Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa wypoczynku w okresie letnim Warszawa, marzec 2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa wypoczynku w okresie letnim Warszawa, marzec 2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna."— Zapis prezentacji:

1 Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa wypoczynku w okresie letnim Warszawa, marzec 2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.pl

2 BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE to zadanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego Bezpieczeństwo to jest zapewniane m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji Cele nadrzędne działań w tym zakresie to: ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych (art. 1 pkt. 5 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej t.j. Dz.U.2011.212.1263 z późn. zm.) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

3 NADZÓR SANITARNY NAD WARUNKAMI HIGIENY WYPOCZYNKU I REKREACJI dokonuje się poprzez kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące w szczególności: utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku warunków żywienia zbiorowego zorganizowanych grup wypoczynku higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości wód w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli (art. 4 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej t.j. Dz.U.2011.212.1263 z późn. zm.) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

4 Podstawowe akty prawne dotyczące wypoczynku: Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.1997.12.67 z późn. zm.) § 8. 1. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 2. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

5 Podstawowe akty prawne dotyczące wypoczynku (c.d.): Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.:Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

6 Podstawowe akty prawne dotyczące wypoczynku (c.d.): Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 947) Pomocnicze wytyczne:  Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Warszawa, czerwiec 2010) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

7 Ocena warunków sanitarnych w placówkach wypoczynku przeprowadzana jest w zakresie: zakwaterowania utrzymania higieny osobistej prowadzenia wyżywienia / dożywiania zajęć sportowych i rekreacyjnych organizacji opieki medycznej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

8 Warunki zakwaterowania: (minimum na podst. Załącznika 7 do Rozp. MGiP w sprawie obiektów hotelarskich...) Zachowany prawidłowy wskaźnik powierzchni pomieszczeń na 1 uczestnika (min. 2,5 m 2 /1 osobę) Wyposażenie pokoi: łóżka z pościelą, szafki lub półki przyłóżkowe, stół, krzesła, wieszaki na odzież wierzchnią, lustro, kosz na śmieci – dostosowane do liczby uczestników Meble i wyposażenie sprawne, w dobrym stanie technicznym i higienicznym, estetyczne Pościel czysta, prawidłowo przechowywana Uwaga: Uwaga: należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odstępów między łóżkami (t.j. ok. 50 – 60 cm) ze względów profilaktyki rozprzestrzeniania się chorób. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

9 Utrzymanie higieny osobistej: Podstawowe wyposażenie węzła sanitarno-higienicznego: natrysk lub wanna, umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik, wc, lustro z górnym lub bocznym oświetleniem, uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną, przykrywany pojemnik na śmieci, dozownik do mydła w płynie, ręczniki jednorazowe, oraz papier toaletowy Max. liczba osób przypadająca na 1 węzeł higieniczno sanitarny to 15. Dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody Pomieszczenia sanitarne estetyczne, w dobrym stanie technicznym, posiadające odpowiednią wentylację, powierzchnię ścian i podłóg odporną na działanie wilgoci i środki dezynfekcyjne Armatura sanitarna kompletna, sprawna technicznie i czysta Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

10 Warunki prowadzenia żywienia / dożywiania: Pomieszczenia bloku żywienia powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, oraz układzie funkcjonalnym, gwarantującym zachowanie ciągu technologicznego zgodnego z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej sprzęt i urządzenia kuchenne powinny być w pełnej sprawności technicznej i higienicznej, oraz w liczbie wystarczającej do rodzaju prowadzonego żywienia Naczynia stołowe w liczbie wystarczającej dla uczestników wypoczynku, estetyczne, czyste, prawidłowo myte, wyparzane i przechowywane Niezbędne jest posiadanie aktualnego wyniku badania wody, potwierdzającego właściwą jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

11 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji: Teren obiektu wypoczynku winien być ogrodzony, z równą nawierzchnią, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych Urządzenia rekreacyjne i sprzęt sportowy sprawne, w dobrym stanie technicznym, na stałe przymocowane do podłoża, gwarantujące bezpieczne użytkowanie Pomieszczenia oraz miejsca wyznaczone do ćwiczeń sportowych, gier i zabaw, zaopatrzone w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

12 Opieka medyczna: Sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom (na miejscu / „na telefon” / w pobliskim zoz) Wydzielony, odpowiednio wyposażony pokój chorych z odrębnym w.h.s. (lub możliwością wydzielenia i oznakowania odrębnego w.h.s.) Apteczki I pomocy wyposażone we właściwe środki oraz instrukcję udzielania I pomocy Personel (w tym wolontariusze) muszą posiadać aktualne orzeczenia z badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

13 Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 947) Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

14 Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 947) Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają m.in.: osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby na badania kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

15 Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych: Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy. Lekarze wydają oraz przekazują osobie badanej oraz pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie: o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących lub wykonujących ww. prace są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

16 Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sporządzaniem i wydawaniem posiłków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

