Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole

2 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle prawa oświatowego. Program szkoły promującej zdrowie DBAMY O BEZPIECZNE OTOCZENIE UCZNIA DBAMY O BEZPIECZNEZACHOWANIA UCZNIA

3 1. Nauczyciele zapoznali się z prezentacją multimedialną Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącą bezpieczeństwa w szkole.

4 Analizowane były następujące dokumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Ustawa z dnia 19 września o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124) Ustawa z dnia 29 listopada 1996 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)

5 Analizowano następujące rozporządzenia: Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,poz. 67 ze zm.)

6 Analizowano następujące rozporządzania :  Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 225) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977)

7 Analizowano następujące rozporządzenia:  Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

8 2. Tematem pracy rady było również zagadnienie „ Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego?”.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), analizy dokonała min. pani psycholog.

10 3. Trzeci temat dotyczył: „ Procedur szkolnych w zakresie bezpieczeństwa” obowiązujących w ZSP Zielona

11 Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, przedstawił dyrektor szkoły Ireneusz Kramkowski. / przyklady - fragmenty przeprowadzonych zajęć edukacyjno – warsztatowych/. ZACHOWANIA UCZNIÓW, KTÓRE MAJĄ CHARAKTER DEMORALIZACJI LUB SĄ NIEDOZWOLONE W SZKOLE  wagary;  notoryczne nieprzygotowanie do zajęć;  samowolne oddalenie się ucznia poza teren szkoły od momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej;  samowolne opuszczenie lekcji;  zastraszanie;  każdy przejaw agresji;  palenie papierosów na terenie szkoły;  picie alkoholu, odurzanie się;  niszczenie mienia szkolnego;  podrabianie podpisów osób dorosłych;  niszczenie dokumentów, prac własnych;  niewykonywanie poleceń nauczyciela,  odpisywanie zadań domowych na terenie szkoły,  wszelkie zachowanie lekceważące I wulgarne w stosunku do innych osób;  korzystanie z telefonu komórkowego oraz wszelkich odtwarzaczy w czasie lekcji

12 Zachowania agresywne: definicja i działania nauczyciela.  Definicja zachowania agresywnego: - bójki; - stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. - wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły. - nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły. - wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie. - dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.  Działania: zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.  Rozdzielenie stron.  Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.  Wezwanie wychowawcy lub psychologa (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji: - powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub Policji.  Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje psycholog szkolny.  Zastosowania kar wynikających ze Statutu Szkoły.

13 Naruszenie nietykalności nauczyciela, procedury.  Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).  Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.  W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego.  Natychmiastowe obniżenie punktacji z zachowania oraz wpis do dziennika lekcyjnego.  Nagana dyrektora szkoły.  Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca społeczna).  W przypadku powtarzających się naruszeń nietykalności osobistej nauczyciela szkoły, innych uczniów, pracowników szkoły, zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły lub innych przepisów prawa.

14 Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  W sytuacji złego samopoczucia, uczeń, pod opieką innej osoby, zostaje zaprowadzony do gabinetu pielęgniarki szkolnej / SANITAS- Zielona/.  W przypadku jej nieobecności następuje odprowadzenie ucznia do sekretariatu, tam wykonywany jest telefon do opiekunów w celu zabrania dziecka do domu.  W chwili nieobecności opiekunów lub odmowy odebrania dziecka, uczeń pozostaje w szkole do zakończenia swoich lekcji lub zostaje przekazany osobie dorosłej, wskazanej przez rodzica.  W przypadku, kiedy uczeń nie jest w stanie dojść do gabinetu pielęgniarki / SANITASU- Zielona/, zostaje ona powiadomiona o zaistniałym fakcie, a w razie jej nieobecności powiadamia się dyrekcję i organizuje przejazd do przychodni zdrowia.  W chwili zagrożenia życia dziecka, należy udzielić pierwszej pomocy i równocześnie zawiadomić dyrekcję.  Dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia.  Po całym zajściu sporządzamy notatkę (rejestr zdarzeń w sekretariacie).

