Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice

2 Plan dochodów Plan dochodów wynosił: ,00 zł, w tym: Dochody bieżące w wysokości ,00 zł Dochody majątkowe w wysokości ,00 zł 2

3 Plan wydatków Plan wydatków wynosił: ,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości ,00 zł wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3

4 Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek ,00 zł 4

5 Plan rozchodów Plan rozchodów wynosił: ,00 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych ,00 zł 5

6 Rezerwa budżetowa ,00 zł, w tym: ogólna na nieprzewidziane wydatki – ,00 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – ,00 zł; odprawy dla nauczycieli – ,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – ,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – ,00 zł; zarządzanie kryzysowe – ,00 zł. 6

7 W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił: Dochody – ,95 zł, + 30 % Wydatki – ,14 zł, + 29 % Przychody – ,19 zł, + 25 % Rozchody – ,00 zł, + 28 % 7

8 Wykorzystanie rezerw w trakcie 2012 roku przedstawiało się następująco: 8 zakup przystanku w Truskawcu – 4.000,00 zł koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków – ,00 zł nagroda za osiągnięcia sportowe – 1.200,00 zł nagroda dla POLESIANEK z okazji jubileuszu 25-cio lecia – 3.000,00 zł pomoc materialną dla uczniów – ,61 zł odprawy dla nauczycieli – ,00 zł

9 cd. pokrycie wydatków bieżących w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – ,60 zł zakup księgozbioru dla GBP w Wartkowicach – 2.000,00zł zakup krzeseł i stolików dla SP w Kłódnej – 2.800,00 zł, wykonanie szafy dla GZOO w Wartkowicach – 6.390,00 zł, zmniejszenie deficytu budżetowego – ,83 zł. pokrycie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – ,00 zł. jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – ,00 zł, 9

10 W trakcie 2012 roku zwiększono rezerwę budżetową o kwotę ,24zł. 10 Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ,20 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – ,00 zł. Rezerwa oświatowa – ,20 zł.

11 DOCHODY - Wykonanie Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ,47 (107,30%) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,12 zł (111,95%) (w tym ze środków europejskich – ,02 zł. ) Rozdział Pozostała działalność ,35 zł (100,28%) 11

12 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie ,34 zł (98,93%) Rozdział Dostarczanie wody ,34 zł (98,93%): 12

13 Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,98 zł (97,41%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,98 zł (97,16%) w tym środki: RPOWŁ ,47 zł. NPPDL ,71 zł. FOGR ,80 zł. 13

14 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – ,00 zł. ) 14

15 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,98 zł (101,52%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,98 zł (101,52%) 15

16 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,98 zł (100,65%) Rozdział Urzędy wojewódzkie ,75 zł (100,01%) Rozdział Urzędy gmin ,23 zł (102,55%) 16

17 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%) 17

18 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Rozdział Obrona cywilna 1.500,00 (100,00%) 18

19 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ,91 zł (101,30 %) Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.107,00 zł (91,27%) Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych ,22 zł (105,67%) 19

20 cd. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,20 zł. (98,51%) Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,58 zł (100,23%) Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,91 zł (97,81%) 20

21 Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie ,00 zł (100,00 %) Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (100,00%) Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (100,00%) Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (100,00%) Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 zł (100,00%) Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (100,00%) 21

22 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,59 zł (92,39 %) Rozdział Szkoły podstawowe ,16 zł (76,96%) Rozdział Przedszkola ,93 zł (99,49%) Rozdział Gimnazja ,00 zł (94,15%) Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,91 zł (103,28%) 22

23 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 681,73 zł (72,18%) Rozdział Stołówki szkolne ,70 zł (99,54%) Rozdział Pozostała działalność ,16 zł (98,83%) (w tym ,16 zł. dotacja do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”) 23

24 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,59 zł (108,49 %) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,59 zł (108,49%) 24

25 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,97 zł (95,75%) Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,62 zł (96,31%) Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,14 zł (97,41%) 25

26 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,65 zł. (100,00%) (w tym ,00 zł. darowizna JTI Polska Spółka z o.o. ) Rozdział Zasiłki stałe ,73 zł. (99,09%) Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,19 zł. (85,97%) (w tym ,71 zł dotacja do projektu „Jestem Mobilny”) Rozdział Pozostała działalność ,29 zł. (99,59%) (w tym 2 000,00 zł. darowizna JTI Polska Spółka z o.o. ) 26

27 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania ,74 zł (95,27%) Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,74 zł (95,27%) (dotacja celowa) 27

28 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,50 zł (91,16%) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,42 zł (84,96%) Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł (100,00%) Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,08 zł (79,37%) 28

