Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty/marzec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty/marzec 2013."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty/marzec 2013

2 Podmioty integracyjne ok. 5 tys. zatrudnionych Podmioty działające w sferze pożytku publicznego ok. 77 tys. (28,7 tys.) tys. podmiotów 103/123 tys. zatrudnionych w tym: podmioty działające w sferze pożytku publicznego prowadzące działalność gospodarczą (ok. 9 tys. podmiotów) Spółdzielnie konsumenckie Spółdzielnie producentów Spółdzielnie pracownicze ok. 15,2 tys. 265,9 tys. zatrudnionych Sfera nieformalna / usługi wzajemne Przedsiębiorstwa społeczne Spółdzielnie socjalne Podmioty gospodarcze Potencjał zasobów – ekonomia społeczna

3 Organizacje pozarządowe ok. 103/132 tys. miejsc pracy Quasi-Przedsiębiorstwa społeczne Ok. 3-5 tys. miejsc pracy Utrzymane dzięki EFS miejsca pracy 2,2 tys. Powstałe dzięki EFS miejsca pracy 2,3 tys. Spółdzielnie socjalne 687 miejsc pracy powstało z dotacji FP i PFRON 498 z miejsc pracy powstało z dotacji EFS 2010 GUS 2012 MRR MPiPS Potencjał zasobów – ekonomia społeczna Pytanie: Z jakich źródeł finansowana jest reszta miejsc pracy? I jak umożliwić impuls wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

4 Kontekst Europy 2020 Diagnoza KPRES Wnioski: Ekonomia społeczna i PS mają coraz większe znaczenie zwłaszcza w obszarze prozatrudnieniowym, reintegracyjnym, usługowym, innowacyjnych. Nowe środki i instrumenty Kontekst aksjologiczny: Czym dla NAS jest Ekonomia społeczna i PS Stan ekonomii społecznej Organizacyjny Finansowy Wnioski: Jasne sprecyzowanie obszaru ekonomii społecznej w Polsce jako działań sektora obywatelskiego i spółdzielczego Wnioski:  Mały zasób ekonomii społecznej 1,6% PKB, 2,7-3,0% zatrudnionych w gospodarce;  Brak pogłębionych badań sektora spółdzielczego;  Malejąca aktywność obywatelska przy niewielkim wzroście zatrudnienia;  Brak chęci otwarcia się na sektor spółdzielczy – relikt a nie potencjał ;  Duże rozwarstwienie w grupie organizacji obywatelskich; 7% organizacji obywatelskich korzysta z połowy środków publicznych;  Wsparcie europejskie i krajowe nastawione na otoczenie całej ekonomii społecznej, a nie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych ;  Władze i organizacje nie są otwarte na wspólne ustalanie kierunków działań usług użyteczności publicznej;  Władze wspierają ale nie przekazują do realizacji zadań publicznych użyteczności publicznej (3-5% z konkursów). System oparty na dofinansowywaniu klientystycznym;

5 Wskazanie dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną Diagnoza KPRES

6 Trzy impulsy rozwojowe ekonomii społecznej POLITYKA Tworzenie przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej SPOŁECZEŃSTWO Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wsparcie istnienia i rozwoju przedsiębiorstw  Stworzenie 50 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach;  Utrzymanie tych miejsc Infrastruktura wsparcia;  Włączenie w obieg gospodarczy Poszukiwanie roli innowacyjności Usunięcie barier organizacyjnych i zwiększenie liczby aktywnych organizacji obywatelskich ; Zwiększenie do 170 tys. miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej; Umieszczenie ekonomii społecznej w świadomości (edukacja)  Budowa mieszanego modelu lokalnej polityki społecznej opartego na partycypacyjnym jej opracowaniu i realizacji (dialog, polityki publiczne)  Zwiększenie przekazania realizacji zadań publicznych wartości 5 mld zł;  Co najmniej 20% z konkursu w trybie powierzania zadań publicznych;

