Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice

2 Plan dochodów Plan dochodów wynosił: 19.938.692,00 zł, w tym: Dochody bieżące w wysokości 16.170.109,00 zł Dochody majątkowe w wysokości 3.768.583,00 zł 2

3 Plan wydatków Plan wydatków wynosił: 21.028.692,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 14.629.472,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 6.399.220,00 zł 3

4 Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 2.000.000,00 zł 4

5 Plan rozchodów Plan rozchodów wynosił: 910.000,00 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych 910.000,00 zł 5

6 Rezerwa budżetowa 310.123,00 zł, w tym: ogólna na nieprzewidziane wydatki – 53.123,00 zł; zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – 33.875,00 zł; odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł; jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł; nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000,00 zł; zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł. 6

7 W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił: Dochody – 25.780.903,95 zł, + 30 % Wydatki – 27.108.276,14 zł, + 29 % Przychody – 2.501.885,19 zł, + 25 % Rozchody – 1.164.426,00 zł, + 28 % 7

8 Wykorzystanie rezerw w trakcie 2012 roku przedstawiało się następująco: 8 zakup przystanku w Truskawcu – 4.000,00 zł koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków – 22.000,00 zł nagroda za osiągnięcia sportowe – 1.200,00 zł nagroda dla POLESIANEK z okazji jubileuszu 25-cio lecia – 3.000,00 zł pomoc materialną dla uczniów – 15.422,61 zł odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł

9 cd. pokrycie wydatków bieżących w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – 26.039,60 zł zakup księgozbioru dla GBP w Wartkowicach – 2.000,00zł zakup krzeseł i stolików dla SP w Kłódnej – 2.800,00 zł, wykonanie szafy dla GZOO w Wartkowicach – 6.390,00 zł, zmniejszenie deficytu budżetowego – 79.683,83 zł. pokrycie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.447,00 zł. jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł, 9

10 W trakcie 2012 roku zwiększono rezerwę budżetową o kwotę 194.885,24zł. 10 Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 226.600,20 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł. Rezerwa oświatowa – 190.600,20 zł.

11 DOCHODY - Wykonanie Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.470.736,47 (107,30%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 923.110,12 zł (111,95%) (w tym ze środków europejskich – 904.101,02 zł. ) Rozdział 01095 Pozostała działalność 547.626,35 zł (100,28%) 11

12 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 478.902,34 zł (98,93%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 478.902,34 zł (98,93%): 12

13 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 6.674.543,98 zł (97,41%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.071.855,98 zł (97,16%) w tym środki: RPOWŁ 2007-2013 - 4.338.445,47 zł. NPPDL 2008-2011- 635.667,71 zł. FOGR- 1.097.742,80 zł. 13

14 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 602.688,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – 595.000,00 zł. ) 14

15 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 517.366,98 zł (101,52%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 517.366,98 zł (101,52%) 15

16 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 101.498,98 zł (100,65%) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 75.347,75 zł (100,01%) Rozdział 75023 Urzędy gmin 26.151,23 zł (102,55%) 16

17 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%) 17

18 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.500,00 (100,00%) 18

19 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 4.711.684,91 zł (101,30 %) Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.107,00 zł (91,27%) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych 2.075.799,22 zł (105,67%) 19

20 cd. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.041.676,20 zł. (98,51%) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 34.881,58 zł (100,23%) Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.555.220,91 zł (97,81%) 20

21 Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 7.116.384,00 zł (100,00 %) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.464.278,00 zł (100,00%) Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.087,00 zł (100,00%) Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.483.960,00 zł (100,00%) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 31.000,00 zł (100,00%) Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 127.059,00 zł (100,00%) 21

22 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 347.788,59 zł (92,39 %) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 87.278,16 zł (76,96%) Rozdział 80104 Przedszkola 55.820,93 zł (99,49%) Rozdział 80110 Gimnazja 20.276,00 zł (94,15%) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15.988,91 zł (103,28%) 22

23 Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 681,73 zł (72,18%) Rozdział 80148 Stołówki szkolne 108.532,70 zł (99,54%) Rozdział 80195 Pozostała działalność 59.210,16 zł (98,83%) (w tym 59.078,16 zł. dotacja do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”) 23

24 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 54.244,59 zł (108,49 %) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.244,59 zł (108,49%) 24

25 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 2.956.155,97 zł (95,75%) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.246.353,62 zł (96,31%) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.780,14 zł (97,41%) 25

26 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99.534,65 zł. (100,00%) (w tym 18 000,00 zł. darowizna JTI Polska Spółka z o.o. ) Rozdział 85216 Zasiłki stałe 181.075,73 zł. (99,09%) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 257.127,19 zł. (85,97%) (w tym 142.739,71 zł dotacja do projektu „Jestem Mobilny”) Rozdział 85295 Pozostała działalność 142.729,29 zł. (99,59%) (w tym 2 000,00 zł. darowizna JTI Polska Spółka z o.o. ) 26

27 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 72.244,74 zł (95,27%) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72.244,74 zł (95,27%) (dotacja celowa) 27

28 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 668.450,50 zł (91,16%) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 342.995,42 zł (84,96%) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 309.582,00 zł (100,00%) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.873,08 zł (79,37%) 28

