Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operator obrabiarek (np. sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC), pó ł automatycznych itp.) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operator obrabiarek (np. sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC), pó ł automatycznych itp.) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada."— Zapis prezentacji:

1

2 Operator obrabiarek (np. sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC), pó ł automatycznych itp.) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiej ę tno ś ci uprawniaj ą cych do obs ł ugi obrabiarek. W zale ż no ś ci od poziomu kwalifikacji zawodowych operator wykonuje czynno ś ci podstawowe, polegaj ą ce na uruchamianiu, kontrolowaniu przebiegu obróbki i zatrzymaniu obrabiarki, jak równie ż czynno ś ci z ł o ż one. Do czynno ś ci z ł o ż onych nale ż y zaliczy ć : kontrol ę i analiz ę jako ś ci wykonanej obróbki, wprowadzanie korekt dotycz ą cych parametrów obróbki, ustawianie narz ę dzi w magazynie obrabiarki, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, wprowadzenie korekt w zakresie poprawy cech wykonywanego wyrobu.

3 Kolejna grupa zada ń wykonywanych przez operatora obrabiarek sterowanych numerycznie wykonywana jest na stanowisku ustawiacza obrabiarek CNC. Na tym stanowisku pracy operator dobiera narz ę dzia skrawaj ą ce oraz oprzyrz ą dowanie obrabiarek, w oparciu o otrzyman ą dokumentacj ę, mocuje narz ę dzia i oprzyrz ą dowanie na obrabiarkach, wprowadza dane narz ę dzi oraz parametry skrawania do sterownika obrabiarki, dokonuje analizy zu ż ycia ostrza narz ę dzia skrawaj ą cego oraz wymienia je na nowe.Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie pracuj ą wy łą cznie w pomieszczeniach zamkni ę tych, ogrzewanych, dobrze o ś wietlonych i wentylowanych.

4  Czyszczenie i konserwacja obs ł ugiwanych maszyn, uchwytów, przyrz ą dów obróbkowych, narz ę dzi skrawaj ą cych oraz narz ę dzi i przyrz ą dów pomiarowych.  Dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obs ł ugiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek.  Dobieranie – na podstawie dokumentacji techniczno- ruchowej obrabiarek – oprawek, uchwytów oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach.

5  Eliminowanie podstawowych b łę dów obróbki oraz stosowanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu.  Mocowanie narz ę dzi, przyrz ą dów i uchwytów na obrabiarkach, wprowadzanie danych do sterownika – obrabiarki sterowane numerycznie.  Mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach – ustawianie przesuni ę cia punktu zerowego.

6  Opracowywanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniej ą cych na potrzeby obróbki prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie.  Przeprowadzanie operacji kontroli mi ę dzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu – ponoszenie odpowiedzialno ś ci za jako ść wykonanej pracy.  Przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ppo ż. w celu unikni ę cia wypadku podczas obs ł ugiwania maszyn i urz ą dze ń, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem stosowania zasad BHP podczas czynno ś ci ustawczych oraz podczas trwania procesu obróbki.

7  Kontrolowanie sprawno ś ci obrabiarek, analizowanie dokumentacji techniczno- -technologicznej, przygotowywanie narz ę dzi, uchwytów i przyrz ą dów do obróbki detalu.  Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem – toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali, z wykorzystaniem zadanego programu.  Wykonywanie szkiców prostych detali oraz okre ś lanie kolejno ś ci operacji i zabiegów procesów technologicznych dotycz ą cych obrabianych przedmiotów.

8  Wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych.  Stosowanie narz ę dzi i przyrz ą dów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dok ł adno ś ci wymiarowo-kszta ł towej i jako ś ci obróbki obrabianych detali.  Opracowywanie technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych na podstawie przedstawionych rysunków oraz wykonanych szkiców detali.