17 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi do pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby m.in. w: podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie, zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach kultury, przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, indywidualnych lub grupowych praktykach lekarskich / pielęgniarskich

18 Warunki higieniczno-sanitarne dla obozów pod namiotami Część mieszkalna: Część mieszkalna: Namioty uczestników, opiekunów, świetlica oraz namiot zespołu medycznego Namioty ustawione w miejscu bezpiecznym, suchym, osłoniętym od wiatru i umożliwiającym swobodny odpływ wód opadowych Odległość między namiotami umożliwiająca swobodne przejście Każdy namiot kompletnie olinowany. Sąsiadujące ze sobą namioty nie mogą być połączone wspólnymi linami Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

19 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Warunki higieniczno-sanitarne dla obozów pod namiotami (c.d.) Część mieszkalna: Część mieszkalna: liczba osób w namiocie powinna gwarantować odpowiednią wymianę powietrza oraz swobodny dostęp do kanadyjek, łóżek polowych, pryczy lub innych miejsc do spania z zachowaniem swobodnego dostępu dla każdej osoby przynajmniej z jednej strony, a szerokość przejścia między nimi powinna wynosić co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest budowanie prycz zbiorowych. namioty wyposażone powinny być w wieszaki na ubrania i ręczniki oraz półki na plecaki i inne przedmioty (przybory toaletowe, obuwie), nie wolno przechowywać rzeczy bezpośrednio na ziemi, wieszać ich na taśmach lub na linach namiotowych namiocie lub w wydzielonym miejscu z zadaszeniemświetlica może być zorganizowana w dużym namiocie lub w wydzielonym miejscu z zadaszeniem

20 Warunki higieniczno-sanitarne dla obozów pod namiotami Urządzenia sanitarne należy zapewnić właściwą lokalizację, urządzenie i stan higieniczny obiektów sanitarnych tzn. umywalni, sanitariatów ekologicznych, ustępów stałych, latryny konieczny jest dostęp do zimnej i ciepłej wody należy zorganizować oddzielne umywalnie dla dziewcząt i chłopców lub jedną z podziałem czasowym umywalnia powinna być zadaszona i osłonięta od wiatru oraz gwarantująca intymność czynności higienicznych (wskazane są zasłony lub kabiny) pomieszczenia sanitarne zlokalizowane co najmniej 15 m od części żywieniowej i części mieszkalnej oraz co najmniej 20 m od miejsca poboru wody Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

21 Warunki higieniczno-sanitarne dla obozów pod namiotami. Urządzenia sanitarne pomieszczenia/namioty sanitarne wyposażyć należy w: - odpowiednią ilość miednic lub kranów - pojemnik z przykryciem na zużyte opatrunki i środki higieniczne - wieszaki na ubrania - podłogę lub podest dla myjących się - środki myjąco-dezynfekcyjne, ulegające biodegradacji - szczotki do mycia miednic (miednice po każdym użyciu dokładnie umyte i przynajmniej raz w tygodniu zdezynfekowane środkiem odkażającym) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

22 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Warunki higieniczno-sanitarne dla obozów pod namiotami. Urządzenia sanitarne Odległość latryn od pozostałych części obozu co najmniej 70m Zalecane latryny oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, zadaszone, a dół zabezpieczony przed wpadnięciem, siedzisko dostosowane do wzrostu użytkowników Latryny wyposażone w: piasek lub ziemię do przesypywania, łopatkę, papier toaletowy, stanowisko do mycia rąk

23 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi Woda, powinna spełniać wymagania rozporządzenia MZ z dn. 29-03- 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Obóz należy zaopatrywać w wodę konfekcjonowaną w opakowaniach jednostkowych lub czerpaną ze źródła lub studni zlokalizowanej na terenie obozu lub w niedalekiej odległości po uprzednim stwierdzeniu przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o przydatności wody do spożycia W sytuacjach nadzwyczajnych (brak wody, nagłe pogorszenie jej jakości, awaria urządzenia wodociągowego) wodę można dowozić cysternami/ zbiornikami ze źródła wskazanego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

24 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi Cysterna/ zbiornik musi spełniać następujące warunki: Służyć tylko do transportu i magazynowania wody Wykonana/wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, posiadać higieniczny punkt – zawór czerpalny do poboru wody z cysterny Zbiornik przetrzymywany w miejscu zacienionym Węże do pobrania wody czyste, wykonane z materiału dopuszczonego od kontaktu z wodą, odpowiednio przechowywane i dezynfekowane oraz przeznaczone tylko do tego celu Wlew wody do cysterny z trwałym i szczelnym zamknięciem Obowiązkowe mycie i dezynfekcja cysterny - przed pierwszym użyciem oraz 1x w tyg. Woda z cysterny zużyta musi być w ciągu 24h

