki próbował wykorzystać jej młodszego brata. Gdy Klein była młodą dziewczyną, jej matka wraz z partnerką namawiały ją, by „otworzyła się na doznania seksualne i kontakty homoseksualne z dorosłymi”. Klein wspomina, że do takich kontaktów zachęcane były także dzieci wychowujące się w innych związkach homoseksualnych. KOBIETA W OPINII PRZEKAZANEJ SĘDZIOM Z TEKSASU NAPISAŁA, ŻE WE WSPÓLNOCIE HOMOSEKSUALNEJ DOMINOWAŁY DWIE RZECZY: SEKS I NIENAWIŚĆ. NIENAWIŚĆ SZCZEGÓLNIE DO OSÓB WIERZĄCYCH, HETEROSEKSUALNYCH, BYŁYCH PARTNERÓW, WSZYSTKICH PRZECIWNIKÓW AGENDY HOMOSEKSUALNEJ, A NAWET DO DZIECI POCHODZĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZWIĄZKÓW HETEROSEKSUALNYCH.   Kobieta wspomina, jak wyglądało jej codzienne życie ze sfrustrowanymi, alkoholizującymi się i narkotyzującymi kobietami w brudnym i zrujnowanym domu na przedmieściach Nowego Jorku. Nigdy nie zaprosiła do siebie koleżanek ze szkoły. Nigdy nie miała przyjęcia urodzinowego Źródło: americanthinker.com, AS.

40 CO TO OZNACZA W PRAKTYCE ?
Ponumerowani rodzice Francuska partia socjalistyczna chce określenia "rodzic nr 1" i rodzic nr 2". Kilka lat temu w Hiszpanii wprowadzono dwa nowe terminy na określenie mamy i taty, a mianowicie „rodzic A” i „rodzic B”. Kanada, a także w niektóre stany USA umieszczają w oficjalnych dokumentach nomenklatury „rodzic nr1” i „rodzic nr2”

41 Ważne są protesty nauczycieli oraz rodziców
Litewskie Forum Rodziców zaprotestowało przeciw kolejnej genderowej akcji, którą zorganizowały centrolewicowe władze. Chodzi o elektroniczne dzienniki, którymi posługują się wychowawcy w około 500 szkołach w kraju. Okazuje się, że zamiast dotychczasowych rubryk „ojciec” i „matka” pojawiły się nowe: „rodzic I” i „rodzic II”. Gdy rozległy się protesty nauczycieli oraz rodziców przeciw takiej genderyzacji, głos zabrali przedstawiciele firmy komputerowej, odpowiadającej za oprogramowanie elektronicznych dzienników. Wyjaśnili oni, że zmiany podyktowane zostały technologicznymi wymogami programu.  Nikt jednak nie uwierzył w takie tłumaczenie. Szef Litewskiego Forum Rodziców Gintautas Bukauskas oświadczył, że zdecydowana większość rodziców nie zrezygnuje nigdy z tradycyjnych określeń „ojciec” i „matka”. Zresztą na całym świecie pierwsze słowo, jakie wypowiadają zazwyczaj dzieci w swym życiu, brzmi „mama”, a nie „rodzic I”. Tak więc pod wpływem społecznych protestów firma komputerowa oświadczyła, że wycofuje się z genderowych pomysłów i wraca do normalnych pojęć.

42 IDEOLOGIA GENDER NA BEZDROŻACH

43 Ideologia gender na bezdrożach
Smutna to rzecz i niepokojąca*; świadczy bowiem o tym, że po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością. Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia. W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach szaleństwa, zjawisko politycznej poprawności, od dawna wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w Polsce zaś, gdzie modne ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero od niedawna się rozwija… *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

