Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja „ZPORR – stan wdrażania, dobre praktyki”, 7 marca 2006, Warszawa Podsumowanie realizacji ZPORR w latach 2004-2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja „ZPORR – stan wdrażania, dobre praktyki”, 7 marca 2006, Warszawa Podsumowanie realizacji ZPORR w latach 2004-2005."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja „ZPORR – stan wdrażania, dobre praktyki”, 7 marca 2006, Warszawa Podsumowanie realizacji ZPORR w latach 2004-2005

2 2. Przebieg prezentacji informacje porównawcze i statystyczne proces oceny i wyboru poziom refundacji zmiany systemowe wnioski i komentarze

3 3. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

4 4. Środki finansowe dostępne w ramach NPR 2004-2006 (mln euro) ZPORR na tle NPR 2004-2006

5 5.

6 6. Złożone wnioski Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., w całym kraju złożono łącznie 23 716 wniosków. Wartość wnioskowanego dofinansowania sięgnęła 33 mld zł – trzy razy więcej niż pula środków dostępnych w latach 2004-2006.

7 7. Największym zainteresowaniem cieszą się działania: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – 6018 złożonych wniosków (wartość wnioskowanego dofinansowania to 414 mln zł – 191% całkowitej alokacji na działanie 3.4. w latach 2004-2006) 3.1 Obszary wiejskie – 4115 wniosków (wartość dofinansowania 5 191 mln zł – 376 % całkowitej alokacji) 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 2650 wniosków (wartość wnioskowanego dofinansowania 1 449 mln zł – 385% alokacji) 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna – 2259 wniosków (wartość dofinansowania ok. 3 439 mln zł – 848% alokacji) 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna – 1292 złożone wnioski (wartość wnioskowanego dofinansowania to 4 054 mln zł – 434% alokacji na lata 2004-2006) Stan na dzień 31 grudnia 2005

8 8. Najmniej wniosków złożono w ramach działań: 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi: złożono 429 wniosków (wartość wnioskowanego dofinansowania 393 mln zł – 138% alokacji na lata 2004-2006) 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa: złożono 629 wniosków (wartość dofinansowania 477 mln zł – 238% trzyletniej alokacji) Stan na dzień 31 grudnia 2005

9 9. Wnioski zaakceptowane przez Zarządy Województw/Instytucje Wdrażające Łącznie w całym kraju wybrano do końca 2005 r. 6 919 wniosków na kwotę 10 mld zł stanowiącą 89% całkowitej alokacji na lata 2004-2006

10 10. Umowy o dofinansowanie projektu Umowy o dofinansowanie projektu Do końca 2005 r. podpisano 5 660 umów o wartości dofinansowania 7,8 mld zł, stanowiącej 69,42 % całkowitej alokacji na lata 2004-2006

11 11. Odwołania Do dnia 1 marca 2006 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR rozpatrzyła (w ramach priorytetów 1 i 3 ZPORR, z wyłączeniem działań 1.6 i 3.4) 907 odwołań.

12 12. Odwołania według województw

13 13. Odwołania według działań ZPORR

14 14. Proces oceny i wyboru projektów Najczęściej popełniane błędy na etapie oceny formalnej Przez jednostkę ds. wyboru projektów: naruszanie prawa wnioskodawcy do jednokrotnej poprawy wniosku (wskazywanie jako przyczyny odrzucenia wniosku błędów, do poprawy których wnioskodawca nie był wcześniej wzywany), brak w wezwaniu do uzupełnienia wniosku jasnego wskazania błędu, co uniemożliwia prawidłową jego poprawę, przekazywanie informacji o popełnionych błędach i przyczynach odrzucenia projektu jedynie drogą ustną. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania przez IZ ZPORR, projekt zostaje przywrócony do postępowania.

