Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie wojewódzkim (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Zespół Badawczy Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie wojewódzkim (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Zespół Badawczy Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie wojewódzkim (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

2 Cel pracy badawczej zapewnienie dostępności wybranych wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego na poziomie województw dostarczenie wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego dla populacji osób w wieku 12-15 lat Zadanie wpisuje się w cel tematyczny europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych”.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres pracy badawczej 1) czasowy: 2014 r. 2) podmiotowy: gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą w wieku 12-74 lata, osoby w wieku 16-74 lata oraz osoby w wieku 12-15 lat, 3) terytorialny: badanie ogólnopolskie na poziomie NTS 2;

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres pracy badawczej cd. 4) przedmiotowy: odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%) (EAC), odsetek obywateli korzystających e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną (%) (EAC), odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (%), odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (%), odsetek osób korzystających z komputera (%), odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób w wieku 16-44 lata o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych (%), odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (%).

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w kontaktach z jednostkami administracji publicznej w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, poprzez wyszukiwanie informacji, pobieranie formularzy urzędowych, wysyłanie wypełnionych formularzy. Obejmuje to korzystanie ze stron internetowych dotyczących obowiązków obywatelskich (np. deklaracji podatkowych), praw (np. pomoc społeczna), oficjalnych dokumentów (np. dowód osobisty, akt urodzenia), publicznych usług edukacyjnych (np. publiczne biblioteki, informacja o i rekrutacja do szkoły publicznej lub uczelni), publicznych usług zdrowotnych (np. usługi publicznych szpitali)

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek obywateli korzystających e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu w kontaktach z jednostkami administracji publicznej w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, poprzez wysyłanie wypełnionych formularzy.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu co najmniej raz w tygodniu. odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które nigdy nie korzystały z Internetu. odsetek osób korzystających z komputera (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które kiedykolwiek korzystały z komputera.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 1 lub 2 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera, tj. kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu; używanie polecenia kopiowania i wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia fragmentów dokumentu; korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym; kompresowanie plików przy użyciu specjalnego programu; podłączanie i instalowanie nowych urządzeń (np. drukarki, modemu); pisanie programu komputerowego z użyciem specjalistycznego języka programowania. odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 3 lub 4 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 5 lub 6 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 1 lub 2 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu, tj. używanie wyszukiwarki internetowej w celu znalezienia informacji; wysyłanie e-maila z załącznikami; branie udziału w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych on-line; telefonowanie za pomocą Internetu; używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp.; tworzenie strony internetowej. odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 3 lub 4 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku 16-74 lata, które wykonywały 5 lub 6 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Zakres przedmiotowy odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (%) – odsetek gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata posiadających w domu szerokopasmowe łącze internetowe. Połączenie szerokopasmowe to rodzaj połączeń internetowych charakteryzujących się dużą szybkością przepływu informacji mierzoną w kb/s (kilobitach na sekundę) lub w Mb/s (megabitach na sekundę). Ze względu na szybki postęp techniczny w tej dziedzinie telekomunikacji określenie granicznej przepływności (przepustowości łączy cyfrowych), od której dane połączenie uznajemy za szerokopasmowe, jest narażone na dezaktualizację wkrótce po przyjęciu definicji, dlatego we wspólnotowych badaniach wykorzystania ICT, połączenia szerokopasmowe definiuje się na podstawie rodzaju łączy internetowych. Zgodnie z taką definicją dostęp szerokopasmowy umożliwiają technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp.), w sieci telewizji kablowej, poprzez łącza światłowodowe, łącza satelitarne, publiczne łącza radiowe (WiFi) oraz łącza mobilne (poprzez sieć telefonii komórkowej, co najmniej w technologii 3G, np. UMTS, za pomocą karty SIM lub modemu USB, telefonu komórkowego lub smartfona jako modem).

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Metodologia pracy badawczej Opracowanie stosownej metodyki losowania próby do badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10) Założenia zmiany metodyki doboru próby obejmowały zmiany jej liczebności oraz alokacji, w celu zapewnienia reprezentatywności na poziomie województw (NTS2) dla wybranych wskaźników Opracowanie kwestionariusza badania osób w wieku 12-15 lat

