Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Struktura zajęć 1. Historyczne znaczenie bezpieczeństwa.  Sprawy organizacyjne.  „Wartość” bezpieczeństwa. Doświadczenia historyczne Polski.  Koniec Historii – F. Fukuyama. 2. Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa.  Błędy i zagrożenia ze strony cywilizacji zachodniej.  Europejskie doświadczenia tworzenia bezpieczeństwa.  Polska we wspólnocie obronnej NATO.  Polska w Unii Europejskiej. 3. Terroryzm.  Terroryzm w XX wieku.  Al.-Kaida.  Walka z terroryzmem 4. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych.  Trójkąt Wejmarski.  Grupa Wyszechradzka.  Partnerstwo Wschodnie 5. Współczesne konflikty zbrojne.  2001 – Interwencja NATO w Afganistanie.  2003 – II Wojna w Zatoce Perskiej.  Od 2003 – Konflikt w Darfurze.  Od 2006 – wojna w Somalii.  2006 – 2007 – Konflikt izraelsko – palestyński.  2008 – Wojna Rosja – Gruzja. Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. 6. Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe.  Stan klęski żywiołowej.  Stan wyjątkowy.  Stan wojenny.. Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych. 7. Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych.  Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  Zarządzanie kryzysowe w województwie.  Zarządzanie kryzysowe w powiecie i gminie. 8. Organizacje pozarządowe w procesie tworzenia bezpieczeństwa:  PAH  PCK  Związek Strzelecki „Strzelec”.  ZHP i ZHR 9. Współpraca cywilno wojskowa w zakresie kształtowania bezpieczeństwa państwa:  Komórki wojskowe zajmujące się współpracą ze sferą cywilną.  Cywilne wsparcie Sił Zbrojnych. 10. Ochrona granicy państwowej i dóbr kultury:  Ochrona granic wewnętrznych UE.  Ochrona dóbr kultury

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko- Polskiej – organizacja powołana przez ministrów spraw zagranicznych trzech państw europejskich: Polskę, Niemcy i Francję w 1991 roku w celu rozwoju współpracy między tymi państwami i promocji odradzającej się Polski na arenie międzynarodowej. TRÓJKĄT WEIMARSKI

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Współpraca została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - Hansa- Dietricha Genschera jako coroczne forum trójstronnych konsultacji politycznych. Na przestrzeni ostatnich 17 lat trójstronną współpracę z powodzeniem rozszerzono na resorty obrony narodowej (od 1994 r.) i finansów (od 2001 r.) oraz płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.), a także podniesiono na najwyższy szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.). CELE WSPÓŁPRACY TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Przezwyciężenie podziału Europy i wprowadzenie młodych demokracji państw Europy Środkowowschodniej, w tym głównie Polski, do wspólnoty państw europejskich, a tym samym kontynuowanie dzieła budowy silnej, pozbawionej linii podziałów Europy. Uznając, że „Polacy, Francuzi i Niemcy są w sposób szczególny odpowiedzialni za sprawę wypracowania w Europie takich form dobrego sąsiedztwa, które sprawdzą się w przyszłości" CEL NADRZĘDNY

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Gdy wraz z akcesją Polski do NATO i UE cel ten został zrealizowany, koniecznością stała się redefinicja zadań współpracy weimarskiej. W rozszerzonej UE Trójkąt Weimarski pełni rolę forum konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach polityki europejskiej. Ostatnie spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego odbyło się 17.06.2008 r. w Paryżu z udziałem ministrów R.Sikorskiego, B.Kouchnera i F-W. Steinmeiera. - rozmowy koncentrowały się wokół problematyki unijnej (traktat konstytucyjny, partnerstwo wschodnie).

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w stosunku do państw środkowoeuropejskich: Czech, Słowacji, Polski i Węgier (do 1993r. Trójkąt Wyszehradzki). GRUPA WYSZEHRADZKA (TZW. V4), Głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia ich do struktur tych organizacji. Jedyną instytucją Grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ( International Visegrad Fund ).

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Czerwcowy szczyt z 2009r zakończył okres, w którym Polska przewodziła Grupie Wyszehradzkiej. głównym tematem spotkania było podsumowanie polskiego przewodnictwa oraz omówienie priorytetów prezydencji Węgier. Inne kwestie omawiane podczas spotkania: budowa europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, inicjatywa Partnerstwa Wschodniego; pakiet kopenhaski. możliwości wykorzystania środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów PARTNERSTWO WSCHODNIE Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów Program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej. PARTNERSTWO WSCHODNIE

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  Zbliżenie wschodnich sąsiadów do UE. Jest to w istocie plan rozwoju relacji między Unią a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, plan, który daje im możliwość stopniowego włączania się do polityk i programów unijnych oraz integracji ze wspólnym rynkiem.  Współpraca UE z jej wschodnimi sąsiadami ma prowadzić do przekazywania dobrych unijnych praktyk w dziedzinie handlu, gospodarki i polityki, a jej tempo uzależnione będzie od zmian zachodzących w tych państwach oraz oczekiwań partnerów. GŁÓWNE PRIORYTETY

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów  Preferencje handlowe.  Ułatwienia wizowe i programy pomocowe.  W zamiarach polskiego rządu w dłuższej perspektywie Partnerstwo Wschodnie ma przygotować objęte nim państwa do akcesji. Inicjatywa spotkała się z poparciem przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz przywódców pozostałych państw Unii w czasie czerwcowego szczytu Rady Europejskiej w 2008 CELE PARTNERSTWA

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów 3 grudnia 2008 projekt partnerstwa został przyjęty przez Komisję Europejską, która zaproponowała jednocześnie m.in.:  utworzenie strefy wolnego handlu,  podpisanie układów o stowarzyszeniu,  ułatwienia wizowe dla obywateli państw uczestniczących w Partnerstwie,  zwiększenie finansowania programu do 600 mln euro, w tym 250 mln pochodzić ma z instrumentu finansowego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ENPI, zaś kolejne 350 mln to środki dodatkowe. 20 marca 2009 w czasie szczytu w Brukseli unijni przywódcy zatwierdzili projekt Komisji Europejskie


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015sobota, 28 marca 2015 Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google