Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

2 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wstęp Regulacje prawne Ogólne warunki udzielenia zezwolenia przez Prezesa UTK Tryby wydawania zezwoleń (art. 25d ustawy o transporcie kolejowym) Procedura przyznania odstępstwa od obowiązku stosowania TSI Ocena zgodności podsystemu Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Wymagane dokumenty Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne Najczęściej popełniane błędy Podsumowanie Plan wystąpienia

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego – dokument wydawany przez Prezesa UTK, uprawniający zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, inwestora, albo dysponenta do eksploatacji podsystemu (art. 4 pkt 36b ustawy o transporcie kolejowym); Podsystem – część systemu kolei o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei. Zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności, system kolei można podzielić na następujące podsystemy: a) strukturalne: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe, Sterowanie – urządzenia pokładowe, Tabor; b) eksploatacyjne: Ruch kolejowy, Utrzymanie, Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych. Ponadto w strukturze systemu kolejowego wyróżnia się: składniki interoperacyjności oraz interfejsy stanowiące powiązania pomiędzy poszczególnymi podsystemami. Wstęp

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 1.Akty prawa krajowego Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594,z późn. zm.), „utk”; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r. poz. 1297); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r. poz. 43) + lista Prezesa UTK; Regulacje prawne

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1016); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. U. z 2004 r. Nr 169 poz. 1772) + obwieszczenie Prezesa UTK z dnia 20 października 2006 r. w sprawie cennika opłat za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. Urz. Ministra Transportu z 2006 r., Nr 10, poz. 39); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), „KPA”. Regulacje prawne c.d.

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 2. Prawo Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.7.2008); TSI: -Rozporządzenie Komisji 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.), zwane „TSI INF”; -Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei 2012/88/UE (Dz. Urz. UE L 51 z dnia 23 lutego 2012 r.), zwana „TSI CCS”; -Rozporządzenie Komisji 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.), zwane „ TSI ENE”; -Rozporządzenie Komisji 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.), zwane „ TSI HS&CR PRM”; Regulacje prawne c.d.

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI -Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 2011/275/UE (Dz. Urz. UE L 126 z dnia 14 maja 2011 r.), zwana „TSI CR INF”; -Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 2011/274/UE (Dz. Urz. UE L 126 z dnia 14 maja 2011 r.), zwana „TSI CR ENE”; -Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 2008/164/WE (Dz. Urz. UE L 64 z dnia 7 marca 2008 r.), zwana „TSI HS&CR PRM”; stosowane są dalej do: -podsystemów dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z tymi decyzjami; -projektów dotyczących nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które w dniu publikacji „nowych TSI” znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji lub są przedmiotem obowiązującej umowy. Regulacje prawne c.d.

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zarządcy i przewoźnicy kolejowi mogą eksploatować wyłącznie podsystemy strukturalne, na które Prezes UTK wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji (art. 25e ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym); Podsystem strukturalny może być dopuszczony do eksploatacji w Polsce jeżeli: 1)jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi; 2)składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany ten podsystem, są właściwie zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 3)urządzenia i budowle ujęte w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, które wchodzą w skład podsystemu, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Ogólne warunki udzielania zezwoleń przez Prezesa UTK

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zasada: podsystemy muszą spełniać wymagania TSI obowiązujących w chwili dopuszczenia ich do eksploatacji, ich modernizacji lub odnowienia, zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności (art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie interoperacyjności); Wyjątki: -określone w odpowiedniej TSI, głównie w przepisach przejściowych oraz rozdziale dotyczącym strategii wdrożenia danej TSI; -wniosek o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI (art. 25f ustawy o transporcie kolejowym); -w sytuacji, gdy TSI nie mają zastosowania i obowiązek stosowania TSI nie wynika ze zobowiązań umownych, stosuje się tzw. listę Prezesa UTK. Tryby wydawania zezwoleń (TSI a krajowa lista Prezesa UTK)

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Lista Prezesa UTK sporządzona w oparciu o art. 25d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: „Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2013 r. poz. 43)”, zaktualizowana w dniu 26 września 2013 r. Lista Prezesa UTK (art. 25d utk)

