Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI

2 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

3 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 20 a ustawy … Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz dyrektor RCB mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie.

4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art.21 ustawy … Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzyma informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamiarach działania.

5 SLAJD 3 UAZ KW PSP; KW POLICJI; UAZ KW PSP; KW POLICJI; UANZ WSzW UANZ WSzW UW WZZK WCZK SP SP PZZK PCZK SK EKSPERCI UAZ SK UM, UG GCZKGCZK GZZK RZZK RCB KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA Infrastruktura: PKP, energetyka itp. Infrastruktura: PKP, energetyka itp. RCB MINISTERSTWA, URZĘDY CENTRALNE KG POLICJI KG STRAŻY MINISTERSTWA, URZĘDY CENTRALNE KG POLICJI KG STRAŻY SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

6 - art. 16 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1)pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; 2)współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 3)nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; 4)współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 5)współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; ZADANIA CENTRÓW

7 6)dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 7)realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej;. (*) 8)pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. (*) * Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11. poz. 59) – art. 14a. 2. (przeniesiony do WCPR), aczkolwiek w przygotowywanych przez MSWiA założeniach do projektu o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z sierpnia 2010 r. wojewoda będzie miał wybór pozostawienia LKRM w WCZK lub WCPR. ZADANIA CENTRÓW

8 PRZEPŁYW INFORMACJI NA POTRZEBY ZK - SCHEMAT WCZK CZK POSZCZEGÓLNYCH MINISTERSTW (m.in. MSZ, MZ, MSW, MŚ, MAiC, MON, MF, MS, MRiRW, MTBiGW) oraz KCKRiOL, PAA – CEZAR, ABW RCB PCZK WOPR GOPR Szpitale Służba Więzienna Służba Celna INNE Jednostki wojewódzkiego SWO Jednostki Lokalnego SWO

9 ORGANIZACJA PRZEPŁYWU INFORMCJI 1.Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w województwie śląskim zapewniają wojewódzki i lokalne SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO). 2.Głównymi elementami systemu przepływu informacji są centra zarządzania kryzysowego – wojewódzkie i powiatowe. 3.Organizacja i sprawność działania CZK mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu.

10 ORGANIZACJA SYSTEMU System Wczesnego Ostrzegania na terenie województwa śląskiego tworzą: Wojewoda Śląski – na szczeblu województwa, na potrzeby realizacji zadań systemu w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zdarzeń o charakterze ponadlokalnym; starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu – na szczeblu powiatu; burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast – na szczeblu gminy.

11 Tarnogórski Gliwicki, Częstochowski, Katowice, Chorzów, Jastrzębie Zdrój Bielsko-Biała, Bytom, Rybnik. Tychy Będziński, Bieruński, Lubliniecki, Wodzisławski

12 ŚRODKI TECHNICZNE Przepływ informacji w ramach działania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania, zorganizowano w oparciu o: aplikację informatyczną „e – CZK”, sieć telefoniczną, sieć internetową i serwer www Śl.UW, pocztę elektroniczną, łączność radiową, platformę do wysyłania wiadomości SMS – Multiinfo, aplikację „Patrol” – interwencje saperskie, system syren alarmowych.

13 ŚRODKI TECHNICZNE 1.Centralna Aplikacja Raportująca(CAR) 2.Regionalny System Ostrzegania (RSO). 3.System „e-CZK” 4.System wysyłania krótkich wiadomości sms „MultiInfo”. 5.System „Patrol” 6.System „Promień” 7.System informacji i szpitalach (SIOS) 8.Hydromonitor IMGW – PIB 9.System „MeteoGis” 10.Baza szefa OC „Arcus” 11.Oprogramowanie Arc GIS 12.System Rejestru Syren Alarmowych (SRSA) 13.Wojewódzka centrala alarmowa w WCZK 14.Strona internetowa SUW. 15.Systemy poczty elektronicznej.

14 APLIKACJA CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „e-CZK”

15

16 Źródło: http://rcb.gov.pl/?page_id=489

17 Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Prace nad aplikacją zlecił Minister Administracji i Cyfryzacji, a za jego stworzenie odpowiedzialny jest Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W maju 2013 roku w Wydziale Analiz RCB powstał dokument „Funkcjonalności Centralnej Aplikacji Raportującej”, w którym zawarto podstawowe założenia jakie powinna posiadać aplikacja. Powstał on na bazie konsultacji, jakie przeprowadzono z blisko 30 podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie i analizę zagrożeń w Polsce na różnych poziomach. W wyniku prac podjętych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przygotowano pierwszą wersję aplikacji, której celem jest przeniesienie dotychczasowego sposobu raportowania z Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego do RCB. Jej pilotaż rozpocznie się 1 sierpnia 2013 roku. Równocześnie trwają prace nad poszerzeniem CAR-a o nowe funkcjonalności i użytkowników. Ich wdrożenie będzie możliwe po ukończeniu prac nad pierwszą wersją aplikacji.

18 CENTRALNA APLIKACJA RAPORTUJĄCA

19 Raport sumaryczny jednostek za okres od: 2014-12-01 do 2014-12-11 Raport sumaryczny jednostek za okres od: 2014-12-01 do 2014-12-15

20 Regionalny System Ostrzegania już w aplikacjach mobilnych 08 października 2014 Bezpłatna aplikacja mobilna Regionalnego Systemu Ostrzegania jest już dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rso

21

22 KOORDYNATOR POMOCY PSYCH INTERWENT DOWODZĄCY INTERWENCI KOORDYNATOR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIOWANIE INFORMACJE, POTRZEBY WSPARCIE INFORMACJE, POTRZEBY POWIAT MIEJSCE ZDARZENIA POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZTAB AKCJI ------------

23 WNIOSKI ZE SPOTKANIA EWALUACYJNEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2014 R. OCZEKIWANIA:  ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO  CYKLICZNE SZKOLENIA DLA INTERWENTÓW  CYKLICZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ DZIELENIE SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA OIK, ZK, OSÓB POSZKODOWANYCH

24 PLANY 1.K ONTYNUACJA S ZKOLENIA 2.W YMIANA D OŚWIADCZEŃ W Z AKRESIE U DZIAŁU I NTERWENTÓW W I DENTYFIKACJI Z WŁOK 3.Z AKUPY 4.Ć WICZENIA P OWIATOWE /W OJEWÓDZKIE

25 Grzegorz Kamienowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 tel. 32 / 20 777 700 Katowice, grudzień 2014

26


Pobierz ppt "A DMINISTRACJA P UBLICZNA, R OLA I Z ADANIA Z APEWNIAJĄCE P RZEPŁYW I NFORMACJI N A P OTRZEBY Z ARZĄDZANIA K RYZYSOWEGO G RZEGORZ K AMIENOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google