Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór i opracowanie na podstawie materiałów informacyjnych WUP w Krakowie Anna Pawlikowska - Wójcicka Kuratorium Oświaty w Krakowie Priorytet IX ROZWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór i opracowanie na podstawie materiałów informacyjnych WUP w Krakowie Anna Pawlikowska - Wójcicka Kuratorium Oświaty w Krakowie Priorytet IX ROZWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 Wybór i opracowanie na podstawie materiałów informacyjnych WUP w Krakowie Anna Pawlikowska - Wójcicka Kuratorium Oświaty w Krakowie Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent Regionalny - Małopolska PROPOZYCJA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

3 System wdrażania PO KL Departament Zarządzania EFS  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Kraków, ul. Wielicka 72)  Instytucja Pośrednicząca – w Małopolsce Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Kraków, ul. Wielicka 72) Wojewódzki Urząd Pracy (Kraków, Pl. Na Stawach 1)  Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia / Instytucja Wdrażająca - w Małopolsce Wojewódzki Urząd Pracy (Kraków, Pl. Na Stawach 1)

4 PriorytetŚrodki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 187 692 tys. € VII Promocja integracji społecznej VII Promocja integracji społecznej 129 144 tys. € VIII Regionalne kadry gospodarki VIII Regionalne kadry gospodarki 132 102 tys. € IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 141 661 tys. € PO KL Komponent Regionalny Małopolska OGÓŁEM w MAŁOPOLSCE 590 599 tys. €

5 PO KL Komponent Regionalny Małopolska

6 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU - lektura dokumentów Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólny opis Priorytetów (uzasadnienie, cel, wskaźniki) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Opis Działań, system wyboru projektów, typy wsparcia, grupy docelowe Plan Działania (na każdy rok)

7 Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013 Obszar – SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I AKTYWNOŚCI Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie i promocja talentów

8 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich Cele szczegółowe: 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

9 Spodziewane efekty dla Priorytetu IX  Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie  Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu  Liczba szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych  Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu  Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym

10 Szkoła przygotowuje wniosek Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej edukacji przedszkolnej Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w jakości usług edukacyjnych

11 Zmniejszenienierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej TYPY PROJEKTÓW Tworzenie ośrodków ośrodków wychowania wychowania przedszkolnego przedszkolnego Alternatywne Alternatywne formy formy wychowania wychowania przedszkolnego przedszkolnego Wsparcie Wsparcie istniejących istniejących przedszkoli przedszkoliPromocjaedukacjiprzedszkolnej

12 Zmniejszenienierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) istniejące przedszkola Wartość projektu: minimalna wartość projektu 50 000 PLN Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskają wsparcie: 15 – w 2008r. 234 - docelowo w roku 2013

13 Zmniejszenienierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ocena formalna wniosku ! KRYTERIA DOSTĘPU - OBOWIĄZKOWE:  teren województwa małopolskiego  okres realizacji – 3 lata  kwalifikacje kadry pedagogicznej  wkład własny – 15% wartości projektu

14 Zmniejszenienierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ocena merytoryczna wniosku KRYTERIA STRATEGICZNE - DODATKOWE:  Projekty zakładające utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach, w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej – 15 pkt.  Projekty zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego – 5 pkt.

15 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów … TYPY PROJEKTÓW PROGRAMY ROZWOJOWE ukierunkowane na:  dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  dodatkowe zajęcia – języki obce, ICT, przedsiębiorczość, nauki matematyczno-przyrodnicze  doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną  rozwój kompetencji kluczowych  poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe  innowacyjne formy nauczania i oceniania  programy i narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową

16 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów … Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Wartość projektu: minimalna wartość projektu 50 000 PLN Liczba szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe: 119 - w 2008r. w tym 91 z terenów wiejskich i 28 z terenów miejskich 1 889 - docelowo w roku 2013 1 448 – obszary wiejskie i 441 – obszary miejskie

17 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów … Ocena formalna wniosku ! KRYTERIA DOSTĘPU - OBOWIĄZKOWE:  teren województwa małopolskiego  okres realizacji – 3 lata  kryterium beneficjenta – podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok

18 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów … Ocena merytoryczna wniosku KRYTERIA STRATEGICZNE - DODATKOWE:  Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 8 pkt.  Projekty rozszerzające ofertę szkół w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowo-edukacyjnego – 6 pkt.  Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) prowadzone metodą warsztatową – 6 pkt.