7 Cele KPRES 2020 Cel nadrzędny: W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Cel główny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji oraz dostarczycielem usług użyteczności społecznej działającymi w społeczności lokalnej. Rezultat 6: Ekonomia społeczna jest elementem polityk sektorowych i regionalnych dotyczących zatrudnienia, integracji społecznej, kapitału społecznego. Rezultat 3: Istnieje stabilne i przyjaznego otoczenie prawne działania podmiotów ekonomii społecznej. Rezultat 1: Społeczności lokalne trwale współpracują z podmiotami ekonomii społecznej. Rezultat 4: istnieje wysokiej jakości system wspierający rozwój i działalność podmiotów ekonomii społecznej, oferujący m.in. finansowanie zwrotne i bezzwrotne podmiotom ekonomii społecznej. Cel operacyjny 3: Przywództwo Ekonomia społeczna jest trwałym elementem polityk publicznych Cel operacyjny 2: Otoczenie Istnieje przyjazne otoczenie wspierające rozwój podmiotów ekonomii społecznej Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna wspólnota Podmioty ekonomii społecznej są mocno osadzone w działalności społeczności lokalnych i ponadlokalnych Rezultat 5: Istnieje silna reprezentacja sektora ekonomii społecznej. Cel operacyjny 4: kompetencje dla ekonomii społecznej Pojęcie ekonomii społeczna trwale funkcjonuje w świadomości społecznej Rezultat 2: Funkcjonują trwałe powiązania kooperacyjne między podmiotami ekonomii społecznej a innymi aktorami rynku. Rezultat 7: Poprawa kompetencje niezbędnych dla rozwoju ekonomii społecznej. Rezultat 8: Upowszechnienie tradycji ekonomii społecznej.

8 Cele KPRES 2020 Cel nadrzędny: W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Cel strategiczny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji oraz dostarczycielem usług użyteczności społecznej działającymi w społeczności lokalnej. Rezultat nadrzędny 3: Przywództwo Ekonomia społeczna jest trwałym elementem polityk publicznych Rezultat nadrzędny 2: Otoczenie Istnieje przyjazne otoczenie wspierające rozwój podmiotów ekonomii społecznej Rezultat nadrzędny 1: Odpowiedzialna wspólnota Podmioty ekonomii społecznej są mocno osadzone w działalności społeczności lokalnych i ponadlokalnych Rezultat nadrzędny 4: kompetencje dla ekonomii społecznej Pojęcie ekonomii społeczna trwale funkcjonuje w świadomości społecznej Priorytet I. Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium Priorytet II. Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej Priorytet III. System wsparcia ekonomii społecznej Priorytet IV. Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym Priorytet V Edukacja dla ekonomii społecznej

9 Priorytet I Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium  Działanie IV.1. Wspieranie partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego nowej roli  Działanie IV.2. Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej  Działanie IV.3. Wspieranie rozwoju usług użyteczności publicznej poprzez ekonomię społeczną  Działanie IV.4. Wspieranie rozwoju działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ekonomię społeczną  Działanie IV.5. Wspieranie rozwoju działań na rzecz solidarności pokoleń poprzez ekonomię społeczną;  Działanie IV.6. Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji poprzez ekonomię społeczną

10 Działanie 1.1. Wspieranie partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego nowej roli 1) przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych, zmierzających do uporządkowania programowania strategicznego samorządu lokalnego w obszarze polityki społecznej, oraz trybu i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych i dialogu społecznego oraz obywatelskiego, co umożliwi planowe i efektywne kreowanie rozwoju usług społecznych poprzez: a)dokonanie przeglądu uporządkowania aktów prawnych, z uwagi na zobowiązania do tworzenia programów i strategii o charakterze gminnym i powiatowym w obszarze polityki społecznej lub całościowej strategii rozwoju; b)wprowadzenie obowiązku przygotowania jednolitego programu polityki społecznej gminy (lub części społecznej strategii rozwoju) na poziomie gminy i województwa, zastępując gminne i powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych; c)wprowadzenie jednolitych trzyletnich programów polityki społecznej obejmujących wszystkie dotychczasowe programy, w tym program współpracy z organizacjami pozarządowymi, z planem finansowym i wskaźnikami realizacyjnymi. d)określenie zapisów dotyczących systemu konsultacji strategii i programów ze społecznością lokalną i organizacjami obywatelskimi. 2) wsparcie rozwoju – poprzez inicjowanie i finansowanie tworzenia - narzędzi elektronicznych dostarczających dane porównawcze o rozwoju społeczności lokalnych; 3) przygotowanie i wdrożenie środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: narzędzia do konsultacji on-line, nowego interaktywnego modułu wspomagającego proces konsultacji i jednocześnie pełniącego zadania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP); 4) metodyczne wspieranie, animowanie i promowanie elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego (stałe konferencje, sondaże deliberatywne, panele obywatelskie); 5) przygotowanie i wdrożenie modelu działania gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego, wraz ze szkoleniem członków rad w zakresie partycypacyjnych metod planowania lokalnego.

