Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badań pilotażowych. Problem przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec. Kompetencje, postawy i opinie profesjonalistów wobec problemu przemocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badań pilotażowych. Problem przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec. Kompetencje, postawy i opinie profesjonalistów wobec problemu przemocy."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badań pilotażowych. Problem przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec. Kompetencje, postawy i opinie profesjonalistów wobec problemu przemocy w rodzinie Doświadczenia i postawy młodzieży wobec problemu przemocy w rodzinie Doświadczenia i postawy rodziców wobec problemu przemocy w rodzinie Autor : Joanna Boryczka-Szęszoł

2 Cele 1.Dostarczenie obrazu postaw, doświadczeń i kompetencji pracowników instytucji stykających się zawodowo z problemem przemocy w rodzinie. 2.Ustalenie, w jaki sposób młodzież szkolna postrzega i interpretuje zjawisko przemocy w swoim najbliższym otoczeniu. 3.Poznanie oceny zjawiska przemocy domowej w opinii mieszkańców pełniących funkcje rodzicielskie Cel praktyczny badań: sformułowanie wniosków oraz wskazań dotyczących lokalnych oddziaływań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

3 Grupy docelowe objęte badaniem 1.profesjonaliści wsparcia społecznego (165):  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (28): pracownicy socjalni (24), asystent rodziny (1), psycholodzy (2), konsultant prawny (1)  personel medyczny instytucji opieki zdrowotnej (63): osoby zatrudnione w Szpitalu Powiatowym w Mielcu (45): lekarze (8), pielęgniarki (32), położne (5) osoby zatrudnione w Pogotowiu Ratunkowym w Mielcu (18): lekarze (3), ratownicy medyczni (13), pielęgniarki (2)

4 Grupy docelowe  pracownicy placówek oświatowych (gimnazjum, szkoła średnia-36): nauczyciele (33), pedagodzy (3)  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mielcu (38): dzielnicowi (16), funkcjonariusze służby patrolowej (22)  młodzież szkolna (72) gimnazjaliści (53), uczniowie szkoły średniej (19)  osoby dorosłe pełniące funkcję rodzicielską (87)

5 Założenia metodologiczne  metoda: sondaż diagnostyczny  technika: ankieta  narzędzia badawcze: 3 kwestionariusze ankiet Przyjęto ramy wiekowe badanych osób - dolna granica została określona na 15 lat, natomiast górna granica pozostała otwarta

6 Założenia metodologiczne Ponieważ badania przeprowadzone były wśród grup badawczych, nie w każdym przypadku będących reprezentatywnymi, winno się je traktować, jako pilotaż stanowiący punkt wyjścia do realizacji szerszych badań na terenie Gminy Mielec

7 Profesjonaliści wsparcia społecznego (n=165)  Płeć: kobiety - ok.58,2 %, mężczyźni - ok.41,2%  Wiek (w latach):  20 - 30 r. ż. – ok.20,6%  31 - 40 r. ż. – ok. 32,1%  41 - 50 r. ż. – ok.28,5%  51 - 60 r. ż. - 18,8%  Staż pracy (w latach):  od 0 do 5 – ok.23,6%  od 6 do 11– ok.17%  od 12 do 17– ok.18,2%  od 18 do 23 - ok.13,9 %  od 24 i więcej - ok.27,3%  Wykształcenie:  wyższe - ok. 53,3 %,  średnie – ok.46,7%

8 Wykonywany zawód  pielęgniarka (34)  nauczyciel (33)  pracownik socjalny (25)  funkcjonariusz służby patrolowej (22)  dzielnicowy (16)  ratownik medyczny (13)  lekarz (11)  położna (5)  pedagog (3)  psycholog (2)  konsultant prawny(1)

9 Styczność w pracy z przypadkami przemocy w rodzinie  Tak - 75,8%  Nie - 24,2%  Policjanci i pracownicy MOPS - 100%  Pracownicy Pogotowia Ratunkowego – 88,9%  Nauczyciele – 61,1 %  Pracownicy szpitala -57,8%

