Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA STAROŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA STAROŚCI"— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA STAROŚCI

2 STARZENIE SIĘ A STAROŚĆ
normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, w tym także człowieka. Starzenie rozpoczyna się w wieku średnim i nasila z biegiem czasu.

3 STARZENIE SIĘ A STAROŚĆ
jest procesem dynamicznym, postępującym w czasie uszkodzeniem wszystkich funkcji organizmu, powodującym: Utratę adaptacyjnej odpowiedzi na stres – ograniczenie rezerwy homeostazy Rosnące ryzyko chorób zależnych od wieku

4 STARZENIE SIĘ A STAROŚĆ
Jest to końcowy okres starzenia się, który nieodwołalnie kończy się śmiercią, jest to więc nie proces lecz stan

5 Wg. WHO wyróżnia się następujące okresy starości
Starość wczesna: pomiędzy 60 a 74 rokiem życia Starość późna: pomiędzy 75 a 89 rokiem życia Starość bardzo późna – długowieczność: powyżej 90 roku życia

6 Wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
CZY STAROŚĆ TO CHOROBA? Wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 R54 – starość RXX – młodość??

7 CECHY PROCESU STARZENIA SIĘ CZŁOWIEKA
POWSZECHNOŚĆ PROGRESYWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁOŚĆ WIELOWYMIAROWOŚĆ WIELOPŁASCZYZNOWOŚĆ MIERZALNOŚĆ INWOLUCYJNOŚĆ WIELOPRZYCZYNOWOŚĆ ZWARTOŚĆ ONTOGENETYCZNA PREWENCYJNOŚĆ

8 WIELOWYMIAROWOŚĆ STARZENIA
STARZENIE SIĘ GATUNKU – historia dotychczasowego rozwoju gatunku STARZENIE OSOBNICZE – dotyczące poszczególnych osób STARZENIE POPULACYJNE (DEMOGRAFICZNE) – starzenie się danej populacji na danym obszarze i w określonym czasie

9 Wielopłaszczyznowość procesu starzenia
PŁASZCZYZNA BIOLOGICZNA: obejmuje podstawowe atrybuty organizmów żywych – zdolność do adaptacji, rozwoju, rozmnażania się itp. PŁASZCZYZNA PSYCHOLOGICZNA – obejmuje zmiany postrzegania świata, filozofii życiowej, zachowania, uczuć

10 Wielopłaszczyznowość procesu starzenia
PŁASZCZYZNA SPOŁECZNA – obejmuje kontakty międzyludzkie, pozycję społeczną i zawodową, związki rodzinne itp. PŁASZCZYZNA SOCJALNA – obejmuje zmiany statusu materialnego, zaspokajania potrzeb, dostępu do usług, rozrywki itp.

11 Mierzalność procesu starzenia - utrudnienia
Wiek kalendarzowy – duże różnice w stopniu zaawansowania procesu starzenia u osób w tym samym wieku Wiek biologiczny – brak łatwego do sprawdzenia i jednoznacznego parametru np. stopień uwodnienia tkanek

12 Mierzalność procesu starzenia - utrudnienia
Wiek subiektywny („mam tyle lat na ile się czuję”) – w znacznym stopniu niemiarodajny, zależny od czynników psychologicznych, socjalnych, aktywności itp. Wiek sprawnościowy – mierzony parmetrami wydolnościowymi w stosunku do fizjologicznej normy dla danego wieku

13 Rodzaje starzenia Starzenie pomyślne – wolne od chorób, z długo zachowaną sprawnością fizyczną i intelektualną Starzenie niepomyślne – wczesny początek występowania chorób i spadku sprawności, długi okres uzależnienia od opiekunów

14 Starzenie pomyślne Leni Riefenstahl 1902 - 2003

15 Starzenie niepomyślne

16 Zmienność populacji osób w wieku podeszłym
60-70% - osoby zdrowe lub o niewielkiej ciężkości schorzeń, samodzielne 20-30% - osoby przewlekle chore z kilkoma chorobami przewlekłymi, niezależne, niekiedy wymagające hospitalizacji 2-10% - osoby niedołężne, wiele schorzeń przewlekłych, konieczność stałej opieki, często instytucjonalizacja, nawracające hospitalizacje

