Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agroturystyka. Turystyka wiejska  stanowi form ę rekreacji odbywaj ą c ą si ę na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywno ś ci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agroturystyka. Turystyka wiejska  stanowi form ę rekreacji odbywaj ą c ą si ę na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywno ś ci."— Zapis prezentacji:

1 Agroturystyka

2 Turystyka wiejska  stanowi form ę rekreacji odbywaj ą c ą si ę na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywno ś ci rekreacyjnych zwi ą zanych z przyrod ą, w ę drówkami, turystyk ą zdrowotn ą, krajoznawcz ą i etniczn ą :  odbywa si ę na terenach wiejskich, g ł ównie przestrzeniach otwartych,  jest dostosowana do warunków wiejskich – ma ł a skala przedsi ę wzi ę cia, kontakt z natur ą, dziedzictwem kulturowym, tradycj ą,  jest wiejska, co do skali obiektów i osiedli, z którymi jest zwi ą zana  podtrzymuje wiejski charakter obszarów  wykorzystuje oszcz ę dnie zasoby miejscowe

3 A g r o t u r y s t y k a to forma wypoczynku, odbywaj ą cego si ę na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o baz ę noclegow ą i aktywno ś ci rekreacyjne zwi ą zane z gospodarstwem rolnym (hodowlanym, rybackim, ogrodniczym) i jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym i us ł ugowym.

4 Z a k w a t e r o w a n i e w t u r y s t y c e w i e j s k i e j  ma ł a skala przedsi ę wzi ę cia  bezpo ś redni kontakt z gospodarzami  urz ą dzenie kwatery łą cz ą ce prostot ę i komfort  zapewnienie przestrzeni w obiekcie i jego otoczeniu  atrakcje

5 ■ gospodarstwa agroturystyczne ■ gospodarstwa agro-eko-turystyczne Dynamika wzrostu ilo ś ci gospodarstw agroturystycznych i agro-eko-turystycznych na Dolnym Ś l ą sku 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6 Ilo ść gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych regionach turystycznych Lp.Nazwa regionu turystycznegoIlo ść gospodarstw 1.Bory Dolno ś l ą skie22 2.Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska37 3.Rudawy Janowickie24 4.Góry Sowie50 5.Kotlina K ł odzka22 6.Masyw Ś nie ż nika i Góry Bialskie52 7.Wzgórza Strzeli ń sko - Niemcza ń skie8 8.Nizina Ś l ą ska i okolice Wroc ł awia12 9.Góry i Pogórze Izerskie42 10.Góry i Pogórze Kaczawskie30 11.Góry Kamienne i Wa ł brzyskie31 12.Góry Sto ł owe56 13.Góry Bystrzyckie24 14.Góry Z ł ote i Bardzkie25 15.Masyw Ś l ęż y i Dolina Ś widnicka10 16.Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy25

7 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dynamika wzrostu ilo ś ci miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych i agro-eko-turystycznych

8 Trendy we wspó ł czesnej turystyce:  czas wolny od pracy  rozwój transportu pasa ż erskiego – komunikacji  poprawa si ł y nabywczej spo ł ecze ń stwa  skutki cywilizacji  wzrost ś wiadomo ś ci ekologicznej  uznanie znaczenia aktywnego wypoczynku dla zdrowia  zm ę czenie anonimowo ś ci ą ż ycia w du ż ych miastach  rozbudzone potrzeby poznawcze  potrzeba kontaktu z innymi lud ź mi, towarzystwa  wypieranie biernych form wypoczynku  wzrastaj ą oczekiwania i wymagania go ś ci  potrzeba samorealizacji

9 Elementy produktu agroturystycznego:  baza noclegowa i wy ż ywienie  odpoczynek w atrakcyjnym ś rodowisku przyrodniczym  urozmaicone us ł ugi w gospodarstwie  ciekawe zjawiska przyrodnicze  dobra kultury  mo ż liwo ść poprawy zdrowia  imprezy i wydarzenia turystyczne i kulturalne  miejsca kultu religijnego

10 Wzbogacenie oferty agroturystycznej:  walory przyrodnicze (parki, rezerwaty, obszary le ś ne)  bogactwo krajobrazu (góry, rzeki)  dziedzictwo kulturowe (zabytki, budownictwo, kuchnia)  infrastruktura (ochrona ś rodowiska)  infrastruktura turystyczna (wypo ż yczalnie, parkingi)  szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne, dydaktyczne)  rozrywka (imprezy kulturalne)  informacja turystyczna  imprezy turystyczne (rajdy)  praca w gospodarstwie

