Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Są takie chwil e, kiedy ś czyja ś pomo cna dłoń jest niezb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Są takie chwil e, kiedy ś czyja ś pomo cna dłoń jest niezb."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Są takie chwil e, kiedy ś czyja ś pomo cna dłoń jest niezb ędna, czyja ś obec ność jest ratun kiem, wyba wieni em, otuch ą, pocie szeni em. Jak dobrz e, że jest ktoś, do kogo może sz zwró cić się o pomo c. Jak dobrz e, że Ty jeste ś, by komu ś przyj ść z pomo cą, po prost u przy nim być, gdy tego potrz ebuje.

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PLACÓWKI POWOŁANE DO POMOCY RODZINIE ORAZ OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI

3 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom PowiatoweCentrumPomocyRodzinie wPile Piła, Al. Niepodległości 37 w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile na piątym piętrze. fax 67 349-12-07 fax tel. 67 349-12-08 tel. 67 349-12-09 tel. 67 349-12-10 www.pcpr.pila.plwww.pcpr.pila.pl, e- mail: pcpr_pila@pro.onet.plpcpr_pila@pro.onet.pl czas pracy : od poniedziałku do piątku w godz: 07.30 - 15.30 e-mail: dyrektor.pcpr.pila@op.pldyrektor.pcpr.pila@op.pl

4 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom ZADANIA 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawiania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

5 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się dożycia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób, 10) prowadzenie m mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 12) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. Również do zadań własnych powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm.) należy:

6 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom 1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej, b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1, 3) podejmowane działań zamierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 5) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, 6) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

7 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom 7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, nadzoruje, wspiera, a także kontroluje pięć takich jednostek tj: 1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, przy Parafii św. Stanisława Kostki w Pile, 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, 3. Warsztat terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 4. Warsztat terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, 5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii św. Mikołaja w Ujściu, 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas. W ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w dniu 25 czerwca 2007 roku został uruchomiony „Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dotkniętych Problemem Alkoholowym”. Punkt ten zajmuje się udzielaniem informacji telefonicznej i konsultacji bezpośredniej ofiarom przemocy przez psychologa zatrudnionego w PCPR. Punkt ukierunkowany jest na szeroko pojętą profilaktykę społeczną, czyli na działaniu mającym zapobiegać zjawiskom przemocy, uzależnieniom, czy bezradności życiowej. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny mieści się w odrębnym pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

8 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom PlacówkaOpiekuńczoWychowawcza wPile 64-920 Piła ul. Rydygiera 23 Godziny pracy administracji 7.30 - 15.30 tel./fax: 67 349 09 67, 67 349 09 68 e-mail wpow@vp.plwpow@vp.pl

9 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Placówka pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla której nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Dom podejmuje działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka przygotowuje wychowanków do podjęcia samodzielnego życia po uzyskaniu pełnoletności lub ukończenia szkoły. W swojej pracy placówka realizuje zaspakajanie niezbędnych potrzeb wychowanków. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

10 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom SpecjalistycznyOśrodekWsparciadlaOfiarPrzemocy wRodziniewPile 64-920 Piła ul. Rydygiera 23 tel. 67 349 09 69 tel. 67 349 09 70 czynne całą dobę e-mail: sowpila@interia.plsowpila@interia.pl

11 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom MiejskiOśrodekPomocySpołecznej wPile ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła tel. /67/ 212-21-31 mops@mops.pila.pl Ośrodek wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ul. Bohaterów Stalingradu 23, 64-920 Piła tel. /67/ 352-84-71

12 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile zapewnia całodobowe schronienie osobom tego pozbawionym, zwłaszcza bezdomnym i ofiarom przemocy domowej. Placówka, mieszcząca się w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile, dysponuje 36 miejscami noclegowymi w 27 w pełni wyposażonych pokojach, znajdujących się na II oraz IV piętrze budynku oraz pomieszczeniami wspólnymi jak świetlice, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze i łazienki (w tym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). W budynku znajduje się winda. Osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia obejmowane są na miejscu wsparciem pracownika socjalnego a także mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MOPS w Pile po uprzednim przeprowadzeniu z osobą kierowaną rodzinnego wywiadu środowiskowego. Okres pobytu w Ośrodku ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji kierowanej osoby

13 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie terenem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego. Ośrodek czynny jest przez całą dobę, przez cały rok. Przygotowany jest na przyjęcie 30 osób. Ośrodek został powołany do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

14 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczy usługi: 1. W zakresie interwencyjnym: - zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy, - ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, - udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, - rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, - wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 2.W zakresie terapeutyczno – wspomagającym: - udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego i medycznego, - prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie - opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy, - przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, - udzielanie konsultacji wychowawczych. 3. w zakresie bytowym: -zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do: kuchni, łazienki, pokoju dziennego, pokoju zabaw i pokoju do cichej nauki dla dzieci, - zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków czystości.