11 Działanie 1.1. Wspieranie partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego nowej roli 2014201520162017201820192020 Termin realizacji zadań1 2 3 4 5 Źródła finansowania Budżet ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, (1) Krajowy Program Operacyjny (2, 3, 4, 5) KoordynacjaMinister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, minister właściwy do spraw administracji

12 Działanie 1.2. Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej 1) przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych ułatwiających zrzeszanie się i aktywność obywateli, mające na celu:  zmniejszenie liczby osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia rejestrowego do 10 osób;  nadanie stowarzyszeniom zwykłym praw ułomnej osoby prawnej, umożliwiające działania finansowe;  wprowadzenie możliwości prowadzenia uproszczonej rachunkowości przez małe organizacje obywatelskie;  uproszczenie realizacji inicjatywy lokalnej;  przyspieszenie i ułatwienie rejestracji organizacji obywatelskich i przedsiębiorstw społecznych w KRS; 2) wypracowanie jednolitej polityki zwłaszcza w zakresie fiskalnym dotyczących działań wzajemnościowych, zmierzającej do wspierania przez państwo rozwoju tych działań, 3) wspieranie rozwoju instytucjonalnego i planowania młodych organizacji obywatelskich działających lub rozpoczynających działalność w sferze usług użyteczności publicznej, poprzez: regionalne konkursy FIO wspierające instytucjonalnie nowe podmioty obywatelskie mikrograntami rozwojowymi; systemowe szkolenia (doradztwo, tutoring i superwizje) dla animatorów i liderów lokalnych działających w sferze społecznej, gospodarczej i kulturowej; 4) promowanie działań ruchów społecznych, nie wymagających formalizacji prawnej, umożliwiając wsparcie realizowanych przedsięwzięć o charakterze sieciującym, promującym dialog lub postawy wspólnotowe; 5) prowadzenie krajowych i regionalnych działań na rzecz wspierania rozwoju instytucji inicjatywy lokalnej jako istotnego elementu rozwoju aktywności lokalnej na rzecz usług użyteczności publicznej poprzez specjalne konkursy wspierające najlepsze praktyki samorządów lokalnych; 6) wspieranie innowacji społecznych, animowania i prowadzenia współpracy społecznej, gospodarczej i kulturowej na poziomie lokalnym.