11 Aktywne formy rekreacji: spacery  spacery  ś cie ż ki edukacyjne  wycieczki jedno i wielodniowe  turystyka górska  wycieczki rowerowe, pla ż owanie  rekreacja na wodzie  rekreacja konna  biegi na orientacj ę  ś cie ż ki zdrowia  sporty zimowe  zbiór runa le ś nego  praca w gospodarstwie

12 Wypoczywaj ą cy w gospodarstwach wiejskich wed ł ug wykonywanego zawodu [%]

13 Motywy wypoczynku na wsi:  mo ż liwo ść spokojnego wypoczynku w naturalnym wiejskim ś rodowisku – 55,8%  ch ęć sp ę dzenia urlopu w ulubionym krajobrazie – 21,2%  walory zdrowotne terenów wiejskich – 3,8%  koszty pobytu – 3,8%  mo ż liwo ść realizacji zainteresowa ń hobbystycznych – 3,8%  mo ż liwo ść bezpo ś redniego kontaktu z rodzin ą wiejsk ą i gospodarstwem rolnym – 3,8%  ch ęć zmiany dotychczasowego sposobu wypoczynku – 7,7%

14 [%] Ź ród ł a informacji o mo ż liwo ś ciach wypoczynku na wsi

15 [%] Cz ę stotliwo ść wyjazdów weekendowych

16 Warunki dzia ł alno ś ci turystycznej w rodzinie:  fachowe kwalifikacje, umiej ę tno ś ci  zainteresowania  akceptacja i wspó ł praca ca ł ej rodziny  dobre stosunki z s ą siadami  predyspozycje osobowo ś ciowe:  komunikatywno ść, cierpliwo ść, talent organizacyjny

17 Warunki dzia ł alno ś ci turystycznej w gospodarstwie:  po ł o ż enie gospodarstwa  odpowiednie budynki, pomieszczenia, sprz ę ty  zwierz ę ta gospodarskie  zapewnienie bezpiecze ń stwa  miejsca rekreacji na wolnym powietrzu  mo ż liwo ś ci ciekawych zaj ęć

18 Warunki dzia ł alno ś ci turystycznej we wsi/regionie:  wiejska struktura zabudowy  komunikacja i transport  oznakowane trasy wycieczkowe  mo ż liwo ś ci zakupów i us ł ug  imprezy regionalne

19 P i e r w s z e w r a ż e n i e:  wygl ą d zewn ę trzny  zachowanie  miejsce  atmosfera  okoliczno ś ci Nigdy nie masz drugiej szansy na stworzenie dobrego pierwszego wra ż enia

20 Analiza SWOT  Mocne strony – to specjalne atuty obiektów wiejskiej bazy noclegowej odróżniające je od konkurencyjnych podmiotów turystycznych w danym regionie.  S ł abe strony – są konsekwencją ograniczeń w zasobach rzeczowych i finansowych oraz niedostatecznych umiejętności.

21  Szanse – to tendencje i zjawiska w otoczeniu gospodarstw wiejskich podejmujących działalność turystyczną, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem rozwojowym oraz osłabić istniejące zagrożenia.  Zagro ż enia – to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są przez prowadzących obiekty turystyki wiejskiej postrzegane jako niebezpieczeństwa, bariery, utrudnienia, dodatkowe koszty działania

22 C h a r a k t e r o f e r t y a g r o t u r y s t y c z n e j Ka ż dy us ł ugodawca powinien zdecydowa ć si ę jak ą ofert ę przygotowa ć oraz przewidzie ć oczekiwania danej grupy. Gospodarstwo zdecydowane ś wiadczy ć odpowiedni rodzaj us ł ugi musi spe ł nia ć okre ś lone wymagania. Grupa celowa to grupa go ś ci o podobnych:  cechach osobowych  motywach urlopowych  sposobach sp ę dzania wolnego czasu