10 Podejmowane działania (zamknięty katalog odpowiedzi +,,inne”)  47% - wskazało na pierwszy kontakt z klientem  37% - udziela wsparcia emocjonalnego  35% - podejmuje szybkie działania interwencyjne  33% - decyduje się na prowadzenie danego przypadku  20% - wskazało na udzielenie/zapewnienie pomocy prawnej  5% - wskazało na udzielenie/zapewnienie pomocy psychologicznej

11 Zachowania oznaczające przemoc  najczęściej wskazywane były ataki fizyczne (Np. bicie, kopanie, duszenie – ponad 70%)  wmawianie choroby psychicznej – prawie 30% nie uznaje za przemoc  zaciąganie kredytów i pożyczek bez zgody – ponad 47% nie uznaje za przemoc  nie łożenie na utrzymanie rodziny” – prawie 50% nie uznaje za przemoc

12 Częstotliwość występowania  Przedstawiciele wszystkich zawodów byli zgodni, że duża częstotliwość stosowania zachowań przemocowych świadczy o występowaniu przemocy w rodzinie  Jednak w opinii znacznego odsetka badanych stosowanie przemocowych zachowań przez sprawcę,,co pół roku” (61,9%),,,raz na rok” (58,2%) lub,,jednorazowe użycie siły” (67,3%) - nie nosi znamion przemocy wewnątrzrodzinnej

13 Czy zdarza się, że osoby bite przez swoich bliskich zasługują na to  6,1% - odpowiedziało twierdząco (4 policjantów, 2 nauczycieli, 2 pracowników szpitala, 1 pracownik pogotowia, 1 pracownik ośrodka pomocy społecznej) Przedstawiane uzasadnienia (cyt.):,,kara cielesna”,,,wymuszanie zachowania zgodnego z prawem”,,,nadużywanie alkoholu”,,,zachowanie, tryb życia osoby bitej”,,,jeżeli ktoś stosuje przemoc trzeba się bronić”,,,prowokowanie przez osobę”,,,jeżeli kilkukrotne tłumaczenie nie pomaga”

14 Stosowanie kar cielesnych/ dyscyplinowanie dziecka/bójki między rodzeństwem/przemoc w małżeństwie  Kary cielesne:  15,2% - opowiedziało się za stosowaniem kar cielesnych  57,6% - bierze pod uwagę,,danie klapsa” dziecku w celu zdyscyplinowania go  Bójki mi ę dzy rodzeństwem:  36,7% uważa, że to niewielki problem  zdaniem 22,4% nie stanowią problemu  w opinii 16,4% - absolutnie nie stanowią problemu  Przemoc w małżeństwie:  7,3% - uważa, że w pewnych okolicznościach jeden z małżonków może uderzyć drugiego

15 Podnoszenie kompetencji  63,1 % nie uczestniczyło w kursach w zakresie pracy z rodziną  57% wskazało na brak możliwości dokształcania się w pracy, w zakresie pracy z ofiarami przemocy (policja - 42,1%, szkoła - 63,9%, szpital - 88,9%, pogotowie -72,2%, MOPS - 7,2%)  wśród 71 osób potwierdzających możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z ofiarami przemocy, 25% nie skorzystało z tej możliwości

16 Ocena własnych kompetencji  Spośród wszystkich pracowników instytucji, objętych badaniem, jedynie 29,7% czuje się dobrze przygotowanych do niesienia pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową  70,3% uznało, że posiadane przez nich przygotowanie jest niewystarczające (szpital - 86,7%, nauczyciele - 80,6%, pogotowie ratunkowe -77,8%, MOPS – ok.64,3%, policja - 42,1%)