19 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego TYPY PROJEKTÓW  DIAGNOZOWANIE  DIAGNOZOWANIE potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego  PROGRAMY ROZWOJOWE ukierunkowane na:  dodatkowe zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną  dodatkowe zajęcia – języki obce, ICT, przedsiębiorczość, nauki matematyczno-przyrodnicze  efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego  modernizację oferty kształcenia zawodowego  współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku  wyposażenie w materiały dydaktyczne  innowacyjne formy nauczania i oceniania  programy i narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową

20 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupy docelowe, m.in.:  uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych  szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)  partnerzy społeczno – gospodarczy  pracodawcy Wartość projektu: minimalna wartość projektu 50 000 PLN Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 12 – w 2008r. 258 - docelowo w roku 2013 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które współpracowały z przedsiębiorstwami 9 – w 2008r. 193 - docelowo w roku 2013

21 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ocena formalna wniosku ! KRYTERIA DOSTĘPU - OBOWIĄZKOWE:  teren województwa małopolskiego  okres realizacji – 3 lata  kryterium beneficjenta – podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok  wkład własny – 15% wartości projektu

22 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ocena merytoryczna wniosku KRYTERIA STRATEGICZNE - DODATKOWE:  Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) praktycznej nauki zawodu (co najmniej 30 godzin dla jednego ucznia) – 8 pkt.  Projekty zakładające współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi – 7 pkt.  Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 5 pkt

23 Nauczyciel jest odbiorcą – doskonali, podwyższa swoje kwalifikacje Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty TYPY PROJEKTÓW studia podyplomowe i kursy doskonalące nauczanie drugiego przedmiotu podwyższanie kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ; w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania, monitoringu działalności oświatowej studia wyższe podwyższenie, uzupełnienie posiadanego wykształcenia zdobycie stopnia naukowego programy przekwalifikowania nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

24 Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Szkoła jest partnerem w działaniach na rzecz rozwoju edukacji Projekty skierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców wpieranie i rozwój działalności inicjatyw lokalnych które przyczynią się do rozwoju edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia Projekty o wartości do 50 tys. PLN Kwota przeznaczona na konkurs 1 000 000 PLN

25 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poddziałanie 9.1.3 - projekty systemowe

26 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach projektu wniosku wyróżniono siedem elementów: 1. Informacje o projekcie 2. Projektodawca (Beneficjent) 3. Charakterystyka projektu - ograniczenie do 18 000 znaków 4. Budżet projektu 5. Oświadczenie 6. Załącznik Harmonogram realizacji projektu 7. Załącznik Szczegółowy budżet

27 KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE KRYTERIAMERYTORYCZNE KRYTERIAHORYZONTALNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU KRYTERIASTRATEGICZNE dodatkowe punkty! OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA WNIOSKU

28 Ocena formalna kryteria ogólne Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli:  Został dostarczony w wersji papierowej (we właściwej liczbie egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej  Sporządzono go na obowiązującym formularzu  Wersje papierowe i elektroniczna są tożsame  Złożono go we właściwej instytucji  Wypełniono go w języku polskim  Stanowi odpowiedź na konkurs  Suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku jest identyczna

29 Ocena formalna kryteria ogólne  Wersja papierowa jest kompletna (wydruk zawiera wszystkie strony)  Wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku  Wersja papierowa została opatrzona  Wersja papierowa została opatrzona pieczęcią wnioskodawcy i przez niego podpisana wnioskodawcy i przez niego podpisana  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)

30 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu Grupy docelowe projektu 15 pkt. Działania Działania 15 pkt. Rezultaty projektu Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu Wydatki projektu 15 pkt. Kryteria merytoryczne Punktacja