44 Po Polsce krąży groźna choroba, z trudem uleczalna, zwana polityczną poprawnością
Zachęcam do obejrzenia filmu do 6’ 25”: Czy naprawdę chcemy takiej edukacji seksualnej dla naszych dzieci?  Jeśli akty homoseksualne będą moralnie dopuszczalne – a uznania tego domaga się lobby - to powinny mieć charakter normatywny.  Jeśli staną się standardem, powinny być stosowane w codziennym życiu. JEŚLI BĘDĄ NORMATYWNE, POWINNY BYĆ NAUCZANE W SZKOŁACH JAKO STANDARD* Unia Europejska funduje przedszkolakom z Chile podręcznik przygotowany przez Ruch dla Homoseksualnego Wyzwolenia i Integracji (MOVILH), a sfinansowanego przez Unię Europejską  

45 Informacja o wprowadzeniu „pomocy naukowej” dla tak małych dzieci wywołała burzę w społeczeństwie i sprzeciw większości rodziców* Przedstawiciele MOVILH twierdzą, że wprowadzenie takiej książki do przedszkoli MA WŁAŚNIE „POMÓC PRZEKONAĆ RODZICÓW, KTÓRZY MAJĄ MORALNE OBIEKCJE WOBEC HOMOSEKSUALIZMU”. Lobby forsujące tę skandaliczną publikację twierdzi, że tylko w ten sposób da się skutecznie „zwalczyć stereotypy panujące w społeczeństwie”. Komentatorzy ostrzegają, że homoseksualiści nie bez powodu obrali sobie za cel małe dzieci, doskonale zdając sobie sprawę, że informacje dostarczone w tym wieku zakorzeniają się w umyśle człowieka na długo. Stosują zresztą tę samą taktykę zarówno na Starym Kontynencie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Ameryka Południowa, przywiązana do wartości rodzinnych, to kolejny cel. *

46 Jeśli akty homoseksualne będą moralnie dopuszczalne - to powinny mieć charakter normatywny. 
Jeśli będą normatywne, powinny być nauczane w szkołach jako standard.  W Standardach edukacji seksualnej w Europie Na str. 12 i 13 zajdziemy: „W Europie Środkowej i Wschodniej rozwój edukacji seksualnej rozpoczął się wraz z upadkiem komunizmu. Przed tym okresem w niektórych krajach podejmowano pewne inicjatywy…W większości były to działania w zakresie „przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie”, które zaprzeczały faktowi, że młodzi ludzie stopniowo coraz bardziej interesują się związkami partnerskimi, a w szczególności temu, iż mogliby oni być aktywni seksualnie przed zawarciem związku małżeńskiego”… „W PRZYPADKU TEGO DOKUMENTU AUTORZY CELOWO ORĘDOWALI ZA TYM, BY EDUKACJA SEKSUALNA ROZPOCZYNAŁA SIĘ W MOMENCIE NARODZIN”. Kim są autorzy znajdziemy w przypisach niemal na każdej stronie „Standardów”

47 jak wyraźnie wskazano na str. 7 dokumentu
Należy podkreślić, że opracowane przez WHO „Standardy edukacji seksualnej w Europie” NIE MOGĄ STANOWIĆ jak wyraźnie wskazano na str. 7 dokumentu wytycznych do wprowadzenia opisanego modelu edukacji seksualnej w Polsce. POSZCZEGÓLNE KRAJE MAJĄ BOWIEM WŁASNE WYTYCZNE I REGULACJE W TYM ZAKRESIE.

48 Co to oznacza w praktyce? „Standardy edukacji seksualnej w Europie”
od str. 33 CZĘŚĆ II: Matryca edukacji seksualnej… (matryca stanowi układ tabelaryczny) „stanowi ramę, na podstawie której nauczyciele mogą wybrać tematy szczególnie interesujące daną grupę osób”. Str. 35 w rozdz. Dlaczego edukację seksualną należy rozpoczynać przed czwartym rokiem życia? „Otaczające środowisko, np. inne dzieci w przedszkolu i ich zainteresowanie własnym ciałem i ciałem innych dzieci, także wpływa na uspołecznienie dziecka pod względem seksualnym (seksualna socjalizacja)”. Na str. 36 Na przykład w grupie wiekowej 0-4 lata dzieci powinny nabyć umiejętność „szanowania równości płci”. Co prawda dokument mówi dalej o chłopcach i dziewczynkach, ale na str. 27 odkrywa się o jaką płeć chodzi (społeczno kulturową).

