Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy pomocowe na rzecz sektora ochrony zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy pomocowe na rzecz sektora ochrony zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla sektora ochrony zdrowia dostępne w ramach programów pomocowych

2 Programy pomocowe na rzecz sektora ochrony zdrowia
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

3 Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowy

4 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – informacje podstawowe
Podstawy prawne Schemat zarządzania MF EOG i NMF Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – informacje podstawowe Rodzaje kwalifikowalnych projektów Realizowane projekty Nowa perspektywa na lata

5 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – informacje podstawowe
Mechanizmy Finansowe na lata 2004 – 2009 są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przyznana Polsce pomoc wynosi 533,51 mln EUR

6 Podstawy prawne Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG) - umowy podpisane w dniach 14 oraz 28 października 2004 r. przez rząd RP z państwami-darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005r.

7 Schemat zarządzania MF EOG i NMF
Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) odpowiada za zarządzanie całością Mechanizmów Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych) odpowiada za wdrożenie priorytetu 2.5 Instytucja Wspomagająca - Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości

8 Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – informacje podstawowe
Kwota środków przeznaczonych na sektor ochrony zdrowia w ramach Mechanizmów Finansowych na lata wynosi 42,93 mln EUR + 9  EUR w ramach realokacji. Celem priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in.. Programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej W ramach priorytetu odbyły się dwa nabory wniosków W I naborze w 2005 r. złożono 375 wniosków na łączną kwotę 366 mln EURO (realizowanych jest 21 projektów na łączną kwotę EURO) W drugim naborze w 2007 r. złożono 457 wniosków na łączną kwotę dofinansowania EUR (do chwili obecnej otrzymano 35 GOL na kwotę EURO)

9 Rodzaje kwalifikowalnych projektów
Projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki, Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej, Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, Projekty mające na celu integrację ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz zapobieganie przestępczości nieletnich Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych,

10 Realizowane projekty „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i dzieci oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego” Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Dyr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Kwota grantu z MF EOG: EUR Cel: zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków oraz zmniejszenie umieralności osób dorosłych ze zmianami nowotworowymi „Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu” Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Kwota grantu z MF EOG: EUR Cel: zwiększenie wśród kobiet świadomości potrzeby profilaktyki i zaszczepienie nawyku cyklicznego poddawania się badaniom mammograficznym

11 Nowa perspektywa na lata 2010-2015
Trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie nowej perspektywy finansowej Mechanizmów

12 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Obszar tematyczny Ochrona zdrowia w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

13 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – informacje podstawowe
Podstawy prawne programu Cele programu Koncentracja geograficzna i tematyczna Obszar tematyczny Ochrona zdrowia – informacje ogólne Cele obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Wdrażanie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Schemat zarządzania obszarem Ochrona zdrowia SPPW Finansowanie jednostek sektora ochrony zdrowia w ramach innych priorytetów SPPW

14 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – informacje podstawowe
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Całkowita alokacja programu to ok. 1 mld CHF, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) została przyznana Polsce

15 Podstawy prawne programu
Geneza: Szczyt Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska w dniu 19 maja 2004 r. – decyzja Szwajcarii o przyznaniu pomocy krajom Europy Środkowo-Wschodniej Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej podpisane 27 lutego 2006 r. Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana w dniu 20 grudnia 2007 r.

16 Cele programu Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym

17 Koncentracja geograficzna i tematyczna
Koncentracja geograficzna – co najmniej 40 % środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w peryferyjnych i słabo rozwiniętych regionach Polski: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim Koncentracja tematyczna – pomoc finansowa zostanie wydatkowana w ramach 4 obszarów: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform środowisko i infrastruktura sektor prywatny rozwój społeczny i zasobów ludzkich

18 Obszar tematyczny Ochrona zdrowia – informacje ogólne
W ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich przewidziano realizację programów na rzecz systemu ochrony zdrowia Ogólna alokacja środków dla obszaru tematycznego Ochrona zdrowia wynosi do 35 mln CHF

19 Cele obszaru tematycznego Ochrona zdrowia
Cel 1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej Programy realizowane na terenie całej Polski Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego Programy realizowane w 4 województwach koncentracji geograficznej

20 Wdrażanie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia
Z uwagi na niedużą alokację środków, w obszarze tematycznym przyjęto podejście programowe, tj. będą realizowane jedynie programy o min. wartości dofinansowania 4 mln CHF Programy zdrowotne zostaną wyłonione przez Ministerstwo Zdrowia w ramach procedury pozakonkursowej

21 Schemat zarządzania obszarem Ochrona zdrowia SPPW
Krajowa Instytucja Koordynująca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) zarządza całością programu Instytucja Pośrednicząca – Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia odpowiada za wdrożenie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową całości programu Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości w ramach całego programu Ministerstwa właściwe – Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

22 Finansowanie jednostek sektora ochrony zdrowia w ramach innych priorytetów SPPW
W ramach obszaru tematycznego nr 3. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska - publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów mogą ubiegać się o dofinansowanie na odnowę/remont centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych oraz na uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) ogłosiły nabór wniosków w dniu 19 stycznia 2009 r. termin składania wniosków upływa: 20 kwietnia 2009 r. o godz

23 Dziękuję za uwagę Więcej informacji na stronach: www.eog.gov.pl


Pobierz ppt "Programy pomocowe na rzecz sektora ochrony zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google