Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-28 Wykład 2: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH: 1.Patologie społeczne Bezpieczeństwo społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-28 Wykład 2: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH: 1.Patologie społeczne Bezpieczeństwo społeczne."— Zapis prezentacji:

1 2015-03-28 Wykład 2: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH: 1.Patologie społeczne Bezpieczeństwo społeczne

2 Patologie społeczne (pathos – choroba, cierpienie, logos - nauka) to zachowania/zjawiska, które zakłócają równowagę/porządek społeczny. To nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości /Marek Borowski, Romuald Dobrzaniecki (red.), Patologie społeczne, Płock – Wyszków 2009/ To „ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane” /Adam Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969/ 2015-03-28 Definicja patologii społecznej/społecznych

3 Patologia społeczna to „ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych, moralnych, prawnych oraz postępowaniem destruktywnym” /Jan Malec, Patologia społeczna jako zjawisko. Projekt definicji, „Państwo i Prawo” 1986, nr 4/ Aby określić zachowanie/zjawisko jako patologiczne (dewiacyjne) muszą występować dwa elementy:  działania podmiotu zachowania - np. przestępcy  działania jego otoczenia (w tym instytucji zajmujących się patologią) - w kierunku uznania jego zachowania za dewiacyjne. Pytanie – dlaczego konieczny jest ten drugi czynnik? 2015-03-28 Definicja patologii społecznej/społecznych

4 2015-03-28  Klasyfikacja zjawisk o charakterze patologii społecznej według Antoniego Rajkiewicza zjawiska negatywne związane z fizycznym bytem jednostki zjawiska negatywne związane z życiem rodziny ujemne zjawiska, które powstają lub utrzymują się na tle zorganizowanej działalności gospodarczej lub w określonych grupach społecznych  Klasyfikacja zjawisk o charakterze patologii społecznej według Stanisława Kozaka patologie indywidualne patologie rodziny patologie struktur społecznych

5 2015-03-28  Wyróżnia się następujące grupy zjawisk patologii społecznej: uzależnienia alkoholizm narkomania i lekomania elektroniczne środki przekazu zachowania autodestrukcyjne przemoc zaburzenia nerwowe i psychiczne dewiacyjne zachowania seksualne przestępczość inne zachowania dysfunkcyjne wobec istniejącego systemu społecznego, powodujące np. wzrost liczby rodzin rozbitych, rozwodów, skali sieroctwa społecznego…

6 ZESPÓŁ OBJAWÓW UZALEŻNIENIOWYCH: 2015-03-28 zachowania realizujące potrzebę uzależnieniową stają się najważniejsze optymalizacja nastroju tylko w czasie zachowania nałogowego znieczulenie na poprzednio wystarczające „dawki”, potrzeba zwiększenia „dawkowania” (to tzw. tolerancja dodatnia: odczuwane działanie środka jest słabsze przy tej samej dawce; występuje potrzeba jej zwiększenia (kokaina, opiaty, amfetamina, także alkohol); UJEMNA – aby uzyskać ten sam efekt wystarczy mniejsza dawka (np. w późniejszych fazach alkoholizmu); ESKALACJA – używanie coraz mocniejszych środków objawy abstynenckie – psychiczne wszędzie takie same, fizyczne w dużym stopniu podobne potrzeby uzależnieniowe zawsze wchodzą w kolizję z najbliższym otoczeniem uzależnionego, burzą jego więzi z innymi każda osoba uzależniona podejmowała nieudane próby zerwania z nałogiem

7 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28 Alkohol jest substancją psychoaktywną, która w sposób istotny oddziałuje na sprawność psychofizyczną człowieka.