23 R o d z i n y z d z i e ć m i Dla tej kategorii go ś ci niezb ę dnym jest zapewnienie:  du ż ej i bezpiecznej przestrzeni do zabawy w budynku i na zewn ą trz  pokoju do zabaw z zestawem zabawek  obecno ś ci zwierz ą t w obej ś ciu i bezpieczny z nimi kontakt  placu zabaw z ró ż nymi urz ą dzeniami do zabawy  kontaktu z innymi dzie ć mi  rowerów dzieci ę cych, samochodzików, itp.  organizowanie imprez dla dzieci (pikniki, gry i zabawy)  mo ż liwo ś ci k ą pieli dla dzieci  posi ł ków przystosowanych dla dzieci  oddzielnych sypialni dla rodziców i dzieci  opieki nad dzie ć mi w wyj ą tkowych sytuacjach

24 D o r o ś l i z n i e m o w l ę t a m i i m a ł y m i d z i e ć m i i m a ł y m i d z i e ć m i Dla tej grupy turystów nale ż y zapewni ć :  ł ó ż eczko, chodzik, krzese ł ko-stolik, wanienka,  podgrzewacz  plac zabaw  pralka, suszarka  k ą cik zabaw w mieszkaniu  opieka

25 O s o b y s t a r s z e  pokoje z ł azienk ą i wygodnym dost ę pem pod prysznic  zaciszny dom i ogród  wygodne schody, ł ó ż ka, fotele, krzes ł a  gotowo ść gospodarzy do s ł uchania  wysokie wymagania kulinarne, np. posi ł ki dietetyczne

26 N i e p e ł n o s p r a w n i  wyrównany teren  szerokie drzwi, przej ś cia, bramy, aleje,  podjazdy, d ź wig osobowy  odpowiednie wyposa ż enie ł azienki (uchwyty, specjalny prysznic)  likwidacja ostrych kraw ę dzi i kantów  wolny dost ę p do okien z obni ż onymi parapetami  meble odpowiedniej wysoko ś ci  pomoc medyczna w niedalekiej odleg ł o ś ci  kuchnia udost ę pniona niepe ł nosprawnym lub ich opiekunom  pod ł ogi, powierzchnie dojazdowe i posadzki antypo ś lizgowe

27 E k o l o d z y  informacja o specyfice gospodarstwa (certyfikat gospodarstwa ekologicznego)  segregacja ś mieci w gospodarstwie  stosowanie ś rodków do biodegradacji nieczysto ś ci w szambach i odstojnikach  rozwi ą zana gospodarka ś ciekami p ł ynnymi i odpadami sta ł ymi  przyzagrodowa oczyszczalnia ś cieków, kompostownik  informacja o badaniu wody  ogrzewanie ekologiczne  wi ę kszo ść posi ł ków wykonana na bazie w ł asnych produktów  sprzeda ż bezpo ś rednia produktów ekologicznych

28 W ę d k a r z e  informacja o terenach w ę dkarskich  wypo ż yczalnia podstawowego sprz ę tu w ę dkarskiego  elementy wystroju nawi ą zuj ą ce do w ę dkarstwa  wyodr ę bnione miejsce do sprawiania ryb, w ę dzarnia  dost ę pna kuchnia lub aneks kuchenny do przygotowania potraw z ryb  pomieszczenie do przechowywania sprz ę tu i odzie ż y  serwowanie regionalnych potraw z ryb  dostosowanie pory posi ł ków do ż ycze ń w ę dkuj ą cych  mo ż liwo ść zakupu na miejscu lub wskazanie miejsc zakupu zezwole ń na w ę dkowanie

29 M y ś l i w i  wydzielone miejsce na zabezpieczenie broni  osobne pomieszczenie na odzie ż my ś liwsk ą  informacja o lokalizacji ko ł a ł owieckiego i o wyst ę puj ą cej zwierzynie ł ownej  elementy wystroju zwi ą zane z my ś listwem  serwowanie da ń z dziczyzny  dostosowanie godzin posi ł ków do ż ycze ń my ś liwych  przygotowanie pakietów ż ywno ś ciowych na polowania

30 U p r a w i a j ą c y j a z d ę k o n n ą  organizowanie rajdów, obozów je ź dzieckich, wczasów w siodle,  osoba z uprawnieniami instruktorskimi w gospodarstwie  nauka jazdy dla doros ł ych i dzieci  uje ż d ż alnia, hipodrom, siodlarnia  elementy wystroju nawi ą zuj ą ce do je ź dziectwa,  mo ż liwo ść wypo ż yczenia stroju do jazdy konnej  udzia ł uczestników w piel ę gnacji koni  hipoterapia (specjalne uprawnienia)  dodatkowe ubezpieczenia go ś ci

