Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie wojewódzkim (NTS 2) z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Cel pracy badawczej zapewnienie dostępności wybranych wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego na poziomie województw dostarczenie wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego dla populacji osób w wieku lat Zadanie wpisuje się w cel tematyczny europejskiej polityki spójności na lata „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych”.

3 Zakres pracy badawczej
1) czasowy: 2014 r. 2) podmiotowy: gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą w wieku lata, osoby w wieku lata oraz osoby w wieku lat, 3) terytorialny: badanie ogólnopolskie na poziomie NTS 2;

4 Zakres pracy badawczej cd.
4) przedmiotowy: odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%) (EAC), odsetek obywateli korzystających e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną (%) (EAC), odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (%), odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (%), odsetek osób korzystających z komputera (%), odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych (%), odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych (%), odsetek osób w wieku lata o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych (%), odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (%).

5 Zakres przedmiotowy odsetek obywateli korzystających z e-administracji (%) – odsetek osób w wieku lata korzystających z Internetu w kontaktach z jednostkami administracji publicznej w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, poprzez wyszukiwanie informacji, pobieranie formularzy urzędowych, wysyłanie wypełnionych formularzy. Obejmuje to korzystanie ze stron internetowych dotyczących obowiązków obywatelskich (np. deklaracji podatkowych), praw (np. pomoc społeczna), oficjalnych dokumentów (np. dowód osobisty, akt urodzenia), publicznych usług edukacyjnych (np. publiczne biblioteki, informacja o i rekrutacja do szkoły publicznej lub uczelni), publicznych usług zdrowotnych (np. usługi publicznych szpitali)

6 Zakres przedmiotowy odsetek obywateli korzystających e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną (%) – odsetek osób w wieku lata korzystających z Internetu w kontaktach z jednostkami administracji publicznej w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, poprzez wysyłanie wypełnionych formularzy.

7 Zakres przedmiotowy odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (%) – odsetek osób w wieku lata korzystających z Internetu co najmniej raz w tygodniu. odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (%) – odsetek osób w wieku lata, które nigdy nie korzystały z Internetu. odsetek osób korzystających z komputera (%) – odsetek osób w wieku lata, które kiedykolwiek korzystały z komputera.

8 Zakres przedmiotowy odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 1 lub 2 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera, tj. kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu; używanie polecenia kopiowania i wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia fragmentów dokumentu; korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym; kompresowanie plików przy użyciu specjalnego programu; podłączanie i instalowanie nowych urządzeń (np. drukarki, modemu); pisanie programu komputerowego z użyciem specjalistycznego języka programowania. odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 3 lub 4 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 5 lub 6 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem komputera

9 Zakres przedmiotowy odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 1 lub 2 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu, tj. używanie wyszukiwarki internetowej w celu znalezienia informacji; wysyłanie a z załącznikami; branie udziału w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych on-line; telefonowanie za pomocą Internetu; używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp.; tworzenie strony internetowej. odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 3 lub 4 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych (%) – odsetek osób w wieku lata, które wykonywały 5 lub 6 z listy 6 wybranych czynności związanych z użytkowaniem Internetu

10 Zakres przedmiotowy odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (%) – odsetek gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku lata posiadających w domu szerokopasmowe łącze internetowe. Połączenie szerokopasmowe to rodzaj połączeń internetowych charakteryzujących się dużą szybkością przepływu informacji mierzoną w kb/s (kilobitach na sekundę) lub w Mb/s (megabitach na sekundę). Ze względu na szybki postęp techniczny w tej dziedzinie telekomunikacji określenie granicznej przepływności (przepustowości łączy cyfrowych), od której dane połączenie uznajemy za szerokopasmowe, jest narażone na dezaktualizację wkrótce po przyjęciu definicji, dlatego we wspólnotowych badaniach wykorzystania ICT, połączenia szerokopasmowe definiuje się na podstawie rodzaju łączy internetowych. Zgodnie z taką definicją dostęp szerokopasmowy umożliwiają technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp.), w sieci telewizji kablowej, poprzez łącza światłowodowe, łącza satelitarne, publiczne łącza radiowe (WiFi) oraz łącza mobilne (poprzez sieć telefonii komórkowej, co najmniej w technologii 3G, np. UMTS, za pomocą karty SIM lub modemu USB, telefonu komórkowego lub smartfona jako modem).

