Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe."— Zapis prezentacji:

1 Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe

2 Swobodny przepływ towarów Polska przyjęła całość dorobku prawnego UE Do 31.12 2008 r. na wdrożenie wspólnotowej procedury rejestracji leków Oznacza to, że od 1.01 2009 dopuszczenie do obrotu leków musi być zgodne z prawem UE. Po upływie tego terminu leki nie spełniające tego warunku zostaną wycofane z rynku

3 Zakres prawnej regulacji Przyjęcie około 500 aktów prawnych- większość dotyczy wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów. Zniesienie ceł.opłat wyrównawczych, barier o charakterze ilościowych ( kontyngentów) barier o charakterze jakościowym związanych z przekraczaniem granicy np. kontrole sanitarne i weterynaryjne

4 Unia celna Zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu ceł Z 5 mld zł w r. 2000 do 1450 mln zł w 2004 w 2005 do 270 mln zł w 2006 do 270 – 290 mln zł Polska zobowiązała się do: Zniesienia opłat manipulacyjnych

5 Unia celna c.d. Utworzenia laboratorium do badań na użytek celników Uruchomienia czterech systemów informatycznych i łączności z odpowiednimi służbami UE. Modernizacja urzędów celnych na granicy wschodniej i północnej System kontroli wewnętrznej

6 Swobodny przepływ osób Okres przejściowy w formule 2+3+2 Polska w stosunku do obywateli UE może stosować identyczne ograniczenia Wielka Brytania, Holandia, Irlandia Szwecja i Dania zadeklarowały otwarcie swoich rynków pracy w okresie pierwszych dwóch lat

7 Swobodny przepływ pracowników c.d. Polska zaakceptowała dorobek prawny w dziedzinie uznawania dyplomów i kwalifikacji i tytułów zawodowych W przypadku dyplomu licencjata pielęgniarstwa i położnictwa wydawane będą certyfikaty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe ( co najmniej 3 lata praktyki zawodowej lub 5 lat dla dyplomów pielęgniarek i położnych

8 Swoboda świadczenia usług Transport Kabotaż ( transport wewnętrzny) od 1 maja 2009 Trzyletni okres przejściowy dla PKP Stopniowe i za opłatą otwieranie dróg dla najcięższych (ponad 44 tony ) unijnych tirów – do 31 12. 2010 r. Pełna liberalizacja usług lotniczych

9 Swoboda świadczenia usług c.d. Od 2006 r. monopol poczty zostanie ograniczony do przesyłek o wadze 50 g. Fundusze własne banków spółdzielczych okres przejściowy do 31 grudnia 2007 do 31.12 2005 równowartość 500 tys. euro Do 31.12. 2007 równowartość 1 mln euro

10 Swobodny przepływ kapitału 5 lat od daty członkostwa na nabywanie przez obywateli UE i obszaru EOG drugich domów Okres ten nie obowiązuje w stosunku do osób zamieszkałych legalnie w Polsce przez okres co najmniej 4 lat przed nabyciem nieruchomości 12 lat nieruchomości rolne i leśne Nie dotyczy to rolników UE dzierżawiących ziemię powyżej trzech lat a, w województwach: warmińsko- mazurskim, kujawsko pomorskim, zachodnio- pomorskim, lubuskim,wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim przez lat 7

11 Prawo spółek i konkurencja Pełne dostosowanie do prawa spółek W zakresie pomocy publicznej w sektorach SSE: Okres przejściowe dla małych i średnich P. odpowiednio 2011 r. i 2010 r. Dla dużych P., które uzyskały zezwolenia na działalność do końca roku 1999 - do 75% kosztów inwestycji, dla P., po roku 2000 – 50% kosztów inwestycji Hutnictwo do 2006 r redukcja mocy produkcyjnej o 1.232 tys.ton

12 Rolnictwo Dopłaty bezpośrednie: W 2004 r 25%,w 2005 –30%,w 2006 35 % w 2007 40% pełnego poziomu. W następnych latach co 10 % Uzyskano zgodę na relokację środków przewidzianych na rozwój obszarów wiejskich 20% w latach 2004 –2006 Uwzględniając dofinansowanie krajowe Polska uzyskała możliwość sumarycznego podniesienia wysokości dopłat bezpośrednich w 2004 r do 55 % w 2005 do 60% i w 2006 do 65 % poziomu krajów UE.