15 15. Proces oceny i wyboru projektów Najczęściej identyfikowane błędy na etapie oceny formalnej Popełniane przez wnioskodawców (1): błędy w harmonogramie realizacji projektu (nie zachowanie terminów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych); Zgodnie z ww. ustawą za rozpoczęcie procedury przetargowej należy uznawać datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym. błędnie wyznaczone etapy realizacji projektu. Harmonogram powinien podawać terminy rozpoczęcia i ukończenia tylko najważniejszych etapów realizacji projektu ( dzień, miesiąc, rok). Wskazane etapy powinny być spójne w zakresie daty z planowanymi wydatkami,

16 16. Proces oceny i wyboru projektów Najczęściej identyfikowane błędy na etapie oceny formalnej Popełniane przez wnioskodawców (2): błędne określenie źródeł informacji o wskaźnikach oraz lat mierzenia wskaźników: pomijanie albo niewłaściwe określenie tzw. roku „0” (należy określić wartość bazową wskaźnika, mierzoną w chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie lub, o ile wynika to ze specyfiki wskaźnika, za rok poprzedzający rok, w którym wniosek jest składany), zbyt długi czas mierzenia wskaźników produktu i rezultatu – ostatnim rokiem dla którego powinny być podane wskaźniki, jest rok, w którym następuje zakończenie realizacji projektu.

17 17. Proces oceny i wyboru projektów Najczęściej identyfikowane błędy na etapie oceny formalnej Popełniane przez wnioskodawców (3): błędy rachunkowe przy wskazywaniu wartości kosztów kwalifikowalnych, brak rozbicia kosztów na kwoty netto i VAT w tabelach dotyczących planowanych wydatków – bardzo często wnioskodawcy w jednej kategorii wydatków podają kwotę netto i VAT razem,

18 18. Proces oceny i wyboru projektów Najczęściej identyfikowane błędy na etapie oceny formalnej Popełniane przez wnioskodawców (4): nieprawidłowe przygotowanie załączników, w szczególności: nie załączenie wszystkich załączników niezbędnych dla danego typu projektu, brak lub niewłaściwe zabezpieczenie wkładu własnego,

19 19. Proces oceny i wyboru projektów Błędy najczęściej popełniane w trakcie oceny merytoryczno- technicznej brak uzasadnienia albo zbyt ogólne uzasadnienie liczby punktów przyznanych przez eksperta, nie przekazanie wnioskodawcy informacji wymaganych (zgodnie z zapisami Podręcznika procedur wdrażania ZPORR) w przypadku odrzucenia projektu: uzasadnienia oraz średniej liczby punktów uzyskanych przez projekt w poszczególnych kryteriach.

20 20. Proces oceny i wyboru projektów Błędy najczęściej popełniane przez Regionalny Komitet Sterujący oraz Zarząd Województwa brak uzasadnienia lub zbyt ogólne uzasadnianie zmiany pozycji projektu na liście rankingowej ustalonej w wyniku prac panelu ekspertów (ewentualnie zmodyfikowanej przez RKS), brak odwołania się do strategii rozwoju województwa podczas wyboru projektów.

21 21. Proces oceny i wyboru projektów Wnioski dla systemu wdrażania Jednostki ds. wyboru projektów powinny jasno i precyzyjnie wskazywać wykryte błędy, nieścisłości i luki we wnioskach aplikacyjnych. Wnioskodawcy powinni dokładnie analizować instrukcje wypełniania dokumentów oraz uwagi otrzymane od jednostek ds. wyboru projektów. Następował proces uczenia się wnioskodawców oraz instytucji uczestniczących we wdrażaniu programu: pewne kategorie błędów pojawiły się tylko w konkretnych naborach.

22 22. Poziom refundacji Wartość dokonanych płatności z kont programowych znacząco wzrosła w IV kwartale 2005 i na koniec roku wyniosła 972 mln zł (łącznie w Priorytetach I, II i III) Przyczyną opóźnień w realizacji projektów jest złożony system wdrażania oraz czasochłonność procedur przetargowych. Istotną przyczyną opóźnień w przekazywaniu refundacji jest również złożoność procedur,błędy we wnioskach o płatność, co przedłuża prace związane z ich weryfikacją.

23 23. Poziom refundacji Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach beneficjentów o płatność: wydatki wykazane we wniosku o płatność nie są zgodne z wydatkami ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w załącznikach brak załączników wymaganych umową o dofinansowanie, instrukcją do wniosku o płatność, załączniki nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem, wniosek nie został parafowany i podpisami zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, dane zawarte we wniosku o płatność są niezgodne z umową o dofinansowanie projektu, wniosek nie jest poprawny pod względem rachunkowym.