49 Co to oznacza w praktyce? „Standardy edukacji seksualnej w Europie”
Na Str. 38/39 omawia się Grupę wiekową 0–4 lata: w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in. „Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa… Dobre i złe doświadczenia  dotyczące własnego ciała/ co sprawia, że czujesz się dobrze? (słuchanie własnego ciała)… Rodzaje związków  Różne związki rodzinne”. W kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Rozmowa o przyjemnych  i nieprzyjemnych odczuciach dotyczących własnego ciała. Wyrażanie własnych potrzeb,  życzeń i granic, na przykład w kontekście „zabawy w lekarza”. Zaś w kolumnie Postawy m.in. „Pomóż dziecku rozwijać: Respektowanie równości płci … Akceptacja różnych sposobów  stawania się członkiem rodziny Pozytywne nastawienie  w stosunku do własnej płci biologicznej i społecznokulturowej (dobrze jest być dziewczynką lub chłopcem!)… Pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia. Świadomość, że związki są  różnorodne”.

50 Co to oznacza w praktyce? „Standardy edukacji seksualnej w Europie”
Na Str. 40/41 omawia się Grupę wiekową 4–6 lat: i tu znajdujemy analogicznie w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in. „Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa… Związki osób tej samej płci. Różne rodzaje związków (rodzinnych)… w kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Rozmowa dotycząca zagadnień związanych z seksualnością (umiejętność komunikowania się). Umacnianie własnej tożsamości płciowej. Budowanie i utrzymywanie związków. zaś w kolumnie Postawy m.in. „Akceptacja różnorodności Szacunek wobec różnic w stylach życia… Akceptacja równych praw Szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością Na Str. 42/43 omawia się Grupę wiekową 6–9 lat: i tu znajdujemy analogicznie w kolumnie Informacje (wiedza) Przekaż informacje na temat m.in. „Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/ autostymulacja). Stosowny język seksualny” w kolumnie Umiejętności Naucz dziecko m.in. „Zrozumienie, że ludzie mogą wpływać na własną płodność. Wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży, bezpłodności, adopcji… itd. Itd..

51 „Standardy edukacji seksualnej w Europie” przypomnijmy
„Standardy edukacji seksualnej w Europie” przypomnijmy* zdefiniowano trzy rodzaje WYCHOWANIA SEKSUALNEGO: Typu A (abstinence-only sex education)-wychowanie do abstynencji seksualnej - eliminacja ryzykownego czynnika jakim jest wczesna inicjacja seksualna Typu B (biological sex education) – biologiczna edukacja seksualna Typu C (comprehensive sex education)- edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia [za: American Academy of Pediatrics, Condom use by adolescents, „Pediatrics”, Vol. 107, No. 6 June 2001]

52 Edukacja seksualna typu B
(biological sex education – biologiczna edukacja seksualna - bez formacji) NAUKA O PRAWACH REPRODUKCYJNYCH I SEKSUALNYCH W TYM PRAWACH DOSTEPU MŁODZIEŻY DO USŁUG REPRODUKCYJNYCH CZYT. ANTYKONCEPCJI I ABORCJI (NAUCZANIE ZAKŁADANIA PREZERWATYW). NIE WYELIMINOWAŁA WZROSTU LICZBY CIĄŻ WŚRÓD NIELETNICH ORAZ PANDEMII STD (ang. Sexually Transmitted Diseases czyt. chorób przenoszonych drogą płciową)

53 Skutki edukacji seksualnej typu B (uznanie prawa do informacji i usług w zakresie "zdrowia reprodukcyjnego" osób w wieku lat) na przykładzie sytuacji w Niemczech u 12 letnich dzieci wystąpiły problemy z krążeniem krwi... jednemu uczniowi zrobiło się niedobrze, zbladł wywrócił się, inne dzieci dostały hiperwentylacji... 

