Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces certyfikacji integrowanej produkcji ROŚLIN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces certyfikacji integrowanej produkcji ROŚLIN"— Zapis prezentacji:

1 Proces certyfikacji integrowanej produkcji ROŚLIN
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

2 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

3 Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji roślin
Producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż dni 30 przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji. Zgłoszenie zawiera: Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin; Numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; Numer Pesel, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; Datę i podpis wnioskodawcy Do zgłoszenia, dołącza się: Informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

4 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

5 Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji roślin c.d.n
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymienionych informacji podmiot certyfikujący wzywa producenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, W przypadku nie usunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta o odmowie przyjęcia zgłoszenia. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

6 Podmiot certyfikujący:
prowadzi rejestr producentów roślin; wydaje zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

7 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

8 Podmiot certyfikujący:
prowadzi rejestr producentów roślin; wydaje zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

9 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

10 Kontrola producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

11 Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie wymagań m.in.:
posiadania przez producenta zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, Prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie administrowanej przez GIORIN Stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analizy gleby lub roślin, Dokumentowania prawidłowo prowadzenia działań związanych z integrowaną produkcją roślin Przestrzegania przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, Pobieranie prób do badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich (20% producentów wpisanych do rejestru) Przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonymi w metodykach. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

12 Czynności kontrolne: Przeprowadzane przez upoważnione osoby
Prowadzone w obecności producenta lub osoby przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do: Żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostepnienia innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli, Dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów. Pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność PŚOR oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich. . JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

13 Protokół kontrolny JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

14 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

15 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

16 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

17 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

18 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

19 Otrzymanie certyfikatu
Producent spełnia wymagania określone w art ustawy o ochronie roślin z dnia 8 marca 2013 r. Przyznawany na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłuższy jednak niż na okres 12 miesięcy. . JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

20 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O. O. HortIntegra - Kielce, 28. 11
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

21 Producent który otrzymał certyfikat integrowanej produkcji roślin może używać znaku integrowanej produkcji roślin Wzór znaku integrowanej produkcji roślin znajduje się na stronie administrowanej przez Główny inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.

22 Dziękuje za uwagę JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O HortIntegra - Kielce, r.


Pobierz ppt "Proces certyfikacji integrowanej produkcji ROŚLIN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google