Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika regionalna i lokalna Czynniki warunkujące rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika regionalna i lokalna Czynniki warunkujące rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika regionalna i lokalna Czynniki warunkujące rozwój

2 Treść zajęć 1. Dlaczego regiony się różnią? 2. Historyczne uwarunkowania różnic regionalnych; 3. Pomagać, czy zostawić? 4. Analiza SWOT jako sposób określania czynników rozwoju; 5. Omówienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników rozwoju; 6. Praca w grupach.

3 Podstawowe pytanie Czy regiony dążą do równego poziomu rozwoju? Tak, ale tylko jeśli mają zbliżone: stopę oszczędności; potencjał demograficzny i kapitał ludzki; poziom rozwoju technologicznego; Zdolność kreowania i absorpcji innowacji; funkcję produkcji… Na ogół rozwój cechuje się zróżnicowaniem sektorowym i przestrzennym

4 Uwarunkowania historyczne

5 Pozostałości po zaborach Poziom infrastruktury; Układ wsi; Istnienie ośrodków przemysłowych; Mentalność (przedsiębiorczość); Układ przestrzenny Udział i charakter rolnictwa i innych sektorów

6 Zróżnicowanie dziś http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja _i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Doc uments/Ekspertyza_Szacunek_PKB_per_capita_biz_w skazniki_wyprzedzajace_koniunktury_20072011.pdf

7 Główna różnica dziś  Poziom wydatków na rozwój technologii, zdolność absorpcji innowacji Większa wartość dodana Odejście od starych branż; Korzystanie z nowoczesnych metod pracy; Przewaga konkurencyjna – możliwość eksportu.

8 Teorie rozwoju ingerencja Brak ingerencji Rynek radzi sobie sam Rynkowi trzeba pomagać neokeynsizmneoklasycyzm

9 Obserwowane dziś i pogłębiające się różnice w rozwoju regionów uzasadniają prowadzenie polityki rozwoju regionalnego.

10 Podstawą tej polityki (strategii) jest potencjał – czynniki rozwoju - danego regionu czy gminy.

11 Analiza czynników rozwoju w biznesiew rozwoju regionalnym Analiza czynników endo- (wewnętrznych) i egzogenicznych (zewnętrznych).

12 Grupy wewnętrznych czynników rozwoju – silne i słabe strony Fizyczno - Geograficzne; Ludzkie; Gospodarcze; Środowiskowe.

13 Fizyczno – geograficzne czynniki rozwoju Położenie; Ukształtowanie terenu; Surowce naturalne; Dostępność komunikacyjna; Klimat;

14 Ludzkie czynniki rozwoju (1) 1. demograficzne: Gęstość zaludnienia; Saldo migracji (wahadłowych); Przyrost naturalny; Wiek; Zgony wśród noworodków; Wykształcenie.

15 Ludzkie czynniki rozwoju (2) 2. kulturowe: Język; Tradycja; Religijność; Organizacje pozarządowe; Poczucie jedności, przynależności; Frekwencja w wyborach lokalnych; Wyznawane wartości.

16 Gospodarcze czynniki rozwoju (1) 1. Produkt krajowy brutto: Poziom na mieszkańca; Tempo wzrostu; Udział w tworzeniu na poziomie narodowym; Składniki; 2. Rynek pracy: Kwalifikacje; Struktura zatrudnienia; Poziom bezrobocia; Dynamika; Długość pozostawania bez pracy; Wiek; Średni dochód; Ośrodki uniwersyteckie i badawcze.

17 Gospodarcze czynniki rozwoju (2) 3. Przedsiębiorczość: Liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców; Wielkość i jakość; Długość życia; Dynamika; Otoczenie biznesu; Branże – innowacyjność. 4. Finanse publiczne: Poziom dochodów gminy na mieszkańca; Pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów.

18 Jakość życia Bezpieczeństwo; Dostęp do ośrodków zdrowia, ośrodków kultury; Infrastruktura komunalna; Możliwości spędzania czasu wolnego; Jakość przestrzeni (tereny zielone).

19 Środowiskowe czynniki rozwoju Atrakcyjność turystyczna; Zagospodarowanie gruntów: lasy, użytki rolne; Czystość środowiska; Obszary chronione; Zasoby wodne; Bogactwo fauny i flory.

20 (Zewnętrzne) szanse rozwoju regionalnego Ogólnonarodowy (światowy) wzrost gospodarczy; Możliwości finansowania inwestycji komunalnych; Możliwości dofinansowania przedsiębiorstw; Moda – popyt; Napływ kapitału inwestycyjnego Zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą.

21 (Zewnętrzne) zagrożenia w rozwoju regionalnym Zmiana przepisów prawa; Kryzys; Ograniczenie dostępu do funduszy zewnętrznych;

22 Zmiana znaczenia czynników Czynniki zasobowe Czynniki jakościowe Wzrasta znaczenie: Jakości władzy; Bazy edukacyjnej; Dostępności komunikacyjnej; Środowiska


Pobierz ppt "Specyfika regionalna i lokalna Czynniki warunkujące rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google