31 T u r n u s y d l a s a m o t n y c h  imprezy integracyjne (wieczorki zapoznawcze, ogniska)  teren do integracyjnych gier sportowych  mo ż liwo ś ci zaprezentowania si ę ka ż dego z uczestników turnusu  wspólne wycieczki  pokoje g ł ównie jednoosobowe  miejsce spotka ń integracyjnych (barek, kawiarnia, pokój wypoczynkowy)  zapewnienie na ż yczenie spotkania z psychologiem

32 Z w o l e n n i c y m e d y c y n y n a t u r a l n e j  okre ś lenie minimalnego czasu pobytu  przygotowanie diet zale ż nych od rodzaju dolegliwo ś ci  program ć wicze ń ruchowych  program edukacyjny w oparciu o uznane autorytety  mo ż liwo ść zakupu paramedyków zio ł owych z danego terenu  materia ł y informacyjne na temat medycyny naturalnej  zorganizowane zbieranie zió ł wyst ę puj ą cych w okolicy

33 I n n e p r o p o z y c j e g r u p c e l o w y c h:  mi ł o ś nicy przyrody  uprawiaj ą cy turystyk ę kajakow ą  uczestnicy plenerów artystycznych: malarskich, rze ź biarskich  osoby „puszyste”

34 Typy zak ł adów hotelarskich wg ustawy o us ł ugach turystycznych :  hotel  motel  pensjonat  kemping  dom wycieczkowy  schronisko m ł odzie ż owe  schronisko  pole biwakowe  inne: (w tym kwatery wiejskie)

35 Podstawowe zasady urz ą dzenia kwatery :  rozk ł ad pomieszcze ń i umeblowanie zapewniaj ą ce wygod ę go ś ciom  wystarczaj ą co du ż o przestrzeni dla go ś ci w sypialniach i pomieszczeniach wspólnych  przestrze ń rekreacyjna wokó ł domu  wszystkie elementy wyposa ż enia oddane do dyspozycji go ś ci  sprawne i w dobrym stanie technicznym urz ą dzenia oddane do dyspozycji go ś ci  harmonijne urz ą dzenie wn ę trz pod wzgl ę dem stylu i kolorów  odpowiednie o ś wietlenie, odpowiednia temperatura i wentylacja  ł atwo ść utrzymania czysto ś ci

36 Rodzaje zakwaterowania w gospodarstwie agroturystycznym: Pokój gościnny pokój spe ł niaj ą cy funkcje sypialni dla 1-4 osób z dost ę pem do ł azienki, WC i pomieszcze ń wspólnych. Elementy sk ł adowe:  sypialnia 1-4 osobowa  ł azienka i WC w pokoju lub wspólne dla kilku pokoi  pokój wypoczynkowy dla wszystkich go ś ci  kuchnia (aneks kuchenny)

37 Rodzaje zakwaterowania : Samodzielna jednostka mieszkalna:  mieszkanie wakacyjne – to niezale ż na jednostka mieszkalne z osobnym wej ś ciem, sk ł adaj ą ca si ę z 1-3 sypialni, k ą cika wypoczynkowego, niezale ż nej toalety i ł azienki, kuchni z urz ą dzeniami i wyposa ż eniem do samodzielnego przygotowania posi ł ków. Mieszkanie wakacyjne jest rozwi ą zaniem najmniej czasowo absorbuj ą cym gospodarzy.

38 Rodzaje zakwaterowania : Samodzielna jednostka mieszkalna:  dom wakacyjny – stanowi niezale ż ny budynek urz ą dzony i wyposa ż ony podobnie jak mieszkanie wakacyjne i wynajmowany w ca ł o ś ci, jest jednak odr ę bn ą jednostk ą o wi ę kszej powierzchni, wraz z przylegaj ą cym terenem. Liczba ł ó ż ek w jednym domu wynosi zwykle od 4 do 10, tj. dla 1-2 rodzin. W domu wakacyjnym zwykle znajduje si ę od 2 do 5 sypialni, kuchnia lub aneks kuchenny, ł azienka i WC, pokój wypoczynkowy, taras z meblami ogrodowymi.

