Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja Publiczna, Rola i Zadania Zapewniające Przepływ Informacji Na Potrzeby Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kamienowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja Publiczna, Rola i Zadania Zapewniające Przepływ Informacji Na Potrzeby Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kamienowski."— Zapis prezentacji:

1 Administracja Publiczna, Rola i Zadania Zapewniające Przepływ Informacji Na Potrzeby Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kamienowski

2 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

3 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art. 20 a ustawy …
Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz dyrektor RCB mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie.

4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - art.21 ustawy …
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzyma informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamiarach działania.

5 SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SLAJD 3 SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA, URZĘDY CENTRALNE KG POLICJI KG STRAŻY RZZK RCB RCB KRAJ Infrastruktura: PKP, energetyka itp. UAZ KW PSP; KW POLICJI; EKSPERCI UW SK WZZK WCZK UANZ WSzW SK WOJEWÓDZTWO SP PZZK PCZK UAZ SK POWIAT UM, UG GCZK GMINA GZZK 5

6 ZADANIA CENTRÓW - art. 16 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 6

7 ZADANIA CENTRÓW dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej; pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. (*) * Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11. poz. 59) – art. 14a. 2. (przeniesiony do WCPR), aczkolwiek w przygotowywanych przez MSWiA założeniach do projektu o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z sierpnia 2010 r. wojewoda będzie miał wybór pozostawienia LKRM w WCZK lub WCPR. 7

8 PRZEPŁYW INFORMACJI NA POTRZEBY ZK - SCHEMAT
CZK POSZCZEGÓLNYCH MINISTERSTW (m.in. MSZ, MZ, MSW, MŚ, MAiC, MON, MF, MS, MRiRW, MTBiGW) oraz KCKRiOL, PAA –CEZAR, ABW RCB WOPR GOPR Szpitale Służba Więzienna Służba Celna INNE WCZK Jednostki wojewódzkiego SWO PCZK Jednostki Lokalnego SWO

9 ORGANIZACJA PRZEPŁYWU INFORMCJI
Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w województwie śląskim zapewniają wojewódzki i lokalne SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO). Głównymi elementami systemu przepływu informacji są centra zarządzania kryzysowego – wojewódzkie i powiatowe. Organizacja i sprawność działania CZK mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu.

10 ORGANIZACJA SYSTEMU System Wczesnego Ostrzegania na terenie województwa śląskiego tworzą: Wojewoda Śląski – na szczeblu województwa, na potrzeby realizacji zadań systemu w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zdarzeń o charakterze ponadlokalnym; starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu – na szczeblu powiatu; burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast – na szczeblu gminy.

11 Lubliniecki, Wodzisławski
Będziński, Bieruński, Lubliniecki, Wodzisławski Katowice, Chorzów, Jastrzębie Zdrój Tarnogórski Gliwicki, Częstochowski, Bielsko-Biała, Bytom, Rybnik. Tychy

12 ŚRODKI TECHNICZNE Przepływ informacji w ramach działania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania, zorganizowano w oparciu o: aplikację informatyczną „e – CZK”, sieć telefoniczną, sieć internetową i serwer www Śl.UW, pocztę elektroniczną, łączność radiową, platformę do wysyłania wiadomości SMS – Multiinfo, aplikację „Patrol” – interwencje saperskie, system syren alarmowych.

13 ŚRODKI TECHNICZNE Centralna Aplikacja Raportująca(CAR)
Regionalny System Ostrzegania (RSO). System „e-CZK” System wysyłania krótkich wiadomości sms „MultiInfo”. System „Patrol” System „Promień” System informacji i szpitalach (SIOS) Hydromonitor IMGW – PIB System „MeteoGis” Baza szefa OC „Arcus” Oprogramowanie Arc GIS System Rejestru Syren Alarmowych (SRSA) Wojewódzka centrala alarmowa w WCZK Strona internetowa SUW. Systemy poczty elektronicznej.

14 APLIKACJA CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „e-CZK”

15

16 Źródło: http://rcb.gov.pl/?page_id=489

17 Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terytorium Polski. Prace nad aplikacją zlecił Minister Administracji i Cyfryzacji, a za jego stworzenie odpowiedzialny jest Podlaski Urząd Wojewódzki przy współpracy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W maju 2013 roku w Wydziale Analiz RCB powstał dokument „Funkcjonalności Centralnej Aplikacji Raportującej”, w którym zawarto podstawowe założenia jakie powinna posiadać aplikacja. Powstał on na bazie konsultacji, jakie przeprowadzono z blisko 30 podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie i analizę zagrożeń w Polsce na różnych poziomach. W wyniku prac podjętych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przygotowano pierwszą wersję aplikacji, której celem jest przeniesienie dotychczasowego sposobu raportowania z Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego do RCB. Jej pilotaż rozpocznie się 1 sierpnia 2013 roku. Równocześnie trwają prace nad poszerzeniem CAR-a o nowe funkcjonalności i użytkowników. Ich wdrożenie będzie możliwe po ukończeniu prac nad pierwszą wersją aplikacji.

18 CENTRALNA APLIKACJA RAPORTUJĄCA

19 Raport sumaryczny jednostek za okres od: 2014-12-01 do 2014-12-11

20 Regionalny System Ostrzegania już w aplikacjach mobilnych 08 października 2014 Bezpłatna aplikacja mobilna Regionalnego Systemu Ostrzegania jest już dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.   Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/rso

21

22 KOORDYNATOR POMOCY PSYCH POWIAT
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KOORDYNATOR POMOCY PSYCH POWIAT ZADANIOWANIE INFORMACJE, POTRZEBY MIEJSCE ZDARZENIA KOORDYNATOR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO INTERWENT DOWODZĄCY WSPARCIE SZTAB AKCJI ZADANIOWANIE INFORMACJE, POTRZEBY INTERWENCI

23 WNIOSKI ZE SPOTKANIA EWALUACYJNEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2014 R.
OCZEKIWANIA: ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO CYKLICZNE SZKOLENIA DLA INTERWENTÓW CYKLICZNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ DZIELENIE SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA OIK, ZK, OSÓB POSZKODOWANYCH

24 PLANY Kontynuacja Szkolenia
Wymiana Doświadczeń w Zakresie Udziału Interwentów w Identyfikacji Zwłok Zakupy Ćwiczenia Powiatowe/Wojewódzkie

25 Dziękuję za uwagę Grzegorz Kamienowski Dyrektor Wydziału
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Katowice, ul. Jagiellońska 25 tel. 32 / Dziękuję za uwagę Katowice, grudzień 2014

26


Pobierz ppt "Administracja Publiczna, Rola i Zadania Zapewniające Przepływ Informacji Na Potrzeby Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Kamienowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google