11 Metodologia pracy badawczej
Opracowanie stosownej metodyki losowania próby do badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10) Założenia zmiany metodyki doboru próby obejmowały zmiany jej liczebności oraz alokacji, w celu zapewnienia reprezentatywności na poziomie województw (NTS2) dla wybranych wskaźników Opracowanie kwestionariusza badania osób w wieku lat

12 Metodyka losowania próby
Na podstawie określonych założeń oraz precyzji wyników uzyskiwanych w poprzednich edycjach badania w minionych latach, opracowano nową metodykę doboru próby do badania SSI-10 w 2014 r. Zaproponowana metodyka zakładała losowanie próby o dwukrotnie zwiększonej liczebności, w porównaniu z minionymi latami, oraz alokację proporcjonalną do pierwiastka z liczby mieszkań w województwach. Zgodnie z wykonanymi szacunkami, wprowadzenie takich zmian do sposobu doboru próby w badaniu SSI-10 miało zapewnić reprezentatywność wyników dla określonych wskaźników na poziomie województw.

13 Metodyka losowania próby cd.
Zastosowano dwustopniowy schemat doboru próby z warstwowaniem na pierwszym stopniu. W pierwszej kolejności wylosowano terenowe punkty badań (TPB), a następnie – mieszkania. Terenowe punkty badań podzielono na 191 warstw, uwzględniających podział na województwa, podregiony oraz klasy wielkości miejscowości. Duże miasta stanowiły na ogół samodzielne warstwy. Do rozszerzonego badania SSI-10 w 2014 roku została wykorzystana próba 675 TPB wylosowana w 2012 roku do badania w latach , próba 675 TPB wylosowana w roku 2013 do badania w latach oraz dodatkowe 1350 TPB do próby rozszerzonej mającej na celu zapewnienie reprezentatywności wyników na poziomie województw. W drugim etapie w każdym z wylosowanych TPB wybrano po 6 mieszkań, w wyniku czego ogólna liczba wylosowanych mieszkań wynosi

14 Badanie osób w wieku 12-15 lat
Zapewnienie dostępności danych z tego zakresu w grupie osób w wieku lat nie wymagało zmiany metody doboru próby do badania. W każdym z gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku przeprowadzone zostały wywiady ze wszystkimi osobami w wieku lat, w tym również z tymi w wieku lat. Opracowano kwestionariusz w oparciu o kwestionariusz skierowany do osób w wieku lata. Dla zapewnienia porównywalności wyników, zachowano układ kwestionariusza SSI-10I, przy czym wprowadzono zmiany mające zapewnić adekwatność kwestionariusza dla docelowej grupy wieku respondentów.

15 Realizacja pracy badawczej
Metodologia zharmonizowana z metodologią badania wykorzystania ICT Eurostatu Główne źródło danych: Kwestionariusz Wykorzystania technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G oraz kwestionariusze indywidualne SSI-10I (dla osób w wieku lata) i SSI-10I/d (dla osób w wieku lat)

16 Realizacja pracy badawczej
2.04. – r. – prace ankieterskie Badaniem objęto wszystkie gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą w wieku lata oraz wszystkie osoby w tym wieku w zbadanych gospodarstwach, zamieszkujące w wylosowanych mieszkaniach. Wywiady realizowane były metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) przy wykorzystaniu elektronicznego kwestionariusza. Połączenie danych uzyskanych z pracy badawczej z wynikami badania PBSSP

17 Wyniki dla osób w wieku 16-74 lat

18 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według województw w 2014 r.
26,9%

19 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

20 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną według województw w 2014 r. 14,8%

21 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

22 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według płci

23 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według miejsca zamieszkania

24 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według wieku w 2014 r.

