Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Warszawa, czerwiec 2009 r.

2 Zakres prezentacji Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” Kwalifikowalność wydatków- ramy czasowe i zakres przedmiotowy Warunki udzielenia pomocy Procedura konkursowa

3 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Główny cel PO IG: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

4 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Cele szczegółowe PO IG: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

5 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Regulacje wspólnotowe: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r.); rozporządzenie nr 659/1999 z 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999.

6 Uwarunkowania instytucjonalne i ramy prawne interwencji publicznej w ramach PO IG Regulacje krajowe: Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 r.; Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

7 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Pośrednicząca (IP): Departament Funduszy Strukturalnych (DFE) w Ministerstwie Gospodarki Instytucja Zarządzająca (IZ): Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nabór wniosków: w trybie konkursowym zamkniętym (nabór w ramach rund aplikacyjnych organizowanych co kwartał)

8 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Cel poddziałania: podniesienie atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje

9 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem do 2013 r.: 25.000.000 EUR, z czego: 21.250.000 EUR - ze środków EFRR 3.750.000 EUR - z krajowych środków publicznych Alokacja na 2009 rok: 5 750 000 EUR

10 Kwalifikowalność wydatków - ramy czasowe W ramach PO IG: 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2015 r. PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

11 Kwalifikowalność wydatków – zakres przedmiotowy Wsparcie może być udzielone na projekty obejmujące: opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia; opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych; opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych; opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;

12 opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego; analizy formalno-prawne nieruchomości; analizy kosztowe makroniwelacji; raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne; projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym. Kwalifikowalność wydatków – zakres przedmiotowy

13 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Warunki udzielania pomocy: minimalna powierzchnia terenu - 40 ha; zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego, że w okresie 5 lat od zakończenia projektu wykorzysta dokumentację powstałą w wyniku prac studyjno- koncepcyjnych do zagospodarowania terenu pod przyszłe inwestycje.

14 PO IG Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Maksymalna kwota dofinansowania: - 85% wydatków kwalifikowanych - nie więcej niż 650 tys. PLN na projekt

15 Procedura konkursowa Ogłoszone i planowane konkursy Składanie wniosków Kryteria wyboru projektów i ich ocena Procedura odwoławcza Zawarcie umowy o dofinansowanie

16 Procedura konkursowa W roku 2009 przewidziano cztery nabory wniosków, z czego aktualne pozostają: sierpień, październik W kolejnych latach (2010-2013) planowane są po cztery rundy aplikacyjne na rok.

17 Procedura konkursowa Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć/przesłać w wersji papierowej i wersji elektronicznej na CD-ROM w zamkniętej kopercie opatrzonej: 1) nazwą adresata: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2) określeniem poddziałania, do którego składany jest wniosek: Wniosek w ramach poddziałania 6.2.2 PO IG; 3) pełną nazwą Wnioskodawcy

18 Podmioty dokonujące oceny spełnienia kryteriów DPO MG - ocena spełnienia kryteriów formalnych (stwierdzenie czy projekt może podlegać ocenie merytorycznej) Komisja Konkursowa ds. oceny projektów w ramach poddziałania 6.2.2 – ocena spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do wsparcia są akceptowane przez IP (DFE MG) i zatwierdzane przez IZ (MRR).

19 „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ” www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/Dokumenty/Kryteria+wyboru +projektow/ Cel: ułatwienie Wnioskodawcom przygotowania projektu. Wyjaśnia szczegółowo: kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań PO IG sposób oceny projektów wraz z podaniem możliwej do uzyskania liczby punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. Kryteria wyboru projektów i ich ocena

20 Część I. – ogólna: Informacja na temat zaleceń dla beneficjentów funduszy europejskich, dotyczących interpretacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnienie kryterium zgodności realizowanego projektu z politykami horyzontalnymi UE, wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (tj. ze zrównoważonym rozwojem i równością szans) Część II. – szczegółowa: dokładne przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych działań / poddziałań z podaniem punktacji. „Przewodnik po kryteriach wyboru projektów...”