17 Wiedza w zakresie problemu przemocy w rodzinie  80,6% ogółu przedstawicieli instytucji objętych badaniem nie potrafiło wyjaśnić znaczenia terminu,,wiktymizacja” (brak odpowiedzi lub,,nie wiem”), w tym:  personel szpitala - 100%  policja - 70%  szkoła - 69,4%  personel pogotowia ratunkowego - 66,7%  MOPS – 7,2% (92,8% wyjaśniło znaczenie pojęcia w prawidłowy sposób)

18 Współpraca z innymi instytucjami  28,5% nie dostrzega potrzeby współpracy (szpital - 55,6%, nauczyciele - 30,6%, pogotowie- 22,2%, policja - 15,8% MOPS - 3,6%) Wskazywani partnerzy:  Policja (40%)  MOPS (33,3%)  PCPR (15,2%)  Sąd (12,7%)  Szkoła (12,7%)  PIK –12,7%,  Prokuratura (10,9%,  Poradnia Psych.- Pedagogiczna (10,9%) i OPiTU (10,9%)

19 Miejsca w Mielcu udzielające całodobowego schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie  60,6% - nie posiada informacji czy istnieją (pogotowie - 83,3%, szpital oraz oświata - 77,8%, policja – 50%, MOPS – 10,7%)  40,5% - spośród osób potwierdzających ich istnienie, posiada błędne informacje, co do ilości takich miejsc w mieście  52,3% - spośród osób potwierdzających ich istnienie, nie wiedziało na pomoc jakich specjalistów osoba doznająca przemocy może tam liczyć

20 Obowiązujące akty prawne  53,3% ogółu osób objętych badaniem nie wymieniło żadnego z obowiązujących w Polsce aktów prawnych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pogotowie - 88,9%, szpital - 82,2%, oświata - 52,2%, policja -39,5%)  nauczyciele, pedagodzy: 3 akty prawne (2,8%), 2 akty prawne (19,4%); 1 akt prawny (25%); 52,8% nie wymieniło żadnego aktu prawnego  policja: 1 akt prawny (36,8%), 2 akty prawne (5,3%), 3 akty prawne (18,4%); 39,5% nie wymieniło żadnego aktu prawnego

21 Obowiązujące akty prawne  pracownicy szpitala: 1 akt prawny (17,8%); 82,2% nie wymieniło żadnego aktu prawnego  pracownicy pogotowia: 1 akt prawny (1 osoba), 3 akty prawne (1 osoba); 88,9% nie wymieniło żadnego obowiązującego przepisu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  Pracownicy MOPS: 3 akty prawne - 96,4%, 1 osoba nie wymieniła żadnego aktu prawnego

22 Wskazanie instytucji,,pomocowej” osobie doświadczającej przemocy  39,4% - Policja  39,4% - MOPS  34,2% - PCPR  15,7% - Prokuratura  12,7% - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  8,5% - Sąd  4,2% - Ośrodek zdrowia/Kościół  3% - Ośrodek Terapii Uzależnień  1,8 - Punkt Konsultacyjny”  1,2% - GKRPA/ Biuro Spraw Społecznych/,,ARKA”

23 Wskazanie najbardziej skutecznych działań  50% - brak odpowiedzi/nie wiem  20,6% - pomoc psychologiczna i wsparcie emocjonalne  19,4% - prowadzenie pracy z rodziną  16,4% - profilaktyka i edukacja społeczna  12,7% - izolacja sprawcy  11,5% - zawiadomienie policji  9% - przeszkolenie stałego zespołu specjalistów  8,5% - udzielenie pomocy prawnej  7,9% - zawiadomienie MOPS  6% - współpraca z kuratorem  5,5% - stworzenie całodobowego ośrodka wsparcia

24 Co zmienić w instytucji, aby pomoc ofiarom przemoc w rodzinie była bardziej skuteczna?  70,3% - nie wiem  10,3% - nic nie należy zmieniać  6,1% - zwiększyć dostęp do szkoleń i kursów  5,5% - zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci  3,6% - wdrożenie programu zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców  3,6% - utworzyć stały zespół specjalistów do zajmowania się przypadkami przemocy/zmniejszenie biurokracji  2,4% - wypracowanie w instytucji wewnętrznej procedury działania/wprowadzenie elastycznych godzin czasu pracy

