Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rozliczania środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rozliczania środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater."— Zapis prezentacji:

1 System rozliczania środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

2 Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WiM 2007-2013 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w: Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków określone zostały w: Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013;Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013; Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Termin obowiązywania wydatku kwalifikowalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013: Termin obowiązywania wydatku kwalifikowalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013: Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2007 r.,Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2007 r., Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 30 czerwca 2015 r.Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 30 czerwca 2015 r.

3 Ogólne warunki uznania wydatku za kwalifikowalny w ramach RPO WiM 2007-2013 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. Wydatek powinien być niezbędny dla realizacji projektu; Wydatek powinien być niezbędny dla realizacji projektu; Wydatek powinien być dokonany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącymi załącznik do umowy dofinansowanie projektu; Wydatek powinien być dokonany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącymi załącznik do umowy dofinansowanie projektu; Dodatkowo należy założyć, że wydatek może być uznany za niekwalifikowalny na etapie realizacji projektu; Wydatek powinien być dokonany zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; Wydatek powinien być dokonany zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

4 Ogólne warunki uznania wydatku za kwalifikowalny w ramach RPO WiM 2007-2013 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. Wydatek powinien być dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy najbardziej korzystnym ekonomicznie wydatku; Wydatek, który został uznany za kwalifikowalny w ramach danego projektu nie może zostać zrefundowany całkowicie lub częściowo dwa razy ze środków publicznych krajowych lub wspólnotowych i tym samym nie może być ponownie uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach innego projektu (zakaz podwójnego finansowania projektu); Wydatek powinien być należycie udokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

5 Wniosek o płatność – zapisy w umowie o dofinansowanie 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. Kwota dofinansowania przekazywana jest w formie refundacji lub zaliczki. Kwota dofinansowania przekazywana jest w formie refundacji lub zaliczki. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia z obowiązku złożenia WNP z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia z obowiązku złożenia WNP z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Płatności okresowe (pośrednie) nie mogą przekroczyć 95% kwoty dofinansowania. Płatności okresowe (pośrednie) nie mogą przekroczyć 95% kwoty dofinansowania. Płatność końcowa nie może być niższa niż 5 % kwoty dofinansowania. Płatność końcowa nie może być niższa niż 5 % kwoty dofinansowania. Transza dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność. Transza dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność. Przekazanie dokumentacji przetargowej do Biura Kontroli przed wypełnieniem wniosku o płatność. Przekazanie dokumentacji przetargowej do Biura Kontroli przed wypełnieniem wniosku o płatność. Warunkiem złożenia pierwszego wniosku o płatność jest złożenie zabezpieczenia jeśli umowa o dofinansowanie to przewiduje. Warunkiem złożenia pierwszego wniosku o płatność jest złożenie zabezpieczenia jeśli umowa o dofinansowanie to przewiduje.

6 Warunki wnioskowania o zaliczkę i jej rozliczania Maksymalny poziom udzielonej zaliczki wynosi 85% przyznanego dofinansowania; Maksymalny poziom udzielonej zaliczki wynosi 85% przyznanego dofinansowania; Zaliczkę otrzymują projekty o wartości dofinansowania co najmniej 500.000 zł (beneficjenci IZ i IP); Zaliczkę otrzymują projekty o wartości dofinansowania co najmniej 500.000 zł (beneficjenci IZ i IP); Zaliczka będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach, w zależności od potrzeb beneficjenta, na podstawie wniosku o płatność zaliczkową (jednak nie częściej niż raz na miesiąc); Zaliczka będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach, w zależności od potrzeb beneficjenta, na podstawie wniosku o płatność zaliczkową (jednak nie częściej niż raz na miesiąc); Minimalna kwota transzy 100.000 zł; Minimalna kwota transzy 100.000 zł; Kwota wnioskowanej transzy zaliczki wynika z posiadanych przez beneficjenta realnych zobowiązań, potwierdzających wnioskowaną kwotę (IZ może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zobowiązania); Kwota wnioskowanej transzy zaliczki wynika z posiadanych przez beneficjenta realnych zobowiązań, potwierdzających wnioskowaną kwotę (IZ może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zobowiązania); 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