8 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28 Objawy spożycia alkoholu mierzone w promilach godzinę po spożyciu (średnie statystyczne): 0,3 – 0,5 upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, euforia, zaniżenie krytycyzmu 0,5 – 0,7 zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli, błędna ocena własnych możliwości 0,7 – 2,0 zaburzenia równowagi, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej, wyraźna drażliwość, zachowania agresywne, przyspieszenie akcji serca 2 – 3 zaburzenia mowy, wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań

9 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28 3 – 4: spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik czynności fizjologicznych powyżej 4 – głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczyniowo-ruchowego i oddechowego, możliwość podrażnienia tych ośrodków. Stan zagrożenia życia…

10 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28  Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu: faza wstępna – powodem do picia są okoliczności zewnętrzne, jednak niektórym alkohol przynosi wyraźną ulgę. Neutralizuje ich wewnętrzne napięcia. Po pewnym czasie wybierają towarzystwo osób z którymi mogliby pić. Piją coraz więcej. faza zwiastunów – zaczyna się od luk w pamięci już po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. Jednostka zdaje sobie sprawę z problemu, więc zaczyna pić w ukryciu. Dołączają się poczucie winy, napady irytacji. Osoba staje się nieprzewidywalna. faza krytyczna – utrata kontroli nad piciem, efekty zatrucia, obniżenie popędu seksualnego, stany zapalne narządów wewnętrznych, halucynoza alkoholowa. faza przewlekła – drżenie rąk, psychozy alkoholowe, obniżenie sprawności intelektualnej, degradacja moralna, czyny naganne.

11 Osoby, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (Polska) UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM W mieście z ok. 100 tys. mieszkańców W mieście z ok. 25 tys. mieszkańców W gminie z ok. 10 tys. mieszkańców Liczba osób uzależnionych od alkoholu Ok. 800 tys. Ok. 2000Ok. 500Ok. 200 Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika Ok. 1,5 mln Ok. 4000Ok. 1000Ok. 400 Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików Ok. 1,5 mln Ok. 4000Ok. 1000Ok. 400 Osoby pijące szkodliwie2 - 2,5 mln 5000-70001250-1750Ok. 500-700 2015-03-28

12 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28 Powszechnymi konsekwencjami nadużywania alkoholu są zapalenia narządów, przechodzące w zapalenia chroniczne jamy ustnej, przełyku, żołądka, dwunastnicy, wątroby, trzustki. Stany zapalne prowadzą do wyłączenia funkcji poszczególnych organów. Podrażniona wątroba reaguje najpierw stłuszczeniem, następnie zapaleniem, zwłóknieniem i marskością. Najpoważniejsze zmiany dotyczą jednak mózgu, prowadząc do ciężkich zaburzeń psychicznych.

13 UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM 2015-03-28  Podejrzani o popełnienie przestępstwa pod wpływem alkoholu (odsetek nietrzeźwych w stosunku do podejrzanych) - dane dla losowo wybranego roku (chodzi o świadomość kryminogenności alkoholu…) zabójstwo – 54% zgwałcenie – 45% rabunek, wymuszenie rozbójnicze – 32% udział w bójce i pobiciu – 30% uszkodzenie ciała – 28% kradzież z włamaniem – 21%

14 UZALEŻNIENIA - NARKOMANIA 2015-03-28  Podział narkotyków: grupa morfinowa – opium, kodeina, morfina, heroina grupa kokainowa – kokaina, crack grupa amfetaminowa – amfetamina i metamfetamina grupa kanabinalowa (canabis) – marihuana, haszysz, olej haszyszowy grupa halucynogenów – LSD, meskalina grupa khat (czuwaliczka jadalna) – o działaniu podobnym do efedryny grupa rozpuszczalników i innych substancji lotnych – azotan amylu, podtlenek azotu

15 NARKOMANIA – FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA: 2015-03-28 faza eksperymentowania – od pierwszego kontaktu z narkotykiem do szukania kontaktu z używką. Skłonność do izolowania się, nadpobudliwość, ospałość, rozszerzone źrenice. faza fascynacji – nauka dawkowania narkotyku, eksperymentowania. Z czasem jednostka oswaja się i zwiększa dawki narkotyku faza przymusu brania – uzależnienie psychiczne i fizyczne. Bezmyślne łączenie różnych środków aby zwiększyć działanie narkotyku. Często mają miejsce zachowania nielegalne. faza przyjmowania, by zachować sprawność – uzależnienie jest tak głębokie, że jednostka nie potrafi funkcjonować bez odurzenia. Organizm jest wycieńczony. Pojawiają się zwidy, psychozy i amnezja. Przyjmowanie narkotyku już nie sprawia przyjemności.

