Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole
Ireneusz Kramkowski Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Zielona

2 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle prawa oświatowego.
Program szkoły promującej zdrowie DBAMY O BEZPIECZNE OTOCZENIE UCZNIA DBAMY O BEZPIECZNEZACHOWANIA UCZNIA

3 1. Nauczyciele zapoznali się z prezentacją multimedialną Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącą bezpieczeństwa w szkole.

4 Analizowane były następujące dokumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole.
Ustawa z dnia 19 września o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124) Ustawa z dnia 29 listopada 1996 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z r., poz. 1356) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)

5 Analizowano następujące rozporządzenia:
Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12,poz. 67 ze zm.)

6 Analizowano następujące rozporządzania:
Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 225) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977)

7 Analizowano następujące rozporządzenia:
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z r. Nr 228, poz. 1487)

8 2. Tematem pracy rady było również zagadnienie „ Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego?”.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z r. Nr 228, poz. 1487) , analizy dokonała min. pani psycholog.

10 3. Trzeci temat dotyczył: „ Procedur szkolnych w zakresie bezpieczeństwa” obowiązujących w ZSP Zielona

11 Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, przedstawił dyrektor szkoły Ireneusz Kramkowski. / przyklady - fragmenty przeprowadzonych zajęć edukacyjno – warsztatowych/. wagary; notoryczne nieprzygotowanie do zajęć; samowolne oddalenie się ucznia poza teren szkoły od momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej; samowolne opuszczenie lekcji; zastraszanie; każdy przejaw agresji; palenie papierosów na terenie szkoły; picie alkoholu, odurzanie się; niszczenie mienia szkolnego; podrabianie podpisów osób dorosłych; niszczenie dokumentów, prac własnych; niewykonywanie poleceń nauczyciela, odpisywanie zadań domowych na terenie szkoły, wszelkie zachowanie lekceważące I wulgarne w stosunku do innych osób; korzystanie z telefonu komórkowego oraz wszelkich odtwarzaczy w czasie lekcji ZACHOWANIA UCZNIÓW, KTÓRE MAJĄ CHARAKTER DEMORALIZACJI LUB SĄ NIEDOZWOLONE W SZKOLE

12 Zachowania agresywne: definicja i działania nauczyciela.
Działania: zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. Rozdzielenie stron. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. Wezwanie wychowawcy lub psychologa (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji: - powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub Policji. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje psycholog szkolny. Zastosowania kar wynikających ze Statutu Szkoły. Definicja zachowania agresywnego: - bójki; - stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. - wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły. - nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły. - wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie. - dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.

13 Naruszenie nietykalności nauczyciela, procedury.
Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).   Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego. W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego. Natychmiastowe obniżenie punktacji z zachowania oraz wpis do dziennika lekcyjnego. Nagana dyrektora szkoły. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca społeczna). W przypadku powtarzających się naruszeń nietykalności osobistej nauczyciela szkoły, innych uczniów, pracowników szkoły, zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły lub innych przepisów prawa.

14 Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
W sytuacji złego samopoczucia, uczeń, pod opieką innej osoby, zostaje zaprowadzony do gabinetu pielęgniarki szkolnej / SANITAS- Zielona/. W przypadku jej nieobecności następuje odprowadzenie ucznia do sekretariatu, tam wykonywany jest telefon do opiekunów w celu zabrania dziecka do domu. W chwili nieobecności opiekunów lub odmowy odebrania dziecka, uczeń pozostaje w szkole do zakończenia swoich lekcji lub zostaje przekazany osobie dorosłej, wskazanej przez rodzica. W przypadku, kiedy uczeń nie jest w stanie dojść do gabinetu pielęgniarki / SANITASU- Zielona/, zostaje ona powiadomiona o zaistniałym fakcie, a w razie jej nieobecności powiadamia się dyrekcję i organizuje przejazd do przychodni zdrowia. W chwili zagrożenia życia dziecka, należy udzielić pierwszej pomocy i równocześnie zawiadomić dyrekcję. Dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia. Po całym zajściu sporządzamy notatkę (rejestr zdarzeń w sekretariacie).

