Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zielona Góra, grudzień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zielona Góra, grudzień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zielona Góra, grudzień 2007 r.
PROJEKT dofinansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marta Skowrońska-Sobich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, grudzień 2007 r.

2 PROGRAM PROJEKT WNIOSEK

3 PROGRAM Grupa powiązanych ze sobą projektów,
których skoordynowana realizacja prowadzi do wspólnego celu nadrzędnego, niemożliwego do osiągnięcia przez poszczególne projekty osobno.

4 PROJEKT a WNIOSEK WNIOSEK to graficzna forma przedstawienia PROJEKTU
w celu uzyskania środków finansowych na jego realizację.

5 PROJEKT Sekwencja powiązanych ze sobą działań
zorganizowanych i ułożonych w czasie (z określonym początkiem i końcem), nastawiona na osiągnięcie konkretnego celu i mierzalnego wyniku (rezultatów), adresowana do konkretnie określonej grupy odbiorców, wymagająca zaangażowania znacznych, lecz limitowanych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, innych).

6 PROJEKT jest odpowiedzią na problem zawsze powoduje zmianę w otoczeniu
nie ma problemu – nie ma projektu

7 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Projekty mają cykliczny charakter
są zamkniętymi całościami, składającymi się z powtarzalnych faz i etapów.

8 CYKL ŻYCIA PROJEKTU składa się z pięciu faz: Programowanie
Identyfikacja Formułowanie Wdrażanie Ewaluacja

9 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Programowanie
to rozpoznawanie problemów na poziomie narodowym i sektorowym w celu określenia obszarów, które należy objąć wsparciem poprzez projekty. Wymaga to przeglądu wskaźników społeczno–ekonomicznych, ustalenia priorytetów narodowych oraz określenia wytycznych dla programu, z którego projekty mają być finansowane. Faza programowania kończy się ogłaszaniem konkursów, na które projektodawcy zgłaszają propozycje rozwiązania problemów (wnioskują o dofinansowanie projektów). UCZESTNICY: Komisja Europejska, administracja krajów i regionów, społeczeństwo

10 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Identyfikacja to analiza problemów i celów,
czyli określenie potrzeb, które projekt ma zaspokoić oraz określenie możliwości ich rozwiązania (koncepcja projektu). UCZESTNICY: potencjalni projektodawcy NARZĘDZIA: drzewo problemów (przyczyny → PROBLEM → skutki) drzewo celów (środki → ROZWIĄZANIE → cele)

11 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie
to przekształcenie koncepcji projektu do postaci wykonalnego i trwałego przedsięwzięcia, zakończone sporządzeniem wniosku o dofinansowanie projektu. faza analizy – analiza interesariuszy, problemów, celów i strategii faza planowania – matryca projektu, harmonogram realizacji, plan wykorzystania zasobów faza weryfikacji / finansowania – złożenie wniosku o dofinanso wanie projektu, podjęcie decyzji o dofinansowaniu (zawarcie umowy na realizację projektu) lub odmowa UCZESTNICY: potencjalni projektodawcy, instytucje pośredniczące

12 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie – faza analizy
analiza interesariuszy – identyfikacja i charakterystyka gł. odbiorców i uczestników projektu, z uwzględnieniem problemów wymagających interwencji poprzez projekt analiza problemów – identyfikacja kluczowych trudności, które mają być choć częściowo rozwiązane za pomocą projektu analiza celów – odpowiedź na istniejące problemy oraz wskazanie środków prowadzących do pożądanych zmian analiza strategii – określenie dróg osiągnięcia powyższych celów

13 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie – faza planowania
matryca logiczna – podstawowe narzędzie projektowe pozwalające na precyzyjne zbudowanie struktury projektu, sprawdzenie jego logiki, sformułowanie celów i rezultatów oraz określenie niezbędnych zasobów i przewidywanych kosztów projektu harmonogram projektu – pokazuje sekwencję i zależność między zadaniami projektu, podaje czas ich trwania, przydziela odpowiedzialność i podkreśla elementy szczególnie istotne w projekcie plan wykorzystania zasobów – zestawienie zapotrzebowania na zasoby i środki (ludzkie, rzeczowe, finansowe, inne); niezbędne narzędzie do skonstruowania spójnego budżetu projektu

14 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Wdrażanie – realizacja projektu zgodnie z umową
– sprawozdawczość – bieżący monitoring realizacji zadań, wykorzystania zasobów i osiągania wskaźników – zmiany w projekcie – rozliczenie projektu UCZESTNICY: projektodawcy, beneficjenci ostateczni, instytucje pośredniczące