39 Rodzaje zakwaterowania : Kwatera grupowa – to pomieszczenie sypialne wyposa ż one w wi ę cej ni ż 4 miejsca noclegowe, z dost ę pem do ł azienki, WC oraz pomieszcze ń wspólnych. Jest to rodzaj zakwaterowania preferowany przez grupy znajomych lub wycieczki. Najcz ęś ciej z tego typu zakwaterowania korzysta m ł odzie ż, wycieczki szkolne, grupy zorganizowane. W tym rodzaju zakwaterowania nie jest wymagany szeroki zakres us ł ug, jednak obowi ą zkiem kwaterodawcy jest serwowanie ś niadania lub zapewnienie dost ę pu do urz ą dze ń kuchennych.

40 Rodzaje zakwaterowania : Przyzagrodowe pole namiotowe – miejsce w zagrodzie wiejskiej przygotowane do rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy kempingowej, posiadaj ą ce przynajmniej przy łą cze wody oraz dost ę p do WC. W sezonie letnim ciesz ą si ę one du ż ym powodzeniem, szczególnie przez osoby m ł ode. Jest to najta ń sza forma zakwaterowania.

41 O f e r t a c e n o w a :  cena za nocleg: za pokój lub za nocleg od osoby doros ł ej lub za ca łą jednostk ę mieszkaln ą  zni ż ka dla dzieci z okre ś leniem wieku np. dzieci do lat 10 – 50% zni ż ki  zró ż nicowanie ceny w czasie roku np. poza sezonem zni ż ka 20%  zni ż ki op ł aty w zale ż no ś ci od d ł ugo ś ci pobytu np. cena za nocleg powy ż ej trzech dni ni ż sza o 2 z ł.

42 Podnoszenie warto ś ci produktu turystycznego  modernizacja obiektu  poprawa standardu zakwaterowania  wprowadzanie dodatkowych us ł ug  oferowanie form sp ę dzania wolnego czasu  troska o jako ść ś rodowiska naturalnego  interpretacja lokalnego dziedzictwa kulturowego

43 K A T E G O R Y Z A C J A Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Go ś cinne". - to ocena obiektów turystyki wiejskiej w/g systemu stanowi ą cego w ł asno ść Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Go ś cinne". Kategoryzacja jest dobrowolna i odp ł atna. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jako ś ci ś wiadczonych us ł ug, ujednolicenie oznakowania obiektów, udzielenie rekomendacji uprawniaj ą cej do zamieszczania oferty gospodarstwa w materia ł ach PFTW "GG".

44 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Kategoryzacj ę bazy agroturystycznej prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej. Czynno ś ci tej podlegaj ą (dobrowolnie) wszystkie obiekty znajduj ą ce si ę na terenach wiejskich, których prowadzenie nie wymaga decyzji administracyjnych i które nie podlegaj ą ustawowemu obowi ą zkowi standaryzacji. Kategoryzacja jest gwarancj ą odpowiedniej jako ś ci us ł ug w zale ż no ś ci od przyznanej kategorii. Gospodarstwa jednocze ś nie zyskuj ą prawo do umieszczenia oferty w materia ł ach promocyjnych Federacji.

45 Ocenie podlegaj ą zarówno ca ł e obiekty jak i poszczególne pomieszczenia noclegowe. Inspektorzy PFTW Na wniosek zainteresowanych gospodarstw oraz po uiszczeniu odpowiedniej op ł aty Inspektorzy PFTW przeprowadzaj ą inspekcj ę kategoryzacyjn ą. Sprawdzany jest stan, wyposa ż enie obiektu wed ł ug specjalnych formularzy standaryzacyjnych. PFTW "Gospodarstwa Go ś cinne" Ka ż da kwatera, która otrzyma ł a okre ś lon ą kategori ę ma prawo pos ł ugiwa ć si ę znakiem PFTW "Gospodarstwa Go ś cinne" przez okres dwóch lat. Po tym okresie w celu utrzymania przywilejów kwatery skategoryzowanej konieczne jest ponowne wyst ą pienie do Federacji i poddanie obiektu inspekcji.

46 Kategoryzacja kwater  kategoria standard  kategoria * (jedno s ł oneczko)  kategoria ** (dwa s ł oneczka)  kategoria *** (trzy s ł oneczka)

47 Skategoryzowanie w ł asnej kwatery agroturystycznej zwi ą zane jest z uiszczeniem odpowiedniej op ł aty:  dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniach b ę d ą cych cz ł onkami Federacji: 350 z ł do 5 pokoi lub do dwóch SJM, przyzagrodowe pola namiotowe i miejsca na ustawienie przyczep, miejsca w obiektach prowizorycznych j.w.  dla pozosta ł ych osób odpowiednio: 700 z ł do 5 pokoi lub dwóch SJM, 20 z ł - za ka ż dy nast ę pny pokój lub SJM.