25 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według poziomu wykształcenia w 2014 r.

26 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według aktywności zawodowej w 2014 r.

27 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. 63,0%

28 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. Kobiety Mężczyźni 63,7% 62,4%

29 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

30 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania

31 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według wieku

32 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według poziomu wykształcenia

33 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według aktywności zawodowej

34 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według województw w 2014 r. 28,1%

35 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według płci w 2014 r. Kobiety Mężczyźni 28,6% 27,5%

36 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

37 Wyniki dla osób lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według wieku w 2014 r.

38 Wyniki dla osób lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według poziomu wykształcenia w 2014 r.

39 Wyniki dla osób lata Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według aktywności zawodowej

40 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według województw w 2014 r. 72,9%

41 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według płci w 2014 r. Kobiety Mężczyźni 72,4% 73,4%

42 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

43 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według wieku w 2014 r.

44 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według poziomu wykształcenia w 2014 r.

45 Wyniki dla osób lata Odsetek osób kiedykolwiek korzystających z komputera według aktywności zawodowej w 2014 r.

46 Liczba wykonywanych czynności
Wyniki dla osób lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z komputera według liczby wykonywanych czynności w 2014 r. Rodzaj czynności Liczba wykonywanych czynności razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 3,6 10,2 13,1 12,0 10,7 11,1 10,6 11,4 10,9 6,4 100 używanie poleceń kopiowania lub wklejania 0,7 8,6 12,5 12,3 11,8 11,5 12,4 11,9 7,0 korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 0,6 1,4 7,5 9,5 10,8 13,2 14,3 16,6 16,5 9,7 kompresowanie plików przy pomocy specjalnego programu 0,1 0,5 1,3 4,0 7,7 16,2 22,1 22,5 instalowanie nowych urządzeń 1,6 2,8 6,9 13,0 13,9 16,0 15,5 9,1 pisanie programu komputerowego 0,0 0,4 1,7 5,1 9,6 15,7 62,7 przenoszenie plików między komputerem a innymi urządzeniami 0,8 2,3 7,2 14,0 14,1 15,0 8,8 zmienianie lub sprawdzanie ustawień programów 0,3 1,1 3,1 6,2 16,4 23,4 23,6 tworzenie prezentacji za pomocą odpowiedniego programu zawierającej zdjęcia, muzykę, filmy lub wykresy 0,2 1,0 2,7 5,3 14,5 27,0 instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego 0,9 1,5 2,6 6,1 8,7 39,4 25,5

47 w % osób korzystających z komputera
Wyniki dla osób lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z komputera w 2014 r.  Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w % osób korzystających z komputera Kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 75,3 77,3 73,6 Używanie poleceń kopiowania lub wklejania 68,9 70,5 67,4 Instalowanie nowych urządzeń 52,9 63,3 43,5 Korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 49,5 50,9 48,2 Kompresowanie plików przy pomocy specjalnego programu 36,4 42,5 30,8 Pisanie programu komputerowego 7,6 11,0 4,6 Osoby niewykonujące żadnej z powyższych czynności 20,5 18,1 22,7

48 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

49 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

50 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

51 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

52 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych według województw w 2014 r.

53 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach komputerowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

54 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i płci w 2014 r.

55 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i wieku w 2014 r.

56 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji komputerowych i poziomu wykształcenia w 2014 r.