17 STAROŚĆ W UJĘCIU DEMOGRAFICZNYM
MLS – maximum life span Wynosi około 120 lat i zasadniczo nie zmienił się od tysięcy lat Zmienia się odsetek ludzi w wieku podeszłym z zatem również średnia długość życia

18 STAROŚĆ W UJĘCIU DEMOGRAFICZNYM
SOLON 640 p.n.e – 560 p.n.e Średnia długość życia w tych czasach to 20 lat

19 STAROŚĆ W UJĘCIU DEMOGRAFICZNYM
MICHAŁ ANIOŁ 1475 – 1564 Średnia długość życia w tych czasach to 25 lat

20 STAROŚĆ W UJĘCIU DEMOGRAFICZNYM
Jeanne Calment 1875 – 1997 Średnia długość życia w okresie w którym żyła to 65 lat

21 STAROŚĆ W UJĘCIU DEMOGRAFICZNYM
Społeczeństwo stare w ujęciu demograficznym to takie, w którym: odsetek ludzi w wieku powyżej 60 lat przekracza 12% lub odsetek ludzi w wieku 65 lat przekracza 7%

22 Zmiany demograficzne w Polsce
Wg. GUS w 2010 roku liczba ludzi w wieku powyżej 65 lat wynosiła 5,1 mln (czyli 13,6% populacji) Prognoza na 2035 rok – 8,5 mln (czyli 23,8% populacji)

23 Zmiany demograficzne w Polsce
Zjawisko „podwójnego starzenia się” – liczebność Polaków w wieku powyżej 75 lat wzrośnie z 0,8 mln aktualnie do 1,8 mln w 2030 roku W okresie od 2010 do 2020 roku przybędzie około 2 mln osób wieku emerytalnym (efekt wyżu demograficznego z lat 1950 – 1958)

24 Zmiany demograficzne w Polsce
Współczynnik obciążenia demograficznego Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym 2000 rok 100/24 czyli 4:1 2020 rok 100/36 czyli 3:1 2025 rok 100/40 czyli 2,5:1

25

26 Główne przyczyny starzenia demograficznego
Wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia – w Polsce kobiety 80,6 lat, mężczyźni 72,1 lat Spadek umieralności, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych Postępy w medycynie Spadek liczby urodzeń powodujący zmniejszanie się młodszej części społeczeństwa w stosunku do ogółu populacji

27 Społeczne aspekty starzenia
Pogorszenie stanu zdrowia Obniżenie statusu społecznego (przejście na emeryturę, utrata autorytetu) Pogorszenie warunków ekonomicznych (spadek dochodów, wydatki na leki, opiekę, konieczność wspierania dzieci) Wzrost ryzyka narażenia osoby starszej na nadużycia materialne, przemoc, zaniedbania opiekuńcze

28 Społeczne aspekty starzenia
Narażenie na wydarzenia losowe (wypadek, pożar, kradzież) Osamotnienie „Zespoły utraty” – wdowieństwo, zespół pustego gniazda, śmierć przyjaciół Pełnienie roli opiekuna współmałżonka

29 Społeczne aspekty starzenia
Spadek autonomii – wzrost zależności od innych osób Zamieszkanie w instytucji opiekuńczej Narastanie niesprawności w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego – prac domowych, zakupów, przygotowywania posiłków, czynności higienicznych, finansów itp

30 Formy opieki nad osobami starszymi
Opieka w środowisku zamieszkania (wspierana przez podstawową opiekę zdrowotną, pomoc społeczną itp.) Opieka instytucjonalna (DPS, ZPO, ZOL) Inne – domy prowadzone przez instytucje pozarządowe, prywatne domy opieki, domy seniora dla określonych grup zawodowych

31 Problemy w opiece nad osobami starszymi
W Polsce większy odsetek osób niesamodzielnych otrzymuje pomoc w placówkach zamkniętych niż w miejscu zamieszkania Pomoc środowiskowa jest tańsza a dodatkowo pozostawienie osoby w domu pozytywnie wpływa na samopoczucie podopiecznego Przyjęcie osoby starszej do placówki opiekuńczej oznacza w praktyce całkowite przejęcie odpowiedzialności za jego sytuację, znacznie większe wydatki oraz niewykorzystanie potencjału opiekuńczego rodziny

