Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość

2 2 Ocena sytuacji (ogólna) Podejmowanie decyzji Koszty, przychody – Zysk ≈ dochód = Przychody – Koszty, – podatek dochodowy = f (dochód) Wpływy, wydatki Majątek, nowe zakupy (aktywa) Finansowanie (pasywa)

3 3 Koszty Mierzone w jednostkach pieniężnych zużycie zasobów (w danym okresie, dla danego obiektu kosztowego) Zasoby: – Materiały (zużycie: liczba jednostek fizycznych * cena) – Praca ludzka (zużycie: część stała + liczba jednostek (godziny, złotówki sprzedaży itd.; też narzuty (ZUS)) – Usługi obce ( cena – różne formuły) – Środki trwałe (zużycie: przypadająca na dany okres, na dany obiekt kosztowy część ceny (kosztów produkcji) + ceny ulepszeń)

4 4 Zużycie środków trwałych Amortyzacja - umorzenie Agregat, cena nabycia (20 XII 2008) 30 000 zł netto, roczne zużycie 20% – Metoda równomierna: przez 5 lat 6 000 zł – Metoda przyśpieszona – wymaga określenia współczynnika podwyższającego (np. 2): 1. rok: 40% z 30000 = 12 000 zł 2. rok: 40% z (30 000 – 12 000) = 7 200 zł 3. rok: 40% z (30 000 – 12 000 – 7 200) = 4320 zł < 6000 zł, więc 6000 zł 4. rok: byłoby 6000 zł, ale „nie starczy”: 30 000 – 12 000 – 7 200 – 6000 = 4 800, więc 4 800 zł – Metoda oparta na jednostkach fizycznych (godziny, liczba sztuk itd.) – Problem: rzeczywiste zużycie – amortyzacja dla celów podatkowych – Amortyzacja nie jest wydatkiem

5 5 Bilans (na dzień) AktywaPasywa  środki trwałe (wartość początkowa (cena nabycia netto) – umorzenie)  środki niematerialne i prawne  należności długoterminowe  Kapitały własne  dofinansowanie  zobowiązania długoterminowe  zyski netto (po odjęciu podatku dochodowego)  Zapasy (cena zakupu netto)  Należności krótkoterminowe  Środki pieniężne, lokaty krótkoterminowe  Zobowiązania krótkoterminowe

6 6 Rachunek zysków i strat (za okres) Koszty (wartość zużytych zasobów) Przychody (wartość zrealizowanej sprzedaży) Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Przychody ze sprzedaży Wartość zużytych materiałów w cenie zakupu Przychody finansowe Wartość „zużytej” pracy (naliczone wynagrodzenia i narzuty) Amortyzacja Wartość w cenie zakupu „zużytych” usług obcych Koszty finansowe Podatek dochodowy

7 7 Rachunek przepływów pieniężnych (za okres) Metoda bezpośrednia Stan początkowy środków pieniężnych Wpływy Wydatki Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie = Wpływy – Wydatki Stan końcowy środków pieniężnych = Stan początkowy + zmiana

8 8 Rachunek przepływów pieniężnych (za okres) Metoda pośrednia Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie = Zmiana w pasywach – zmiana w aktywach bez środków pieniężnych = (zysk netto okresu+ nowe finansowanie + zmiana w zobowiązaniach) – (wartość zapłaconych nowych środków trwałych – amortyzacja + zmiana w należnościach +zmiana w zapasach) Stan końcowy środków pieniężnych = Stan początkowy + zmiana

9 9 VAT – Value Added Tax Vat naliczony: przy zakupach, płacimy go razem z ceną netto dostawcy w momencie płatności, odzyskujemy od US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury; Vat należny: przy sprzedaży, otrzymujemy go razem z ceną netto od klienta w momencie płatności, przekazujemy US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury.


Pobierz ppt "Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta Rachunkowość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google