15 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Ewaluacja
– badanie jakości przedsięwzięć, a w konsekwencji doskonalenie poprzez dostarczanie informacji służących podnoszeniu ich skuteczności – ocena i wykorzystanie wyników oceny do poprawy jakości prowadzonych działań UCZESTNICY: projektodawcy, beneficjenci ostateczni, instytucje pośredniczące, instytucje zarządzające

16 PROGRAM OPERACYJNY (horyzontalny lub regionalny) to plan podziału środków przyznanych krajowi z funduszy strukturalnych na różne „priorytety” i „działania”, czyli „szufladki” z pieniędzmi przeznaczonymi z góry na określone cele dla określonych beneficjentów zarządzane w określony sposób przez określone instytucje.

17 PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL System Realizacji PO KL Plan Działania Dokumentacja konkursowa

18 PROGRAM OPERACYJNY INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA to wymagający sponsor publiczny, definiujący nadrzędne cele, na które mogą zostać wykorzystane środki przyznane przez Unię Europejską

19 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących komponent krajowy (centralny) Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna

20 Podział środków w województwie lubuskim w ramach priorytetów VI – X PO KL

21 System wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

22 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Projekty systemowe konkursowe Podmioty uprawnione: beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Instytucje Pośredniczące Podmioty uprawnione: wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

23 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Projekty wybierane w procedurze konkursowej: konkursy powinny mieć charakter otwarty (nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków określonego w Planie działania na dany rok lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IP) wprowadzenie procedury odwoławczej (możliwość złożenia pisemnego protestu w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników)

24 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych w ocenę wniosku Minimalna wartość projektu zł Maksymalna wartość projektu dla inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (6.3, 7.3, 9.5) zł Tworzenie rezerwy finansowej w wysokości 5% wartości konkursu na odwołania i 5% na negocjacje.

25 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Etapy przeprowadzania konkursu:
Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków Ogłoszenie wyników konkursu Procedura odwoławcza Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

26 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Weryfikacja formalna: Kryteria rejestracyjne Kryteria dostępu Weryfikacja formalna przeprowadzona zostaje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów rejestracyjnych lub kryteriów dostępu, zostaje odrzucony. Poprawiony wniosek, spełniający kryteria może być ponownie (jako nowy) złożony przez beneficjenta do nowej oceny.

27 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
Weryfikacja merytoryczna Oceną merytoryczną zajmuje się Komisja Oceny Projektów. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie kryteriów oceny merytorycznej to 100 pkt. Kryteria strategiczne, opisane w Planie działania, dotyczą preferowania pewnych typów projektów. Kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by wniosek mógł pozytywnie przejść ocenę merytoryczną. Za ich spełnienie można uzyskać premię punktową przewidzianą w Planie działania (maks. 20 punktów).

28 Kwalifikowalność wydatków
Kwestie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL regulują „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 lipca 2007 r.” „Wydatek kwalifikowalny” – wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL. Nie każdy wydatek poniesiony podczas realizacji projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

29 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane.

30 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków (cd.)
Ponadto: zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS; zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków (cd.)
Wydatki realizowane w ramach projektu są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

32 Okres kwalifikowania wydatków
Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską PO KL, tj. 12 grudnia 2006 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą, do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione od 12 grudnia 2006 r. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.

33 Okres kwalifikowania wydatków
Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. Instytucja Pośrednicząca może, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, określić wcześniejszą datę końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów na potrzeby dokonania zamknięcia pomocy w ramach priorytetów PO KL.

34 Cross-Financing Cross-Financing - inaczej finansowanie krzyżowe. Polega na możliwości ponoszenia w projektach finansowanych z jednego funduszu do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu, a ściśle związane z danym projektem.

35 Cross-Financing W ramach komponentu regionalnego PO KL zostały wyodrębnione obszary C-F. Limit środków C-F został określony dla poszczególnych działań do wysokości 10% dla Priorytetów VI, VIII i IX. Limit środków C-F dla Priorytetu VII (Integracja społeczna) został określony na 15%.

36 Ważne adresy: www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl

37 Dziękuję za uwagę DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Kożuchowska 15 A, Zielona Góra tel: (68) , (68) , fax: (68) Punkt konsultacyjny: ul. Podgórna 7, Zielona Góra tel. (68)


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zielona Góra, grudzień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google