48 Przepisy prawno – podatkowe w agroturystyce

49 Zgodnie z art.1a ustawy o usługach turystycznych (zm. Dz. U. 62 poz. 576) od 1 maja 2004 roku przepisy dotycz ą ce ś wiadczenia us ł ug hotelarskich stosuje si ę tak ż e do rolników wynajmuj ą cych pokoje i miejsce na ustawianie namiotów w gospodarstwie rolnym. Ewidencja innych obiektów, w których ś wiadczone s ą us ł ugi hotelarskie (us ł ugi agroturystyczne) prowadzona jest przez wójta (burmistrza lub prezydenta), w ł a ś ciwego ze wzgl ę du na miejsce po ł o ż enia obiektu.

50 Podatek dochodowy od osób fizycznych Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14/2000 poz. 176 z pó ź n. zmianami) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, s ą dochody uzyskane z tytu ł u wynajmowania pokoi go ś cinnych, je ż eli spe ł nione s ą równocze ś nie nast ę puj ą ce warunki:

51  wynajmowane pokoje znajduj ą si ę w budynkach mieszkalnych  budynki mieszkalne nale żą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,  budynki mieszkalne, w których wynajmowane s ą pokoje, musz ą by ć po ł o ż one na terenach wiejskich,  pokoje wynajmowane s ą osobom przebywaj ą cym na wypoczynku  liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pi ę ciu

52 Osoby wynajmuj ą ce wi ę cej ni ż pi ęć pokoi (równie ż rolnicy) powinni wybra ć jedn ą z trzech form opodatkowania:  rycza ł t ewidencjonowany  kart ę podatkow ą  zasady ogólne Rycza ł t polega na op ł aceniu podatku liczonego od ca ł o ś ci przychodów, bez dokumentowania i odliczania kosztów ich uzyskania, natomiast karta podatkowa to op ł acanie sta ł ej kwoty miesi ę cznej, bez wzgl ę du na wysoko ść osi ą gni ę tego przychodu. Stawka rycza ł tu dla us ł ug hotelarskich wynosi 17%.

53 Podatek w formie karty podatkowej mog ą op ł aca ć : osoby ś wiadcz ą ce us ł ugi hotelarskie polegaj ą ce na wynajmie pokoi go ś cinnych i domków turystycznych (w tym tak ż e wydaj ą ce go ś ciom posi ł ki), je ż eli łą czna liczba pokoi nie przekracza 12 ; stawka miesi ę czna w zale ż no ś ci od liczby mieszka ń ców wynosi:  52 - 115 z ł. w miejscowo ś ciach do 5 000 mieszka ń ców,  94 - 201 z ł. w miejscowo ś ciach od 5 000 - 20 000 mieszka ń ców,  180 - 360 z ł. w miejscowo ś ciach ponad 20 000 mieszka ń ców, a us ł ugodawcy nie mog ą zatrudnia ć wi ę cej ni ż 2 pracowników lub 2 pe ł noletnich cz ł onków rodziny, nie wy łą czaj ą c ma łż onka,

54 Mankament opodatkowania kart ą  podatek w sta ł ej wysoko ś ci p ł aci si ę równie ż wtedy, gdy z dzia ł alno ś ci nie uzyska ł o si ę w danym miesi ą cu ż adnego przychodu Zaleta opodatkowania kart ą  brak konieczno ś ci prowadzenia ksi ą g, sk ł adania deklaracji i zezna ń podatkowych

55 Podatek od towarów i usług Podatek ten, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54/2004 poz. 535), obowi ą zuje osoby osi ą gaj ą ce przychody mi ę dzy innymi z odp ł atnego ś wiadczenia us ł ug. Zasadnicza stawka podatku VAT wynosi 22%, natomiast dla us ł ug hotelarskich, a do ko ń ca 2007 roku tak ż e gastronomicznych – wynosi 7%. Osoby, które z tytu ł u sprzeda ż y towarów i odp ł atnego ś wiadczenia us ł ug nie przekrocz ą 10 000 euro rocznego przychodu, s ą zwolnione z tego podatku.