13 Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju usług użyteczności publicznej poprzez ekonomię społeczną 1)działania o charakterze prawno-edukacyjnym; a)przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych określających zasady i tryb współpracy przy zlecaniu zadań użyteczności publicznej, poprzez rezultaty a nie zasady kosztowe, co znacznie wzmocni rolę zlecania zadań publicznych; b)przygotowanie i wdrożenie zapisów opierających powierzanie zadań publicznych oraz zakup usług w trybie zamówień publicznych usług społecznych użyteczności publicznej, na minimalnych standardach jakości, które powinny zostać określone w drodze publicznej dyskusji jako cześć lokalnych dokumentów planistycznych i rozwoju w ramach prawa miejscowego c)organizowanie regionalnych działań edukacyjnych na rzecz zmiany sposobu realizacji zadań użyteczności publicznej poprzez włączenie sektora ekonomii społecznej; d)organizowanie regionalnych działań na rzecz wdrożenia w gminach i powiatach klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jako trwałego elementu realizacji usług użyteczności publicznej poprzez działania o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym. 2) działania o charakterze rozwojowym: a)wdrożenie na poziomie samorządów wojewódzkich ścieżek finansowania, o które mogłyby aplikować gminy lub grupy gmin (związki celowe) na podstawie kontraktu z samorządem województwa; b)aplikacja o środki możliwa będzie o ile gminy uzgodnią w partnerstwie z organizacjami i innymi partnerami, zakres realizowanych działań, wraz ze wskaźnikami produktu i rezultatów. Uzgodnienie przybierałoby postać dokumentu Lokalnego Programu Rozwoju, przyjmowanego na okres 3 lat zgodnie z przepisami i możliwościami ustawy o finansach publicznych; c) zakres realizowanych działań obejmowałby usługi użyteczności publicznej określonych samorząd województwa na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Konkretny rodzaj usług, stopień i intensywność ich realizacji byłby przedmiotem samodzielnego ustalenia na poziomie lokalnym. d) realizacja usług w co najmniej 70% byłaby zlecana w trybie pożytku publicznego podmiotom ekonomii społeczne

14 Działanie 1.4. -1.6 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w określonych obszarach ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ Zgodność z priorytetami Strategii „Europa 2020” Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 Zgodność z koncepcją rozwoju usług użyteczności publicznej

15 Priorytet II Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej  Działanie II.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej.  Działanie II.2. Określenie zasad zamówień publicznych i pomocy publicznej wspierających rozwój ekonomii społecznej

16 Działanie II.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej wdrożone zostaną podstawowe rozwiązania regulacyjne, definiujące pojęcie przedsiębiorstwa społecznego na gruncie prawnym, oraz nastąpi określenie podstawowych obowiązków i uprawnień przedsiębiorstw społecznych oraz zasad i form ich wsparcia ze strony państwa, poprzez ustawę o ekonomii społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Przedsiębiorstwo społeczne będzie statusem, jaki będą mogły uzyskać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają łącznie następujące warunki:  zatrudniają co najmniej 50% osób bezrobotnych, niepełnosprawnych (w przypadku niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym 30%) czy też należących do innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, albo jako rozwiązanie alternatywne  realizują usługi socjalne, usługi na rzecz niepełnosprawnych, usługi budownictwa społecznego, edukacji lub kultury, rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;

17 Działanie II.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej  nie dystrybuują zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznaczają minimum 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na reintegrację zawodową i społeczną – w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym, lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo, zaś pozostałe środki przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa;  nie wypłacają zarządowi i pracownikom wynagrodzeń wyższych niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia;  posiadają organ konsultacyjno-doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele pracowników, innych zatrudnionych osób i wolontariuszy udzielających świadczeń przedsiębiorstwu, jak również mogą wchodzić przedstawiciele stałych odbiorców towarów lub usług przedsiębiorstwa. Z obowiązku tego zwolnione są małe przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie.

18 Działanie II.1. Określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej Posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego będzie dawało możliwość:  zwolnień podatkowych związanych z przeznaczeniem zysku lub nadwyżki bilansowej na: reintegrację zawodową i społeczną pracowników przedsiębiorstwa, zasilenie niepodzielnego funduszu służącego akumulacji kapitału przedsiębiorstwa lub na działania związane ze wsparciem rozwoju społeczności lokalnej;  częściowego refundowania składek na ubezpieczenie społeczne od osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy też innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;  zwolnienia z opłat na PFRON i Fundusz Pracy dla podmiotów dokonujących zakupu usług od przedsiębiorstwa społecznego, o wartości nie mniejszej niż roczny koszt tych opłat i składki;  promowania w zakupach określonych usług użyteczności publicznej i innych, nieobjętych Prawem zamówień publicznych, na zasadach określonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innych programach samorządowych;  korzystania z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych adresowanych do przedsiębiorstw społecznych.