13 Rolnictwo c.d. Okresy przejściowe dla 113 zakładów przetwórstwa mleka i 40 przetwórstwa rybnego – do końca 2006 r i przetwórstwa mięsnego - do końca 2007 r. Produkty z tych zakładów dopuszczone zostały wyłącznie na terenie Polski do czasu restrukturyzacji. 10 lat na uprawę wyłącznie ziemniaka odpornego na raka ziemniaczanego.

14 Podatki Dyrektywy unijne szczegółowo regulują stawki VAT i akcyzę natomiast nie regulują podatków bezpośrednich PIT, CIT i podatki majątkowe. Stawka podstawowa VAT na usługi i towary w UE wynosi 22 % Polska uzyskała następujące okresy przejściowe: 7% na usługi gastronomiczne do 31.12 2007 0% na książki i czasopisma specjalistyczne do 31.12 2007

15 Podatki c.d. 7% na usługi budowlane i remontowe do 31. 12. 2007 3% na artykuły żywnościowe przeznaczone dla ludzi i zwierząt do 30 kwietnia 2008 r Do 31.12.2008 dostosowanie akcyzy na papierosy do minimalnej wysokości akcyzy UE

16 Polityka audio wizualna Polska zobowiązała się do 50% udziałów filmów i audycji unijnych w programie TV Zniesienie 33% limitu kapitału zagranicznego w spółkach audiowizualnych Limitowania udziału reklam niekodowania emisji głównych imprez m.in. Sportowych Swobodę retransmisji

17 Środowisko - kanalizacja Do 31.12.2008 kanalizacja zbiorcza dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM 31.12. 2015 od 2000 do 10 000 RLM 31.12.2015 zrzut ścieków z aglomeracji od 10 000 do 15 000 RLM 31.12.2010 zrzut ścieków z aglomeracji powyżej 100 000 RLM 31.12.2015 zrzut ścieków do rzek z aglomeracji poniżej 2000 RLM 31.12.154 Zrzut ścieków do wód przybrzeżnych z aglomeracji poniżej 10 000 RLM

18 Środowisko c.d. 31.12.2010.Zrzut ścieków z zakładów sektora rolniczego reprezentujących równoważna liczbę mieszkańców powyżej 4000 31.12.2007 osiągniecie odzysku materiałów opakowanych rzędu 50% i recyklingu rzędu 25% 31.12 2007 Zrzut substancji niebezpiecznych do wód Ogólna suma kosztów inwestycyjnych w sektorze środowisko wynosi 36,3 mld euro.

19 Środowisko c.d. Realizacja zobowiązań negocjacyjnych wymaga wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym sektorze o 36% rocznie Dostosowania wpłyną na wzrost cen usług i produktów. Największe wydatki rzędu ponad 3 mld euro w latach 2003 –2007 następnie będą coraz mniejsze do 810 mln euro w roku 2015

20 Finanse i budżet Pełna składka do budżetu UE. W roku 2004 pomniejszona o 800 mln euro. W latach następnych 2,5 mld euro Dodatkowe środki w latach 2004 –2006 na granice – 280 mln euro Z funduszy strukturalnych :550 mln euro w roku 2005 i 450 mln euro w 2006. Nie spowoduje to redukcji funduszy strukturalnych na lata 2007 - 2013

21 Budżet i finanse c.d. Środki na współfinansowanie funduszy strukturalnych na lata 2004 –6 3, 5 mld euro Na dopłaty bezpośrednie do rolnictwa kolejno w latach 2004 –2006, 467, 519, 587 mln euro. Konieczność sfinansowania luki w budżecie po przekazaniu 75% wpływów z ceł i części dochodów z VAT