25 Młodzież szkolna (n=72)  Płeć: kobiety-51,4%, mężczyźni - 48,6%  Wiek:  73,6 % - przedział między 14 a 15 r. ż.  19 % - przedział między 16 - 17 r. ż.  Struktura rodzin  70,8% - rodzina pełna; ojciec, matka + więcej niż 1 dziecko (3-5 osób)  22,2% - rodziny wielopokoleniowe  5,6% rodziny niepełne  Wykształcenie rodziców:  średnie: matka (43,1%), ojciec (45,6%)  wyższe: matka (33%), ojciec (25%)  zawodowe: matka (18%), ojciec (17%)  Podstawowe: matka (5,5%), ojciec (4,4%)

26 Atmosfera domowa/kontakt z rodzicami/poczucie bezpieczeństwa  atmosfera: bardzo dobra (79,1%), dobra (48,6%), raczej dobra (16,7%); 4,1% - raczej zła, zła  kontakt z rodzicami: bardzo dobry (44,5%), dobry (31,9%), raczej dobry (20,8%); 2,8% - raczej zły, zły  poczucie bezpieczeństwa:  w rodzinie: 98,6% - tak; 1,4% - nie  w szkole: 97,2% - tak; 2,8% - nie  16,6% - wskazało na brak poczucia bezpieczeństwa na terenie Mielca; 83,4%- czuje się bezpiecznie

27 Relacje w rodzinie  79% - rodzice (lub/i inni członkowie rodziny) wykazują zainteresowanie i zaangażowanie sprawy uczniów  73,6% - rodzice interesują się zainteresowaniami czy przyjaźniami ucznia  pomoc w sytuacji zrobienia czegoś złego:  rodzice - 59,8%)  rodzeństwo - 20,8%  babcia - 9,7%  19,5% - nie może liczyć na pomoc członków rodziny

28 Stosowane kary/niewykonanie obowiązków/sięganie po używki (alkohol, papierosy)  Picie/palenie:  33,3%- zakaz TV  23,6% - zakaz wyjścia  11,1% - rodzic reaguje krzykiem/agresja słowna  4,1% - zwiększanie obowiązków  5,6% - rozmowa  29,2% - brak reakcji  Bójki:  30% - złość/krzyk  22,2% rozmowa  16,6% różne zakazy  12,5% okazanie poczucia zawodu  6,9% - bicie  9,7% brak reakcji

29 Reakcja rodziców/sięganie po używki (alkohol, papierosy)  18,1% - rozmowa na ten temat  13,9% - agresja słowna/krzyk  12,5% - ukaranie  6,9% - zakaz wyjścia.  5,6% - utrata zaufania/ byliby zawiedzeni  5,6% - bicie  10% - brak konsekwencji  29,2% - brak odpowiedzi

30 Co oznacza słowo przemoc (zamknięta kafeteria)  80,6%- znęcanie się fizyczne i psychiczne  69,4% - bicie kogoś  51,4 % - agresja wobec drugiego człowieka  31,9% - rzucanie przedmiotami w innych  12,5% - oplucie kogoś  15,3% - to coś złego  18,5% - brak odpowiedzi

31 Częstotliwość występowania przemocy  Przemoc:  6,9% - deklaruje, że ze zjawiskiem przemocy spotyka się bardzo często  33,3% - spotyka się często  47,2% - spotyka się rzadko  12,5% - wcale nie spotyka się z przemocą  Przemoc w rodzinie:  19,4% - potwierdza występowanie przemocy w rodzinie  8,3% - doświadczyła przemocy w rodzinie  12,5% - zetknęło się z przemocą domową jako świadek  12,4% - stosowało przemoc

