Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z wizyt ą w Bullerbyn Prezentacj ę przygotowała Danuta Gierczak Nauczyciel bibliotekarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z wizyt ą w Bullerbyn Prezentacj ę przygotowała Danuta Gierczak Nauczyciel bibliotekarz."— Zapis prezentacji:

1 Z wizyt ą w Bullerbyn Prezentacj ę przygotowała Danuta Gierczak Nauczyciel bibliotekarz

2

3 Rodzina Astrid Lindgren

4 Astrid Lindgren Urodziła si ę 14 listopada 1907 roku, w czerwonym starym domu otoczonym jabłoniami, jako drugie dziecko zamo ż nego rolnika Samuela Augusta Ericssona i jego ż ony Hanny z domu Jonsson. Gospodarstwo nazywało si ę - i nadal nazywa - Näs i le ż y w pobli ż u Vimmerby, małego miasteczka w Smalandii (Szwecja). Rodzice Astrid bardzo ci ęż ko pracowali. Cz ę sto musiały im pomaga ć dzieci. Ale wszyscy, i doro ś li, i dzieci, zawsze znajdowali czas na zabaw ę. I to była rado ść ich ż ycia. Pisarka, wspominaj ą c swoje dzieci ę ce lata, podkre ś lała: "My ś l ę, ż e tym, co czyniło nasze dzieci ń stwo tak szcz ęś liwym - były dwie rzeczy: wolno ść i poczucie bezpiecze ń stwa".

5 Ź ródłem twórczej inspiracji Astrid Lindgren jest wył ą cznie dzieci ń stwo. W nim porusza si ę lekko i swobodnie, przeskakuje płoty, wchodzi na drzewa, podchwytuje fantazje, nadaje kształt marzeniom. Przed tym, kto wkracza z ni ą w pejza ż dzieci ń stwa, drzwi stoj ą szeroko otwarte, nie ma nic do ukrycia. Biografi ę Astrid Lindgren mo ż na by zako ń czy ć w momencie, gdy sko ń czyło si ę jej dzieci ń stwo. Astrid Lindgren cz ę sto deklarowała, ż e nigdy nie interesowało j ą pisanie dla dorosłych: "Chc ę pisa ć dla takiego kr ę gu czytelników, którzy potrafi ą wyobrazi ć sobie cuda. Tylko dzieci potrafi ą, czytaj ą c, zobaczy ć przed oczami cud".

6 Napisała blisko 50 ksi ąż ek dla dzieci. Ksi ąż ki Astrid Lindgren przeło ż one zostały na 88 ró ż nych j ę zyków. Wydawane w milionowych nakładach rozchodz ą si ę po wszystkich kontynentach, zyskuj ą c wi ę ksz ą popularno ść ni ż dzieła jakichkolwiek klasyków literatury. Astrid Lindgren

7 W Polsce Astrid Lindgren odznaczona została Orderem U ś miechu, jest tak ż e doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Na cze ść pisarki rz ą d szwedzki ustanowił Nagrod ę Pami ę ci Astrid Lindgren (ALMA). Owo wyró ż nienie mog ą otrzyma ć osoby, organizacje, b ą d ź instytucje zajmuj ą ce si ę rozpowszechnianiem czytelnictwa w ś ród młodych czytelników, a tak ż e kontynuacj ą wa ż nej pracy Astrid na rzecz praw dzieci.

8 A teraz wybierzemy si ę na wycieczk ę do ś wiata z ksi ąż ek Astrid, do miejsc, które mo ż emy zwiedzi ć wybieraj ą c si ę na wycieczk ę do Szwecji.

9 BULLERBYN ISTNIEJE NAPRAWDĘ

10

11 Nazwę osady Bullerbyn można przetłumaczyć ze szwedzkiego na polski jako „Hałasowo”

12 BULLERBYN – zagrody północna, południowa i środkowa.

13 Bullerbyn – tak jakby czas się zatrzymał

14 ZAGRODA PÓŁNOCNA

15 ZAGRODA POŁUDNIOWA

16 Miniaturowa wioska Bullerbyn

17 Pippi Langstrumpf

18 WILLA ŚMIESZNOTKA

19 ASTRID przeżyła 95 lat. Zmarła w 2002 roku.

20 Wasi Przyjaciele z Bullerbyn


Pobierz ppt "Z wizyt ą w Bullerbyn Prezentacj ę przygotowała Danuta Gierczak Nauczyciel bibliotekarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google