7 Warunki wnioskowania o zaliczkę i jej rozliczania Sposób obliczenia kwoty transzy zaliczki jest następujący: Sposób obliczenia kwoty transzy zaliczki jest następujący: (kwota wydatków kwalifikowalnych z posiadanych dokumentów) x (% dofinansowania projektu z umowy o dofinansowanie) Wniosek o płatność zaliczkową beneficjent przedkłada nie później niż 20 dni przed upływem terminu płatności uwzględnionych we wniosku dokumentów. Wniosek o płatność zaliczkową beneficjent przedkłada nie później niż 20 dni przed upływem terminu płatności uwzględnionych we wniosku dokumentów. Wniosek o kolejną płatność zaliczkową beneficjent składa pod warunkiem otrzymania od IZ/IP informacji o rozliczeniu wcześniejszych wniosków o płatność (zaliczkowych lub refundacyjnych); Wniosek o kolejną płatność zaliczkową beneficjent składa pod warunkiem otrzymania od IZ/IP informacji o rozliczeniu wcześniejszych wniosków o płatność (zaliczkowych lub refundacyjnych); 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

8 Warunki wnioskowania o zaliczkę i jej rozliczania Przekazanie zaliczki przez IZ/IP następuje w ciągu 14 dni od złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową; Przekazanie zaliczki przez IZ/IP następuje w ciągu 14 dni od złożenia poprawnego wniosku o płatność zaliczkową; Beneficjent rozlicza się z otrzymanej zaliczki w 100% w ciągu 30 dni od przekazania środków przez IZ/IP; Beneficjent rozlicza się z otrzymanej zaliczki w 100% w ciągu 30 dni od przekazania środków przez IZ/IP; Niezłożenie wniosku rozliczającego zaliczkę we wskazanym terminie skutkuje: Niezłożenie wniosku rozliczającego zaliczkę we wskazanym terminie skutkuje: - zwrotem środków wraz z odsetkami, - wyłączenie beneficjenta z systemu zaliczek; 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

9 Warunki wnioskowania o zaliczkę i jej rozliczania Wniosek o zaliczkę nie może obejmować płatności końcowej (5%); Wniosek o zaliczkę nie może obejmować płatności końcowej (5%); Beneficjenci, objęci pomocą publiczną mogą składać wnioski o płatność zaliczkową do 15.10 br; Beneficjenci, objęci pomocą publiczną mogą składać wnioski o płatność zaliczkową do 15.10 br; Beneficjent zobligowany jest posiadać wyodrębniony rachunek bankowy; Beneficjent zobligowany jest posiadać wyodrębniony rachunek bankowy; Przekazanie transzy zaliczki uzależnione jest od dostępności środków. Przekazanie transzy zaliczki uzależnione jest od dostępności środków. 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

10 Wniosek o płatność 1)WNP składany jest w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych dostępnego na stronie rpo.warmia.mazury.pl. rpo.warmia.mazury.pl 2)Rodzaje WNP: Wnioskowanie o płatność i część sprawozdawcza Wnioskowanie o płatność i część sprawozdawcza Wniosek dotyczy postępu z realizacji projektu – część sprawozdawcza Wniosek dotyczy postępu z realizacji projektu – część sprawozdawcza Wniosek o płatność końcową Wniosek o płatność końcową Wniosek o płatność zaliczkową Wniosek o płatność zaliczkową 3)Beneficjent wypełniając WNP powinien korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o płatność aktualnej na dzień wysłania wniosku, dostępnej w zakładce GWP. 4)Kopie załączników do WNP w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) powinny być złożone osobiście, wysłane drogą pocztową lub przekazane za pomocą kuriera w terminie do 7 dni od daty wysłania WNP w systemie. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

11 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. 1)Kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 2)Kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego (pierwsza strona wyciągu bankowego oraz strona zawierająca dany wydatek) Beneficjenta, lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesienie wydatków. 3)Kopię umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą w przypadku wypłaconej zaliczki przez Beneficjenta wykonawcy. 4)Kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu wymagających instalacji serwisowej lub wykonanie prac.