32 Przemoc w rodzinie  29,2% - przemoc psychiczna  18,1% - przemoc fizyczna  5,6% - zaniedbywanie w rodzinie  1 osoba potwierdziła doświadczanie przemocy seksualnej (zdefiniowanej w pytaniu jako molestowanie, obnażanie się czy dotykanie w miejsca intymne)  19,4% nie udzieliło odpowiedzi

33 Ofiara/Sprawca przemocy w rodzinie  Ofiara  19,4% - dzieci  12,5% - matka  2 osoby – ojciec  1 osoba – babcia  Sprawca  26,4% – ojciec  11,1% - matka  9,2% - dzieci

34 Przemoc w rodzinie - częstotliwość/zgłoszenie  Częstotliwość:  22,2% - występowanie aktów przemocy rzadkie  5,6% - często było świadkiem przemocy w rodzinie  w 1 przypadku do aktów przemocy domowej dochodziło często  Zgłoszenie:  36,1% - nie zostało zgłoszone (26 uczniów)  4,2% - zostało zgłoszone (3 osoby: ops, policja, ksiądz)  27,8% - sprawy związane z występowaniem przemocy domowej załatwia się samemu w rodzinie

35 Mieszkańcy/ rodzice (n=87)  Płeć: kobiety – 72,4%, mężczyźni – 27,5%  Wiek:  41 a 60 r. ż. - 55,2%  25 a 40 r. ż. - 37,9%  60 lat i więcej - 6,9%  Wykształcenie:  średnie – 43,7  wyższe – 36,8%  zasadnicze zawodowe – 12,6%  pomaturalne/policealne – 4,7 %.  gimnazjalne/podstawowe/niepełne podstawowe - każdorazowo - 1,1%

36 Zatrudnienie/sytuacja materialna  Zatrudnienie:  pracownik najemny/prywatna firma - 43,7%  sfera budżetowa - 26,4%  osoba bezrobotna -13,8%  własna działalność gospodarcza - 6,9%  emeryt/rencista - 5,7%  prowadzenie gospodarstwa domowego - 3,5%  Sytuacja materialna:  dobra - 44,8%  przeciętną - 47,1%  bardzo dobra - 7%

37 Przemoc w rodzinie  Badani mieszkańcy w większości deklarują wysoką znajomość zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy domowej  Z uzyskanych w badaniu odpowiedzi wynika, że 57% wie czym jest zjawisko przemocy domowej, z czego 25% deklaruje, iż wie bardzo dobrze  4,6% ankietowanych przyznaje, że nie posiada wiedzy czym jest zjawisko przemocy domowej

38 Zachowania przemocowe  bicie – 83,9%  upokarzanie – 74,7%  groźby – 70,1%  krzyki - 58,4% nie uważa za zachowanie przemocowe  wyzwiska - 43,7% nie uznaje za zachowanie przemocowe  wyśmiewanie / zabieranie pieniędzy / zmuszanie do stosunków seksualnych - 44,8% nie uważa za przemocowe

39 Przemoc w rodzinie  blisko 11,5% zetknęło się ze zjawiskiem przemocy domowej w charakterze ofiary: przemocy psychicznej (70%), przemocy fizycznej (30%)  13,8% przyznaje się do tego, że stosowało przemoc w rodzinie: psychiczną (58,3%), fizyczną (41,7%)  co trzeci zapytany mieszkaniec w ciągu ostatniego roku był świadkiem przemocy domowej: fizycznej (50%), psychicznej (44,4%), ekonomicznej (5,6%)

40 Przemoc w najbliższym otoczeniu/dynamika  68,9% wszystkich osób objętych badaniem domyśla się, że w ich najbliższym otoczeniu społecznym może dochodzić do aktów przemocy domowej: fizycznej (30%), psychicznej (29,9%), ekonomicznej (9,2%), seksualnej (10%)  42,5% spośród wszystkich osób objętych badaniem dostrzega tendencję wzrostową zjawiska