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Prezes UTK ustala listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, w przypadkach: odstępstw od stosowania TSI, sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI, typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, nieujętych we właściwej TSI jako składniki interoperacyjności, szczególnych i punktów otwartych dla których konieczne jest zastosowanie przepisów technicznych niezawartych we właściwej TSI – chyba, że zapisy umowy stanowią co innego. Prezes UTK aktualizuje ww. listę i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu: przy każdej zmianie listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, po zgłoszeniu odstępstw od stosowania TSI, po publikacji TSI. Lista Prezesa UTK (art. 25d utk)

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Producent podsystemu albo inny uprawniony do tego podmiot, np. wykonawca modernizacji, może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od obowiązku stosowania TSI w przypadku: 1) publikacji nowych TSI w czasie: projektowania lub budowy nowego podsystemu albo modernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu albo jego części - na zaawansowanym etapie realizacji lub będących przedmiotem zobowiązań umownych; 2) projektów dotyczących odnowienia lub modernizacji istniejącego podsystemu – gdy skrajnia ładunkowa, szerokość toru, odstęp między osiami torów lub system zasilania elektrotrakcyjnego tego podsystemu nie są zgodne z TSI dotyczącymi tego podsystemu; 3) projektów dotyczących odnowienia, rozbudowy lub modernizacji istniejącego podsystemu – gdy zastosowanie TSI podważyłoby opłacalność ekonomiczną projektu lub spójność sieci kolejowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) konieczności szybkiego przywrócenia spójności sieci kolejowej w następstwie poważnego wypadku lub klęski żywiołowej – gdy z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwe częściowe lub pełne zastosowanie TSI. Odstępstwo od obowiązku stosowania TSI (art. 25f utk)

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wnioskodawca: podmiot, o którym mowa w art. 25f ust. 1 utk, Załączniki: dokumentacja w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego zawierająca (art. 25f ust. 2 utk): 1) opis prac, urządzeń, budowli, pojazdów, oprogramowań i usług, których dotyczy odstępstwo, dokładne określenie terminów realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy odstępstwo, parametrów technicznych, położenia geograficznego oraz zakresu technicznego i eksploatacyjnego oddziaływania na system kolei; 2) odniesienie do TSI, których dotyczy wniosek o przyznanie odstępstwa; 3) odniesienie do krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych określonych przez wnioskodawcę → lista Prezesa UTK; 4) dowody poświadczające zaawansowany etap realizacji projektu – w przypadku publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub budowy nowego podsystemu albo modernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu; 5) uzasadnienie techniczne, ekonomiczne, handlowe, eksploatacyjne lub administracyjne wskazujące na konieczność udzielenia odstępstwa; 6) inne dokumenty uzasadniające wniosek o przyznanie odstępstwa. Wniosek o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Procedura przyznania odstępstwa od stosowania TSI Podmiot, o którym mowa w art. 25f ust. 1 utk złożenie wniosku o przyznanie odstępstwa od stosowania TSI Prezes UTK przekazanie informacji o planowanym odstępstwie wraz z dokumentacją i zawieszenie postępowania Komisja Europejska Wnioskodawca decyzja odmowna opinia pozytywna brak opinii w ciągu 6 m-cy od otrzymania dokumentacji Prezes UTK wydaje decyzję przyznającą odstępstwo od obowiązku stosowania TSI (w przypadkach określonych w art. 25f ust. 5 i 6 utk ) Prezes UTK wydaje decyzję odmowną opinia negatywna Prezes UTK wydaje decyzję przyznającą odstępstwo od obowiązku stosowania TSI

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa art. 25ca utk: podsystemy i składniki interoperacyjności poddaje się: 1)certyfikacji – przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, która wydaje certyfikat weryfikacji WE podsystemu/pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu lub certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, na podstawie których producent (lub inny uprawniony do tego podmiot) wystawia odpowiednio: deklarację weryfikacji WE podsystemu/pośrednią deklarację weryfikacji WE podsystemu lub deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności; 2)badaniom – przez notyfikowane laboratorium; 3) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei – przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą; dokonanie weryfikacji WE podsystemu jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu; po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, Prezes UTK w trakcie jego eksploatacji może sprawdzić spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w TSI lub przepisach wykonawczych (lista Prezesa UTK) – w przypadku infrastruktury – w ramach wydawania autoryzacji bezpieczeństwa i kontroli spełnienia wymagań zawartych w autoryzacji bezpieczeństwa. Ocena zgodności podsystemu

