Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROJEKT dofinansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marta Skowrońska-Sobich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROJEKT dofinansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marta Skowrońska-Sobich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 1 PROJEKT dofinansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marta Skowrońska-Sobich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, grudzień 2007 r.

2 2 PROGRAM PROJEKT WNIOSEK

3 3 PROGRAM Grupa powiązanych ze sobą projektów, których skoordynowana realizacja prowadzi do wspólnego celu nadrzędnego, niemożliwego do osiągnięcia przez poszczególne projekty osobno.

4 4 PROJEKT a WNIOSEK WNIOSEK to graficzna forma przedstawienia PROJEKTU w celu uzyskania środków finansowych na jego realizację.

5 5 PROJEKT Sekwencja powiązanych ze sobą działań zorganizowanych i ułożonych w czasie (z określonym początkiem i końcem), nastawiona na osiągnięcie konkretnego celu i mierzalnego wyniku (rezultatów), adresowana do konkretnie określonej grupy odbiorców, wymagająca zaangażowania znacznych, lecz limitowanych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, innych).

6 6 PROJEKT  jest odpowiedzią na problem  zawsze powoduje zmianę w otoczeniu  nie ma problemu – nie ma projektu

7 7 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Projekty mają cykliczny charakter - są zamkniętymi całościami, składającymi się z powtarzalnych faz i etapów.

8 8 CYKL ŻYCIA PROJEKTU składa się z pięciu faz: 1.Programowanie 2.Identyfikacja 3.Formułowanie 4.Wdrażanie 5.Ewaluacja

9 9 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Programowanie to rozpoznawanie problemów na poziomie narodowym i sektorowym w celu określenia obszarów, które należy objąć wsparciem poprzez projekty. Wymaga to przeglądu wskaźników społeczno–ekonomicznych, ustalenia priorytetów narodowych oraz określenia wytycznych dla programu, z którego projekty mają być finansowane. Faza programowania kończy się ogłaszaniem konkursów, na które projektodawcy zgłaszają propozycje rozwiązania problemów (wnioskują o dofinansowanie projektów). UCZESTNICY: Komisja Europejska, administracja krajów i regionów, społeczeństwo

10 10 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Identyfikacja to analiza problemów i celów, czyli określenie potrzeb, które projekt ma zaspokoić oraz określenie możliwości ich rozwiązania (koncepcja projektu). UCZESTNICY: potencjalni projektodawcy NARZĘDZIA:  drzewo problemów (przyczyny → PROBLEM → skutki)  drzewo celów (środki → ROZWIĄZANIE → cele)

11 11 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie to przekształcenie koncepcji projektu do postaci wykonalnego i trwałego przedsięwzięcia, zakończone sporządzeniem wniosku o dofinansowanie projektu.  faza analizy – analiza interesariuszy, problemów, celów i strategii  faza planowania – matryca projektu, harmonogram realizacji, plan wykorzystania zasobów  faza weryfikacji / finansowania – złożenie wniosku o dofinanso- wanie projektu, podjęcie decyzji o dofinansowaniu (zawarcie umowy na realizację projektu) lub odmowa UCZESTNICY: potencjalni projektodawcy, instytucje pośredniczące

12 12 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie – faza analizy  analiza interesariuszy – identyfikacja i charakterystyka gł. odbiorców i uczestników projektu, z uwzględnieniem problemów wymagających interwencji poprzez projekt  analiza problemów – identyfikacja kluczowych trudności, które mają być choć częściowo rozwiązane za pomocą projektu  analiza celów – odpowiedź na istniejące problemy oraz wskazanie środków prowadzących do pożądanych zmian  analiza strategii – określenie dróg osiągnięcia powyższych celów

13 13 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Formułowanie – faza planowania  matryca logiczna – podstawowe narzędzie projektowe pozwalające na precyzyjne zbudowanie struktury projektu, sprawdzenie jego logiki, sformułowanie celów i rezultatów oraz określenie niezbędnych zasobów i przewidywanych kosztów projektu  harmonogram projektu – pokazuje sekwencję i zależność między zadaniami projektu, podaje czas ich trwania, przydziela odpowiedzialność i podkreśla elementy szczególnie istotne w projekcie  plan wykorzystania zasobów – zestawienie zapotrzebowania na zasoby i środki (ludzkie, rzeczowe, finansowe, inne); niezbędne narzędzie do skonstruowania spójnego budżetu projektu

14 14 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Wdrażanie – realizacja projektu zgodnie z umową – sprawozdawczość – bieżący monitoring realizacji zadań, wykorzystania zasobów i osiągania wskaźników – zmiany w projekcie – rozliczenie projektu UCZESTNICY: projektodawcy, beneficjenci ostateczni, instytucje pośredniczące

15 15 CYKL ŻYCIA PROJEKTU Ewaluacja – badanie jakości przedsięwzięć, a w konsekwencji doskonalenie poprzez dostarczanie informacji służących podnoszeniu ich skuteczności – ocena i wykorzystanie wyników oceny do poprawy jakości prowadzonych działań UCZESTNICY: projektodawcy, beneficjenci ostateczni, instytucje pośredniczące, instytucje zarządzające

16 16 PROGRAM OPERACYJNY (horyzontalny lub regionalny) to plan podziału środków przyznanych krajowi z funduszy strukturalnych na różne „priorytety” i „działania”, czyli „szufladki” z pieniędzmi przeznaczonymi z góry na określone cele dla określonych beneficjentów zarządzane w określony sposób przez określone instytucje.

