Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe."— Zapis prezentacji:

1 Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe

2 Swobodny przepływ towarów Polska przyjęła całość dorobku prawnego UE Do r. na wdrożenie wspólnotowej procedury rejestracji leków Oznacza to, że od dopuszczenie do obrotu leków musi być zgodne z prawem UE. Po upływie tego terminu leki nie spełniające tego warunku zostaną wycofane z rynku

3 Zakres prawnej regulacji Przyjęcie około 500 aktów prawnych- większość dotyczy wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów. Zniesienie ceł.opłat wyrównawczych, barier o charakterze ilościowych ( kontyngentów) barier o charakterze jakościowym związanych z przekraczaniem granicy np. kontrole sanitarne i weterynaryjne

4 Unia celna Zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu ceł Z 5 mld zł w r do 1450 mln zł w 2004 w 2005 do 270 mln zł w 2006 do 270 – 290 mln zł Polska zobowiązała się do: Zniesienia opłat manipulacyjnych

5 Unia celna c.d. Utworzenia laboratorium do badań na użytek celników Uruchomienia czterech systemów informatycznych i łączności z odpowiednimi służbami UE. Modernizacja urzędów celnych na granicy wschodniej i północnej System kontroli wewnętrznej

6 Swobodny przepływ osób Okres przejściowy w formule Polska w stosunku do obywateli UE może stosować identyczne ograniczenia Wielka Brytania, Holandia, Irlandia Szwecja i Dania zadeklarowały otwarcie swoich rynków pracy w okresie pierwszych dwóch lat

7 Swobodny przepływ pracowników c.d. Polska zaakceptowała dorobek prawny w dziedzinie uznawania dyplomów i kwalifikacji i tytułów zawodowych W przypadku dyplomu licencjata pielęgniarstwa i położnictwa wydawane będą certyfikaty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe ( co najmniej 3 lata praktyki zawodowej lub 5 lat dla dyplomów pielęgniarek i położnych

8 Swoboda świadczenia usług Transport Kabotaż ( transport wewnętrzny) od 1 maja 2009 Trzyletni okres przejściowy dla PKP Stopniowe i za opłatą otwieranie dróg dla najcięższych (ponad 44 tony ) unijnych tirów – do r. Pełna liberalizacja usług lotniczych

9 Swoboda świadczenia usług c.d. Od 2006 r. monopol poczty zostanie ograniczony do przesyłek o wadze 50 g. Fundusze własne banków spółdzielczych okres przejściowy do 31 grudnia 2007 do równowartość 500 tys. euro Do równowartość 1 mln euro

10 Swobodny przepływ kapitału 5 lat od daty członkostwa na nabywanie przez obywateli UE i obszaru EOG drugich domów Okres ten nie obowiązuje w stosunku do osób zamieszkałych legalnie w Polsce przez okres co najmniej 4 lat przed nabyciem nieruchomości 12 lat nieruchomości rolne i leśne Nie dotyczy to rolników UE dzierżawiących ziemię powyżej trzech lat a, w województwach: warmińsko- mazurskim, kujawsko pomorskim, zachodnio- pomorskim, lubuskim,wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim przez lat 7

11 Prawo spółek i konkurencja Pełne dostosowanie do prawa spółek W zakresie pomocy publicznej w sektorach SSE: Okres przejściowe dla małych i średnich P. odpowiednio 2011 r. i 2010 r. Dla dużych P., które uzyskały zezwolenia na działalność do końca roku do 75% kosztów inwestycji, dla P., po roku 2000 – 50% kosztów inwestycji Hutnictwo do 2006 r redukcja mocy produkcyjnej o tys.ton

12 Rolnictwo Dopłaty bezpośrednie: W 2004 r 25%,w 2005 –30%,w % w % pełnego poziomu. W następnych latach co 10 % Uzyskano zgodę na relokację środków przewidzianych na rozwój obszarów wiejskich 20% w latach 2004 –2006 Uwzględniając dofinansowanie krajowe Polska uzyskała możliwość sumarycznego podniesienia wysokości dopłat bezpośrednich w 2004 r do 55 % w 2005 do 60% i w 2006 do 65 % poziomu krajów UE.

13 Rolnictwo c.d. Okresy przejściowe dla 113 zakładów przetwórstwa mleka i 40 przetwórstwa rybnego – do końca 2006 r i przetwórstwa mięsnego - do końca 2007 r. Produkty z tych zakładów dopuszczone zostały wyłącznie na terenie Polski do czasu restrukturyzacji. 10 lat na uprawę wyłącznie ziemniaka odpornego na raka ziemniaczanego.

14 Podatki Dyrektywy unijne szczegółowo regulują stawki VAT i akcyzę natomiast nie regulują podatków bezpośrednich PIT, CIT i podatki majątkowe. Stawka podstawowa VAT na usługi i towary w UE wynosi 22 % Polska uzyskała następujące okresy przejściowe: 7% na usługi gastronomiczne do % na książki i czasopisma specjalistyczne do

15 Podatki c.d. 7% na usługi budowlane i remontowe do % na artykuły żywnościowe przeznaczone dla ludzi i zwierząt do 30 kwietnia 2008 r Do dostosowanie akcyzy na papierosy do minimalnej wysokości akcyzy UE

16 Polityka audio wizualna Polska zobowiązała się do 50% udziałów filmów i audycji unijnych w programie TV Zniesienie 33% limitu kapitału zagranicznego w spółkach audiowizualnych Limitowania udziału reklam niekodowania emisji głównych imprez m.in. Sportowych Swobodę retransmisji

17 Środowisko - kanalizacja Do kanalizacja zbiorcza dla aglomeracji powyżej RLM od 2000 do RLM zrzut ścieków z aglomeracji od do RLM zrzut ścieków z aglomeracji powyżej RLM zrzut ścieków do rzek z aglomeracji poniżej 2000 RLM Zrzut ścieków do wód przybrzeżnych z aglomeracji poniżej RLM

18 Środowisko c.d Zrzut ścieków z zakładów sektora rolniczego reprezentujących równoważna liczbę mieszkańców powyżej osiągniecie odzysku materiałów opakowanych rzędu 50% i recyklingu rzędu 25% Zrzut substancji niebezpiecznych do wód Ogólna suma kosztów inwestycyjnych w sektorze środowisko wynosi 36,3 mld euro.