29 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł (22,68%) Rozdział Pozostała działalność ,00 zł (22,68%) 29

30 WYDATKI - Wykonanie 30

31 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,46 zł (76,59%) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,45 zł (64,73%) sieć kanalizacyjna - 11,35 km pompownie ścieków - 16 szt. Przyłącza do studni rewizyjnej- 4,49 km Przyłącza do budynków- 0,499 km 31

32 32

33 Rozdział Izby rolnicze ,55 zł (99,21%) Rozdział Pozostała działalność ,46 zł (99,83%) (w tym zad. zlec. – ,45 zł) 33

34 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie ,70 zł (96,92%) Rozdział Dostarczanie wody ,70 zł (96,92%) 34

35 Nazwa stacjiPobór wód [m 3 ] Sprzedaż [m 3 ] Zużycie na cele technologiczne [m 3 ] Hydrofornia Wartkowice SUW Stary Gostków SUW Tur SUW Kłódno SUW Wierzbowa Suma:

36 Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,40 zł (94,80%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,70 zł (94,53%): Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,70 zł (98,32%) 36

37 37 Drogi publiczne gminne

38 38 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

39 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,70 zł (95,52%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 zł (95,52%) 39

40 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,86 zł (97,26%) Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł (100,00%) - zad. zlecone Rozdział Rady gmin ,80 zł (88,78%) Rozdział Urzędy gmin ,42 zł (98,10%) 40

41 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,47 zł (95,91%) Rozdział Pozostała działalność ,17 zł (92,58%) 41

42 42

43 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%) 43

44 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ,88 zł (74,75%) Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł (100,00%) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,88 zł (94,19%) Rozdział Obrona cywilna (zadania zlecone) 1.500,00 (100,00%) Rozdział Zarządzanie kryzysowe BRAK WYKONANIA 44

45 45

46 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie ,77 (95,30%) Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,77 zł (95,30%) 46

47 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,10 zł (98,80%) Rozdział Szkoły podstawowe ,66 zł (98,60%) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,57 zł (100,00%) Rozdział Przedszkola ,23 zł (99,44%) 47

48 48

49 Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,88 zł (100,00%) Rozdział Gimnazja ,62 zł (100,00%) Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,44 zł (94,00%) Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół ,20 zł (100,00%) 49

50 50

51 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.259,68 zł (100,00%) Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,61 zł (100,00%) Rozdział Pozostała działalność ,21 zł (92,29%) 51

52 52

53 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,51 zł (91,45%) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,51 zł (91,45%) 53

54 54

55 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – ,30 zł (93,65%), Rozdział Rodziny zastępcze 5.886,44 zł (58,86%) Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 104,07 zł (10,41%) Rozdział Wspieranie rodziny 9.555,35 zł (95,55%) Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 zł (96,20%) - zad. zlecone 55

56 56

57 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,14 zł (97,41%) Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,55 zł (83,59%) – zadania własne Rozdział Dodatki mieszkaniowe 9.705,23 zł (92,43%) 57

58 Rozdział Zasiłki stałe ,73 zł (99,09%) Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,57 zł (89,08%) Rozdział Pozostała działalność ,54 zł (93,33%) 58

59 59

60 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie ,09 zł (97,74%) Rozdział Świetlice szkolne ,91 zł (100,00%) Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,18 zł (95,83%) 60

61 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,70 zł (88,92%) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,07 zł (86,39%) Rozdział Oczyszczanie miast i wsi ,83 zł (99,10%) 61

62 62

63 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,32 zł (76,28%) Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,48 zł (53,24%) 63

64 64

65 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ,73 zł (28,86%) Rozdział Biblioteki ,82 zł (99,75%) Rozdział Pozostała działalność ,91 zł (12,73%) 65

66 66

67 Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie ,42 zł (87,12%) Rozdział Obiekty sportowe ,82 zł (97,03%): Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,60 zł (79,77%): 67

68 68

69 DOCHODY : zrealizowano w 97,97% na kwotę – ,05 zł WYDATKI: zrealizowano w 91,90% na kwotę – ,62 zł WYDATKI BIEŻĄCE : zł w tym oświatowe: zł z czego S.O. : zł B.G. : zł Poziom zadłużenia na koniec 2012 r. 30,67 % Pozostało do dyspozycji ,62 zł 69 Podsumowanie

70 Zadania Inwestycyjne Realizowano: 23 tytuły inwestycyjne na łączną kwotę ,30 zł Wykonano: 22 pozycje o wartości ,47zł ( W tym dotacje ,00 zł) 70

71 Dziękuję za uwagę. 71


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google