16 UZALEŻNIENIA – ELEKTRONICZNE ŚRODKI PRZEKAZU 2015-03-28 Komputer (gry, przetwarzanie plików) Internet (poszukiwanie informacji, tworzenie informacji, gry interaktywne, fora dyskusyjne, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, hazard, zakupy) automaty do gier telewizja telefony komórkowe

17

18 Przemoc i jej rodzaje Przemoc - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia. Przemoc fizyczna – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie – bicie, popychanie, potrząsanie, kopanie, itp.; Przemoc psychiczna/emocjonalna – krzywdzenie ofiary odbywa się przy pomoc oddziaływań psychologicznych – poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, upokorzenie, itp.; 2015-03-28

19 Przemoc i jej rodzaje Przemoc seksualna – działania w obszarze zachowań seksualnych – zmuszanie do seksu, do nieakceptowanych form współżycia itp.; Przemoc ekonomiczna – prowadzi do uzależnienia finansowego od partnera - ograniczanie dostępu do pieniędzy, odbieranie zarobionych pieniędzy, zmuszanie do pożyczania itp.; Zaniedbanie – niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych - niedożywianie, brud, brak opieki medycznej, chłód emocjonalny, obojętność. 2015-03-28

20 Zachowania autodestrukcyjne  Do tego rodzaju zachowań można zaliczyć: używanie substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, leki, narkotyki, kleje, rozpuszczalniki itp.), zachowania suicydalne, czyli takie, które bezpośrednio zagrażają życiu (gesty i próby samobójcze oraz dokonane i niedokonane samobójstwa), http://statystyka.policja.pl/st/wybrane- statystyki/samobojstwa/100065,Samobojstwa-2013.html http://statystyka.policja.pl/st/wybrane- statystyki/samobojstwa/100065,Samobojstwa-2013.html samouszkodzenia (samookaleczenia, zaniechanie dbałości o zdrowie, odmowa przyjmowania leków, anoreksja i bulimia)... 2015-03-28

21 Samobójstwo i jego przyczyny  Samobójstwo (łac. suicidium) – akt celowego, świadomego odebrania sobie życia.  Przyczyny: choroba psychiczna; nieporozumienia rodzinne; przewlekła choroba; zawód miłosny; warunki ekonomiczne; nagła utrata źródeł utrzymania; śmierć bliskiej osoby; popełnienie przestępstwa, wykroczenia. problemy szkolne; trwałe kalectwo; niepożądana ciąża 2015-03-28

22 ROKOGÓŁEMMĘŻCZYŹNIKOBIETY 20136.097*5.193903 20124.1773.569508 20113.8393.294545 20104.0873.517570 20094.3843.739645 20083.9643.333631 20073.5302.924606 20064.0903.444646 20054.6213.885736 20044.8934.104789 20034.6343.890744 20025.1004.215885 20014.9714.184787 20004.9474.090857 19994.6953.967728 19985.5024.591911 19975.6144.622992 19965.3344.392942 19955.4854.4651.020 19945.5384.541997 19935.5694.5191.050 19925.4534.4261.027 19914.1593.388771

23 Autoagresja  Autoagresja to destrukcyjne działanie podejmowane wobec siebie samego, służące zadawaniu sobie bólu i fizycznego cierpienia, a także każde postępowanie, świadome lub nieświadome, prowadzące do szkodliwych konsekwencji zdrowotnych, emocjonalnych lub związanych z relacjami z innymi ludźmi.  Najbardziej widoczna forma autoagresji to samookaleczenia, dokonywane poprzez nacinanie skóry kończyn ostrymi przedmiotami, a także okaleczenia klatki piersiowej, brzucha i pleców… 2015-03-28