32 Medyczne aspekty starości
Wielochorobowość Nietypowa symptomatyka Polipragmazja Wielkie zespoły geriatryczne Wzrost zapotrzebowania na różne formy opieki długoterminowej stacjonarnej i w domu chorego

33 Medyczne aspekty starości
Niesprawność osób ≥ 65 r.ż. w USA: 11% mężczyzn 19% kobiet Ponad 80% niesprawnych wymaga pomocy przynajmniej raz dziennie Osoby ≥ 65 r.ż. hospitalizowane 3 x częściej Pochłaniają 50% kosztów związanych z hospitalizacjami Około 1/3 wypisywana w gorszym stanie funkcjonalnym w zakresie ADL niż przed przyjęciem W najstarszej grupie wiekowej maleją koszty związane z opieką ostrą, rosną z długoterminową i ambulatoryjną

34 Medyczne aspekty starości
Wraz z wiekiem wzrasta ilość schorzeń powodujących niepełnosprawność Najczęstsze schorzenia będące przyczyną niepełnosprawności: - Układu krążenia – 54% - Narządu ruchu – 51,6% - Neurologiczne – 21,5% - Narządu wzroku – 20,6%

35 Czynniki biologiczne przyspieszające proces starzenia
Uwarunkowania genetyczne Płeć Brak aktywności fizycznej Nieprawidłowe odżywianie - otyłość, niedożywienie ilościowe i jakościowe Używki (alkohol w ilościach przekraczających dopuszczalne normy, papierosy- zawsze!) Choroby (wielochorobowość i wielolekowość) Niesprawność, skutki przebytych chorób i urazów

36 Czynniki przyspieszające proces starzenia
Czynniki genetczne odpowiadają za przedłużenie średniego czasu życia w około % Styl życia odpowiada za przedłużenie średniego czasu życia w około 50% Stąd ogromna rola szeroko rozumianej promocji zdrowia w tym zakresie !!!

37

38 Częstość stanów chorobowych wśród osób starszych
Układu sercowo-naczyniowego – 75% Układu ruchu – 68% Układu oddechowego – 46% Układu trawiennego – 34% Zespoły otępienne – 15%

39 Wielkie problemy geriatryczne
Majaczenie, otępienie depresja Omdlenia Upadki i zaburzenia chodu Odleżyny Nietrzymanie moczu i stolca Upośledzenie wzroku i słuchu

40 Specyfika chorobowości w wieku podeszłym
Schorzenia typowe dla wieku podeszłego (of ageing) np. otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza, udar mózgu Schorzenia o odmiennym przebiegu w wieku podeszłym (in ageing) np. infekcje, cukrzyca, nowotwory

41 ODRĘBNOŚCI CHOROWANIA W WIEKU PODESZŁYM
BRAK OBJAWÓW OBJAWY NIETYPOWE: - UPADKI, OGRANICZENIE SPRAWNŚCI - NIETRZYMANIE ZWIERACZY - ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH, NASTROJU OBJAWY NIESPECYFICZNE: - OSŁABIENIE, ZMĘCZENIE - OMDLENIA

42 TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
BRAK TYPOWEGO OBRAZU CHOROBY, OBJAWÓW SPRCYFICZNYCH WYWIAD SKĄPY, CZĘSTO MYLĄCY (NIEDOSŁUCH OTĘPIENIE) POSTAWA CHOREGO: ZAPRZECZANIE CHOROBY („TO W TYM WIEKU NORMALNE”) LUB HIPOCHONDRIA („WSZYSTKO MNIE BOLI”) NIECHĘĆ DO BADANIA, ZWŁASZCZA INWAZYJNEGO KONIECZNOŚĆ RÓŻNICOWANIA ZMIAN CHOROBOWYCH I ZWIĄZANYCH Z FIZJOLOGICZNYM STARZENIEM OBECNOŚĆ SKUTKÓW PRZEBYTYCH SCHORZEŃ, URAZÓW , OPERACJI OBJAWY JATROGENNE, POLIPRAGMAZJA

43 KONSEKWENCJE TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH
OPÓŹNIENIE PRAWIDŁOEGO ROZPOZNANIA I WZROST ŚMIERTELNOŚCI ZMNIEJSZENIE SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ I SAMODZIELNOŚCI OPÓŹNIENIE WDROŻENIA WŁAŚCIWEGO LECZENIA, POGORSZENIE ROKOWANIA