17 17 PROGRAM OPERACYJNY  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL  System Realizacji PO KL 2007-2013  Plan Działania 2007-2008  Dokumentacja konkursowa

18 18 PROGRAM OPERACYJNY INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA to wymagający sponsor publiczny, definiujący nadrzędne cele, na które mogą zostać wykorzystane środki przyznane przez Unię Europejską

19 19 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet X Pomoc Techniczna komponent krajowy (centralny) komponent regionalny Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

20 20 Podział środków w województwie lubuskim w ramach priorytetów VI – X PO KL

21 21 System wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

22 22 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Projekty systemowekonkursowe Podmioty uprawnione: beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Instytucje Pośredniczące Podmioty uprawnione: wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce

23 23 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Projekty wybierane w procedurze konkursowej: konkursy powinny mieć charakter otwarty (nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków określonego w Planie działania na dany rok lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IP) wprowadzenie procedury odwoławczej (możliwość złożenia pisemnego protestu w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników)

24 24 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych w ocenę wniosku Minimalna wartość projektu 50 000 zł Maksymalna wartość projektu dla inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (6.3, 7.3, 9.5) 50 000 zł Tworzenie rezerwy finansowej w wysokości 5% wartości konkursu na odwołania i 5% na negocjacje.

25 25 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Etapy przeprowadzania konkursu: Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków Ogłoszenie wyników konkursu Procedura odwoławcza Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

26 26 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Weryfikacja formalna: Kryteria rejestracyjne Kryteria dostępu Weryfikacja formalna przeprowadzona zostaje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów rejestracyjnych lub kryteriów dostępu, zostaje odrzucony. Poprawiony wniosek, spełniający kryteria może być ponownie (jako nowy) złożony przez beneficjenta do nowej oceny.

27 27 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Weryfikacja merytoryczna Oceną merytoryczną zajmuje się Komisja Oceny Projektów. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie kryteriów oceny merytorycznej to 100 pkt. Kryteria strategiczne, opisane w Planie działania, dotyczą preferowania pewnych typów projektów. Kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by wniosek mógł pozytywnie przejść ocenę merytoryczną. Za ich spełnienie można uzyskać premię punktową przewidzianą w Planie działania (maks. 20 punktów).

28 28 Kwalifikowalność wydatków Kwestie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL regulują „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 lipca 2007 r.” „Wydatek kwalifikowalny” – wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL. Nie każdy wydatek poniesiony podczas realizacji projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

29 29 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane.

30 30 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków (cd.) Ponadto: zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: ◦ nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS; ◦ zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 31 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków (cd.) Wydatki realizowane w ramach projektu są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

32 32 Okres kwalifikowania wydatków Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską PO KL, tj. 12 grudnia 2006 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą, do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione od 12 grudnia 2006 r. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.

33 33 Okres kwalifikowania wydatków Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. Instytucja Pośrednicząca może, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, określić wcześniejszą datę końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów na potrzeby dokonania zamknięcia pomocy w ramach priorytetów PO KL.

34 34 Cross-Financing Cross-Financing - inaczej finansowanie krzyżowe. Polega na możliwości ponoszenia w projektach finansowanych z jednego funduszu do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu, a ściśle związane z danym projektem.

35 35 Cross-Financing W ramach komponentu regionalnego PO KL zostały wyodrębnione obszary C-F. Limit środków C-F został określony dla poszczególnych działań do wysokości 10% dla Priorytetów VI, VIII i IX. Limit środków C-F dla Priorytetu VII (Integracja społeczna) został określony na 15%.

36 36 Ważne adresy: www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.lubuskie.pl www.lubuskie.pl www.wup.zgora.pl www.zielonagora.roEFS.pl www.gorzowwielkopolski.roEFS.pl

37 37 Dziękuję za uwagę DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Kożuchowska 15 A, 65-364 Zielona Góra tel: (68) 45 65 311, (68) 45 65 338, fax: (68) 45 65 350 Punkt konsultacyjny: ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra tel. (68) 45 65 251 e-mail: j.klimek@efs.lubuskie.plwww.efs.lubuskie.pl


Pobierz ppt "1 PROJEKT dofinansowany z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marta Skowrońska-Sobich Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google