Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Projektami Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Projektami Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Projektami Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk e-mail: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl

2 Zasoby projektów Podstawowe rodzaje zasobów projektu:  czynnik ludzki: ludzie z określoną wiedza i umiejętnościami,  zasoby techniczne: narzędzia, maszyny, urządzenia, a także budynki i pomieszczenia,  zasoby materiałowe: materiały niezbędne miedzy innymi do wytworzenia wyniku końcowego.  zasoby finansowe: niezbędne na pokrycie kosztów użycia ww. zasobów.  Inne zasoby, np.: zbiory informacji i wiedzy

3 Elementy finansowania w projekcie Roboczo godziny Czas InicjacjaDefiniowanie i planowanie Faza REALIZACJI (wykonawcza) Faza ZAMYKAJĄCA jakość! koszty i czas Typowa intensywność prowadzenia prac w projekcie koszty niskie

4 Elementy finansowania w projekcie Koszty Czas InicjacjaDefiniowanie i planowanie Faza realizacji Faza zamykająca Typowy przebieg ponoszenia kosztów w projekcie Faza przygotowawcza Sumaryczne koszty

5 Elementy zarządzania finansami w projekcie – dane wejściowe a)struktura podziału pracy (WBS), b)harmonogram realizacji projektu (  wykres Gantta), c)zaplanowanie zapotrzebowanie na zasoby (  jakie zasoby? w jakich ilościach? w jakim czasie będą wykorzystywane?), d)zasady naliczania kosztów pośrednich (  kosztów nie wynikających z kosztów użycia zasobów), np. koszty ogrzewania, obsługi administracyjnej, amortyzacja:  jako narzut do kosztów bezpośrednich np. robocizny.

6 Szacowanie kosztów projektu

7 … jednoetapowe (  na etapie planowania i definiowania projektu): w projektach niewielkich, w projektach, w których z góry określona jest maksymalna kwota pieniężna na realizację projektu. …wieloetapowe w projektach złożonych, nowatorskich: pewien podgląd na temat kosztów projektu, powstaje na etapie planowania i definiowania projektu, dalsze sprecyzowanie następuje w fazie wykonawczej (np.: na etapie projektowania), gdy precyzyjne są rozwiązania techniczne wyniku projektu. Pewne korekty kosztów projektu mogą nastąpić również po wyborze (np.: w oparciu o przetarg) wykonawców poszczególnych robót.

8 Szacowanie kosztów projektu – koszty w układzie rodzajowym  Koszty bezpośrednie:  koszt robocizny (bezpośredniej, administracji, kierownictwa),  koszty materiałów i surowców zużytych do wytworzenia produktu końcowego,  koszty wytworzenia narzędzi, maszyn,  koszty pozyskania, wiedzy, licencji itp.  Koszty pośrednie:  Koszty ogólne jednostki, koszty telefonów, materiałów biurowych, koszty pomieszczeń, obsługa administracyjna, amortyzacja, wykorzystanie sprzętu komputerowego…

9 Szacowanie kosztów projektu – metody szacowania a)modelowanie parametryczne, b)od góry do dołu (ang. top-down estimating) lub też inaczej szacunek przez analogie (ang. analogous estimating), c)od dołu do góry (ang. bottom-up estimating). Podstawą ww. metod są konsultacje z ekspertami o odpowiednim doświadczeniu.

10 Szacowanie kosztów projektu – metoda od dołu do góry  …polega na tym, że:  wpierw określane są koszty realizacji poszczególnych elementów wyróżnionych na najniższym poziomie struktury zakresu prac (WBS),  następnie dokonuje się sumowania tych kosztów w ramach elementów wyróżnionych na wyższych poziomach w WBS,  na końcu otrzymuje się całościowy koszt realizacji przedsięwzięcia, o uważana jest za metodę, która umożliwia określenie kosztów projektu w sposób precyzyjny i realistyczny, o otrzymany wynik to szacunek ostateczny.

11 Uczestnicy

12 Budżetowanie kosztów – wg pozycji z harmonogramu i struktury rodzajowej Pozycja z harmonogramu (  projekt, etap, czynności, działanie) Pozycja rodzajowa kosztu Łączne koszty Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie materiałyrobociznatransport usługi obce 1.Program 1.1Kompletowanie materiałów 1.2Przygotowanie publikacji 2.Catering 2.1… w trakcie obrad … w trakcie imprezy 3. Łączne koszty

13 … to opracowywanie planu finansowego realizacji projektu lub inaczej liczbowe wyrażanie planu działań w projekcie (  podział kosztów na użytek projektu)  podział kosztów i zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji projektu w poszczególnych okresach czasu,  zestawienie wg kalendarzowych okresów (budżet w danym miesiącu, kwartale, roku),  podział kosztów i zapotrzebowania na środki finansowe na poszczególne: projekty, działania oraz czynności), Budżetowanie kosztów