19 Działanie II.2. Określenie zasad zamówień publicznych i pomocy publicznej wspierających rozwój ekonomii społecznej Wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach o zamówieniach publicznych polegające na:  Przy wyborze dostarczycieli i organizatorów usług społecznych użyteczności publicznej należy, stosując przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oprócz kryterium ceny kryterium jakościowe, określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe byłyby tu do wykorzystania standardy jakości wypracowane w ramach realizowanego w Priorytecie I PO KL projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej”;  uelastycznieniu zapisów odnośnie zamówień zastrzeżonych oraz „klauzul społecznych”, odnosząc je nie tylko do ubiegania się o zamówienia, lecz także wykonywania zamówień, co oznacza iż przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się do zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem u partnera lub podwykonawcy, spełnialiby wymogi art. 22 i 29 ust. 4 PZP. Zachęcałoby to do współpracy, jak i zlecania podwykonawstwa podmiotom zatrudniającym osoby bezrobotne, niepełnosprawne lub inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;  zobowiązaniu zamawiających do odrzucania ofert wykonawców, którzy nie respektują zasad wynagradzania za pracę ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Nie ingerując w podstawy zatrudniania osób przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, nakazano wymagane przepisami europejskimi respektowanie poziomu wynagrodzenia wynikającego z przepisów o płacy minimalnej przy kalkulacji kosztorysów w ofertach. Dodatkowym elementem byłoby jasne określenie zapisu zobowiązującego wykonawcę do przedstawiania kalkulacji na żądanie zamawiającego;

20 Działanie II.2. Określenie zasad zamówień publicznych i pomocy publicznej wspierających rozwój ekonomii społecznej  wprowadzenie w przepisach Prawa zamówień publicznych zmian wynikających z przyjętej nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych z projektu KOM(2011) 896, w szczególności odnoszących się do: kwestii zamówień „zastrzeżonych”, progów od których stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dla usług społecznych, wraz z odpowiednią procedurą zamówień dla usług społecznych; rażąco niskiej oferty, warunków wykonania zamówienia.  wprowadzeniu do ustawy o przedsiębiorstwie społecznym zapisu umożliwiającego zamawiającemu dokonywanie zamówień, których przedmiotem są usługi i dostawy nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w przedsiębiorstwach społecznych lub innych podmiotach ekonomii społecznej; określonych zarówno w prawie polskim jak przepisach krajach UE zamówienia takie muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

21 Priorytet III System wsparcia ekonomii społecznej Działanie 3.1. Bezzwrotne instrumenty finansowe Działanie 3.2. Zwrotne Instrumenty finansowe Działanie 3.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Działanie 3.4. Wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej

22 Działanie III.2. Finansowanie bezzwrotne 1 Na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 2 Na wspieranie działań w sferze pożytku publicznego Inne? Jakie? Inwestycje z EFRR? 3 Fundusz Pracy PFRON EFS PUP OWES Wypłata dotacji na miejsce pracy. Po wykorzystaniu limitu z EFS i PPRON dopiero środki EFS Przygotowanie grup założycielskich, praca z klientem. Po przygotowaniu wejście do PUP, poręcza lub wspiera poręczenie PUP kieruje chętnych do OWES OWES kieruje grupę do PUP Wprowadzenie możliwości zlecenia całego zadania OWES-owi wraz z udzielaniem dotacji na miejsca pracy