19 Środowisko c.d. Realizacja zobowiązań negocjacyjnych wymaga wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym sektorze o 36% rocznie Dostosowania wpłyną na wzrost cen usług i produktów. Największe wydatki rzędu ponad 3 mld euro w latach 2003 –2007 następnie będą coraz mniejsze do 810 mln euro w roku 2015

20 Finanse i budżet Pełna składka do budżetu UE. W roku 2004 pomniejszona o 800 mln euro. W latach następnych 2,5 mld euro Dodatkowe środki w latach 2004 –2006 na granice – 280 mln euro Z funduszy strukturalnych :550 mln euro w roku 2005 i 450 mln euro w Nie spowoduje to redukcji funduszy strukturalnych na lata

21 Budżet i finanse c.d. Środki na współfinansowanie funduszy strukturalnych na lata 2004 –6 3, 5 mld euro Na dopłaty bezpośrednie do rolnictwa kolejno w latach 2004 –2006, 467, 519, 587 mln euro. Konieczność sfinansowania luki w budżecie po przekazaniu 75% wpływów z ceł i części dochodów z VAT

22 Budżet i finanse c.d. Obsługa zadłużenia zagranicznego w latach 2004 –2006 3,7 –3,9 mld USD rocznie a w roku ,3 mld USD Zobowiązania negocjacyjne (środowisko, infrastruktura, inne ) Składki do Europejskiego Banku centralnego 13,2-14,3 mln euro w grudniu każdego roku EBI 637 mln euro w 6 ratach ( 212,34 mln euro rocznie) Europejski Fundusz Rozwoju (AKP) 34 mln euro

23 Budżet i finanse c.d. Polska pozostanie beneficjantem netto od pierwszego roku członkostwa. W ,4 mld euro w kolejnych dwóch latach 2,6 mld i 3 mld euro.

24 Budżet UE Generalnie budżet WE ustanawiany jest z następujących wpływów: - opłaty celne pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej;[1][1] - opłaty od produktów rolnych importowanych z krajów spoza Wspólnoty;[2][2] - procent od podatku VAT pobieranego przez kraje członkowskie; - procent od dochodu narodowego brutto państw członkowskich. Z budżetu Wspólnoty pokrywane są dwie kategorie podstawowych wydatków: -wydatki obowiązkowe ( związane przede wszystkim z dotacjami do rolnictwa wspólnotowego- około 60% całości budżetu); -wydatki nieobowiązkowe-dotyczą innych dziedzin np. funduszów celowych, ochrony środowiska, transportu itp. Wydatki obowiązkowe wynikają z decyzji państw członkowskich, wydatki fakultatywne wynikają z ogólnego planu finansowego W [1] Za wyjątkiem ceł na towary podlegające EWWiS, które są odprowadzane do budżetów narodowych. [1] [2] Opłaty wyrównawcze wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej państw członkowskich Dotyczą one towarów rolnych importowanych na rynek Wspólnoty z krajów trzecich. Celem tych opłat jest kompensata różnicy między ceną stosowaną na dany produkt we Wspólnocie a ceną światową, która z reguły jest niższa. Opłaty wyrównawcze są więc w rzeczywistości ruchomymi cłami, których wysokość waha się w zależności od sytuacji cenowej na rynkach światowych.[2]

25 Budżet UE Stworzenie budżetu następuje w wielostopniowym postępowaniu, w którym można wyróżnić 6 podstawowych etapów. 1. Komisja do 1 lipca każdego roku przygotowuje wstępny projekt planu budżetowego na podstawie przesłanych projektów cząstkowych budżetu wszystkich instytucji wspólnotowych i ich służb. Komisja wstępny projekt przedstawia Radzie do 1 sierpnia. 2. Rada decyduje o przyjęciu projektu kwalifikowaną większością głosów i kieruje tak przegłosowany projekt do PE najpóźniej do 5 października. 3. PE ma okres 45 dni, w którym jest zobowiązany do uchwalenia swojego stanowiska. W razie jego braku, po 45 dniach uważa się, że budżet został przyjęty przez PE. 4. PE w ciągu 45 dni, może budżet zatwierdzić zwykłą większością głosów, odrzucić kwalifikowaną większością, zmienić wysokość wydatków, lub zaproponować Radzie poprawki w tym zakresie. Zmiany wydatków nieobowiązkowych wymagają zwykłej większości głosów, wydatków obowiązkowych bezwzględnej większości głosów. 5. Proponowane zmiany stają się prawnie obowiązujące, jeżeli Rada w terminie 15 dni nie zgłosi wobec nich sprzeciwu, lub zmiany te uzyskają zgodę Rady kwalifikowaną większością głosów. 6. W przypadku odrzucenia przez Radę poprawek PE, następuje ostatnia faza postępowania. PE działając jako ostatnia instancja kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków, może utrzymać proponowane przez siebie poprawki i odpowiednio przyjąć budżet. Jednakże PE, może działając tą samą kwalifikowaną większością głosów, odrzucić całość projektu budżetu i zażądać przedstawienia nowego projektu.


Pobierz ppt "Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google