57 Liczba wykonywanych czynności
Wyniki dla osób lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z Internetu według liczby wykonywanych czynności w 2014 r. Rodzaj czynności Liczba wykonywanych czynności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 razem  Używanie wyszukiwarki internetowej 16,2 19,2 16,0 13,4 11,0 8,1 6,8 5,2 4,1 100 Wysyłania a z załącznikami 0,2 18,5 18,8 17,0 14,0 10,5 8,8 6,7 5,4 Branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych 0,6 3,7 11,3 16,5 17,5 15,0 11,8 9,6 Telefonowanie za pomocą Internetu 1,2 6,3 15,8 13,1 12,3 10,3 Używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. 0,0 2,9 5,8 19,4 23,0 21,4 Tworzenie strony internetowej 0,4 0,5 2,6 3,6 7,5 11,4 14,7 19,0 40,3 Umieszczanie na stronach internetowych lub w serwisach społ. własnych tekstów, zdjęć, filmów lub muzyki 0,1 1,3 6,2 15,4 18,9 16,6 Ustawianie w przeglądarce internetowej opcji dot. bezpieczeństwa 2,4 8,3 13,3 16,4 20,9 20,5 17,8 Wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 0,9 16,3 18,3 18,2 15,3 12,7

58 w % osób korzystających z Internetu
Wyniki dla osób lata Odsetek osób deklarujących wykonywanie wybranych czynności podczas korzystania z Internetu w 2014 r.  Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w % osób korzystających z Internetu Używanie wyszukiwarki internetowej 94,9 95,3 94,6 Wysyłania a z załącznikami 72,7 72,8 72,5 Telefonowanie za pomocą Internetu 44,5 45,5 43,7 Branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych 40,5 41,7 39,5 Wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 30,7 38,9 23,3 Używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. 18,2 22,9 14,0 Tworzenie strony internetowej 9,7 12,7 7,0 Osoby niewykonujące żadnej z powyższych czynności 3,6 3,5

59 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

60 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o niskich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

61 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

62 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o średnich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

63 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

64 Wyniki dla osób lata Odsetek osób o wysokich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

65 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i płci w 2014 r.

66 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i wieku w 2014 r.

67 Wyniki dla osób lata Odsetek osób według poziomu posiadanych kompetencji internetowych i poziomu wykształcenia w 2014 r.

68 Wyniki dla osób 16-74 lata Odsetek osób niepełnosprawnych według poziomu kompetencji w 2014 r.

69 Odsetek osób o w wieku o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych według województw w 2014 r.

70 Odsetek osób o w wieku o średnich lub wysokich umiejętnościach internetowych – mazowieckie i pozostała część kraju w 2014 r.

71 Wyniki dla osób lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2014 r. 71,1%

72 Wyniki dla osób lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2014 r.

73 Wyniki dla osób lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu według klasy miejsca zamieszkania w 2014 r.

74 Wyniki dla osób lata Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu według typu gospodarstwa w 2014 r.

75 Wyniki dla osób w wieku 12-15 lat

76 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z komputera według płci w 2014 r.

77 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z komputera według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r. (w % użytkowników komputerów)

78 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z komputerów według miejsca korzystania w 2014 r.

79 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z komputera według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r. (w % użytkowników komputerów)  Wyszczególnienie tylko w miejscu pobierania nauki tylko w innych miejscach, nie w domu Ogółem 2,8 5,7 miejsce zamieszkania Miasta razem 2,5 5,4 Obszary wiejskie 3,3 6,0 Regiony Polska wschodnia 3,1 4,4 Polska centralna 3,0 6,1 Polska zachodnia 2,3 5,9

80 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z Internetu według płci w 2014 r.

81 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania i stopnia urbanizacji w 2014 r.

82 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat korzystających z Internetu według miejsca korzystania w ciągu ostatnich trzech miesięcy w 2014 r.

83 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat regularnie korzystających z Internetu w 2014 r. 95,4% 16-74 lata 63,0 16-24 95,4 25-34 90,3 35-44 77,9 45-54 56,8 55-64 38,4 65-74 19,0

84 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat według poziomu kompetencji komputerowych i płci w 2014 r.

85 Wyniki dla osób w wieku lat Odsetek młodzieży w wieku lat według poziomu kompetencji internetowych i płci w 2014 r.

86 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Pobierz ppt "Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google