25 Badanie wody Badanie wody powinno być wykonane przed rozpoczęciem wypoczynku, a wskazaniem do ponownego wykonania są następujące sytuacje: instalacja nowych przyłączy urządzeń sanitarnych, prowadzenie prace remontowo-modernizacyjne instalacji wodnej, długotrwały przestoju wody w rurach wodnych, awarie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat badań wody, należy zwrócić się do właściwego terenowo ze względu na lokalizację placówki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

26 Gospodarka ściekami i odpadami Zapewnione pojemniki (kontenery) do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, dostarczone przez podmiot, z którym zawarto umowę o usuwaniu odpadów Pojemniki utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Miejsce i urządzenia do gromadzenia odpadów stałych oddalone 20m od części mieszkalnej, kuchni, punktu pobierania wody i kąpieliska, w miejscu umożliwiającym łatwy wywóz Odpady stałe usuwane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy Odpady płynne i ścieki gromadzone w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni lub na wylewisko komunalne przez wyspecjalizowane firmy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

27 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Gospodarka ściekami i odpadami Sposób postępowania z odpadami stałymi oraz ściekami (w tym: segregacja, przechowywanie, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych), należy uzgadniać z wydziałem ochrony środowiska urzędu gminy na terenie, którego będzie zorganizowany wypoczynek.

28 Opieka medyczna Uczestnikom obozu należy zapewnić dostęp do opieki medycznej. Zapewnienie opieki polega na stworzeniu warunków do szybkiego udzielania fachowej pomocy medycznej w razie potrzeby (dopuszczalne jest zapewnienie jej na miejscu lub w pobliskim zakładzie opieki zdrowotnej) Zespół medyczny na obozie to: urządzone ambulatorium i izolatka w części mieszkalnej obozu Ambulatorium – osobny namiot przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych wyposażony w odpowiedni sprzęt, leki i urządzenia: łóżko, prześcieradło, koc, fartuchy, zamykane szafki na leki, stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk, szczelnie zamykany pojemnik lub worek na odpadki Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

29 Opieka medyczna Izolatka – wyposażona w łóżka z kompletem pościeli + komplet zapasowy, stolik, wieszak lub półki na rzeczy osobiste, odstęp pomiędzy miejscem do spania 1,5 m. Izolatki oddzielne dla dziewcząt i chłopców Personel medyczny lub komendant obozu powinien prowadzić zeszyt porad i zabiegów, zeszyt chorych przebywających w izolatce, posiadać karty kwalifikacyjne uczestników oraz dokumentację medyczną personelu z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

30 Część żywieniowa : Zorganizowana w bezpiecznej odległości od części mieszkalnej Część żywieniowa obejmuje: magazyn żywnościowy, punkt obierania warzyw i ziemniaków, punkt przygotowywania posiłków, zadaszoną kuchnię, zadaszoną jadalnię, zmywalnie naczyń kuchennych i stołowych, wydzielone miejsce dla osób pracujących w kuchni, wyposażone w: wieszaki na odzież, miejsce do mycia rąk z mydłem dezynfekującym i ręcznikami jednorazowymi, apteczkę I pomocy wraz z instrukcją jej udzielania. Posiłki mogą być przygotowywane na miejscu, dowożone bądź zapewnione poza obozem Organizację żywienia należy dostosować do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych, których minimalne wymagania określono w Instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z czerwca 2010r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

31 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji Organizowane winny być w sposób bezpieczny, w miejscu nie stwarzającym zagrożenia dla uczestników Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli określone są w załączniku nr 1 część A tabela I do rozporządzenia MZ z dn. 08-04-2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478) Organizacja kąpieliska wymaga zgody właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i Wójta Gminy. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

32 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji Kąpielisko powinno spełniać następujące wymogi: Wyznaczone w miejscu o twardym, piaszczystym i niezarośniętym dnie Nie można urządzać go w stawach, częściach jezior porośniętych szuwarami, o mulistym dnie i w wodach o rwącym nurcie. Brzeg kąpieliska łatwo dostępny, łagodnie opadający i z możliwością plażowania. Długość kąpieliska nie więcej niż 50m. Głębokość wody dostosowana do wzrostu uczestników (w części dla osób nie umiejących pływać do 50 cm, w części dla osób umiejących pływać nie więcej niż 1,5m, wskazany przy kąpielisku pomost. Kąpielisko wyposażone w sprzęt ratowniczy i regulamin, a kąpiel prowadzona pod opieka ratownika Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

33 Wskazówki jak bezpiecznie zorganizować wypoczynek pod namiotami można znaleźć w: Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, wydanej w czerwcu 2010 r. dostępnej w internecie pod adresem: http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=15 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl

34 Dziękuję za uwagę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa www.wsse.waw.plwww.wsse.waw.pl Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży 22 432 10 2422 432 10 04 Tel. 22 432 10 24 lub 22 432 10 04 22 432 10 23 Fax. 22 432 10 23 kancelaria@wsse.waw.pl E-mail: kancelaria@wsse.waw.pl


Pobierz ppt "Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa wypoczynku w okresie letnim Warszawa, marzec 2014r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google