12 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. 5)W przypadku zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych: –oświadczenie sprzedawcy o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat od daty sprzedaży niniejszego środka Beneficjentowi (dotyczy środka trwałego), oświadczenie o tym, iż cena używanego środka trwałego jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego; –oświadczenie, że środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będą użytkowane zgodnie z celem oraz w obszarze geograficznym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu; –na wniosek IZ Beneficjent będzie zobowiązany do złożenia poświadczenia od niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, że cena zakupu używanego sprzętu nie przekracza wartości rynkowej; –odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów.

13 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. 6)W przypadku zakupu nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej - operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, z późn.zm) wraz z przepisami wykonawczymi potwierdzający że cena zakupu nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej. 7)W przypadku budowy nieruchomości: –protokół odbioru robót; –umowa na wykonanie danego zadania z załącznikami; –pozwolenie na użytkowanie budynku. 8)W przypadku remontów: –umowa na wykonanie danego zadania z załącznikami; –protokół odbioru robót.

14 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r. 9)W przypadku płatności w walutach obcych: –informacja z banku o zastosowanym kursie; –oświadczenie o przyjętym w polityce rachunkowości kursie stosowanym przy przeliczeniach faktur w walutach obcych. 10)Inne dokumenty wymagane umową/uchwałą o dofinansowanie projektu w tym dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika produktu. Do wniosku o płatność należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta.

15 Wniosek o płatność – dokumentowanie wydatków Oryginały dokumentów powinny być opisane zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Awers dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku powinien zawierać następujący opis: Nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu - prawy górny róg dokumentu. Zapis - ”Zakup dofinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – w przypadku projektów, w których środki europejskie stanowią 100% przyznanego dofinansowania. Zapis - ”Zakup dofinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – dla projektów, w których przyznane dofinansowanie składa się ze środków europejskich oraz towarzyszącego im wkładu krajowego z budżetu państwa. 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011 r.

16 Wniosek o płatność - dokumentowanie wydatków Wniosek o płatność - dokumentowanie wydatków Rewers dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku powinien zawierać następujący opis: 1. Numer umowy/ uchwały o dofinansowanie:……………………………………. 2. Nazwa i nr projektu: ……………………………………. 3. Przedstawiony wydatek dotyczy kategorii wydatku wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu: …………………………………….. 4. Kwota wydatku kwalifikowalnego: ……………………………………. 5. Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Art. ………………………………. 6. Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją: ………………………………….… 7. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym: Data …………. Podpis………….. 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

17 O czym należy pamiętać sporządzając wniosek o płatność?  Zapoznaj się z zapisami umowy o dofinansowanie,  Termin zapłaty i wartość dokumentów finansowych ujętych w WNP powinny być zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym,  Zapoznaj się z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność,  Zgromadź wszystkie dokumenty finansowe (m.in. faktury),  Zaloguj się w GWP, korzystając z otrzymanych haseł,  Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku o płatność zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

18 O czym należy pamiętać sporządzając wniosek o płatność? c.d.  Kopie załączników do wniosku, powinny być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta,  Zaleca się, aby wszelkie dokumenty dotyczące pozycji ujętej na fakturze znajdowały się bezpośrednio przy niej,  WNP nie będzie możliwy do wprowadzenia, gdy nie zostanie wcześniej zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

19 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność:  Błędnie wybierany rodzaj wniosku o płatność,  Błędnie wpisywana data „od…”,  Błędnie wpisana data „…do”,  Dane Beneficjenta – błędnie wypełniane pozycje,  Wydatki realizacji projektu nie są zgodne z danymi zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym - należy niezwłocznie aktualizować powyższy harmonogram, 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

20 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność c.d.:  Faktury opisane niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność: - na odwrocie strony lub na oddzielnej kartce, - brak nr umowy o dofinansowanie, - brak wskazania kwoty wydatku kwalifikowanego, - brak powołania się na artykuł, zgodnie z którym został przeprowadzony przetarg, - na fakturach brak nr księgowego lub ewidencyjnego, - nieprawidłowo potwierdzane dokumenty za zgodność z oryginałem na każdej stronie załączników, - NIP nabywcy na fakturze niezgodny z NIP Beneficjenta z umowy o dofinansowanie, 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.

21 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Płatności i Rozliczeń 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2011r.


Pobierz ppt "System rozliczania środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater."

Podobne prezentacje


Reklamy Google