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Art. 25e ust. 2 utk: producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, inwestor, podmiot zamawiający. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

17 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy (należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej); Załączniki do wniosku (art. 25e ust. 3 utk): 1)deklaracja weryfikacji WE podsystemu, 2)certyfikat weryfikacji WE podsystemu, 3)dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu (podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem kompletności – art. 25e ust. 4a utk), 4)kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji wchodzących w skład podsystemu urządzeń lub budowli ujętych w wykazie rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu; Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia dla dwóch lub trzech podsystemów wszczyna odpowiednio dwa lub trzy postępowania, co oznacza konieczność załączenia przez wnioskodawcę dwóch lub trzech kompletów dokumentów, w tym pełnomocnictw i dowodów uiszczenia opłat skarbowych;

18 W przypadku skorzystania przez wnioskodawcę z przepisów przejściowych zawartych w TSI umożliwiających niestosowanie całej lub części TSI bądź też skorzystania z wyjątków przewidzianych w odpowiedniej TSI, powinno być to zawarte i odpowiednio uzasadnione we wniosku i w certyfikacie weryfikacji WE; W przypadku korzystania z wyjątków przewidzianych w ustawie o transporcie kolejowym dotyczących sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI (art. 25d ust. 1 pkt 2 utk) należy mieć na uwadze planowane rozszerzenie TSI na całą sieć kolejową państw członkowskich UE oraz fakt, że Prezes UTK bierze pod uwagę stan prawny obowiązujący na dzień wydania decyzji (wyjątek: przepisy przejściowe); Do wniosków o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji oraz do wniosków o wydanie decyzji stwierdzających obowiązek uzyskania zezwolenia (art. 25k utk) należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu obejmuje całość dokumentacji zgromadzonej w trakcie przeprowadzania weryfikacji WE. Jest pojęciem szerszym od pojęcia dokumentacji technicznej, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności; Dokumentacja przebiegu weryfikacji WE podsystemu powinna być przekazana Prezesowi UTK na informatycznym nośniku danych w postaci dokumentu elektronicznego pozbawionego możliwości jego modyfikacji; Weryfikacja WE podsystemu powinna odpowiadać zakresowi przewidzianemu w odpowiednich TSI i powinna pokrywać punkty wskazane w poszczególnych TSI (np. w załączniku B w przypadku TSI INF CR i TSI ENE CR); Deklaracja weryfikacji WE podsystemu: oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Deklaracja weryfikacji WE podsystemu potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych. Musi zawierać elementy wskazane w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności: -odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny; -nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent – także firmę i adres producenta; -ogólny opis podsystemu; -nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami; -odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu (np. do certyfikatu weryfikacji WE); -informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji; -termin ważności deklaracji weryfikacji WE podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony; -imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu; -datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dokumentacja techniczna dołączana do deklaracji weryfikacji WE podsystemu obejmuje: dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w szczególności odpowiednio: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania; wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie; kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji europejskich, testów i badań; pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane; certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów; inne certyfikaty, o ile zostały wydane. Wymagania formalnoprawne – informacje praktyczne c.d.

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Procedura wydawania zezwolenia przez Prezesa UTK Podmiot, o którym mowa w art. 25e ust. 2 utk Prezes UTK Prowadzi postępowanie administracyjne złożenie wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w art. 25e ust. 3 utk może wymagać przeprowadzenia dodatkowych kontroli na podstawie art. 25e ust. 6 utk Prezes UTK wydaje decyzję kończącą postępowanie Decyzja wydająca zezwolenie Decyzja odmowna Decyzja umarzająca postępowanie

23 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Podpisanie wniosku przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy; Złożenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia dla kilku różnych podsystemów; Nieuzasadnianie wniosków (dotyczy zwłaszcza korzystania z okresów przejściowych TSI i wyjątków określonych w TSI); Składanie kopii dokumentów niepoświadczonych zgodnie z KPA zamiast oryginałów; Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osobę nieuprawnioną; Niezałączenie do wniosku dokumentów wymaganych przepisami prawa; Wadliwe sporządzenie deklaracji weryfikacji WE podsystemu; Nieuiszczenie opłaty wstępnej lub brak potwierdzenia wniesienia opłaty. Najczęściej popełniane błędy

24 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI PODSYSTEMU STRUKTURALNEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google