Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN ZASTRZEŻONE 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN Bieżący slajd przedstawia podstawowe dane liczbowe w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN ZASTRZEŻONE 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN Bieżący slajd przedstawia podstawowe dane liczbowe w zakresie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN
ZASTRZEŻONE 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN Bieżący slajd przedstawia podstawowe dane liczbowe w zakresie charakterystyki administrowanego obszaru którym są …. powiaty, w tym jeden ….., powierzchnia – km2 ludność tys. mieszkańców gęstość zaludnienia - 45 osób na 1 km2 powiatów - 7 (6 ziemskich i 1 grodzki) jednostki samorządu terytorialnego - 64 Podstawa: Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie WSzW i WKU

4 IWsp SZ BYDGOSZCZ WSzW POZNAŃ WKU KONIN
jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. WKU KONIN Podstawa: Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 17, r.),

5 ZASTRZEŻONE ZADANIA WKU W KONINIE Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, Administrowania rezerwami osobowymi, Świadczeń na rzecz obrony, Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej , w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej i Narodowych Sił Rezerwowych. Zgodnie z cytowanym wcześniej art.. 14 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r.w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r.)- Wojskowy Komendant Uzupełnień wykonuje zadania w zakresie: zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; administrowania rezerwami osobowymi; świadczeń na rzecz obrony; współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa; naborem ochotników do czynnej służby wojskowej; rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej , służby kandydackiej i Narodowych Sił Rezerwowych. udziałem w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowej komendy uzupełnień; promocją obronności i służby wojskowej: Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania Promocji obronności i służby wojskowej. Podstawa: Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz – tekst jednolity z póź. zm. art..14 ust.1)

6 1. ZADANIA WKU W KONINIE ZAPEWNIENIE MOBILIZACYJNEGO ROZWINIĘCIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH, POPRZEZ: Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i  zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej; Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

7 ZADANIA WKU W KONINIE ADMINISTROWANIE REZERWAMI OSOBOWYMI, W TYM: uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej, kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej, wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej, przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno –mobilizacyjnych, reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych, prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

8 ZADANIA WKU W KONINIE WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY POPRZEZ:
prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych, administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia, organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych, organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w  stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej

9 ZADANIA WKU W KONINIE WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI I PODMIOTAMI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA, W TYM: utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a  także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa, współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień, sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską, utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;

10 ZADANIA WKU W KONINIE udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i  służby kandydackiej; udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez: uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie, przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

11 promocja obronności i służby wojskowej przez:
ZADANIA WKU W KONINIE promocja obronności i służby wojskowej przez: współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie, organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie, współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WKU w KONINIE
ZASTRZEŻONE KOMENDA WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI WYDZIAŁ REKRUTACJI 12

13 ĆWICZENIA NSR

14 ĆWICZENIA NSR

15 NSR

16 INFORMACJE

17 INFORMACJE

18 INFORMACJE

19


Pobierz ppt "1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN ZASTRZEŻONE 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WKU KONIN Bieżący slajd przedstawia podstawowe dane liczbowe w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google