Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś,"— Zapis prezentacji:

1 Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że Ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.

2 PLACÓWKI POWOŁANE DO POMOCY RODZINIE ORAZ OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Piła, Al. Niepodległości 37 w budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile na piątym piętrze. fax  fax tel tel tel , e- mail: czas pracy : od poniedziałku do piątku w godz: 

4 ZADANIA 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawiania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

5 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się dożycia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy  pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze , młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób, 10) prowadzenie m mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem  środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 12) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. Również do zadań własnych powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm.) należy:

6 1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej, b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1, 3) podejmowane działań zamierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 5) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, 6) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

7 7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, nadzoruje, wspiera, a także kontroluje pięć takich jednostek tj: 1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, przy Parafii  św. Stanisława Kostki w Pile, 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, 3. Warsztat terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 4. Warsztat terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, 5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii św. Mikołaja w Ujściu, 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas. W ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w dniu 25 czerwca 2007 roku został uruchomiony „Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dotkniętych Problemem Alkoholowym”. Punkt ten zajmuje się udzielaniem informacji telefonicznej i konsultacji bezpośredniej ofiarom przemocy przez psychologa zatrudnionego w PCPR. Punkt ukierunkowany jest na szeroko pojętą profilaktykę społeczną, czyli na działaniu mającym zapobiegać zjawiskom przemocy, uzależnieniom, czy bezradności życiowej. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny mieści się w odrębnym pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

8 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Pile
Piła  ul. Rydygiera 23 Godziny pracy administracji  tel./fax: ,  67  

9 Placówka pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną
Placówka pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla której nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Dom podejmuje działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka przygotowuje wychowanków do podjęcia  samodzielnego życia po uzyskaniu pełnoletności lub ukończenia szkoły. W swojej pracy placówka realizuje zaspakajanie niezbędnych potrzeb wychowanków. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.  

10 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile
Piła ul. Rydygiera 23 tel tel.  czynne całą dobę

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
ul. Kwiatowa 5, Piła tel. /67/ Ośrodek wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ul. Bohaterów Stalingradu 23, Piła tel. /67/

12 Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile zapewnia całodobowe schronienie osobom tego pozbawionym, zwłaszcza bezdomnym i ofiarom przemocy domowej. Placówka, mieszcząca się w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile, dysponuje 36 miejscami noclegowymi w 27 w pełni wyposażonych pokojach, znajdujących się na II oraz IV piętrze budynku oraz pomieszczeniami wspólnymi jak świetlice, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze i łazienki (w tym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). W budynku znajduje się winda. Osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia obejmowane są na miejscu wsparciem pracownika socjalnego a także mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora MOPS w Pile po uprzednim przeprowadzeniu z osobą kierowaną rodzinnego wywiadu środowiskowego. Okres pobytu w Ośrodku ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji kierowanej osoby

13 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie terenem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego. Ośrodek czynny jest przez całą dobę, przez cały rok. Przygotowany jest na przyjęcie 30 osób. Ośrodek został powołany do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

14 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  świadczy usługi: 1. W zakresie interwencyjnym: - zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy, - ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, - udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, - rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, - wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 2.W zakresie terapeutyczno – wspomagającym: - udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego i medycznego, - prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie - opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy, - przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychologicznego   oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, - udzielanie konsultacji wychowawczych. 3. w zakresie bytowym: -zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do:  kuchni, łazienki, pokoju  dziennego, pokoju zabaw i pokoju do cichej nauki dla dzieci, - zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków czystości.

15 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
ul. Polna 3, Piła tel. /67/ Ośrodek oferuje pomoc specjalistów: - psychologa klinicznego - pedagoga - terapeuty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do prawnika we wtorki od do 15.00

16 Do zadań statutowych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile należy: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych poprzez: a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych; b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzine; c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działanie na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz pomocy ofiarom przemocy domowej, e) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego proponuje się następujące formy pomocy:

17 - porady prawne w zakresie radzenia sobie ze skutkami uzależnień i przemocy domowej; - porady pedagogiczne związane z zaburzeniami procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk dysfunkcyjnych; - przekazywanie obiektywnej wiedzy na temat choroby alkoholowej, uzależnienia od narkotyków, mechanizmów przemocowych; - informowanie o lokalnych systemach pomocowych oraz ruchach samopomocowych; - wstępne motywowanie do terapii. Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka przez funkcjonariuszy Policji oraz strażników Straży Miejskiej. Dział Socjoterapii zajmuje się: - prowadzeniem indywidualnej i grupowej terapii dla ofiar przemocy w rodzinie; - prowadzeniem indywidualnej i rodzinnej terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków; - prowadzeniem programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach dla dzieci ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków; - podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci objętych programem opiekuńczo- wychowawczym i socjoterapeutycznym; - prowadzeniem programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; - prowadzeniem działalności profilaktycznej wśród grup zawodowych, organizacji i stowarzyszeń, które z racji wykonywania zadań statutowych podejmują działania na rzecz rozwiazywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków i przeciwdziałania przemocy.