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Metodyka losowania próby Na podstawie określonych założeń oraz precyzji wyników uzyskiwanych w poprzednich edycjach badania w minionych latach, opracowano nową metodykę doboru próby do badania SSI-10 w 2014 r. Zaproponowana metodyka zakładała losowanie próby o dwukrotnie zwiększonej liczebności, w porównaniu z minionymi latami, oraz alokację proporcjonalną do pierwiastka z liczby mieszkań w województwach. Zgodnie z wykonanymi szacunkami, wprowadzenie takich zmian do sposobu doboru próby w badaniu SSI-10 miało zapewnić reprezentatywność wyników dla określonych wskaźników na poziomie województw.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Metodyka losowania próby cd. Zastosowano dwustopniowy schemat doboru próby z warstwowaniem na pierwszym stopniu. W pierwszej kolejności wylosowano terenowe punkty badań (TPB), a następnie – mieszkania. Terenowe punkty badań podzielono na 191 warstw, uwzględniających podział na województwa, podregiony oraz klasy wielkości miejscowości. Duże miasta stanowiły na ogół samodzielne warstwy. Do rozszerzonego badania SSI-10 w 2014 roku została wykorzystana próba 675 TPB wylosowana w 2012 roku do badania w latach 2013- 2014, próba 675 TPB wylosowana w roku 2013 do badania w latach 2014-2015 oraz dodatkowe 1350 TPB do próby rozszerzonej mającej na celu zapewnienie reprezentatywności wyników na poziomie województw. W drugim etapie w każdym z wylosowanych TPB wybrano po 6 mieszkań, w wyniku czego ogólna liczba wylosowanych mieszkań wynosi 16200.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Badanie osób w wieku 12-15 lat Zapewnienie dostępności danych z tego zakresu w grupie osób w wieku 12-15 lat nie wymagało zmiany metody doboru próby do badania. W każdym z gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 12-74 przeprowadzone zostały wywiady ze wszystkimi osobami w wieku 12-74 lat, w tym również z tymi w wieku 12-15 lat. Opracowano kwestionariusz w oparciu o kwestionariusz skierowany do osób w wieku 16-74 lata. Dla zapewnienia porównywalności wyników, zachowano układ kwestionariusza SSI-10I, przy czym wprowadzono zmiany mające zapewnić adekwatność kwestionariusza dla docelowej grupy wieku respondentów.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Realizacja pracy badawczej Metodologia zharmonizowana z metodologią badania wykorzystania ICT Eurostatu Główne źródło danych: Kwestionariusz Wykorzystania technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G oraz kwestionariusze indywidualne SSI-10I (dla osób w wieku 16-74 lata) i SSI-10I/d (dla osób w wieku 12-15 lat)

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Realizacja pracy badawczej 2.04. – 9.05.2014 r. – prace ankieterskie Badaniem objęto wszystkie gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą w wieku 12-74 lata oraz wszystkie osoby w tym wieku w zbadanych gospodarstwach, zamieszkujące w wylosowanych mieszkaniach. Wywiady realizowane były metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) przy wykorzystaniu elektronicznego kwestionariusza. Połączenie danych uzyskanych z pracy badawczej z wynikami badania 1.14.43 PBSSP

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 16-74 lat

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według województw w 2014 r. 26,9%

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną według województw w 2014 r. 14,8%

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według płci

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według miejsca zamieszkania

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według wieku w 2014 r.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według poziomu wykształcenia w 2014 r.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według aktywności zawodowej w 2014 r.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. 63,0%

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. Kobiety Mężczyźni 63,7 % 62,4 %

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według wieku

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według poziomu wykształcenia

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według aktywności zawodowej

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według województw w 2014 r. 28,1%

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według płci w 2014 r. KobietyMężczyźni 27,5% 28,6%

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według wieku w 2014 r.

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według poziomu wykształcenia w 2014 r.

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według aktywności zawodowej

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według województw w 2014 r. 72,9%

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według płci w 2014 r. KobietyMężczyźni 73,4 % 72,4 %

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

43 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według wieku w 2014 r.

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według poziomu wykształcenia w 2014 r.

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według aktywności zawodowej w 2014 r.

46 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z komputera według liczby wykonywanych czynności w 2014 r. Rodzaj czynności Liczba wykonywanych czynności razem 12345678910 kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 3,610,213,112,010,711,110,611,410,96,4100 używanie poleceń kopiowania lub wklejania 0,78,612,512,311,411,811,512,411,97,0100 korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 0,61,47,59,510,813,214,316,616,59,7100 kompresowanie plików przy pomocy specjalnego programu 0,10,51,34,07,712,516,222,122,513,2100 instalowanie nowych urządzeń 1,62,86,99,711,513,013,916,015,59,1100 pisanie programu komputerowego 0,00,40,61,31,72,85,19,615,762,7100 przenoszenie plików między komputerem a innymi urządzeniami 0,82,37,210,611,514,014,115,515,08,8100 zmienianie lub sprawdzanie ustawień programów 0,30,51,13,16,211,516,423,423,613,9100 tworzenie prezentacji za pomocą odpowiedniego programu zawierającej zdjęcia, muzykę, filmy lub wykresy 0,10,21,02,75,39,514,523,627,016,2100 instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego 0,20,50,91,52,66,18,714,539,425,5100