15 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom OśrodekProfilaktykiiRozwiązywaniaProblemówAlkoholowychwPile ul. Polna 3, 64-920 Piła tel. /67/ 212-65-58 opirpa@op.pl Ośrodek oferuje pomoc specjalistów: - psychologa klinicznego - pedagoga - terapeuty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - prawnika we wtorki od 13.00 do 15.00

16 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Do zadań statutowych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile należy: 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych poprzez: a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych; b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzine; c ) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działanie na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz pomocy ofiarom przemocy domowej, e) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego proponuje się następujące formy pomocy:

17 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom - porady prawne w zakresie radzenia sobie ze skutkami uzależnień i przemocy domowej; - porady pedagogiczne związane z zaburzeniami procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk dysfunkcyjnych; - przekazywanie obiektywnej wiedzy na temat choroby alkoholowej, uzależnienia od narkotyków, mechanizmów przemocowych; - informowanie o lokalnych systemach pomocowych oraz ruchach samopomocowych; - wstępne motywowanie do terapii. Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka przez funkcjonariuszy Policji oraz strażników Straży Miejskiej. Dział Socjoterapii zajmuje się: - prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii dla ofiar przemocy w rodzinie; - prowadzeniem indywidualnej i rodzinnej terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków; - prowadzeniem programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków; - podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci objętych programem opiekuńczo- wychowawczym i socjoterapeutycznym; - prowadzeniem programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; - prowadzeniem działalności profilaktycznej wśród grup zawodowych, organizacji i stowarzyszeń, które z racji wykonywania zadań statutowych podejmują działania na rzecz rozwiazywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków i przeciwdziałania przemocy.

18 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej Dla Dorosłych W Pile Wojska Polskiego 49 b 64-920 Piła tel.: 67 212 40 56 Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, konsultacje lekarskie NZOZ Zespół Poradni Psychologiczno- Psychiatrycznych Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Wojska Polskiego 43 64-920 Piła tel.: 67 215 62 75 Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

19 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom PoradniaZdrowiaPsychicznegoDlaDzieciMłodzieżyiDorosłych Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła tel.: 67 212 72 84 Komórki ZOZ w tej jednostce: - Poradnia logopedyczna -Poradnia zdrowia psychicznego -Poradnia psychologiczna -Poradnia zdrowia psychicznego

20 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom OśrodekDiagnostykiNeurorozwojowej iRehabilitacji Rydygiera 23 64-920 Piła tel.: 67 215 46 82 www.odnir.republika.pl odenir@vp.pl Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

21 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Obejmujemy opieką specjalistyczną dzieci (bez dolnej granicy wieku) i młodzież (do 18-tego roku życia), z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. W ramach ODNiR, którego kierownikiem jest lek. med. Elżbieta Szumna, funkcjonują następujące poradnie: · Poradnia Logopedyczna - przyjmuje dwóch logopedów.Poradnia Logopedyczna · Poradnia Neurologiczna - przyjmuje dwóch lekarzy neurologów.Poradnia Neurologiczna · Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - przyjmuje lekarz psychiatra i trzech psychologów,Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży · Poradnia Pedagogiczna - przyjmuje magister pedagogiki,Poradnia Pedagogiczna · Poradnia Rehabilitacyjna - przyjmuje lekarz i dwóch magistrów rehabilitacji ruchowej.Poradnia Rehabilitacyjna Wszystkie poradnie zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży. Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka, macie wątpliwości lub trudności wychowawcze, możecie skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie telefonicznie

22 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom NZOZWielkopolskieCentrumPomocyBliźniemuMonar -Markot Długosza 33 64-920 Piła tel.: 67 214 41 21/ 601247922 Placówka prowadzi: Dom dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci, Kobiet Bezdomnych i Niepełnosprawnych

23 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom WielkopolskieCentrumPomocyBliźniemuMonar -MarkotNZOZzsiedzibą wRożnowicach,filiawPile Al. Niepodległości 135 64-920 Piła Tel. (0-67) 215-22-50 Dla pacjentów powyżej 16 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia grupowa dla ich rodzin, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych, Wywiady, interwencje socjalne, Konsultacje lekarskie i prawne, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, Telefon zaufania: (0-67) 215-22-50, czynny non-stop.

24 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom ZespółPoradniPsychologiczno-Pedagogicznych wPile Gen. Sikorskiego 19 Piła tel.: 67 351 75 51, tel. 67 350 90 97 http://www.zespolporadni.pila.pl e-mail: zppp@zespolporadni.pila.pl http://www.zespolporadni.pila.plzppp@zespolporadni.pila.pl W skład zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych w Pile wchodzą: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w pile ul. Gen.Sikorskiego 19 tel. 67 351 75 51 Poradnia specjalistyczna wad mowy i słuchu w pile ul. Gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei) tel. 67 350 90 97

25 zakres pomocy: diagnoza terapia doradztwo psychoedukacja profilaktyka bezpośredniej pomocy dzieciom, uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom pracownicy udzielają w formie: diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w zachowaniu, nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych, diagnozy ogólnych przyczyn trudności szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i uczeniu się matematyki, logopedycznych i pedagogicznych badań przesiewowych w przedszkolach, terapii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, treningów antystresowych, mediacji w środowisku szkolnym, wolontariatu, warsztatów dla rodziców chcących rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