29 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84.057,00 zł (22,68%) Rozdział 92195 Pozostała działalność 84.057,00 zł (22,68%) 29

30 WYDATKI - Wykonanie 30

31 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.322.579,46 zł (76,59%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 739.821,45 zł (64,73%) sieć kanalizacyjna - 11,35 km pompownie ścieków - 16 szt. Przyłącza do studni rewizyjnej- 4,49 km Przyłącza do budynków- 0,499 km 31

32 32

33 Rozdział 01030 Izby rolnicze 11.309,55 zł (99,21%) Rozdział 01095 Pozostała działalność 571.448,46 zł (99,83%) (w tym zad. zlec. – 508.793,45 zł) 33

34 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 292.006,70 zł (96,92%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 292.006,70 zł (96,92%) 34

35 Nazwa stacjiPobór wód [m 3 ] Sprzedaż [m 3 ] Zużycie na cele technologiczne [m 3 ] Hydrofornia Wartkowice61 98542 631970 SUW Stary Gostków63 62950 8705 354 SUW Tur44 09635 7001 602 SUW Kłódno114 62177 6052 244 SUW Wierzbowa71 35455 3984 101 Suma:355 685262 20414 271 35

36 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 8.930.394,40 zł (94,80%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8.262.774,70 zł (94,53%): Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 667.619,70 zł (98,32%) 36

37 37 Drogi publiczne gminne

38 38 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

39 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 222.808,70 zł (95,52%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228.808,70 zł (95,52%) 39

40 Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 1.855.554,86 zł (97,26%) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 75.340,00 zł (100,00%) - zad. zlecone Rozdział 75022 Rady gmin 113.013,80 zł (88,78%) Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.562.474,42 zł (98,10%) 40

41 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19.182,47 zł (95,91%) Rozdział 75095 Pozostała działalność 85. 544,17 zł (92,58%) 41

42 42

43 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%) 43

44 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 128.940,88 zł (74,75%) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł (100,00%) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 122.440,88 zł (94,19%) Rozdział 75414 Obrona cywilna (zadania zlecone) 1.500,00 (100,00%) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe BRAK WYKONANIA 44

45 45

46 Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 435.529,77 (95,30%) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 435.529,77 zł (95,30%) 46

47 Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 6.948.707,10 zł (98,80%) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.570.701,66 zł (98,60%) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 343.566,57 zł (100,00%) Rozdział 80104 Przedszkola 394.722,23 zł (99,44%) 47

48 48

49 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 26.586,88 zł (100,00%) Rozdział 80110 Gimnazja 1.636.195,62 zł (100,00%) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 422.848,44 zł (94,00%) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół 188.393,20 zł (100,00%) 49

50 50

51 Rozdział 81046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.259,68 zł (100,00%) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 304.430,61 zł (100,00%) Rozdział 80195 Pozostała działalność 56.002,21 zł (92,29%) 51

52 52

53 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 56.760,51 zł (91,45%) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.760,51 zł (91,45%) 53

54 54

55 Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – 3.511.652,30 zł (93,65%), Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 5.886,44 zł (58,86%) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 104,07 zł (10,41%) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 9.555,35 zł (95,55%) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.233.696,68 zł (96,20%) - zad. zlecone 55

56 56

57 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.780,14 zł (97,41%) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329.151,55 zł (83,59%) – zadania własne Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 9.705,23 zł (92,43%) 57

58 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 181.075,73 zł (99,09%) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 492.954,57 zł (89,08%) Rozdział 85295 Pozostała działalność 229.742,54 zł (93,33%) 58

59 59

60 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 164.762,09 zł (97,74%) Rozdział 85401 Świetlice szkolne 77.309,91 zł (100,00%) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87.452,18 zł (95,83%) 60

61 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 782.891,70 zł (88,92%) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 298.666,07 zł (86,39%) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 351.525,83 zł (99,10%) 61

62 62

63 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 122.051,32 zł (76,28%) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.648,48 zł (53,24%) 63

64 64

65 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 218.276,73 zł (28,86%) Rozdział 92116 Biblioteki 139.849,82 zł (99,75%) Rozdział 92195 Pozostała działalność 78.426,91 zł (12,73%) 65

66 66

67 Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 41.121,42 zł (87,12%) Rozdział 92601 Obiekty sportowe 19.502,82 zł (97,03%): Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21.618,60 zł (79,77%): 67

68 68

69 DOCHODY : zrealizowano w 97,97% na kwotę – 25.256.651,05 zł WYDATKI: zrealizowano w 91,90% na kwotę – 24.913.078,62 zł WYDATKI BIEŻĄCE :14.916.561 zł w tym oświatowe: 7.113.469 zł z czego S.O. : 4.464.278 zł B.G. : 2.649.191 zł Poziom zadłużenia na koniec 2012 r. 30,67 % Pozostało do dyspozycji 1.511.031,62 zł 69 Podsumowanie

70 Zadania Inwestycyjne Realizowano: 23 tytuły inwestycyjne na łączną kwotę 11.320.972,30 zł Wykonano: 22 pozycje o wartości 9.996.517,47zł ( W tym dotacje 7.570.955,00 zł) 70

71 Dziękuję za uwagę. 71


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Gmina Wartkowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google