41 Przemoc w najbliższym otoczeniu/zgłoszenie  74,4% ankietowanych zgłosiłoby instytucji pomocowej  25,6% respondentów tego by nie uczyniła  w sytuacji bycia świadkiem ponad 80% zgłosiłoby ten fakt instytucji  gdzie: policja - 79,3%; ops - 50,6%, szkoła - 43,7%; opieka zdrowotna -24,1%, inne: Kościół (1), PCPR(1), Urząd Miasta (1)

42 Przyczyny nie zgłoszenia ofiara/świadek  Ofiara przemocy w rodzinie:  50,6% - brak wiary, że to coś da  36,3% - obawa o własne bezpieczeństwo  Świadek przemocy w rodzinie:  52,9% - brak wiary, że to coś da  41,1% - oraz obawa o własne

43 Przyczyny stosowania przemocy  63,2% - nadużywanie alkoholu  55,2 % - brak pracy  43,7% - brak zainteresowania okazywanego w rodzinach  40,2 % - używanie narkotyków  29,9% - ubóstwo  24,1% - zbyt łagodne prawo  21,8% - zbyt liberalne wychowanie w rodzinie  21,8% - środki masowego przekazu  14,9% - niewydolność instytucji pomocowych  12,6 % - brak współpracy społeczeństwa z instytucjami

44 Przeciwdziałanie przemocy/skuteczne działania  89% - bardziej surowe kary dla sprawców  86,2% - edukacja od najmłodszych lat w domu i w szkole, jak sobie z tym problemem radzić  85% - kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych  83,9% - częściej kontrolować tych, którzy mogą być związani z występowaniem przemocy domowej  70% - programy/kampanie edukacyjne dla mieszkańców, informujących i uczących jak radzić sobie z problemem przemocy domowej  50% - organizowanie spotkań z mieszkańcami, na których mogliby swobodnie mówić o swoich problemach

45 Rekomendacje 1. Podnoszenie kompetencji osób zawodowo stykających się z przemocą w rodzinie (postawienie większego nacisku na ustawiczne kształcenie i podnoszenie kompetencji zawodowych)  Działanie: realizacja szkoleń/spotkań edukacyjnych; dystrybucja materiałów informacyjnych, wspieranie koncepcyjne i metodyczne osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie  Warto byłoby zastanowić się nad sposobami motywacji pracowników instytucji do podnoszenia własnych kompetencji

46 2.,,Odświeżenie” wizerunku instytucji udzielających pomocy  Działanie: wzmocnienie/rozszerzenie działań mających na celu informowanie mieszkańców o dostępnej ofercie pomocy, pokazywanie pozytywnych przykładów, tzw.,,żywych świadectw” potwierdzających skuteczność udzielanej pomocy (zmiana wyobrażenia na temat instytucji pomocy społecznej – nie tylko, jako instytucji udzielającej świadczeń finansowych, ale także oferującej inne formy pomocy ( jak np. specjalistyczne poradnictwo, zajęcia edukacyjne, warsztaty kompetencji społecznych, treningi interpersonalne, warsztaty dla rodziców, itp.)  kampanie informacyjne, dystrybucja ulotek/plakatów, cykle artykułów prasowych, umieszczanie informacji na stronach internetowych lokalnych instytucji/ w lokalnych mediach

47 3. Współpraca instytucji/edukacja społeczna - budowanie/wzmacnianie zaufania  Działanie: rekomenduje się opracowanie i realizację w placówkach oświatowych programu zajęć dla uczniów i rodziców, prowadzonych zespołowo przez specjalistów/przedstawicieli różnych lokalnych instytucji, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Zakres tematyczny: przybliżenie sylwetek lokalnych,,pomagaczy” różnej specjalności, przybliżenie oferty pomocy świadczonej przez instytucje, łamanie negatywnego stereotypu,,społecznego milczenia” budowanie zaufania społecznego do instytucji