54 Skutki edukacji seksualnej typu B dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych to nadużycia seksualne :
pośród samej młodzieży i dzieci, których liczba rośnie na masowa skalę. Od lat 90- tych co roku w Niemczech wychodzi na światło dzienne od do przypadków nadużyć seksualnych nie tylko między dorosłymi i dorosłych na dzieciach, lecz również pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą? Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim Instytucie Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje, że coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych wobec siebie. „Znaczy to , że MŁODOCIANI W WIEKU OD 14 DO 16- ROKU ŻYCIA STANOWIĄ NAJWYŻSZĄ GRUPĘ RYZYKA W POPEŁNIANIU NADUŻYĆ SEKSUALNYCH NA DZIECIACH”

55 Niemcy: Nie chcemy takiej edukacji!
Katolicy i protestanci w niemieckiej Badenii-Wirtembergii krytykują plan tamtejszego rządu polegający na objęciu wszystkich szkół programem „Akceptacja seksualnej różnorodności”. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym zażądali unikania w szkołach „wszelkiej instrumentalizacji, ideologizacji i indoktrynacji”, szczególnie w zakresie tożsamości płciowej i planowania rodziny. Przeciwko nauczycielowi, który koordynował akcję zbierania podpisów, władze oświatowe wdrożyły postępowanie dyscyplinarne. Niektóre media określają go jako „fundamentalistycznego chrześcijanina”, a do sądu wpłynęło oskarżenie o „zniesławienie i działalność wywrotową”. [Za: Radio Watykańskie/ Opoka]

56 DLACZEGO W POLSKIEJ SZKOLE NIE REALIZUJE SIĘ EDUKACJI SEKSUALNEJ TYPU B?

57 Doświadczenia światowe, dotyczące zagrożeń oraz nieskuteczności edukacji typu B i C sprawiły, że w Polsce realizowana jest edukacja seksualna „typu A” czyli promocja abstynencji seksualnej w okresie dorastania. Z badań CBOS była ona najczęściej wybieranym przez rodziców modelem edukacji ich dzieci co wpłynęło na wybór programów realizowanych od roku 1998 w szkole na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

58 Prawo oświatowe zapewnia rodzicom wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim
„ Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. [Preambuła oraz Art. 1. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ]

59 Portal dla nauczycieli i rodziców
Wychodząc naprzeciw nauczycielom przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie stworzono portal internetowy poświęcony temu przedmiotowi: Adresatami portalu są nauczyciele wdżwr, rodzice oraz pedagodzy

60 Skuteczność prezerwatyw w ochronie przed
Rozdawanie prezerwatyw i nauka ich zakładania w szkole stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia Skuteczność prezerwatyw w ochronie przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową wirus HIV % skuteczności wirus HPV % skuteczności chlamydioza % skuteczności kiła ograniczona skuteczność opryszczka typ ograniczona skuteczność rzęsistkowica - ograniczona skuteczność rzeżączka % skuteczności Weller, S, Davis, K. (2004). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. The Cochrane Library, Issue 3, Chichester, UK. McKay, A. (2007). The effectiveness of latex condoms for prevention of STI/HIV. The Canadian Journal of Human Sexuality, vol 16 (1-2)

61 Rozdawanie prezerwatyw i nauka ich zakładania w szkole jest akceptacją zachowań ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu wychowanków Badania na nastolatkach w USA wykazały, że po 2-3 latach od rozpoczęcia współżycia seksualnego ok % nastolatek jest zarażonych HPV (wirus brodawczaka ludzkiego).