15 Postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szkoły.
Po usłyszeniu słów o podłożeniu ładunku wybuchowego (bomby) nie wpadać w panikę. Po takim komunikacie odebranym telefonicznie nie odkładać słuchawki. Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak największą ilość informacji. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy zamachu. Ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan (czy jest pod wpływem środków odurzających), tło rozmowy. Dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: - Czy podłożyłeś bombę? - Kiedy bomba wybuchnie? - Gdzie ona jest w tej chwili? - Jak wygląda? - Dlaczego ją podłożyłeś? - Skąd dzwonisz? - Jak się nazywasz? Nie rozpowszechniać samowolnie informacji o zgłoszeniu (może to spowodować panikę wśród uczniów, personelu lub osób postronnych, co utrudni działania policji oraz ewentualną ewakuację) Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność przesłuchiwana przez policję. Jeśli wiadomość odebrał pracownik szkoły, natychmiast

16 Zajęcia warsztatowe w zakresie postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. Procedura; postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. Nauczyciel (pracownik szkoły) uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych przedmiotów. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. Dyrektor, po otrzymaniu informacji od osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji, podejmuje decyzję o ewakuacji zgodnie z opracowaną procedurą. Dyrektor powiadamia służby ratownicze(straż pożarną, policję, pogotowie) Pod żadnym pozorem nie należy dotykać i przesuwać podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów lub ładunków. Dyrektor informuje siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie i o ich wyposażeniu oraz rozmieszczeniu tego wyposażenia. Dyrektor wyznacza pracownika, który będzie przewodnikiem sił policyjnych. Zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do paniki.

17 Cyberprzemoc - wnioski z zajęć edukacyjnych dla młodzieży.
Zajęcia prowadził: Dariusz Szczepańczyk - dziennikarz i animator z Fundacji Nowe Media: filozof z wykształcenia, od 20 lat związany z mediami. Dziennikarz  zarówno w prasie codziennej, jak i w tygodnikach (teksty kryminalno-sądowe, wywiady z celebrytami i ludźmi na tzw. stanowiskach, reportaże społeczne, raporty o różnej tematyce), autor artykułów w miesięcznikach dotyczących branży dziennikarskiej (kwestie prawa autorskiego, prasowego i etyki w mediach) przez kilka lat felietonista radiowy. Obecnie niezależny dziennikarz, animator i trener z zakresu szeroko rozumianej edukacji medialnej. Zadeklarowany przeciwnik dezinformacji, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy.

18 4. Sprawozdanie z konferencji na temat innowacyjnych metod z zakresu neurodydaktyki w Płocku w dniu r.

19 5. Piąty temat rady szkoleniowej to innowacje i eksperymenty pedagogiczne, omawiano min. podstawy prawne, rodzaje innowacji, zasady wdrażania i itd.. Zasady wdrażania innowacji: Należy zacząć od przemyślenia i przeanalizowania okazji do innowacji. Trzeba sięgnąć do podręczników psychologii i innych książek na temat skutecznych metod uczenia się i nauczania. Innowacja jest pracą. Wymaga wiedzy, pomysłowości, pilności, wytrwałości i zaangażowania. Aby innowacja była skuteczna, musi być prosta i prowadzić do jednego celu. Innowacje należy zaczynać od małych zmian, niedużych nakładów czasu i pieniędzy. Nowatorzy muszą wykorzystywać swoje mocne strony. Innowacje w oświacie muszą prowadzić do zmian w procesie kształcenia, ale także zmian w postawach ludzi. Wreszcie, trzeba postępować zgodnie z przepisami prawa. Innowacja wymaga zatwierdzenia przez radę pedagogiczną szkoły. Uchwała rady musi być poprzedzona opinią rady szkoły i zgodą nauczycieli uczestniczących w innowacji, a w przypadku korzystania z niepublikowanych materiałów, również zgodą autorów. Taka uchwała powinna zapaść najpóźniej w marcu roku szkolnego poprzedzającego rok wdrażania innowacji, a dyrektor zobowiązany jest przekazać ją wraz z dokumentacją do 31 marca organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty.

20 DZIĘKUJEMY !!!


Pobierz ppt "Rada Pedagogiczna - szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google