Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wydział Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Możliwości wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wydział Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Możliwości wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wydział Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Możliwości wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszy Strukturalnych

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku i mającym na celu współfinansowanie działań krajów członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Inaczej mówiąc jest wykorzystywany jako narzędzie do pomocy w zwalczaniu i zapobieganiu zjawisku bezrobocia

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Schemat a) Tryb pozakonursowy Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę zarówno Instytucji Wdrażającej jak i Beneficjenta i jest odpowiedzialny m.in. za:  przyjmowanie wniosków od powiatowych urzędów pracy z terenu województwa  opracowanie na podstawie nadesłanych projektów jednego zbiorczego wniosku tzw. pozakonkursowego  monitorowanie i kontrolę realizowanych projektów Schemat b) Tryb konkursowy Wnioski składają uprawnieni beneficjenci w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Beneficjenci ostateczni:  młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy  młodzież poniżej 25 roku życia bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesięcy  bezrobotni absolwenci  osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Typy projektów  opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o: - ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze, - formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze, - możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, - możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - wolontariacie,  akcje informacyjne mające na celu:  wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,  aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez: - doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, - kluby pracy, - wsparcie realizacji programów innowacyjnych - wspieranie wolontariatu

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Beneficjenci Ostateczni:  osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów  osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (od 12 do 24 miesięcy)

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Typy projektów  promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy  wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych, poprzez doradztwo i szkolenia, prowadzące do uzyskania zatrudnienia,  aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez: - doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, - kluby pracy, - wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród osób bezrobotnych i wykorzystujących nowe technologie.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Środki przeznaczone na realizację konkursu w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 Środki przeznaczone na realizację konkursu w ramach Działania 1.2 to: 1 958 779 zł Środki przeznaczone na realizację konkursu w ramach Działania 1.3 to: 1.305.853 zł Okres realizacji projektu Projekty realizowane w ramach Działania 1.2 SPO RZL schemat b) muszą zostać rozliczone do dnia 31 maja 2005 roku. Minimalna wartość projektu Minimalna wartość projektu wynosi 15 tys. euro Według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia konkursu.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Beneficjenci ostateczni:  Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy)  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  Studenci szkół wyższych  Rolnicy i domownicy zainteresowani podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa  Doradcy rolniczy  Instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Typy projektów  Szkolenia dla pracujących osób dorosłych  Szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych  Szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa  Usługi doradcze dla rolników  Usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej  Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Beneficjenci ostateczni Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Rodzaj pomocy  szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem  studia podyplomowe  pośrednictwo pracy na terytorium RP  informacja zawodowa  usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w wyniku braku rentowności gospodarstwa rolnego.  subsydiowanie zatrudnienia.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Beneficjenci ostateczni  pracownicy przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, m.in. takich jak przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora służby zdrowia  pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,  pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy,  osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,  Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Rodzaj pomocy  szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem,  studia podyplomowe,  pośrednictwo pracy na terytorium RP  informacja zawodowa,  usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Środki przeznaczone na realizację Działań ZPORR w latach 2004-2006 Działanie 2.1 9 541 847 zł Działanie 2.3 5 630 915 zł Działanie 2.4 7 835 609 zł Okres realizacji projektu Realizacja projektu powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r. Przewidywany termin złożenia wniosku o płatność końcową i sprawozdania końcowego z realizacji projektu przez beneficjenta nie powinien być późniejszy niż 31 sierpnia 2008 r. Minimalna wartość projektu Minimalna wartość projektu wynosi 5 tys. euro Według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia konkursu.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces Aplikowania 1. Przyjmowanie wniosków INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU) 2. Ocena formalna wniosków INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA 3. Ocena merytoryczna wniosków KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 5. Decyzja o przyznaniu dofinansowania OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ 6. Podpisanie umowy z beneficjentem UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL IW/ DYREKTOR IW

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce składania wniosku Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w punkcie informacyjnym EFS Pon. - Pt. od 9.00 do 15.00 al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, tel.(0-61) 854 17 27 budynek B, pokój 201 infoefs@wup.poznan.pl

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Ważne dokumenty Uzupełnienie Programu SPO RZL Uzupełnienie Programu ZPORR Poradnik dla Beneficjentów Dostępne na stronie www.wup.poznan.pl www.efs.gov.pl www.zporr.gov.pl

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU Anna Jarmuszkiewicz Punkt Informacyjny tel. 854 17 27 e-mail: infoefs@praca.gov.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wydział Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych Możliwości wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google