22 Budżet i finanse c.d. Obsługa zadłużenia zagranicznego w latach 2004 –2006 3,7 –3,9 mld USD rocznie a w roku 2006 4,3 mld USD Zobowiązania negocjacyjne (środowisko, infrastruktura, inne ) Składki do Europejskiego Banku centralnego 13,2-14,3 mln euro w grudniu każdego roku EBI 637 mln euro w 6 ratach ( 212,34 mln euro rocznie) Europejski Fundusz Rozwoju (AKP) 34 mln euro

23 Budżet i finanse c.d. Polska pozostanie beneficjantem netto od pierwszego roku członkostwa. W 2004 1,4 mld euro w kolejnych dwóch latach 2,6 mld i 3 mld euro.

24 Budżet UE Generalnie budżet WE ustanawiany jest z następujących wpływów: - opłaty celne pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej;[1][1] - opłaty od produktów rolnych importowanych z krajów spoza Wspólnoty;[2][2] - procent od podatku VAT pobieranego przez kraje członkowskie; - procent od dochodu narodowego brutto państw członkowskich. Z budżetu Wspólnoty pokrywane są dwie kategorie podstawowych wydatków: -wydatki obowiązkowe ( związane przede wszystkim z dotacjami do rolnictwa wspólnotowego- około 60% całości budżetu); -wydatki nieobowiązkowe-dotyczą innych dziedzin np. funduszów celowych, ochrony środowiska, transportu itp. Wydatki obowiązkowe wynikają z decyzji państw członkowskich, wydatki fakultatywne wynikają z ogólnego planu finansowego W [1] Za wyjątkiem ceł na towary podlegające EWWiS, które są odprowadzane do budżetów narodowych. [1] [2] Opłaty wyrównawcze wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej państw członkowskich Dotyczą one towarów rolnych importowanych na rynek Wspólnoty z krajów trzecich. Celem tych opłat jest kompensata różnicy między ceną stosowaną na dany produkt we Wspólnocie a ceną światową, która z reguły jest niższa. Opłaty wyrównawcze są więc w rzeczywistości ruchomymi cłami, których wysokość waha się w zależności od sytuacji cenowej na rynkach światowych.[2]

25 Budżet UE Stworzenie budżetu następuje w wielostopniowym postępowaniu, w którym można wyróżnić 6 podstawowych etapów. 1. Komisja do 1 lipca każdego roku przygotowuje wstępny projekt planu budżetowego na podstawie przesłanych projektów cząstkowych budżetu wszystkich instytucji wspólnotowych i ich służb. Komisja wstępny projekt przedstawia Radzie do 1 sierpnia. 2. Rada decyduje o przyjęciu projektu kwalifikowaną większością głosów i kieruje tak przegłosowany projekt do PE najpóźniej do 5 października. 3. PE ma okres 45 dni, w którym jest zobowiązany do uchwalenia swojego stanowiska. W razie jego braku, po 45 dniach uważa się, że budżet został przyjęty przez PE. 4. PE w ciągu 45 dni, może budżet zatwierdzić zwykłą większością głosów, odrzucić kwalifikowaną większością, zmienić wysokość wydatków, lub zaproponować Radzie poprawki w tym zakresie. Zmiany wydatków nieobowiązkowych wymagają zwykłej większości głosów, wydatków obowiązkowych bezwzględnej większości głosów. 5. Proponowane zmiany stają się prawnie obowiązujące, jeżeli Rada w terminie 15 dni nie zgłosi wobec nich sprzeciwu, lub zmiany te uzyskają zgodę Rady kwalifikowaną większością głosów. 6. W przypadku odrzucenia przez Radę poprawek PE, następuje ostatnia faza postępowania. PE działając jako ostatnia instancja kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków, może utrzymać proponowane przez siebie poprawki i odpowiednio przyjąć budżet. Jednakże PE, może działając tą samą kwalifikowaną większością głosów, odrzucić całość projektu budżetu i zażądać przedstawienia nowego projektu.


Pobierz ppt "Warunki członkostwa Wynegocjowane okresy przejściowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google