Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR I PRIORYTET.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR I PRIORYTET."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR

2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR I PRIORYTET 1.Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 2.Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury 3.Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR III PRIORYTET 1.Działanie 3.1 Obszary wiejskie 2.Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie poprzemysłowe i powojskowe 4.Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR II PRIORYTET 1.Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3.Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 4.Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 5.Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 O JAKIE WSPARCIE MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (I i III PRIORYTET)? I PRIORYTET -maksymalnie do 75% kosztów kawlifikowalnych z EFRR -maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych z EFRR – w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto III PRIORYTET - maksymalnie do 75% kosztów kawlifikowalnych – EFRR -maksymalnie do 10% z budżetu państwa -maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych z EFRR – w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto

6 POMOC PUBLICZNA Na projekty infrastrukturalne zgodnie z pułapami zawartymi w mapie pomocy regionalnej: - 30% EDN - dla podregionów 22 (Warszawa ) i 42 (Poznań); - 40% EDN - dla podregionów 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia- Gdańsk- Sopot); - 50% EDN - dla pozostałych podregionów. 15 punktów procentowych brutto (dla beneficjentów, którzy spełniają kryteria MŚP). Na projekty promocyjne udzielana jest pomoc de minimis do momentu, w którym, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę, nie przekroczy kwoty 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat.

7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.Projektodawcy spoza sektora finansów publicznych, składający wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na projekty służące dobru publicznemu, będą traktowani tak samo jak projektodawcy należący do sektora finansów publicznych 2.Wkład własny tych projektodawców będzie wykazywany jako współfinansowanie krajowe jako środki „pokrewne – inne publiczne”

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BY MÓC SKŁADAĆ PROJKETY W RAMACH ZPORR 1.Zgodność z celami działania 2.Projekt ma służyć dobru publicznemu 3.Organizacje pozarządowe nie mogą działać w celu osiągnięcia zysku, ich statutowa działalność ma być powiązana z działaniem, w ramach którego składają projekt

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 DOBRO PUBLICZNE – dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i w takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 NABORY WNIOSKÓW We wszystkich województwach ogłoszono już pierwsze tury naboru wniosków - nie dotyczy tych rodzajów projektów, które związane są z pomocą publiczną – dz. 1.2 (ochrona powietrza, energia odnawialna), 1.4 (turystyka), 3.1, 3.2, 3.3(ochrona powietrza, energia odnawialna, turystyka)

11 Beneficjent ma prawo odwołać się od decyzji podjętych w odniesieniu do złożonego przez niego wniosku. Odwołanie może dotyczyć: -wyniku oceny formalnej -kwestii proceduralnych na każdym etapie oceny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ODWOŁANIA

12 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZPORR I PRIORYTET."

Podobne prezentacje


Reklamy Google