44 NIETYPOWY PRZEBIEG ZESPOŁÓW CHOROBOWYCH
DEPRESJA BEZ SMUTKU INFEKCJA BEZ LEUKOCYTOZY, GORĄCZKI, TACHYKARDII UTAJONE CHOROBY CHIRURGICZNE JAMY BRZUSZNEJ ZAWAŁ SERCA BEZ BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ NIEWYDOLNOŚĆ SERCA BEZ DUSZNOŚCI APATYCZNA NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY

45 OBJAWY INFEKCJI ZAPALENIE PŁUC:
U 25 – 30% bez gorączki lub z obniżoną temperaturą ciała Rzadko klasyczne objawy z kaszlem, dreszczami, bólem opłucnowym Często spadek apetytu, majaczenie, upadki, zaostrzenie choroby przewlekłej Często tachypnoe Obraz rtg i zmiany osłuchowe mogą być prawidłowe aż do h po nawodnieniu

46 Zespół słabości kruchości (Frailty syndrome)
Zaawansowany wiek z trudnością utrzymania homeostazy w odpowiedzi na stres, brak fizjologicznych rezerw, życie na granicy niewyrównania Niewydolność wielonarządowa Zmniejszona zdolność do wykonywania aktywności dnia codziennego Niestabilność zmieniająca się w czasie Niezdolność do odtworzenia sprawności po ostrej chorobie Niski wydatek energetyczny, obniżona masa i siła mięśni, ograniczona mobilność

47 Zespół słabości kruchości (Frailty syndrome)
Nie jest jednoznacznie zdefiniowany jedna z klasyfikacji bierze pod uwagę obecność trzech z 5 nieprawidłowości: niezamierzony ubytek wagi wolna szybkość chodu niski poziom aktywności fizycznej, subiektywne uczucie wyczerpania słaba siła uścisku Frailty syndrome jest jak pornografia – trudno o jednoznaczną definicję ale jak się na to patrzy od razu wiadomo o co chodzi  !!

48 Zespół słabości / kruchości (Frailty syndrome)
F.S jest czynnikiem prognostycznym złego rokowania i zgonu. FS jest predyktorem m.in. hospitalizacji, upadków niepełnosprawności. F.S koreluje z krótszym przeżyciem pacjentów (w badaniu na 5000 osób wykazano, że pacjenci powyżej 65 rż z F.S umierają 6 razy częściej w ciągu 3 lat i 3 razy częściej w ciągu 7 lat w porównaniu do chorych bez FS).

49 Kompleksowa Ocena Geriatryczna
Wielodyscyplinarny, wielowymiarowy proces diagnostyczny zmierzający do określenia możliwości i ograniczeń osób starych w sferze medycznej, psychospołecznej i czynnościowej przeprowadzany w celu stworzenia kompleksowego planu terapii i opieki stosowany do oceny: wydolności czynnościowej potrzeb zdrowotnych stanu psychicznego sytuacji socjalnej Wykonanie: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej medyczne zespoły interdyscyplinarne (geriatra, pielęgniarka środowiskowa, pracownik socjalny, psycholog, specjalista rehabilitacji)

50 Kompleksowa Ocena Geriatryczna – niektóre narzędzia diagnostyczne
Skala Katza (ADL) – do oceny podstawowych czynności życiowych Skala Lawtona (IADL) – do oceny złożonych czynności życiowych Skala Yesvage’a do oceny stanu emocjonalnego Skala Folsteina (MMSE) do oceny funkcji poznawczych Skala Tinetti – do oceny zaburzeń równowagi Skala MNA – do oceny stanu odżywienia Skala Barthel – do oceny stopnia niesamodzielności Skala Norton – do oceny ryzyka wystąpienia odleżyn

51 Kompleksowa Ocena Geriatryczna – cele
Określenie potrzeb osoby starszej Ustalenie dostępnych możliwości i środków Opracowanie strategii postępowania i jej wdrożenie Ocena osiągniętych efektów i ewentualna modyfikacja postępowania Czasem niewielka zmiana może przynieść niewspółmiernie wysoką korzyść !!!

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPOŁECZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA STAROŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google