24 Autoagresja  Inne działania, mające podobne konsekwencje, to: uszkadzanie ciała za pomocą czynnika cieplnego (np. przypalanie żarzącym się papierosem). rozdrapywanie lub rozgryzanie drobnych okaleczeń. wbijanie przedmiotów w ciało. połykanie szkodliwych substancji lub niejadalnych przedmiotów. uderzanie głową lub całym ciałem w twarde powierzchnie (zderzenia ze ścianą, podłogą, rozbijanie o głowę twardych przedmiotów, np. talerzy, szyb, itp.). 2015-03-28

25 Zaburzenia odżywiania: Schorzenia, które powstają wówczas, gdy jednostka nadmiernie koncentruje się na jedzeniu. Pożywienie staje się dla niej elementem, któremu podporządkowuje swoje życie, źródłem obsesji, środkiem prowadzącym do patologicznego zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych. Anoreksja - wstręt do jedzenia, do przyjmowania/konsumowania pokarmów Bulimia - skłonność do objadania się aż do mdłości i wymiotów 2015-03-28

26  Zaburzenia psychiczne to utrudnienia funkcjonowania społecznego i/lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia.  Dlaczego mówimy o takich kwestiach na bezpieczeństwie społecznym? ZaburzeniePrzykład psychozaschizofrenia psychozy afektywnedepresja zaburzenia psychoorganiczne padaczka zaburzenia nerwicowe fobia zaburzenia rozwoju psychicznego ADHD 2015-03-28 Zaburzenia psychiczne

27 Dewiacje seksualne Dewiacja seksualna, parafilia, trudne do precyzyjnego zdefiniowania i różnie opisywane zaburzenie potrzeby seksualnej (popędu płciowego). Cechą charakterystyczną dewiacji jest wg niektórych autorów swoista dziwaczność potrzeby seksualnej, stałe, bądź okresowo i długotrwale występujące seksualne uzależnienie od czynników niezwykłych albo nie do przyjęcia, np. popęd do dzieci (pedofilia), do zwierząt (zoofilia, sodomia), do rzeczy (fetyszyzm), do obnażania się przed obcymi (ekshibicjonizm), do doznawania cierpienia (masochizm) lub jego zadawania (sadyzm) itd. 2015-03-28

28 PEDOFILIA Badania pokazują, że co najmniej 25% kobiet i 10% mężczyzn było wykorzystywanych seksualnie przed 16. rokiem życia. Seksuolodzy szacują, że jedynie ok. 1 na 100 przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci zostaje ujawniony. KAZIRODZTWO Statystyki sądowe ujawniają jedynie 20-40 wyroków skazujących rocznie, problem jest jednak znacznie większy. Wg badań prof. Lwa-Starowicza, 10-12% dorosłych kobiet i 7-10% mężczyzn ma doświadczenia kazirodcze. Kazirodztwo w ok. 75% dokonywane jest w diadzie ojciec-córka. 2015-03-28

29 Prostytucja 2015-03-28 Aktualnie prostytucja w Polsce nie jest karalna, ale karalne są wszelkie formy nacisku na uprawianie prostytucji lub czerpanie z niej korzyści przez osoby trzecie…

30 Wykształcenie podstawowe23% Wykształcenie zawodowe30% Wykształcenie średnie37% Wykształcenie wyższe8% Poziom wykształcenia prostytutek w Polsce Polska72% Ukraina19% Rosja4% Białoruś4% Narodowość prostytutek w Polsce

31 PYTANIA? 2015-03-28


Pobierz ppt "2015-03-28 Wykład 2: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH: 1.Patologie społeczne Bezpieczeństwo społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google