Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI

2 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

3 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 20 a ustawy … Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz dyrektor RCB mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie.

4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art.21 ustawy … Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzyma informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamiarach działania.

5 SLAJD 3 UAZ KW PSP; KW POLICJI; UAZ KW PSP; KW POLICJI; UANZ WSzW UANZ WSzW UW WZZK WCZK SP SP PZZK PCZK SK EKSPERCI UAZ SK UM, UG GCZKGCZK GZZK RZZK RCB KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA Infrastruktura: PKP, energetyka itp. Infrastruktura: PKP, energetyka itp. RCB MINISTERSTWA, URZĘDY CENTRALNE KG POLICJI KG STRAŻY MINISTERSTWA, URZĘDY CENTRALNE KG POLICJI KG STRAŻY SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

6 - art. 16 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1)pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; 2)współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 3)nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; 4)współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 5)współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; ZADANIA CENTRÓW

7 6)dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 7)realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej;. (*) 8)pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. (*) * Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11. poz. 59) – art. 14a. 2. (przeniesiony do WCPR), aczkolwiek w przygotowywanych przez MSWiA założeniach do projektu o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z sierpnia 2010 r. wojewoda będzie miał wybór pozostawienia LKRM w WCZK lub WCPR. ZADANIA CENTRÓW

8 PRZEPŁYW INFORMACJI NA POTRZEBY ZK - SCHEMAT WCZK CZK POSZCZEGÓLNYCH MINISTERSTW (m.in. MSZ, MZ, MSW, MŚ, MAiC, MON, MF, MS, MRiRW, MTBiGW) oraz KCKRiOL, PAA – CEZAR, ABW RCB PCZK WOPR GOPR Szpitale Służba Więzienna Służba Celna INNE Jednostki wojewódzkiego SWO Jednostki Lokalnego SWO

9 ORGANIZACJA PRZEPŁYWU INFORMCJI 1.Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w województwie śląskim zapewniają wojewódzki i lokalne SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO). 2.Głównymi elementami systemu przepływu informacji są centra zarządzania kryzysowego – wojewódzkie i powiatowe. 3.Organizacja i sprawność działania CZK mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu.

10 ORGANIZACJA SYSTEMU System Wczesnego Ostrzegania na terenie województwa śląskiego tworzą: Wojewoda Śląski – na szczeblu województwa, na potrzeby realizacji zadań systemu w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zdarzeń o charakterze ponadlokalnym; starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu – na szczeblu powiatu; burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast – na szczeblu gminy.

11 Tarnogórski Gliwicki, Częstochowski, Katowice, Chorzów, Jastrzębie Zdrój Bielsko-Biała, Bytom, Rybnik. Tychy Będziński, Bieruński, Lubliniecki, Wodzisławski

12 ŚRODKI TECHNICZNE Przepływ informacji w ramach działania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania, zorganizowano w oparciu o: aplikację informatyczną „e – CZK”, sieć telefoniczną, sieć internetową i serwer www Śl.UW, pocztę elektroniczną, łączność radiową, platformę do wysyłania wiadomości SMS – Multiinfo, aplikację „Patrol” – interwencje saperskie, system syren alarmowych.

13 ŚRODKI TECHNICZNE 1.Centralna Aplikacja Raportująca(CAR) 2.Regionalny System Ostrzegania (RSO). 3.System „e-CZK” 4.System wysyłania krótkich wiadomości sms „MultiInfo”. 5.System „Patrol” 6.System „Promień” 7.System informacji i szpitalach (SIOS) 8.Hydromonitor IMGW – PIB 9.System „MeteoGis” 10.Baza szefa OC „Arcus” 11.Oprogramowanie Arc GIS 12.System Rejestru Syren Alarmowych (SRSA) 13.Wojewódzka centrala alarmowa w WCZK 14.Strona internetowa SUW. 15.Systemy poczty elektronicznej.

14 APLIKACJA CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „e-CZK”

15

16 Źródło:

17 Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Prace nad aplikacją zlecił Minister Administracji i Cyfryzacji, a za jego stworzenie odpowiedzialny jest Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W maju 2013 roku w Wydziale Analiz RCB powstał dokument „Funkcjonalności Centralnej Aplikacji Raportującej”, w którym zawarto podstawowe założenia jakie powinna posiadać aplikacja. Powstał on na bazie konsultacji, jakie przeprowadzono z blisko 30 podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie i analizę zagrożeń w Polsce na różnych poziomach. W wyniku prac podjętych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przygotowano pierwszą wersję aplikacji, której celem jest przeniesienie dotychczasowego sposobu raportowania z Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego do RCB. Jej pilotaż rozpocznie się 1 sierpnia 2013 roku. Równocześnie trwają prace nad poszerzeniem CAR-a o nowe funkcjonalności i użytkowników. Ich wdrożenie będzie możliwe po ukończeniu prac nad pierwszą wersją aplikacji.

18 CENTRALNA APLIKACJA RAPORTUJĄCA

19 Raport sumaryczny jednostek za okres od: do Raport sumaryczny jednostek za okres od: do

20 Regionalny System Ostrzegania już w aplikacjach mobilnych 08 października 2014 Bezpłatna aplikacja mobilna Regionalnego Systemu Ostrzegania jest już dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rso

21

22 KOORDYNATOR POMOCY PSYCH INTERWENT DOWODZĄCY INTERWENCI KOORDYNATOR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIOWANIE INFORMACJE, POTRZEBY WSPARCIE INFORMACJE, POTRZEBY POWIAT MIEJSCE ZDARZENIA POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZTAB AKCJI

23 WNIOSKI ZE SPOTKANIA EWALUACYJNEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2014 R. OCZEKIWANIA:  ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO  CYKLICZNE SZKOLENIA DLA INTERWENTÓW  CYKLICZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ DZIELENIE SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA OIK, ZK, OSÓB POSZKODOWANYCH

24 PLANY 1.K ONTYNUACJA S ZKOLENIA 2.W YMIANA D OŚWIADCZEŃ W Z AKRESIE U DZIAŁU I NTERWENTÓW W I DENTYFIKACJI Z WŁOK 3.Z AKUPY 4.Ć WICZENIA P OWIATOWE /W OJEWÓDZKIE

25 Grzegorz Kamienowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Katowice, ul. Jagiellońska 25 tel. 32 / Katowice, grudzień 2014

26


Pobierz ppt "A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google