47 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z komputera w 2014 r. Wyszczególnienie OgółemMężczyźniKobiety w % osób korzystających z komputera Kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu75,377,373,6 Używanie poleceń kopiowania lub wklejania68,970,567,4 Instalowanie nowych urządzeń52,963,343,5 Korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym49,550,948,2 Kompresowanie plików przy pomocy specjalnego programu36,442,530,8 Pisanie programu komputerowego7,611,04,6 Osoby niewykonujące żadnej z powyższych czynności20,518,122,7

48 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

49 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

50 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

51 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

52 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

54 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i płci w 2014 r.

55 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i wieku w 2014 r.

56 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i poziomu wykształcenia w 2014 r.

57 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z Internetu według liczby wykonywanych czynności w 2014 r. Rodzaj czynności Liczba wykonywanych czynności 123456789razem Używanie wyszukiwarki internetowej 16,219,216,013,411,08,16,85,24,1100 Wysyłania e-maila z załącznikami 0,218,518,817,014,010,58,86,75,4100 Branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych 0,63,711,316,517,515,014,011,89,6100 Telefonowanie za pomocą Internetu 1,26,315,816,016,213,112,310,38,8100 Używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. 0,00,62,95,811,815,019,423,021,4100 Tworzenie strony internetowej 0,40,52,63,67,511,414,719,040,3100 Umieszczanie na stronach internetowych lub w serwisach społ. własnych tekstów, zdjęć, filmów lub muzyki 0,11,36,215,418,917,016,613,411,0100 Ustawianie w przeglądarce internetowej opcji dot. bezpieczeństwa 0,00,52,48,313,316,420,920,517,8100 Wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 0,10,96,311,816,318,318,215,312,7100

58 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z Internetu w 2014 r. Wyszczególnienie OgółemMężczyźniKobiety w % osób korzystających z Internetu Używanie wyszukiwarki internetowej94,995,394,6 Wysyłania e-maila z załącznikami72,772,872,5 Telefonowanie za pomocą Internetu44,545,543,7 Branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych40,541,739,5 Wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 30,738,923,3 Używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. 18,222,914,0 Tworzenie strony internetowej9,712,77,0 Osoby niewykonujące żadnej z powyższych czynności3,6 3,5

59 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

60 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

61 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

62 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

63 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

64 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

65 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i płci w 2014 r.

66 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i wieku w 2014 r.

67 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i poziomu wykształcenia w 2014 r.

68 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób niepełnosprawnych według poziomu kompetencji w 2014 r.

69 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsetek osób o w wieku 16-44 o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

70 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsetek osób o w wieku 16-44 o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

71 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2014 r. 71,1%

72 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2014 r.

73 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu według klasy miejsca zamieszkania w 2014 r.

74 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu według typu gospodarstwa w 2014 r.

75 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat

76 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z komputera według płci w 2014 r.

77 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z komputera według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r. (w % użytkowników komputerów)

78 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z komputerów według miejsca korzystania w 2014 r.

79 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z komputera według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r. (w % użytkowników komputerów) Wyszczególnienie tylko w miejscu pobierania nauki tylko w innych miejscach, nie w domu Ogółem2,85,7 miejsce zamieszkania Miasta razem2,55,4 Obszary wiejskie3,36,0 Regiony Polska wschodnia3,14,4 Polska centralna3,06,1 Polska zachodnia2,35,9

80 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z Internetu według płci w 2014 r.

81 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r.

82 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat korzystających z Internetu według miejsca korzystania w ciągu ostatnich trzech miesięcy w 2014 r.

83 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat regularnie korzystających z Internetu w 2014 r. 95,4% 16-74 lata63,0 16-24 95,4 25-34 90,3 35-44 77,9 45-54 56,8 55-64 38,4 65-74 19,0

84 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat według poziomu kompetencji komputerowych i płci w 2014 r.

85 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat Odsetek młodzieży w wieku 12-15 lat według poziomu kompetencji internetowych i płci w 2014 r.

86 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


Pobierz ppt "Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie wojewódzkim (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Zespół Badawczy Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google