24 24. Poziom refundacji Działania Instytucji Zarządzającej ZPORR podjęte w celu przyspieszenia obiegu płatności (1) doprecyzowanie instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność usprawnienia wprowadzone w celu przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej: wprowadzenie metodologii doboru próby do weryfikacji wydatków ujętych w tabelach finansowych, wprowadzenie możliwości dokonywania przez IZ korekt oczywistych błędów rachunkowych

25 25. Poziom refundacji Działania Instytucji Zarządzającej ZPORR podjęte w celu przyspieszenia obiegu płatności (2) wprowadzenie możliwości przeprowadzania weryfikacji wydatków na próbie oraz dokonywania korekt oczywistych błędów przez Instytucje Pośredniczące w odniesieniu do zbiorczych wniosków o płatność, w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach oraz działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa: rezygnacja z wymogu załączania kopii faktur do zbiorczych wniosków o płatność z poziomu Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej.

26 26. Poziom refundacji Działania Instytucji Zarządzającej ZPORR podjęte w celu przyspieszenia obiegu płatności (3) Trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

27 27. Poziom refundacji Poziom dokonanych płatności jako proc. całkowitej alokacji na programy operacyjne w latach 2004-2006 (stan na dzień 31.12.05)

28 28. Poziom refundacji Refundacje z kont programowych ZPORR jako proc. całkowitej alokacji w ramach ZPORR 2004-2006 na dane działanie (stan na dzień 31.12.05)

29 29. Poziom refundacji

30 30. Działania 2.3 i 2.4 Obszarem problemowy: stosunkowo niewielka liczba dobrych projektów związanych z reorientacją zawodową, zgłoszonych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

31 31. Zmiany systemowe Działania zrealizowane Rezygnacja z procedury uproszczonej udzielania zamówień publicznych w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Stworzenie metodologii sporządzania urealnionych prognoz dotyczących przepływów finansowych w ramach ZPORR. Aktualnie w trakcie realizacji jest poświęcony temu tematowi cykl szkoleń dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

32 32. Zmiany systemowe Działania w trakcie, wymagające zmian prawnych: Zmiana systemu przekazywania stypendiów uczniom w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki wypracowane zostało uproszczenie, polegające na zastąpieniu obowiązku przedstawiania faktur na rzecz zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych. Zostało ono pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 15 grudnia 2005 r. Wprowadzenie go w życie wymaga zmiany rozporządzenia w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR, co nastąpi w I kwartale 2006 r.

33 33. Zmiany systemowe Działania w trakcie, wymagające zmian prawnych – c.d. Celem usprawnienia systemu sprawozdawczości, poprawy jakości danych oraz ułatwienia ich analizy na poziomie regionalnym, Instytucja Zarządzająca ZPORR zaproponowała: zmianę okresów sprawozdawczości, przedstawianie danych w sprawozdaniach w ujęciu kumulatywnym, wydłużenie terminów na składanie sprawozdań i informacji finansowej na wszystkich poziomach wdrażania. Usprawnienia powyższe wymagają zmiany rozporządzenia

34 34. Wdrażanie ZPORR: decyzje, umowy, płatności

35 35. Podsumowanie stanu wdrażania (na 31 grudnia 2005) Priorytet I, II i III ZPORR: wnioski, decyzje, umowy, refundacje – jako proc. całkowitej alokacji 2004-2006

36 36. Podsumowanie stanu wdrażania (na 31 stycznia 2006) Priorytet I, II i III ZPORR: wnioski, decyzje, umowy, refundacje – jako proc. całkowitej alokacji 2004-2006

37 37. Styczeń 2006 : I, II i III Priorytet ZPORR

38 38. Styczeń 2006 : I, II i III Priorytet ZPORR

39 39. Styczeń 2006 : I, II i III Priorytet ZPORR

40 40. Prognozowane płatności Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ministerstwa odpowiedzialne za realizację programu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (instytucja zarządzająca), urzędy wojewódzkie. alokacja środków wspólnotowych na 2004-2006: 2 968,5 mln euro płatności do końca 2005 r.: 249,9 mln euro (tj. 8,4% alokacji na okres 2004-2006) prognoza wydatków na 2006 r.: 1 484,2 mln euro (co razem z dotychczasowymi płatnościami oznacza wydatkowanie do końca 2006 r. 1 734,1 mln euro, tj. 58,4% alokacji na 2004-2006).

41 41. Prognozowane płatności

42 42. Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja „ZPORR – stan wdrażania, dobre praktyki”, 7 marca 2006, Warszawa Podsumowanie realizacji ZPORR w latach 2004-2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google