56 Podatnicy korzystaj ą cy ze zwolnienia podatkowego, maj ą obowi ą zek prowadzi ć ewidencj ę sprzeda ż y za dany dzie ń. Obowi ą zek ten dotyczy zarówno przedsi ę biorstw, w rozumieniu przepisów o dzia ł alno ś ci gospodarczej, jak i osób obj ę tych art. 3 prawa dzia ł alno ś ci gospodarczej z tytu ł u ś wiadczenia us ł ug agroturystycznych.

57 Ka ż da osoba ś wiadcz ą ca us ł ugi odp ł atnie ma prawo i obowi ą zek wystawi ć na ż yczenie klienta odpowiedni rachunek lub faktur ę. Podatnicy VAT wystawiaj ą faktury VAT, przy czym nie musz ą zamieszcza ć podpisu nabywcy je ś li jest to osoba fizyczna. Wystawianie rachunków

58 Osoby zwolnione z VAT wystawiaj ą rachunki, które powinny spe ł nia ć minimum dowodów ksi ę gowych (Dz.U. Nr 121 poz. 591), je ż eli maj ą by ć wykorzystane przez odbiorc ę jako podstawa rozliczenia poniesionych kosztów. Dowód ksi ę gowy powinien zawiera ć co najmniej:  okre ś lenie rodzaju dowodu (np. rachunek),  okre ś lenie stron (nazwy, adresy, kwaterodawca - turysta),  liczba noclegów, posi ł ków,  data wystawiania i podpis wystawcy.

59 Rachunek wystawiony ca ł kowicie odr ę cznie mo ż e by ć tak ż e wa ż nym dowodem ksi ę gowym, je ż eli zawiera wymienione wcze ś niej informacje i podpis wystawcy. W ka ż dym przypadku nale ż y przechowywa ć kopie wystawionych rachunków.

60 Podatek od nieruchomości Jest to powszechny podatek p ł acony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 9/2002 poz. 84) przez posiadaczy gruntów i budynków, ustalany co do wysoko ś ci i nak ł adany przez gmin ę (tzw. podatek lokalny).

61 Obiekty (budynki mieszkalne i us ł ugowe), w których ś wiadczone s ą us ł ugi hotelarskie (w tym us ł ugi agroturystyczne) powinny spe ł nia ć wymagania wynikaj ą ce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 106/2000 poz. 1126), niezale ż nie od statusu us ł ugodawcy jako przedsi ę biorcy. Podstawowym wymaganiem dla ka ż dego obiektu budowlanego jest posiadanie decyzji pozwalaj ą cej na budow ę lub u ż ytkowanie obiektu. Wymagania budowlane

62 Właściciel jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

63 Budynki, w tym budynki mieszkalne i us ł ugowe, powinny by ć projektowane, u ż ytkowane i utrzymywane w sposób zabezpieczaj ą cy przed powstaniem po ż aru. Szczegó ł ow ą podstaw ę dla wymaga ń w tym zakresie stwarza mi ę dzy innymi Rozporz ą dzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo ż arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 121/2003 poz. 1138). Spe ł nienie wymaga ń przeciwpo ż arowych potwierdza si ę opini ą powiatowego komendanta Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej. Przepisy przeciwpożarowe

64 Przepisy higieniczno - sanitarne Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z art.26.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku (Dz.U. z 1998 nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

65 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. nr 188, poz.1945 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w art. 35 punkt 3 mówi, że za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Wymagania minimalne, co do wyposażenia określa załącznik nr 7 do ustawy.

66 Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy ze względu na położenie gospodarstwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który na wniosek prowadzącego obiekt może ten fakt potwierdzić opinią lub protokołem okresowej kontroli.

67 Najważniejsze elementy kontroli to:  badanie wody na okoliczność przydatności do spożycia (Dz.U. z 2002 nr 203, poz. 1718),  prawidłowość usuwania ścieków z gospodarstwa,  prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi,  ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,  procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny, gromadzenia brudnej i magazynowania czystej,  stan wyposażenia i „obłożenie” węzłów higieniczno – sanitarnych,  dostępność środków higieny (mydło, papier toaletowy)  dezynfekcja sanitariatów,  magazynowanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,

68  obecność w obiekcie owadów i gryzoni,  dostępność apteczki pierwszej pomocy,  dokumentacja zdrowotna obsługujących gości,  dezynfekcja koców, kołder i poduszek środkiem działającym na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy – profilaktycznie raz w roku i każdorazowo w przypadku stwierdzenia zabrudzeń wydzielinami ludzkimi. W związku z koniecznością zakupu właściwego środka, umiejętnością sporządzania odpowiedniego roztworu i posiadaniem sprzętu do przeprowadzania zabiegów wskazane jest, aby dezynfekcję przeprowadzała wyspecjalizowana firma.