14  podział kosztów i zapotrzebowania na środki finansowe w ramach określonych pozycji rodzajowych,  zestawienie wg rodzaju kosztów (budżet na robociznę, materiały)  podział kosztów i zapotrzebowania na środki finansowe w układach mieszanych,  zestawienie wg kilku układów (budżet wg różnych układów). Budżetowanie kosztów

15 Budżetowanie kosztów – wg struktury rodzajowej i okresów czasu

16 Budżetowanie kosztów  Budżet projektu, a cykle budżetowe przedsiębiorstw (  zwykle trwają po 12 miesięcy):  Trudności: 1.Wydzielenie środków finansowych na projekt w budżecie firmy może być niejasne:  możliwe przeznaczenie tych środków na inne cele,  brak dostatecznych środków na realizację projektów. 2.Duże projekty (  programy), obejmujące kilka cykli budżetowych firm:  mogą być niedofinansowane w ciągu jednego roku budżetowego,  może nastąpić ich wstrzymanie, aż do rozpoczęcia nowego roku budżetowego.

17

18

19 19

20

21 … celem jest zestawienie kosztów realizacji projektu oraz źródeł finansowania projektu w skali czasu, tj.: 1.prezentacja jak zmienia się stan gotówki, tj. prezentacja skąd się wzięły pieniądze?, na co zostały wydatkowane? Ile ich zostało na koniec okresu? 2.synchronizacja przepływów finansowych w czasie tj. wypływów środków finansowych z ich wydatkowaniem w przyjętym horyzoncie planowania. Przy braku zsynchronizowania mogą występować:  okresowe nadwyżki pieniężne powodujące straty z tytułu zamrożenia  brak środków finansowych i problemy z płatnościami powodujące przestoje i opóźnienia Określanie przepływu środków finansowych w projekcie – cele

22 lub inaczej: … celem zestawienia jest analiza płynności finansowej (ang. liquidity analysis) BARDZO WAŻNE Płynność finansowa to zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań.

23 Określenie przepływu środków finansowych w projekcie – tablica przepływu W tablicy przepływu umieszczane są: 1.tylko wielkości rzeczywistych przepływów pieniężnych, tj.: rzeczywistych wpływów i rzeczywiście poniesionych wydatków (niezależnie od daty wystawienia faktury na zakupy, wynagrodzenie), 2.wydatki na zakup środka trwałego, nie są ujmowane odpisy amortyzacyjne, 3.odsetki od kredytu oraz raty jego spłaty, 4.tzw. wartości likwidacyjne, czyli ceny za jakie możliwa będzie sprzedaż obiektu inwestycji na końcu horyzontu planowania.

24 Realizacja projektu od strony finansowej - procesy a)zabezpieczenie środków finansowych oraz fizyczne pozyskiwanie tych środków, b)przekazywanie środków zgodnie z wielkościami planowanymi (  tak aby zabezpieczyć płynność finansową) c)ewidencja ponoszonych kosztów, d)kontrola i reagowanie na odchylenia w realizacji planu kosztów

25 Realizacja projektu od strony finansowej – ewidencja kosztów Dokumentacja potwierdzająca dokonanie płatności:  rachunki za wykonane prace  faktury VAT  kwity pobrane materiałów RW  karty pracy  karty drogowe  inne (np. delegacje)

26 Realizacja projektu od strony finansowej – ewidencja kosztów

27

28 Realizacja projektu od strony finansowej – ewidencja kosztów: zasady  przedmiotem ewidencji są wszystkie koszty ponoszone w projekcie w tym pozabudżetowe,  ujmowanie kosztów w pełnej wysokości w okresie ich skutkowania (jeśli koszty powstałe w bieżącym okresie dotyczą kilku miesięcy, wówczas powinny one być rozdzielane na właściwe okresy, a nie zliczone w całości do kosztów miesiąca bieżącego; i odwrotnie, jeśli pewne koszty płatne będą dopiero w okresach przyszłych, jednocześnie wiadomo, że częściowo dotyczą one okresu bieżącego, wówczas do kosztów bieżącego okresu zalicza się odpowiednio obliczoną ich część)

29 Realizacja projektu od strony finansowej – kontrola kosztów … jest podstawą kontroli postępu projektu w wymiarze finansowym Ocenę rzeczywistości kosztów przeprowadza się:  Za określony okres czasu np.: za miesiąc,  Narastająca od początku (  skumulowane) np.: projektu, fazy etapu.

30 Realizacja projektu od strony finansowej – monitorowanie kosztów Monitorowanie i porównywanie ponoszonych kosztów rzeczywistych z budżetowymi: 1. na bazie zerowej  wg budżetu bazowego – początkowego 2.Przyrostowe  wg budżetu skorygowanego o rzeczywiste wyniki poprzedniego etapu, działania, okresu


Pobierz ppt "Zarządzanie Projektami Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google