18 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej Dla Dorosłych W Pile
Wojska Polskiego 49 b Piła tel.: 67  Poradnia, psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, konsultacje lekarskie NZOZ Zespół Poradni Psychologiczno- Psychiatrycznych Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Wojska Polskiego 43 tel.: Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

19 Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych
Wojska Polskiego 49 B Piła tel.: Komórki ZOZ w tej jednostce: -Poradnia logopedyczna -Poradnia zdrowia psychicznego -Poradnia psychologiczna

20 Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji
Rydygiera 23 Piła tel.: Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

21 Obejmujemy opieką specjalistyczną dzieci (bez dolnej granicy wieku) i młodzież (do 18-tego roku życia), z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. W ramach ODNiR, którego kierownikiem jest lek. med. Elżbieta Szumna,  funkcjonują następujące poradnie: · Poradnia Logopedyczna - przyjmuje dwóch logopedów. · Poradnia Neurologiczna - przyjmuje dwóch lekarzy neurologów. · Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - przyjmuje lekarz psychiatra i trzech psychologów, · Poradnia Pedagogiczna - przyjmuje magister pedagogiki, · Poradnia Rehabilitacyjna - przyjmuje lekarz i dwóch magistrów rehabilitacji ruchowej.  Wszystkie poradnie zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży. Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka, macie wątpliwości lub trudności wychowawcze, możecie skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie

22 NZOZ Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot
Długosza 33 Piła tel.: / Placówka prowadzi: Dom dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci, Kobiet Bezdomnych i Niepełnosprawnych

23 Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot NZOZ z siedzibą w Rożnowicach, filia w Pile
Al. Niepodległości 135 Piła Tel. (0-67) Dla pacjentów powyżej 16 r.ż., Poradnia, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków oraz poradnia i psychoterapia grupowa dla ich rodzin, Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych, Wywiady, interwencje socjalne, Konsultacje lekarskie i prawne, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, Telefon zaufania: (0-67) , czynny non-stop.

24 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 19 Piła tel.: 67  , tel W skład zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych w Pile wchodzą: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w pile ul. Gen.Sikorskiego 19 tel Poradnia specjalistyczna wad mowy i słuchu w pile ul. Gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei) tel

25 zakres pomocy: diagnoza terapia doradztwo psychoedukacja profilaktyka bezpośredniej pomocy dzieciom, uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom pracownicy udzielają w formie: diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w zachowaniu, nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych, diagnozy ogólnych przyczyn trudności szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i uczeniu się matematyki, logopedycznych i pedagogicznych badań przesiewowych w przedszkolach, terapii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, treningów antystresowych, mediacji w środowisku szkolnym, wolontariatu, warsztatów dla rodziców chcących rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

26 Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych „RAHAB” Piła ul. Orla 67 (Motylewo) tel wew. 70

27 Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
ul. Motylewska PIŁA Tel./Fax.: (67) , pilabz(at)wp.pl www:

28 Zadania : Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna - Promocja i organizacja wolontariatu - Wspieranie organizacji pozarządowych Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia: - Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących

29 Komenda Powiatowa Policji w Pile ul
Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska 115, Piła 997   telefon alarmowy tel. /67/    - centrala tel. /67/    - oficer dyżurny Policyjny telefon zaufania:

30 Instytucje pomagające osobom niepełnosprawnym
Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "SPRAWNI-RAZEM" Oddział Terenowy ul. Bydgoska Piła tel Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile ul. Motylewska Piła tel

31 Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym„
ul. Świerkowa Piła Adres do korespondencji: ul. Lelewela 140, Piła Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom  i Niepełnosprawnym "SZANSA„ Al. Niepodległości Piła Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego im. Wiesława Rojka ul. Żeleńskiego 38/ Piła

32 Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw
Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile, ul. Kossaka 16, Piła tel. (067) lub

33 Telefony zaufania Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" , Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (022) Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania   990 Infolinia Stowarzyszenia KARAN Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar” Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia Całodobowy telefon Itaki - Centrum poszukiwania ludzi zaginionych

34 Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka
(0-22) (Pon. i czw. w godz ) „Pomarańczowa linia" Pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem. (codziennie w godz ) Krajowe Centrum ds. AIDS Całodobowy telefon zaufania (022) HIV/AIDS „Zielona linia" (022) (pon. i śr oraz wt. i pt ) Razem przeciwko samobójstwu Gdzie pomoc - katalog przydatnych kontaktów (wyszukiwarka miejsc, w których można znaleźć pomoc psychiatryczną i psychologiczną).

35 WOKANDA - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych i na skutek błędów lekarskich (032) oraz telefon całodobowy: Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin (0-22) Policyjny bezpłatny telefon zaufania (codziennie ) Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga) (0 22) (codziennie w godz ) Telefon wsparcia Fundacji Rodzić po Ludzku (0 22)  (od pon. do pt. w godzinach )

36 Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
(Pn.-Pt. 11:00-19:00) Telefon Zaufania Ruchu Pomocy Rodzinie (0 22) Profilaktyka i terapia uzależnień ( 022) (co dziennie w godz ) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony. 116 111 (od pon. do pt. 12:00-20:00) ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP — oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych

37 Uzależnienie, rozumiane jako poważne i niebezpieczne zaburzenie zdrowia jednostki, może pojawić się w obszarze wielu zachowań, które należą do normalnego, a nawet podstawowego dla życia sposobu postępowania. Tak więc w pewnych okolicznościach nałogową i niebezpieczną formę mogą przyjmować zachowania związane z odżywianiem się, życiem seksualnym, z wykonywaniem pracy, z ćwiczeniami fizycznymi, a nawet z uprawianiem gier.  

38 Opracowała Marzena Raźniewska-Nalepa
Dziękuję Opracowała Marzena Raźniewska-Nalepa


Pobierz ppt "Są takie chwile, kiedyś czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem. Jak dobrze, że jest ktoś,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google