15 Postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szkoły.  Po usłyszeniu słów o podłożeniu ładunku wybuchowego (bomby) nie wpadać w panikę.  Po takim komunikacie odebranym telefonicznie nie odkładać słuchawki.  Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak największą ilość informacji. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy zamachu.  Ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan (czy jest pod wpływem środków odurzających), tło rozmowy.  Dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: - Czy podłożyłeś bombę? - Kiedy bomba wybuchnie? - Gdzie ona jest w tej chwili? - Jak wygląda? - Dlaczego ją podłożyłeś? - Skąd dzwonisz? - Jak się nazywasz?  Nie rozpowszechniać samowolnie informacji o zgłoszeniu (może to spowodować panikę wśród uczniów, personelu lub osób postronnych, co utrudni działania policji oraz ewentualną ewakuację)  Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność przesłuchiwana przez policję.  Jeśli wiadomość odebrał pracownik szkoły, natychmiast

16 Zajęcia warsztatowe w zakresie postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.  Procedura; postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.  Nauczyciel (pracownik szkoły) uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych przedmiotów.  Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.  Dyrektor, po otrzymaniu informacji od osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji, podejmuje decyzję o ewakuacji zgodnie z opracowaną procedurą.  Dyrektor powiadamia służby ratownicze(straż pożarną, policję, pogotowie)  Pod żadnym pozorem nie należy dotykać i przesuwać podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów lub ładunków.  Dyrektor informuje siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie i o ich wyposażeniu oraz rozmieszczeniu tego wyposażenia.  Dyrektor wyznacza pracownika, który będzie przewodnikiem sił policyjnych.  Zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do paniki.

17 Cyberprzemoc - wnioski z zajęć edukacyjnych dla młodzieży.  Zajęcia prowadził: Dariusz Szczepańczyk - dziennikarz i animator z Fundacji Nowe Media: filozof z wykształcenia, od 20 lat związany z mediami. Dziennikarz zarówno w prasie codziennej, jak i w tygodnikach (teksty kryminalno-sądowe, wywiady z celebrytami i ludźmi na tzw. stanowiskach, reportaże społeczne, raporty o różnej tematyce), autor artykułów w miesięcznikach dotyczących branży dziennikarskiej (kwestie prawa autorskiego, prasowego i etyki w mediach) przez kilka lat felietonista radiowy. Obecnie niezależny dziennikarz, animator i trener z zakresu szeroko rozumianej edukacji medialnej. Zadeklarowany przeciwnik dezinformacji, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy.

18 4. Sprawozdanie z konferencji na temat innowacyjnych metod z zakresu neurodydaktyki w Płocku w dniu 29.10 2014r.

19 5. Piąty temat rady szkoleniowej to innowacje i eksperymenty pedagogiczne, omawiano min. podstawy prawne, rodzaje innowacji, zasady wdrażania i itd..  Zasady wdrażania innowacji:  Należy zacząć od przemyślenia i przeanalizowania okazji do innowacji. Trzeba sięgnąć do podręczników psychologii i innych książek na temat skutecznych metod uczenia się i nauczania.  Innowacja jest pracą. Wymaga wiedzy, pomysłowości, pilności, wytrwałości i zaangażowania.  Aby innowacja była skuteczna, musi być prosta i prowadzić do jednego celu.  Innowacje należy zaczynać od małych zmian, niedużych nakładów czasu i pieniędzy.  Nowatorzy muszą wykorzystywać swoje mocne strony.  Innowacje w oświacie muszą prowadzić do zmian w procesie kształcenia, ale także zmian w postawach ludzi.  Wreszcie, trzeba postępować zgodnie z przepisami prawa.  Innowacja wymaga zatwierdzenia przez radę pedagogiczną szkoły. Uchwała rady musi być poprzedzona opinią rady szkoły i zgodą nauczycieli uczestniczących w innowacji, a w przypadku korzystania z niepublikowanych materiałów, również zgodą autorów. Taka uchwała powinna zapaść najpóźniej w marcu roku szkolnego poprzedzającego rok wdrażania innowacji, a dyrektor zobowiązany jest przekazać ją wraz z dokumentacją do 31 marca organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty.

20 DZIĘKUJEMY !!!


Pobierz ppt "Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google