23 Działanie III.3. Finansowanie zwrotne Utworzony zostanie od roku 2015 Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, którego celem będzie udzielanie pożyczek oraz poręczeń. Fundusz finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 1% podatku CIT, oraz źródeł prywatnych. Fundusz będzie umiejscowiony w banku lub innej instytucji finansowej wyłonionej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W ramach Funduszu możliwe będą do zastosowania różne instrumenty zwrotne takie jak: pożyczki krótkoterminowe (do 2 lat) na utrzymanie płynności ( np. pomostowe, pod cesje, itp); pożyczki średnio i długoterminowe (do 5 lat) z celem na rozwój, inwestycje, na budowanie aktywów; pożyczki podporządkowane do 5 lat z przeznaczeniem zwiększenia funduszy własnych; społeczny fundusz kapitałowy – „social venture capital”; poręczenia i reporęczenia. Operator Funduszu w każdym z 16 województw wyłoni w drodze konkursu pośredników finansowych (banki, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe)) na dystrybucję finansowych instrumentów zwrotnych. Każdy z pośredników będzie mógł mieć przyznany limit środków do zarządzania z przeznaczeniem na wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych na konkretne instrumenty finansowe na 2 -3 lata stosownie do złożonej aplikacji. Dopuszcza się istnienie kilku pośredników w danym województwie. Fundusz będzie wspierać w szczególności te działania, które będą angażowały dodatkowe środki prywatne. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek i poręczeń określa załącznik nr 1 Programu. wspierane będzie testowanie i uruchomienie innowacyjnych form finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, np. spółdzielni pożyczkowych, funduszy poręczeń wzajemnych i innych, tworzonych na poziomie lokalnym i regionalnym przez podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności wspierane będą działania, które zaabsorbują dodatkowe środki prywatne.

24 Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Usługi animacji lokalnej usługi rozwoju ekonomii społecznej; usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych System wsparcia składa się z trzech modułów rozliczanych rezultatami w sposób odrębny. Sposób ich ułożenia i komplementarność w gestii województw w Regionalnych Programach Rozwoju ES. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcia dla ich rozwoju, partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, partycypacji społecznej działania, zmierzających do inicjowania tworzenia nowych podmiotów i przedsiębiorstw społecznych, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego. Komponent będzie oceniany m.in. poprzez wskaźniki zatrudnienia w tworzonych lub wspartych PES po dwóch latach od utworzenia. podmiot kontraktujący usługi, musiałby wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem wsparcia dla ekonomii społecznej co najmniej od pięciu lat. Komponent będzie oceniany m.in. według sytuacji ekonomicznej wspieranych przedsiębiorstw społecznych.

25 Priorytet IV Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym Działanie 1.1. Koordynacja polityki wobec ekonomii społecznej na poziomie krajowym Działanie 1.2. Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Działanie 1.3. Samoorganizacja ekonomii społecznej Działanie 1.4. Monitoring ekonomii społecznej

26 Działanie 1.1. Koordynacja polityki wobec ekonomii społecznej na poziomie krajowym Działanie 1.2. Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej KSES/MPiPS Spółka publiczno- społeczna ES Samorządy województw/ROPS Inne resorty Krajowy Program Operacyjny EFS RPO/EFS/EFRR Regionalne Komitety ES KPRES MRR WPRES

27 Istotnym elementem rozwoju ekonomii społecznej jest samoorganizacja sektora, umożliwiająca reprezentację interesów podmiotów ekonomii społecznej w wymiarze terytorialnym i sektorowym, jak również wsparcie budowy systemu samokontroli odnośnie do standardów działania. Dlatego też realizowane będą następujące zadania: 1)wsparcie, zarówno poprzez regulacje prawne, jak i wsparcie instytucjonalne, stworzenia silnej reprezentacji środowisk przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej, jako partnera dla administracji publicznej i biznesu na poziomie krajowym i regionalnym; 2)określenie, wspólnie z sektorem ekonomii społecznej, zasad reprezentacji sektora oraz jasnych zasad konsultacji z nim działań publicznych; 3)wspieranie działań na rzecz samoorganizacji i federalizacji sektora, w tym ogólnopolskich i regionalnych spotkań oraz innych platform współpracy, jak również doradztwa i promocji działań. 4)wspieranie tworzenia i funkcjonowania platform wymiany informacji na rzecz wzmocnienia powiązań sieciowych sektora, w tym portali internetowych oraz wydawnictw prasowych. Działanie IV.3. Samoorganizacja ekonomii społecznej

28 Działanie 5.1. Kampanie edukacyjne Działanie 5.2. Ekonomia społeczna jako element tożsamości kulturowej Działanie 5.3. Działania edukacyjne dla środowisk lokalnych Działanie 5.4. Edukacja na poziomie szkolnym Priorytet V Edukacja dla ekonomii społecznej


Pobierz ppt "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej kolejna odsłona luty/marzec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google