9  Dobieranie oprawek, uchwytów, narz ę dzi i przyrz ą dów oraz ich mocowanie na obrabiarce wraz z wprowadzaniem danych do sterownika obrabiarki w celu zrealizowania procesu technologicznego.  Przeprowadzanie kontroli mi ę dzyoperacyjnej oraz eliminowanie podstawowych b łę dów obróbki.  Przygotowywanie stanowiska pracy do wykonania zadania technologicznego oraz wykonywanie czynno ś ci konserwacyjnych na stanowisku pracy.

10 Ergonomia – wymuszona pozycja cia ł a Charakterystyka: Ergonomi ą nazywamy dostosowanie warunków pracy do w ł a ś ciwo ś ci fizycznych i psychicznych cz ł owieka, czyli takich konstrukcji urz ą dze ń technicznych i kszta ł towania materialnego ś rodowiska pracy, jakie wynikaj ą z wymaga ń fizjologii i psychologii pracy. Zagro ż enie mo ż e by ć spowodowane: d ł ugotrwa łą pozycj ą stoj ą c ą bez mo ż liwo ś ci siedzenia, d ł ugotrwa łą pozycj ą siedz ą c ą.

11  Badania lekarskie  Instrukcje  Prawid ł owe rozmieszczenie paneli sterowniczych, kontrolnych

12 Ha ł as Charakterystyka: Podczas wykonywania czynno ś ci kontrolnych, obs ł ugi maszyny. Ha ł as jest to d ź wi ę k niepo żą dany, szkodliwy lub uci ąż liwy. Szkodliwy: wywo ł uje trwa ł e skutki w organizmie cz ł owieka (utrata s ł uchu, trwa ł e upo ś ledzenie s ł uchu, szum w uszach, zm ę czenie, stres, zaburzenie równowagi, obni ż enie ś wiadomo ś ci, ograniczenie zdolno ś ci porozumiewania si ę mow ą i odbierania sygna ł ów akustycznych, schorzenia nerwów); uci ąż liwy: rozprasza uwag ę, powoduje wzrost ci ś nienia t ę tniczego. Poziom ekspozycji na ha ł as nie mo ż e przekroczy ć 85 dBA. W przypadku, gdy ze wzgl ę dów technicznych nie ma mo ż liwo ś ci zmniejszenia ha ł asu poni ż ej dopuszczalnej warto ś ci, pracownicy s ą zobowi ą zani stosowa ć ochronniki s ł uchu dobrane do wielko ś ci charakteryzuj ą cych ha ł as. Ha ł as emitowany jest przez pracuj ą ce silniki, maszyny, urz ą dzenia, sk ł adowane materia ł y.

13  Badania lekarskie  Badania s ł uchu  Dobry stan urz ą dze ń ostrzegawczych, alarmowych itp.  Dobry stan zabezpiecze ń  Instrukcje  Izolowanie cz ł owieka przed ha ł asem  Ochronniki s ł uchu  Pomiary  Szkolenia

14 Pora ż enie pr ą dem elektrycznym Charakterystyka: Do pora ż enia pr ą dem elektrycznym mo ż e doj ść podczas: przygotowanie miejsca pracy, obs ł ugi obrabiarki oraz podczas transportowania (je ś li korzysta si ę z urz ą dze ń elektrycznych do transportu)

15  Badania lekarskie  Dobry stan instalacji elektrycznej  Dobry stan urz ą dze ń ostrzegawczych, alarmowych itp.  Dobry stan zabezpiecze ń  Instrukcje  Pomiary  Szkolenia

16 Potkni ę cie si ę na p ł aszczy ź nie Charakterystyka: W czasie obs ł ugi centra obróbczego, tokarki operator przemieszcza si ę. W tym czasie mo ż e potkn ąć si ę na p ł aszczy ź nie.

