Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski Stany nadzwyczajne. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA salus rei publicae suprema lex esto

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 1.Stan klęski żywiołowej. 2.Stan wyjątkowy. 3.Stan wojenny. ZAGADNIENIA

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów - stan wojenny, - stan wyjątkowy, - stan klęski żywiołowej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, rozróżnia trzy stany nadzwyczajne: Każdy z nich znajduje dodatkowe regulacje w artykułach (229, 230 i 232) rozdziału XI Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-skiej.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest wynikiem zaistnienia ściśle określonych warunków. Podstawą decyzji o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego może być tylko ustawa, a właściwą formą rozporządzenie, które oprócz tego, że jak każdy akt prawny tego rodzaju podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, to jeszcze podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości w formie łatwo docierającej do wszystkich obywateli. Formy te mogą przybierać różnorodną postać. Konstytucja ich nie wymienia, są one zależne od miejscowych warunków i zwyczajów. Z pewnością najczęstsze zastosowanie znajdzie forma obwieszczeń i plakatów, komunikatów radiowych i telewizyjnych. WPROWADZANIE STANU NADZWYCZAJNEGO

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego ma wpływ na zasady działania organów władzy publicznej, na zakres stosowanych wolności i praw jednostki. Tylko ustawy mogą określać zasady i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z wprowadzonych ograniczeń. SKUTKI WPROWADZANIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Działania podejmowane przez władze po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia, a ich celem jest najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa. OGRANICZENIA Wspomniane ograniczenia wprowadza Konstytucja nie tylko wobec organów władzy wykonawczej, ale odnoszą się one i do parlamentu. W okresie stanu nadzwyczajnego nie można zmieniać określonych ustaw, takich jak Konstytucja, ordynacje wyborcze, a także ustawy o stanach nadzwyczajnych.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  Zakaz zarządzania skrócenia kadencji Sejmu.  Kadencja Sejmu i Senatu nie może w tym okresie ulec zakończeniu, czyli podlega wówczas obowiązkowemu przedłużeniu.  90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego nie może być przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe.  Konstytucja dopuszcza organizowanie wyborów samorządowych tylko na obszarach, na których nie był wprowadzony stan nadzwyczajny. OGRANICZENIA

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów OBSZAR WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Stan nadzwyczajny w postaci klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów OBSZAR WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców, 2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych, 6) obowiązku poddania się kwarantannie, 7) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 8) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska, 9) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 10) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, Skutki dla obywatela

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części, 12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, 13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, 14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, 15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się, 16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych, 17) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach, 18) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika, 19) wykonywaniu niektórych świadczeń osobistych i rzeczowych, Skutki dla obywatela

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów STAN WYJĄTKOWY

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów może zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach:  w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa;  w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli;  w razie zagrożenia porządku publicznego; STAN WYJĄTKOWY

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydaje prezydent na wniosek RM;  w ciągu 48 godzin przedkłada je Sejmowi, który niezwłocznie je rozpatruje; uchylenie bezwzględną większością przy ½ obecnych; WPROWADZANIE

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  Od dnia ogłoszenia w Dz.U. na czas nie dłuższy niż 90 dni, z możliwością 1 raz przedłużenia za zgodą Sejmu na 60 dni;  Na części lub całości terytorium Państwa.  Kierownictwo działaniami zmierzającymi do usunięcia zagrożeń sprawuje premier (lub wojewoda, jeśli tylko w 1 województwie); CZAS, TEREN I KIEROWNICTWO

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  możliwość zawieszenia organów samorządu wraz z ustanowieniem zarządu komisarycznego;  ograniczenie autonomii szkół wyższych;  brak możliwości ograniczenia roli parlamentu, sądów i trybunałów (nie można zmienić uprawnień sądów wojskowych ani wprowadzić sądów wyjątkowych i trybu doraźnego);  prezydent na wniosek premiera może postanowić o użyciu SZ do przywracania normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane - kieruje nimi MON, a żołnierze mają niektóre uprawnienia policjantów;  zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności taki jak w stanie wojennym;  możliwość ograniczania praw i wolności (przez premiera, ministrów lub wojewodów):  odosobnienie osób (powyżej 18, wyjątkowo 17 lat), gdy uzasadnione podejrzenie, że na wolności ich działalność może zagrażać konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu, albo gdy odosobnienie jest konieczne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego, nie uchyla to immunitetów RESTRYKCJE

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów STAN WOJENNY

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów może być wprowadzony tylko w 3 sytuacjach:  Zewnętrznego zagrożenia państwa (także przez działania terrorystyczne);  Zbrojnej napaści na terytorium;  Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, obecnie takie zobowiązanie wynika z Paktu NATO; STAN WOJENNY

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego wydaje prezydent na wniosek premiera i musi je podać do publicznej wiadomości oraz przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin, który niezwłocznie rozpatruje to rozporządzenie i może je uchylić bezwzględną większością przy ½ obecnych. WPROWADZANIE

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  wprowadzany na czas nieoznaczony, ale ustawa wprowadza nakaz zniesienia po przywróceniu normalnego funkcjonowania państwa;  może dot. części lub całości terytorium;  mobilizacja - w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent na wniosek premiera zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie Sił Zbrojnych do obrony państwa; CZAS, TEREN

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów kierowanie obroną państwa należy do prezydenta we współdziałaniu z RM (zastępowana przez premiera):  prezydent na wniosek premiera określa zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego;  zatwierdza (na wniosek Naczelnego Dowódcy SZ) plany operacyjnego użycia SZ;  uznaje (na wniosek ND SZ) określone obszary państwa za strefy bezpośrednich działań wojennych; KIEROWNICTWO

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 24 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 1.nakaz noszenia dowodu tożsamości, zakaz zmiany miejsca pobytu bez zezwolenia; 2.zawieszenie prawa do organizowania zgromadzeń, imprez masowych, strajków i innych form protestu, z wyjątkiem zgromadzeń organizowanych przez kościoły/związki na terenie ich świątyń i podobnych budynków; 3.zawieszenie działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, partii, związków zawodowych i innych organizacji, których działalność może utrudnić realizację działań obronnych; 4.wprowadzenie cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu (pewne wyjątki dot. kościołów/związków) oraz wprowadzenie zagłuszania sygnału radiowego lub telewizyjnego; 5.wprowadzenie kontroli zawartości korespondencji pocztowej, telefonicznej i telekomunikacyjnej; 6.zawieszenie zajęć dydaktycznych wszelkiego rodzaju (wyjątek dot. kościołów/związków); RESTRYKCJE

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 25 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 7.zawieszenie funkcjonowania transportu, systemów łączności, działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, wprowadzenie ograniczeń obrotu krajowy­mi i dewizowymi środkami płatniczymi, zakaz ruchu pojazdów na drogach publicznych; 8.zajęcie/zarekwirowanie na potrzeby obronne środków transportu, wprowadzenie powszechnego obowiązku wykonywania pracy, wprowadzenie administracyjnego najmu lokali i budynków, dokwaterowywanie osób, zajmowanie nieruchomości niezbędnych dla Sił Zbrojnych lub obrony państwa; 9.wprowadzenie reglamentacji towarów konsumpcyjnych (tzw. kartek); 10.nakazanie okresowego zawieszenia działalności gospodarczej określonego rodzaju lub uzależnienia jej prowadzenia od uzyskania zezwolenia; 11.objęcie militaryzacją jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa;


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google