26 FundacjanarzeczRozwiązywaniaProblemówAlkoholowychiNarkotykowych„RAHAB” Piłaul.Orla67(Motylewo)tel.067-212-43-46wew.70 FundacjanarzeczRozwiązywaniaProblemówAlkoholowychiNarkotykowych„RAHAB”Piłaul.Orla67(Motylewo)tel.067-212-43-46wew.70

27 ZwiązekStowarzyszeńPilskiBankŻywności ul. Motylewska 24 64-920 PIŁA Tel./Fax.: (67) 214 02 21, 214 02 04 email: pilabz(at)wp.pl www: www.pila.bankizywnosci.plpilabz(at)wp.plwww.pila.bankizywnosci.pl

28 Zadania : Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna - Promocja i organizacja wolontariatu - Wspieranie organizacji pozarządowych Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia: - Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących

29 ul.Bydgoska115,64-920Piła997 telefonalarmowytel./67/3531000 - centralatel./67/3531444 - oficerdyżurnyPolicyjnytelefonzaufania:0-800-130-334 KomendaPowiatowaPolicjiwPileul.Bydgoska115,64-920Piła997 telefonalarmowytel./67/3531000 - centralatel./67/3531444 - oficerdyżurnyPolicyjnytelefonzaufania:0-800-130-334

30 Instytucjepomagająceosobomniepełnosprawnym Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "SPRAWNI-RAZEM" Oddział Terenowy ul. Bydgoska 21 64-920 Piła tel. 067 215 46 00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile ul. Motylewska 24 64-920 Piła tel. 067 214 25 04 e-mail: zk.pila@psouu.org.pl www.wtz.pila.plzk.pila@psouu.org.pl www.wtz.pila.pl

31 Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym„ ul. Świerkowa 19 64-920 Piła Adres do korespondencji: ul. Lelewela 140, 64-920 Piła Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Niepełnosprawnym "SZANSA„ Al. Niepodległości 22 64-920 Piła Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego im. Wiesława Rojka ul. Żeleńskiego 38/2 64-920 Piła

32 Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła tel. (067) 215-57-12 lub 0602672050 e-mail:lzych@caritas.pl

33 Telefonyzaufania Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" 801 12 00 02, www.niebieskalinia.plwww.niebieskalinia.pl Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (022) 532 03 20 www.parpa.pl Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0 801 199 990 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN 22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” 22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia Całodobowy telefon Itaki - Centrum poszukiwania ludzi zaginionych 0 801 24 70 70 www.zaginieni.plwww.zaginieni.pl

34 Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (0-22) 654 40 41 (Pon. i czw. w godz. 17-20) www.leczdepresje.pl „Pomarańczowa linia" Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem. 0 800 14 00 68 (codziennie w godz. 16.00-21.00) Krajowe Centrum ds. AIDS Całodobowy telefon zaufania (022) 692 82 26 HIV/AIDS „Zielona linia" (022) 621 33 67 (pon. i śr. 13.00-19.00 oraz wt. i pt. 10.00- 16.00.) www.aids.gov.pl Razem przeciwko samobójstwu www.przyjaciele.org Gdzie pomoc - katalog przydatnych kontaktów (wyszukiwarka miejsc, w których można znaleźć pomoc psychiatryczną i psychologiczną). www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php

35 WOKANDA - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych i na skutek błędów lekarskich (032) 781 64 65 oraz telefon całodobowy: 508 339 495 www.wokanda.org.pl Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin (0-22) 885 84 83 Policyjny bezpłatny telefon zaufania 0 800 120 226 (codziennie 8.00-22.00) http://www.komisarz-blysk.pl/ http://www.komisarz-blysk.pl/ Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga) (0 22) 632 08 82 (codziennie w godz. 16.00-20.00) Telefon wsparcia Fundacji Rodzić po Ludzku (0 22) 635 10 11 (od pon. do pt. w godzinach 11.00-16.00) www.rodzicpoludzku.pl www.rodzicpoludzku.pl

36 Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 0 801 108 108 (Pn.-Pt. 11:00-19:00) www.jakrzucicpalenie.pl Telefon Zaufania Ruchu Pomocy Rodzinie (0 22) 621 03 67 www.rpr.nni.pl Profilaktyka i terapia uzależnień ( 022) 823 65 31. (co dziennie w godz. 9.00-21.00) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony. 116 111 (od pon. do pt. 12:00-20:00) 116 123 ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP — oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych http://www.116123.infohttp://www.116123.info

37 Uzależnienie,rozumiane jakopoważne iniebezpiecznezaburzeniezdrowiajednostki, możepojawić się wobszarze wieluzachowań, którenależą donormalnego, anawetpodstawowegodla życiasposobupostępowania.Tak więc wpewnychokolicznościachnałogową iniebezpiecznąformę mogąprzyjmowaćzachowaniazwiązane zodżywianiemsię, życiemseksualnym, zwykonywaniempracy, zćwiczeniamifizycznymi, anawet zuprawianiemgier.

38 OpracowałaMarzenaRaźniewska-Nalepa Dziękuję


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Są takie chwil e, kiedy ś czyja ś pomo cna dłoń jest niezb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google