48 4. Edukacja społeczna - społeczny obowiązek reagowania  Z uwagi na niewystarczający poziom aktywności społecznej/postaw obywatelskich w zakresie reagowania na zdarzenia przemocy w rodzinach konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych uświadamiających i uwrażliwiających na problem przemocy domowej  Działania powinny skutkować wzrostem świadomości społecznej oraz umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zetknięcia się z przemocą rodzinie, a przede wszystkim zmianą funkcjonujących stereotypów odnoszących się do przemocy w rodzinie, jako tematu tabu

49 5. Tworzenie alternatywnych form/metod/narzędzi do udzielania skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z grup zwiększonego ryzyka  Działanie: opracowanie i wdrażanie form wsparcia dla :  osób starszych doświadczających przemocy (np. lokalna kampania społeczna zwracająca uwagę na problem przemocy wobec osób w podeszłym wieku)  osób niepełnosprawnych doświadczających przemocy  opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dla członków rodzin, w których jeden z członków rodziny bierze udział w programie korekcyjno – edukacyjnym  stworzenia wspólnego, sprawnego systemu motywowania i rekrutowania osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, korekcyjno-edukacyjnych (upowszechnienie stosowania tego rodzaju oddziaływań wobec sprawców)

50 6. Rozwój profilaktyki  Warto byłoby rozważyć stworzenie grupy lokalnych liderów, którzy mogliby realizować wspólne działania i przedsięwzięcia związane ze strategią informacyjną  Działania: edukacja społeczności / poszerzanie wiedzy mieszkańców z zakresu praw osób doświadczających przemocy oraz możliwości uzyskania przez nie konkretnych form wsparcia; promowanie w lokalnych mediach tzw.,,dobrych praktyk” w zakresie reagowania na przemoc w rodzinie

51 7. Zaoferowanie usługi społecznej w postaci działań edukacyjnych dla rodziców - w rodzinach zagrożonych przemocą domową - mających na celu wzmocnienie ich opiekuńczych i wychowawczych kompetencji.  Działanie: programy edukacyjne adresowane do tej grupy docelowej powinny koncentrować się na pracy w formie warsztatów i treningów umiejętności; mogą dotyczyć takich kwestii, jak: nabywanie umiejętności społecznych w zakresie radzenia sobie z emocjami, zasad prawidłowej komunikacji w rodzinie; kształtowania relacji rodzinnych i relacji międzypokoleniowych czy alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy

52 8. Promowanie wśród mieszkańców korzyści płynących z utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich/sąsiedzkiej kontroli społecznej  Więzi i stosunki społeczne funkcjonujące w społeczności, solidarność sąsiedztwa/wsparcie otoczenia to niezbędne elementy związane ze sprawnym funkcjonowaniem systemu profilaktyki zjawiska przemocy domowej w środowisku lokalnym  Działanie: rekomenduje się podejmowanie działań, których efektem będzie wzmacnianie więzi społecznych, poprzez np. działania integrujące społeczność lokalną, realizację wspólnych celów, animację społeczno-kulturalną.  Wspomniani wcześniej liderzy, czy też animatorzy strategii informacyjnych, mogliby również realizować działania związane z wzmacnianiem poczucia wspólnotowości społeczności lokalnej

53 9. Wzmocnienie zaangażowania lokalnych instytucji w realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  Zaangażowanie maksymalnej liczby podmiotów i instytucji oraz lokalnych liderów (tzw.,,osób znaczących” w środowisku lokalnym) w realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie może wielowymiarowo przyczyniać się do zmiany zachowań, postaw i świadomości mieszkańców.  Kluczowe znaczenie w opracowaniu i wdrażaniu planowanych działań programu ma interdyscyplinarna praca zespołowa w/w podmiotów.

54 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Raport z badań pilotażowych. Problem przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec. Kompetencje, postawy i opinie profesjonalistów wobec problemu przemocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google