17  Porz ą dek na stanowisku pracy  Dobry stan pod ł óg, pod ł o ż a – równe, nie ś liskie  Drogi komunikacyjne – oznakowane, wolne  O ś wietlenie wystarczaj ą ce dla rodzaju pracy  Szeroko ść przej ść i doj ść wystarczaj ą ca  Wzmo ż ona uwaga  Obuwie dostosowane do pod ł o ż a

18 Skaleczenie Charakterystyka: Pracownik podczas obs ł ugi centra obróbczego, tokarki wymienia narz ę dzia skrawaj ą ce, dokonuje pomiarów w tym czasie mo ż e skaleczy ć si ę o ostre elementy. Pracownik podczas obs ł ugi mo ż e skaleczy ć si ę o ostre elementy transportowanego materia ł u. Pracownik podczas przygotowania stanowiska, urz ą dzenia mo ż e skaleczy ć si ę o jej elementy, narz ę dzia.

19  Pewne zamocowanie (osadzenie) narz ę dzi w r ę koje ś ci  Instrukcje  R ę kawice ochronne  Szkolenia  Dobry stan zabezpiecze ń  Dobry stan narz ę dzi r ę cznych (bez ś ci ęć, zbi ć )  O ś wietlenie wystarczaj ą ce dla rodzaju pracy  Ł ad i porz ą dek na stanowisku pracy  Procedury pracy

20 Substancje chemiczne Charakterystyka: Substancje chemiczne wyst ę puj ą ce w smarach, olejach i innych substancjach ropopochodnych. Zagro ż eniem dla obs ł uguj ą cego mo ż e by ć zatrucie organizmu w przypadku napicia si ę (dystrybuowanej cieczy, p ł ynu) oraz zatrucie oparami, choroby skóry powsta ł e w wyniku oblania cia ł a. Szkodliwe oddzia ł ywanie substancji chemicznych na organizm cz ł owieka mo ż e wynika ć z: braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy, nieodpowiedniego sk ł adowania substancji chemicznych (nieszczelne, uszkodzone b ą d ź nieoznakowane opakowania), niestosowania odpowiednio dobranych ś rodków ochrony indywidualnej, nieprzestrzegania zakazu jedzenia i picia w czasie wykonywania pracy, nieprzestrzeganie zasad higieny (dok ł adne umycie r ą k oraz wyp ł ukanie ust wod ą ).

21  Badania lekarskie  Instrukcje  Maska  R ę kawice  Stanowiskowe odci ą gi py ł ów i par  Szkolenia  Dobry stan urz ą dze ń ostrzegawczych, alarmowych itp.  Skrócony czas pracy  Monitorowanie procesu  Wentylacja  Odzie ż ochronna

22 Uderzenie narz ę dziem Charakterystyka: W czasie wymiany narz ę dzia, wykonywania pomiarów pracownik mo ż e zosta ć uderzony przez narz ę dzie zamontowane, montowane w g ł owicy.

23  Pewne zamocowanie (osadzenie) narz ę dzi w r ę koje ś ci  Dobry stan ś rodków pracy (narz ę dzia, maszyny, urz ą dzenia)  Dobry stan zabezpiecze ń  Instrukcje  Prawid ł owe uchwycenie, trzymanie  Szkolenia  O ś wietlenie wystarczaj ą ce dla rodzaju pracy  Obuwie ochronne  Odzie ż robocza  R ę kawice ochronne

24 Uderzenie obrabianym przedmiotem Charakterystyka: W czasie wykonywania pomiarów pracownik mo ż e zosta ć uderzony przez obracaj ą cy si ę przedmiot.

25

26 Uderzenie przez przemieszczaj ą ce si ę przedmioty Charakterystyka: Podczas transportowania, zak ł adania materia ł u przy u ż yciu elektrowci ą garki, suwnicy pracownik mo ż e zosta ć uderzony tym materia ł em.

27

28 Upadek na równym terenie Charakterystyka: W czasie wykonywania czynno ś ci zwi ą zanych z przygotowaniem stanowiska pracy pracownik mo ż e spa ść z podestu, podwy ż szenia.

29

30

31


Pobierz ppt "Operator obrabiarek (np. sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC), pó ł automatycznych itp.) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google