62 Konsekwencje ryzykownych zachowań - zakażenia wirusem HPV :

63 Konsekwencje ryzykownych zachowań - zakażenia wirusem HPV

64 Jak wygląda bieżąca sytuacja?
Bardzo wysoka zapadalność i umieralność na raka szyjki macicy Programy profilaktyki wtórnej opartej na cytologii nie mają wystarczającej efektywności Znany czynnik niezbędny, bez którego rak szyjki macicy nie rozwinie się –jest nim wirus HPV Poprawa sytuacji : Eliminacja czynnika niezbędnego dla rozwoju raka szyjki macicy i brodawek płciowych jakim jest wczesna inicjacja seksualna* * Na podstawie informacji Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku

65 Czy jestem w grupie ryzyka zakażeń Chlamydia trachomatis
Czy jestem w grupie ryzyka zakażeń Chlamydia trachomatis? Muszę sprawdzić, czy dotyczą mnie czynniki ryzyka*: czy rozpoczęłam współżycie przed 18 r.ż.? czy miałam wielu partnerów seksualnych? czy zdarzyły mi się inne choroby przenoszone drogą płciową (np. zakażenie HPV, rzęsistkowica,opryszczka płciowa)? czy aktualnie mam poniżej 25 lat? czy stwierdzono u mnie rozległą ektopię gruczołową (tzw. nadżerkę) tarczy szyjki macicy? czy stosowałam antykoncepcję hormonalną? czy zdarzyły mi się badania inwazyjne lub zabiegi ginekologiczne? *http://www.zdrowieintymne.pl/zdrowa-kobieta/swiadoma-zagrozen/chlamydioza

66 Szczepionka* – przeciwko HPV (Human Papillomavirus)
przytłaczająca ilość skutków ubocznych związanych ze szczepionką, (teraz agencje zdrowia zachęcają pracowników służby zdrowia by nie zgłaszali niepożądanych reakcji). nie daje gwarancji, lekarze nigdy nie udzielą dokładnych wyjaśnień o ryzyku i korzyściach szczepionki bo sami ich nie znają (nigdy nie zbadano jej absorpcji przez organizm, dystrybucji w nim, metabolizmu i wydalania szczepionki i nie przeanalizowano jej składników) nie oszacowano korzyści z niej dla kobiet już zainfekowanych wirusem (aktywnych seksualnie niezależnie od wieku) kiedy Gardasil dostał licencję w 2006 i letnim dziewczynkom zaaplikowano 3 dawki szczepionki, zgłoszono tysiące przypadków nagłej utraty przytomności w ciągu 24 godzin, bólów mięśni i osłabienia, choroby Guillaina Barre (GBS), chronicznego zmęczenia, paraliżu twarzy, zapalenia mózgu, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia [lupus], zakrzepów krwi, zapalenia nerwu wzrokowego [optic neuritis], stwardnienia rozsianego [multiple sclerosis], udarów mózgu, ataków serca i innych poważnych problemów zdrowotnych, łącznie ze zgonami po aplikacji szczepionki. *Źródło: MRHEALTH, Dave Mihalovic  [skrót 3 Vaccines That Should Be Banned And Never Administered To Any Child]

67 W POLSKIEJ SZKOLE REALIZOWANA JEST EDUKACJA SEKSUALNA TYPU A (WYCHOWANIE DO ABSTYNENCJI SEKSUALNEJ DO DNIA ŚLUBU) UWZGLĘDNIAJĄCA* eliminację czynnika niezbędnego dla rozwoju raka szyjki macicy i brodawek płciowych jakim jest wczesna inicjacja seksualna * Na podstawie informacji Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku

68 Wychowanie do abstynencji seksualnej w okresie dojrzewania realizowane w oparciu o:
„Polski model uznawany jest przez niektórych ekspertów światowych za najdojrzalszy na Świecie” Opinia prof. Griffitha Edwarsa wyrażona publicznie na konferencji w ENLAPRE w Malmö, Szwecja. Polski model opiera się na Arystotelowskiej zasadzie wyrzeczenia czyli abstynencji. Abstynencja to wielki cel, trafiający przede wszystkim do młodzieńczego idealizmu, który daje poczucie panowania nad sobą. Od starożytności klasycznym celem wychowania było wyrobienie w człowieku sprawności (cnót), które sprawiają, że wybór dobra przychodzi sprawnie. Kierunki wychowania seksualnego przyjęte w 1993 r. przez XI Światowy Kongres Seksuologii w Rio de Janerio Badania prof. Larsa Westrӧma, że wczesny seks jest przyczyną niepłodności (publikacja„Medical Tribune”, nr 7/8 1993)

69 Wczesny seks przyczyną niepłodności*
Infekcje narządów płciowych spowodowane przez chlamydie i wirusy Papilloma rozprzestrzeniają się epidemicznie wśród naszych nastolatków. Względna niedojrzałość układu immunologicznego (immunologiczne dziewictwo) zwiększa w przypadku wczesnej inicjacji seksualnej niebezpieczeństwo zakażeń wstępujących (chlamydie i wirusy HPV). Zakażenie przebiega zwykle bezobjawowo i młode dziewczęta często nie zwracają na nie uwagi. Tymczasem odległe następstwa rozciągają się od niepłodności i ciąży ekotopowej, poprzez infekcje płodu, do nowotworów i śmierci pacjentki – ubolewa prof. Westrӧm. *„Medical Tribune”, nr 7/8 1993

70 Dlaczego młodzi ludzi zachowują się ryzykownie?

71 IDEOLOGIA GENDER NA BEZDROŻACH
Radykalny feminizm wymiera w USA dlatego, że został doprowadzony do absurdu i niektóre feministki zdały sobie z tego sprawę. W Polsce jednak dopiero się zaczyna; przygotujmy się zatem na dwadzieścia lat nudnego absurdu – a także rozszerzającego się stopniowo psychologicznego terroru i cenzury. *Rzeczpospolita Agnieszka Kołakowska  Brygady politycznej poprawności

72 Trzeba obronić Polskę przed próbami ratyfikacji genderowej Konwencji Rady Europy O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej! „Wdrażanie przez państwo proponowanych przez Konwencję postulatów ma być monitorowane przez szeroko rozbudowany system kontroli unijnej. Warto podkreślić, że w obecnej sytuacji naszego państwa, które boryka się z tak wieloma problemami społecznymi i finansowymi, proponuje się kosztowny eksperyment, w dodatku nie służący dobru obywateli. Mamy świadomość, że konieczne jest popieranie słusznych działań ochronnych wobec osób doświadczających przemocy. Jednakże istniejące już w Polsce przypisy prawne w pełni gwarantują ochronę ofiar przemocy. Tym samym więc nie ma żadnej potrzeby jej ratyfikacji”. Antoni Szymański

73 Warto znać swoje prawa rodziców wynikające z KonstytucjI RP
CO ROBIĆ? Warto znać swoje prawa rodziców wynikające z KonstytucjI RP Art. 48. ust. 1 „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania” Art. 53. ust. 3 „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. Art. 72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

74 Co robić? […]„W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może skutecznie działać sama, zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską, odpowiada dobru rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten sposób miłość rodzicielską, a równocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet ich zlecenie…” Jan Paweł II List do Rodzin[ Rok Rodziny 1994]

75 Co możemy zrobić w roku kanonizacji Jana Pawła II na nowo odkryć jego ujęcie teologii ciała
„Musimy odkryć teologię ciała*, a nie do niej powracać, bo jej nie znamy. Teologia ciała była słusznie nazywana przewrotem kopernikańskim, ale niestety za jej upowszechnianiem nie poszła działalność duszpasterska Kościoła. I to był może największy cień pracy duszpasterskiej kapłanów w czasie pontyfikatu dziś Świętego Jana Pawła II, który był kontynuatorem Papieża Pawła VI w tej dziedzinie”. Wychowanie w duchu tej teologii znakomicie wyjaśnia dr Wanda Półtawska w wykładzie: od 2 do 16,5 minuty *ks. abp. Henryk Hoser