21 1.Kryteria formalne 1.1. Jednakowe dla wszystkich działań / poddziałań PO IG 1.2. Specyficzne dla poddziałania 6.2.2 2. Merytoryczne obligatoryjne 3. Merytoryczne fakultatywne Struktura kryteriów wyboru projektów

22 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań Wniosek –Złożenie wniosku we właściwej instytucji –Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania –Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów –Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania –Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami zgodnie z właściwą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca –Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania –Prowadzenie działalności i posiadanie siedziby, a w przypadku osoby fizycznej - miejsca zamieszkania, na terenie RP (jeśli dotyczy) –Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

23 Ad.1.1. Kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań – cd. Projekt –Realizacja na terytorium RP –Realizacja w ramach czasowych działania PO IG –Zgodność wnioskowanej kwoty wsparcia z zasadami finansowania projektów –Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE wymienionymi w art. 16. i 17. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 –Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania (jeśli dotyczy)

24 Ad.1.2. Kryteria formalne specyficzne dla poddziałania 6.2.2 Powierzchnia terenu zgłoszonego do wsparcia w ramach projektu jest nie mniejsza niż 40 ha Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat

25 Ad. 2. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla poddziałania 6.2.2 Projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.2.2 POIG Plan inwestycyjny wnioskodawcy jest zgodny z przeznaczeniem terenu (tj. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Stan formalno-prawny, w tym własność terenu, jest uregulowany Wnioskodawca zobowiązuje się, że dokumentacja powstała w wyniku prac studyjno-koncepcyjnych przygotowana w projekcie zostanie wykorzystana do realizacji określonej inwestycji w okresie 5 lat od zakończenia niniejszego projektu np. ze środków RPO Planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów poddziałania

26 Ad. 3. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 Projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie wartości następujących wskaźników (max 64 pkt.): lokalizacja, tj. miejsce w rankingu potencjału gospodarczego NUTS 3 wg bezrobocia (maksymalnie 10 punktów) odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej (maksymalnie 10 punktów) odległość od portu lotniczego (maksymalnie 6 punktów) odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców (maksymalnie 8 punktów) dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa - odległość przyłącza każdego medium od terenu (maksymalnie 15 punktów – każdy z ww. rodzajów mediów x 3 punkty) poziom wód podziemnych (maksymalnie 5 punktów) ryzyko wystąpienia zalań i osunięć (maksymalnie 5 punktów) przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenu (maksymalnie 5 punktów)

27 Ad. 3. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla poddziałania 6.2.2 - cd. Wnioskodawca zobowiązuje się do znalezienia/pozyskania inwestora, który zainwestuje na terenie, którego dotyczy projekt w terminie do 5 lat od zakończenia projektu (maksymalnie 16 punktów) Powierzchnia terenu przygotowywanego pod inwestycję jest większa niż 40 ha (max. 20 pkt)

28 Kryteria merytoryczne obligatoryjne Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych obligatoryjnych jest warunkiem przekazania wniosku do oceny merytorycznej fakultatywnej. Kryteria merytoryczne fakultatywne – ocena punktowa  możliwa do zdobycia liczba punktów: od 0 do 100 pkt.  dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskają największą liczbę punktów po ocenie kryteriów merytorycznych fakultatywnych, do wyczerpania środków przeznaczonych na daną rundę aplikacyjną Sposób oceny spełnienia kryteriów

29 Czas oceny wniosku Proces od przesłania przez Wnioskodawcę do IW (MG) kompletu dokumentów dotyczących projektu do chwili poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu wsparcia trwa około 3 miesiące, w tym dokonanie oceny formalnej następuje w ciągu 14 dni roboczych.

30 Procedura odwoławcza Środki odwoławcze na etapie instytucjonalnym PO IG: Protest - wystąpienie wnioskodawcy o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wyboru finansowanych operacji. Może dotyczyć oceny formalnej i merytorycznej projektu. Protest należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Odwołanie - wystąpienie wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu. Odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu. Ponadto wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

31 Umowa o dofinansowanie projektu IW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie oraz informuje Beneficjenta o gotowości podpisania umowy. Podpisanie umowy następuje w siedzibie IW. Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem: www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+622/

32 Umowa o dofinansowanie projektu Dokumenty niezbędne do podpisania umowy: 1)Harmonogram rzeczowo-finansowy, kwartalny, 2)Dokument potwierdzający powołanie skarbnika, 3)Zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz numer rachunku, 4)Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy umowa będzie podpisywana przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy.

33 Dane statystyczne obrazujące dotychczasowy stan wdrażania

34

35 Kontakt Strona internetowa: http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/Dzialania/Dzialanie+622/ Telefon: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55 e-mail: 622.POIG@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poddziałanie 6.2.2 – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google