Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laureat nagrody SUPERLODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laureat nagrody SUPERLODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23."— Zapis prezentacji:

1 Laureat nagrody SUPERLODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: biuro@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl

2 Laureat nagrody SUPERLODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: biuro@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl I.O Stowarzyszeniu II.Cele i metody działania III.Projekty IV.Sukcesy

3 Swoją działalność Stowarzyszenie SPOZA związało z dzielnicą Warszawy Praga Północ. Na rzecz mieszkańców tej dzielnicy, a także sąsiadującej Pragi Południe oraz całej społeczności miasta.

4 O Stowarzyszeniu Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.  Założone w 1998 r. z inicjatywy specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów) oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi  Jest organizacją typu „non-profit”, od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego  Od 2006 r. prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny „SPOZA”, który jest w rejestrze niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora  Od 2006 r. zarejestrowane jest w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucja Szkoleniowa  Od stycznia 2009 r. prowadzi Agencję Zatrudnienia (certyfikat WUP), której klientami są osoby z niepełnosprawnością  W 2011 r. otrzymało Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom przyznany przez Centrum Wolontariatu

5 Cele i działania Stowarzyszenie pracuje innowacyjną metodą wieloczynnikowego doradztwa i poradnictwa. Dla takiej placówki opracowane zostały zasady i standardy doradztwa oraz niezbędna dokumentacja.  Wyrównywanie szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem, m.in. osób niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych  Wdrażanie i wspieranie programów o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym, w tym programów profilaktyki, programów aktywizujących, samopomocowych  Działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, edukacyjnego i prawnego  Działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, pomocy prawnej oraz propagowania postaw obywatelskich.  Propagowanie i stosowanie terapii holistycznej i holistycznego podejścia do zagadnień terapeutycznych

6 Metody Idea PORADNI Sukces działań projektu „Po prostu Poradnia” i jego wyjątkowość: - teoria konstruktywistycznego kształtowania kapitału karier: kapitał ludzki (społeczny, kulturowy, edukacyjny, personalny) + kapitał finansowy - diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością - metoda wieloczynnikowego doradztwa - narzędzia pracy: Indywidualny Plan Działania Indywidualny plan Edukacyjny - synergia oddziaływań zespołu doradców i specjalistów

7 Metody Stowarzyszenie Spoza realizując projekt Inicjatywy Wspólnotowej Equal „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany”” (2004 - 2008) wypracowało założenia zawodu brokera edukacyjnego i doprowadziło do jego rejestracji w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Broker edukacyjny to doradca wyboru dróg edukacji na każdym szczeblu rozwoju. Powinien znaleźć swoje miejsce w szkołach, firmach i organizacjach szkoleniowych – wszędzie tam, gdzie planuje się budowę kapitału edukacyjnego jednostki. Opracowany w Poradni Spoza wzór Indywidualnego Planu Edukacyjnego może stać się jednym z podstawowych narzędzi jego pracy.

8 Schemat usług poradni SPOZA KLIENT DORADCAPOŚREDNIK BROKERPSYCHOLOG TRENER PRACY PRACO- DAWCA TARGI PRACY URZĄD PRACY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ HUFIEC PRACY PFRON OPS SPÓŁDZIELNIE itp. TRENER BIZNESU. WARSZTATY GRUPOWE / SZKOLENIA GRUPOWE: - trening umiejętności społecznych - treningi „niezależności życia” - trening „samodzielny w urzędzie” - treningi komunikacji interpersonalnej - szkolenia z zakresu prezentacji/rozmów kwalifikacyjnych/pisania CV/komputerowe - inne GRUPA WSPARCIA SPECJALIŚCI ZEWNĘTRZNI: - lekarz neurolog - lekarz psychiatra - psychoterapeuta - terapeuta zajęciowy - identyfikacja beneficjenta - diagnoza potrzeb i oczekiwań - informacja telefoniczna - ustalenie dalszej ścieżki SEKRETARIAT PRAWNIK SĄD A/T

9

10

11 Projekty  Dla dzieci i młodzieży oraz rodzin  profilaktyczne, m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Falochron”, „Mamo, tato, nie krzywdź mnie!”  terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin: „Radosne Maluchy” (od 2007 r.); „Przystań - przyjazny mikroświat - przyjazny świat”;  aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości dla młodzieży: „Na starcie”, „Wyjdź sukcesowi naprzeciw”, ”Inspiracje – budujemy kapitał kariery”  socjoterapeutyczne adresowane do młodzieży, wspierające rozwój zainteresowań: „Chce mi się chcieć… poznać swoją dzielnicę”;  Dla dorosłych  „PORADNIA” (od 2008 r.) ;„e-Poradnia”;„Patent na aktywność”;  Projekt Rozwój inter i intrapersonalny w zdrowiu i chorobie  Dla poszukujących zatrudnienia  „Ośrodki Wsparcia”; „Włącz się”; „Pracownia”  Dla organizacji pozarządowych  „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

12 Projekty cd… 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 18 http://www.osrodkiwsparcia.plosrodkiwsparcia.pl I.Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym Określenie preferencji zawodowych oraz możliwości podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną II.Udział w serii warsztatów Rozwój umiejętności społecznych, zdobycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy III.Udział w szkoleniach zawodowych Przygotowanie do zatrudnienia, gdzie za wykonany wysiłek osoba otrzymuje wynagrodzenie (uczestnicy warsztatów otrzymują stypendium kursowe) IV.Kilku- miesięczne staże zawodowe Osoba niepełnosprawna i pracodawca poznają się, ustalają obowiązki, osoba niepełnosprawna wchodzi w tryb pracy, wspomagana przez trenerów pracy; Staże opłacane są przez organizacje prowadzące projekt, więc pracodawcy nie ponoszą kosztów Podczas projektu do dyspozycji osób niepełnosprawnych pozostają: prawnik, broker edukacyjny, doradca zawodowy oraz asystent osoby niepełnosprawnej

13 Projekty cd…  Program „Włącz się” hiszpańskiej Fundacji ‘’la Caixa” poprzez aktywizację zawodową prowadzi integrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym  Opiera się na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi  Beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych (osoby o różnym stopniu niepełnosprawności oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym)  Firmy społecznie zaangażowane oferują miejsca pracy beneficjentom z grup defaworyzowanych Struktura projektu:  Partner kluczowy w pozyskiwaniu pracodawców - PKPP Lewiatan  Organizacje pozarządowe zaangażowane społecznie, mające doświadczenie w doradztwie zawodowym osobom wykluczonym  Koordynatorzy projektu w każdej z NGO 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 18 http://www.osrodkiwsparcia.plosrodkiwsparcia.pl

14 Sukcesy „Metro” z dn.28.03.2013 Uczestnik grupy wsparcia:

15 Sukcesy „Stowarzyszenie SPOZA jest organizacją oferującą kompleksową pomoc osobom z niepełnosprawnością. Posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Zatrudnia i współpracuje z wieloma osobami z niepełnosprawnością, dzięki czemu są bliżej ich problemów. W samym 2012 roku przepracowali 10.297 godzin z beneficjentami. 56 podopiecznych stowarzyszenia podjęło pracę, z czego 23 na umowę o pracę. Przeprowadzono 990 godzin warsztatów, w których uczestniczyły 383 osoby.”

16 Dziękuję za uwagę STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03 - 729 Warszawa, ul. Targowa 66/23 www.spoza.org.pl www.spoza.org.pl


Pobierz ppt "Laureat nagrody SUPERLODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI „SPOZA” 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23."

Podobne prezentacje


Reklamy Google