76 Słowa Świętego Jana Pawła II
„Europa potrzebuje odkupienia” i konsekwentnie „świat potrzebuje Europy odkupionej” - wypowiedziane we Włocławku W swojej homilii na zakończenie pielgrzymki w Warszawie 9 czerwca 1991 roku Ojciec Święty stwierdzał: „ŻYJEMY TAK, JAKBY BÓG NIE ISTNIAŁ – I TO JEST TEŻ CZĘŚĆ DUCHA EUROPEJSKIEGO, CZĘŚĆ EUROPEJSKIEJ, NOWOŻYTNEJ TRADYCJI”. Słowa te korespondowały z wygłoszonym (a raczej wykrzyczanym) dwa dni wcześniej we Włocławku: wezwaniem do walki z „cywilizacją pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości” i dramatycznym pytaniem postawionym przez papieża: „CZY JEST TO CYWILIZACJA, CZY RACZEJ ANTYCYWILIZACJA? KULTURA – CZY ANTY-KULTURA?”.

77 Co robić? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, bo dużo jest możliwości działania np. portalu internetowym znajdziemy informacje o zadaniach, jakie należy podjąć. Przede wszystkim trzeba informować swoich znajomych o zagrożeniach płynących z ideologii. Ale do tego potrzebna jest wiedza, którą wcześniej należy zgłębić (książki: Marguerite Peeters, Marka Czachorowskiego czy pozycja „Rewolucja genderowa” wydana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu). Ponadto rodzice nie mogą być bierni wobec treści, jakie są obecne w szkołach ich dzieci na każdym jej szczeblu. Muszą kontrolować, czego nauczane jest ich dziecko. Sprawdzanie podręczników, rozmowy z nauczycielami i dyrekcją powinny wejść w nawyk dorosłych, a jeśli zajdzie potrzeba, warto tworzyć grupy rodziców gotowych bronić swoich dzieci. Najprostszym sposobem jest włączenie się do trójek klasowych czy rad rodziców. Jeśli rodzice zauważą, że treści genderowe jednak są w szkole wprowadzane, należy tworzyć lokalne struktury, koła lub stowarzyszenia sprzeciwiające się ideologii. W grupie łatwiej jest przeciwdziałać zagrożeniu.

78 Polecane strony internetowe:
Źródła* Irena Świerdzewska; Kobieta czy mężczyzna Tekst z Tygodnika Idziemy Gabriele Kuby; Wykład wygłoszony w czasie konferencji: „Edukacja seksualna, ale jaka?” 12 maja 2012 Kraków Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej poprawnościRzeczpospolita Lucetta Scaraffia; Równość społeczna a ideologia «gender» Wywiad Małgorzaty Jędrzejczyk z ks. abp. Henrykiem Hoserem (Radio Maryja 18 lutego) Polecane strony internetowe: Gabriele Kuby https://www.youtube.com/watch?v=MylOkOnd9eI CAŁA PRAWDA O GENDER https://www.youtube.com/watch?v=bynLkWA-OZw Stanisław Michalkiewicz o Ideologii Gender https://www.youtube.com/watch?v=k2J2Ndyi4EM Gender antychrześcijańska rewolucja kulturowa … https://www.youtube.com/watch?v=1Aa4Iyd7Jgo

79 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

80 Papież Jan Paweł II wskazywał, że:
„wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawiania się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych” czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku (pkt. 10) oraz krytykują ideologię stojącą za takimi próbami. Papież wielokrotnie, nazywał homoseksualizm „zachowaniem dewiacyjnym, niezgodnym z zamysłem Bożym” (1994), „godnym ubolewania wypaczeniem” (1999), stwierdzał też, że „akty homoseksualne są niezgodne z prawami natury” (2005). Por. także Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 20.


Pobierz ppt "BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google