31 Ocena merytoryczna Kryteria strategiczne – DODATKOWE !  Wnioski spełniające kryteria strategiczne, kt ó re jednocześnie uzyskały co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, otrzymują dodatkową premię punktową w wysokości nie większej niż 20 punkt ó w.  Wniosek, kt ó ry spełnia og ó lne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może łącznie uzyskać maksymalnie 120 punkt ó w.  Wysokość premii punktowej określono powyżej – pod działaniami

32 Kryteria strategiczne  Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe - mogą, ale nie muszą być one spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną.  Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza bowiem uzyskania maksymalnej liczby punkt ó w za spełnianie og ó lnych kryteri ó w merytorycznych (100 punkt ó w) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku. (100 punkt ó w) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

33 Kryteria horyzontalne Podczas oceny merytorycznej sprawdzana jest zgodność projektu z:  przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych  zasadami dotyczącymi pomocy publicznej  właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju) Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są odrzucane

34 UWAGI PRAKTYCZNE: wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.generatorwnioskow.efs.gov.pl !!! nowa wersja od 10.03.2008r. podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekstów, a następnie przekleić go do Generatora Wniosków; poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione;

35 UWAGI PRAKTYCZNE: kolejne wersje nie nadpisują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zarówno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie; wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml); wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną; brak załączników na etapie składania wniosku – wszystkie określone w Planie Działania, będą składane przy podpisywaniu umowy.

36 I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: [wybór z listy] 1.2 Numer i nazwa Działania: [wybór z listy] 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: [wybór z listy] 1.4 Województwo: [wybór z listy] 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [wybór z listy] 1.6 Numer konkursu: [tekst] 1.7 Tytuł projektu: [tekst] inny niż nazwa programu (do 200 znaków) 1.8 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 1.9 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina] 1.10 Projekt ponadnarodowy: [ ‘TAK’ – ‘NIE’] 1.11 Projekt innowacyjny: [ ‘TAK’ – ‘NIE’]

37 II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: [tekst] 2.2 Status prawny: [wybór z listy] 2.3 NIP: [tekst oraz check-box: ‘PL’ – ‘Inny’] 2.4 REGON: [tekst] 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Telefon: Fax:

38 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: [tekst] 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: [tekst] 2.7.1 Numer telefonu: [tekst] 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: [tekst] 2.7.3 Numer faksu: [tekst] 2.7.4 Adres: [tekst – jeśli inny niż w pkt. 2.5] 2.8 Partnerzy: [check-box: ‘TAK’ – ‘NIE’] 2.8.1 Nazwa organizacji/instytucji: [tekst] 2.8.2 Status prawny: [wybór z listy] 2.8.3 Adres siedziby: [tekst]

39 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 18 000 znaków) 3.1 Cel projektu [tekst]  Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)  Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.  Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

40 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) [tekst]  Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem  Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem  Opisz sposób rekrutacji uczestników 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status

41 3.3 Działania [tekst] Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

42 3.4 Rezultaty [tekst]  Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań  Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane  Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

43 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem [tekst]  Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów  Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany  Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)  Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerzy za poprzedni rok obrotowy  Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

44 zapis wprowadzonych danych do pliku PDF zapis wniosku na dysku lokalnym

45

46 Projekt wniosku PO KL

47

48

49

50

51 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy): I) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), lub II) uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie zobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I). list intencyjny w sprawie partnerstwa w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.list intencyjny w sprawie partnerstwa w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.

52 INFORMACJE Informacje dla Wnioskodawców, ogłoszenia o konkursach - Wojewódzki Urząd Pracy www.wup-krakow.pl Plany Działania dla komponentu regionalnego w Małopolsce Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM www.malopolskie.pl www.malopolskie.pl Program Operacyjny, Szczegółowy Opis Priorytetów, Wytyczne - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

53 Dziękuję Państwu za uwagę Anna Pawlikowska-Wójcicka anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl


Pobierz ppt "Wybór i opracowanie na podstawie materiałów informacyjnych WUP w Krakowie Anna Pawlikowska - Wójcicka Kuratorium Oświaty w Krakowie Priorytet IX ROZWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google