Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES CERTYFIKACJI INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES CERTYFIKACJI INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 PROCES CERTYFIKACJI INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

2

3 Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji roślin JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r. Producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż dni 30 przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji. Zgłoszenie zawiera:  Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;  Numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;  Numer Pesel, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;  Datę i podpis wnioskodawcy Do zgłoszenia, dołącza się:  Informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy  Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

4 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

5 Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji rośli n c.d.n JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymienionych informacji podmiot certyfikujący wzywa producenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, W przypadku nie usunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

6 PROWADZI REJESTR PRODUCENTÓW ROŚLIN; WYDAJE ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE WPISU DO REJESTRU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TEGO ZGŁOSZENIA. Podmiot certyfikujący:

7 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

8 PROWADZI REJESTR PRODUCENTÓW ROŚLIN; WYDAJE ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE WPISU DO REJESTRU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TEGO ZGŁOSZENIA. Podmiot certyfikujący:

9 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

10 KONTROLA PRODUCENTÓW ROŚLIN STOSUJĄCYCH INTEGROWANĄ PRODUKCJĘ ROŚLIN JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

11 Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie wymagań m.in.: JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r. posiadania przez producenta zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, Prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie administrowanej przez GIORIN Stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analizy gleby lub roślin, Dokumentowania prawidłowo prowadzenia działań związanych z integrowaną produkcją roślin Przestrzegania przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, Pobieranie prób do badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich (20% producentów wpisanych do rejestru) Przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonymi w metodykach.

12 Czynności kontrolne: JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r. Przeprowadzane przez upoważnione osoby Prowadzone w obecności producenta lub osoby przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:  Żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostepnienia innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli,  Dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów.  Pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność PŚOR oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich..

13 Protokół kontrolny JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

14

15

16

17

18

19 Otrzymanie certyfikatu JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.. Producent spełnia wymagania określone w art. 57.1. ustawy o ochronie roślin z dnia 8 marca 2013 r. Przyznawany na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłuższy jednak niż na okres 12 miesięcy.

20 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.

21 Producent który otrzymał certyfikat integrowanej produkcji roślin może używać znaku integrowanej produkcji roślin JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r. Wzór znaku integrowanej produkcji roślin znajduje się na stronie administrowanej przez Główny inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

22 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.


Pobierz ppt "PROCES CERTYFIKACJI INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O. HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google