Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednymi z bodźców, które docierają do naszego mózgu z otoczenia są dźwięki. Odbieramy je za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy dźwięki stają się niepożądane dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednymi z bodźców, które docierają do naszego mózgu z otoczenia są dźwięki. Odbieramy je za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy dźwięki stają się niepożądane dla."— Zapis prezentacji:

1 Jednymi z bodźców, które docierają do naszego mózgu z otoczenia są dźwięki. Odbieramy je za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy dźwięki stają się niepożądane dla naszego zdrowia oraz szkodliwe dla człowieka wówczas nazywamy je hałasem. Jest to zjawisko powszechne i spotykamy się z nim w każdym miejscu. Co to jest hałas?

2 Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie oraz długotrwałości działania. Co to jest hałas?

3 Źródła pochodzenia hałasu (rodzaje hałasu): -hałas przemysłowy

4 Źródła pochodzenia hałasu (rodzaje hałasu): -hałas komunikacyjny (drogowy, lotniczy, kolejowy)

5 Źródła pochodzenia hałasu (rodzaje hałasu): -hałas komunalny (miejski, osiedlowy)

6 Źródła pochodzenia hałasu (rodzaje hałasu): -hałas domowy

7 Źródła pochodzenia hałasu (rodzaje hałasu): -hałas związany ze środowiskiem pracy i nauki

8 Poziom hałasu (mierzony jest decybelach):  10 dB oddech, szept  20 dB szum liści  35 dB cicha muzyka  45 dB rozmowa 448dB nowoczesna zmywarka do naczyń  50 dB nowoczesny samochód 5 dB suszarka dobrej jakości  60 dB odkurzacz dobrej jakości  75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy  80 dB klakson 5 dB uszkodzony kran  90 – 110 dB przerwa w szkole 5 dB odkurzacz typowy  80-100 dB – okolice lotnisk  110 dB trzaskające drzwi windy 05-110 dB dyskoteka 20 dB silnik samolotowy 30-160 dB wybuch petardy 70 dB rakieta kosmiczna

9 Poziom hałasu:

10 Wpływ hałasu na organizm człowieka: Dokuczliwy:Szkodliwy: Niezadowolenie Dyskomfort Zmęczenie nerwowe Trudności w koncentracji Słuchowy: -upośledzenie słuchu, -głuchota Pozasłuchowy: -skurcze mięśni, -reakcje układu oddechowego, -reakcje układu krążenia

11 Wpływ hałasu na organizm człowieka: Nadmierny ha ł as os ł abia s ł uch – powoduje czasowe lub trwa ł e przesuni ę cie progu s ł yszenia, a w szczególnych sytuacjach cz ł owiek mo ż e straci ć ca ł kowicie s ł uch. Równocze ś nie czynnik ten wp ł ywa na ca ł y organizm powoduj ą c zaburzenia i dolegliwo ś ci ogólnoustrojowe w poszczególnych uk ł adach cz ł owieka m. in.: 1. W uk ł adzie kr ąż enia: obserwuje si ę wzrost ci ś nienia krwi, zaburzenia rytmu serca, najcz ęś ciej przy ś pieszenie czynno ś ci serca, skurcze dodatkowe i zmniejszenie wielko ś ci przep ł ywu krwi w tkankach. 2. We krwi: umiarkowana niedokrwisto ść, podwy ż szone OB. 3. W przewodzie pokarmowym: wzmo ż one wydzielanie soku ż o łą dkowego, co mo ż e spowodowa ć choroby wrzodowe. 4 W o ś rodkowym uk ł adzie nerwowym: wzrost ci ś nienia wewn ą trzczaszkowego. Na szczególne podkre ś lenie zas ł uguj ą wyst ę puj ą ce cz ę sto zmiany w psychice, jak np. zak ł ócenie równowagi psychicznej wyra ż aj ą ce si ę znu ż eniem, rozdra ż nieniem, k ł ótliwo ś ci ą. Nierzadko ha ł as jest przyczyn ą wyst ę powania stanów niepokoju i l ę ku, upo ś ledzenia koncentracji uwagi, zaburze ń i spokojnego wypoczynku i snu. 6. Zmiany w narz ą dzie s ł uchu: mog ą mie ć charakter przej ś ciowego przyt ę pienie s ł uchu, ubytków s ł uchu, a nawet g ł uchoty.

12 Hałas w szkole Jak walczy ć z ha ł asem w szkole? 1.Zwi ę ksza ć ś wiadomo ść uczniów na temat ha ł asu. 2. Oceni ć poziom ha ł asu w szkole. 3. Organizowa ć konkursy na temat ha ł asu. 4. Instalowa ć np. na holach sygnalizatory kontroli poziomu ha ł asu.

13 Ź ród ł a informacji i fotografii: http://www.ciop.pl/ http://commons.wikimedia.org/wiki http://www.senat.gov.pl http://biznes.interia.pl/prasa/news/halas-dziala- podstepnie,1409197,3128 http://www.infookno.pl/Walka_z_halasem_- _Twoi_Klienci_tego_pragna.html http://fakty.interia.pl/raport-armia- zawodowa/aktualnosci/news-wojsko-moze-stracic-prawie- 300-mln-zl-przez-halas-w-krzesina,nId,907862 http://www.wagrowiec.pl/index.php?menu=12&poz=94 http://niewygodne.info.pl/artykul4/01677-Polska-liczy-38,5- mln-osob-jedynie-na-papierze.htm http://tumw.pl/mapa-halasu/ http://www.halas.wortale.net/233-Akustyka-w-architekturze- wnetrz-cz1.html http://info.gazetapraca.pl/temat/gazetapraca/ha%C5%82as http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/659865,halas-w- szkolach-sprawdzilismy-jest-glosniej-niz-fabryce-test- dz,id,t.html?cookie=1


Pobierz ppt "Jednymi z bodźców, które docierają do naszego mózgu z otoczenia są dźwięki. Odbieramy je za pomocą zmysłu słuchu. Kiedy dźwięki stają się niepożądane dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google