69 Zgodnie z art. 36 (Dz.U. 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowanym nadzorem pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 20, poz. 193) dokładnie określa sposób ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

70 Dofinansowanie usług agroturystycznych

71 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006”

72 Cele działania 1.tworzenie alternatywnych źródeł dochodów; 2.promowanie pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie; 3.zachowanie zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich; 4.ułatwienie dostępu rolników oraz pozostałych mieszkańców wsi do usług; 5.zwiększenie opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym.

73 Zakres pomocy: Wspierane będą projekty dotyczące: 1.agroturystyki (wówczas, gdy w czynnym gospodarstwie rolnym w budynku mieszkalnym znajduje się nie więcej niż 5 pokoi przeznaczonych na wynajem – nie liczy się pomieszczeń wspólnych takich jak np.: salonik, łazienki, kuchnie); 2.usług związanych z turystyką i wypoczynkiem; 3.usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej; 4.prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 5.sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego;

74 6.wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych) oraz zakładanie plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne; 7.rzemiosła i rękodzielnictwa; 8.drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich; 9.sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi działania – e-commerce

75 Wysokość pomocy Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. złotych

76 Beneficjenci Osoby fizyczne – rolnicy oraz domownicy. „Rolnikiem” jest osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: 1.prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego (minimum 1ha) położonego w granicach RP; 2.opłaca podatek rolny.

77 Pomoc nie może być przyznana rolnikowi, który pobiera rentę w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałą rentę rolniczą lub emeryturę.

78 Możliwości kredytowania agroturystyki i turystyki wiejskiej

79 Kredyty na realizacj ę przedsi ę wzi ę ć inwestycyjnych w rolnictwie i us ł ug dla rolnictwa (Symbol IP) O kredyt mogą ubiegać się:  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,  osoby prawne,  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

80 Kredyt może być przeznaczony na:  adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich (o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych)  modernizację budynków mieszkalnych (w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu)  urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów, doprowadzenie wody.

81 Kredyt może zostać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:  będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych,  będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu,  będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza,  rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki,

82 Przez działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

83 Kwota kredytu nie może przekroczyć:  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na działalność w zakresie agroturystyki, nie więcej jednak niż 4 mln zł.  oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej (nie niższe niż 3%) - [3,0%]  kredyt może być udzielony maksymalnie na 8 lat, okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

84 Procedura ubiegania się o kredyt:  złożenie wniosku kredytowego do Banku współpracującego z ARiMR  opracowanie i przedłożenie planu przedsięwzięcia,  uzyskanie pozytywnej opinii ODR,  posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej

85 Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” www.efrwp.com.pl Al. Reymonta 01-824 Warszawa tel. (0-22) 663-75-01

86 Kredyty na przedsi ę wzi ę cia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki Cele podlegające kredytowaniu: Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:  bazy noclegowej  bazy gastronomicznej  bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej

87 O kredyt mogą ubiegać się:  rolnicy i członkowie ich rodzin,  inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,  spółki handlowe,  organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną,  gminy i związki międzygminne.

88 Zasady i warunki udzielania kredytów:  kredyty mogą być udzielane do wysokości:  w plafonie A - do 50.000 zł; nie więcej niż do 80 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego - 0,9 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4% rocznie [3,825%]  w plafonie B - do 300.000 zł; nie więcej niż do 70 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego - równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie [4,25%]  kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat, okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 rok.

89 Tryb udzielania kredytów:  pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank,  biznes plan – plan rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia  pozwolenie na budowę, projekt realizacyjny, kosztorys, wycena zakupionych materiałów,  inne dokumenty wymagane przez bank kredytujący Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Bank Ochrony Środowiska SA i jego oddziały terenowe, oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wraz z jego oddziałami terenowymi i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

90 D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Agroturystyka. Turystyka wiejska  stanowi form ę rekreacji odbywaj ą c ą si ę na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywno ś ci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google