Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie zagrożeń powstających podczas wiercenia na obrabiarkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie zagrożeń powstających podczas wiercenia na obrabiarkach"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie zagrożeń powstających podczas wiercenia na obrabiarkach

2 Operator obrabiarek Operator obrabiarek (np. sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC), półautomatycznych itp.) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności uprawniających do obsługi obrabiarek. W zależności od poziomu kwalifikacji zawodowych operator wykonuje czynności podstawowe, polegające na uruchamianiu, kontrolowaniu przebiegu obróbki i zatrzymaniu obrabiarki, jak również czynności złożone. Do czynności złożonych należy zaliczyć: kontrolę i analizę jakości wykonanej obróbki, wprowadzanie korekt dotyczących parametrów obróbki, ustawianie narzędzi w magazynie obrabiarki, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, wprowadzenie korekt w zakresie poprawy cech wykonywanego wyrobu.

3 Operator obrabiarek Kolejna grupa zadań wykonywanych przez operatora obrabiarek sterowanych numerycznie wykonywana jest na stanowisku ustawiacza obrabiarek CNC. Na tym stanowisku pracy operator dobiera narzędzia skrawające oraz oprzyrządowanie obrabiarek, w oparciu o otrzymaną dokumentację, mocuje narzędzia i oprzyrządowanie na obrabiarkach, wprowadza dane narzędzi oraz parametry skrawania do sterownika obrabiarki, dokonuje analizy zużycia ostrza narzędzia skrawającego oraz wymienia je na nowe.Operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie pracują wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych, dobrze oświetlonych i wentylowanych.

4 Zadania zawodowe Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych. Dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek. Dobieranie – na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek – oprawek, uchwytów oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach.

5 Zadania zawodowe Eliminowanie podstawowych błędów obróbki oraz stosowanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu. Mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach, wprowadzanie danych do sterownika – obrabiarki sterowane numerycznie. Mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach – ustawianie przesunięcia punktu zerowego.

6 Zadania zawodowe Opracowywanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących na potrzeby obróbki prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu – ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy. Przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. w celu uniknięcia wypadku podczas obsługiwania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zasad BHP podczas czynności ustawczych oraz podczas trwania procesu obróbki.

7 Zadania zawodowe Kontrolowanie sprawności obrabiarek, analizowanie dokumentacji techniczno- -technologicznej, przygotowywanie narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki detalu. Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem – toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali, z wykorzystaniem zadanego programu. Wykonywanie szkiców prostych detali oraz określanie kolejności operacji i zabiegów procesów technologicznych dotyczących obrabianych przedmiotów.

8 Zadania zawodowe Wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych. Stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali. Opracowywanie technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych na podstawie przedstawionych rysunków oraz wykonanych szkiców detali.

9 Zadania zawodowe Dobieranie oprawek, uchwytów, narzędzi i przyrządów oraz ich mocowanie na obrabiarce wraz z wprowadzaniem danych do sterownika obrabiarki w celu zrealizowania procesu technologicznego. Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej oraz eliminowanie podstawowych błędów obróbki. Przygotowywanie stanowiska pracy do wykonania zadania technologicznego oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych na stanowisku pracy.

10 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Ergonomia – wymuszona pozycja ciała Charakterystyka: Ergonomią nazywamy dostosowanie warunków pracy do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, czyli takich konstrukcji urządzeń technicznych i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wynikają z wymagań fizjologii i psychologii pracy. Zagrożenie może być spowodowane: długotrwałą pozycją stojącą bez możliwości siedzenia, długotrwałą pozycją siedzącą.

11 Działanie prewencyjne
Badania lekarskie Instrukcje Prawidłowe rozmieszczenie paneli sterowniczych, kontrolnych

12 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Hałas Charakterystyka: Podczas wykonywania czynności kontrolnych, obsługi maszyny. Hałas jest to dźwięk niepożądany, szkodliwy lub uciążliwy. Szkodliwy: wywołuje trwałe skutki w organizmie człowieka (utrata słuchu, trwałe upośledzenie słuchu, szum w uszach, zmęczenie, stres, zaburzenie równowagi, obniżenie świadomości, ograniczenie zdolności porozumiewania się mową i odbierania sygnałów akustycznych, schorzenia nerwów); uciążliwy: rozprasza uwagę, powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Poziom ekspozycji na hałas nie może przekroczyć 85 dBA. W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej dopuszczalnej wartości, pracownicy są zobowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas. Hałas emitowany jest przez pracujące silniki, maszyny, urządzenia, składowane materiały.

13 Działanie prewencyjne
Badania lekarskie Badania słuchu Dobry stan urządzeń ostrzegawczych, alarmowych itp. Dobry stan zabezpieczeń Instrukcje Izolowanie człowieka przed hałasem Ochronniki słuchu Pomiary Szkolenia

14 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Porażenie prądem elektrycznym Charakterystyka: Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas: przygotowanie miejsca pracy, obsługi obrabiarki oraz podczas transportowania (jeśli korzysta się z urządzeń elektrycznych do transportu)

15 Działanie prewencyjne
Badania lekarskie Dobry stan instalacji elektrycznej Dobry stan urządzeń ostrzegawczych, alarmowych itp. Dobry stan zabezpieczeń Instrukcje Pomiary Szkolenia

16 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Potknięcie się na płaszczyźnie Charakterystyka: W czasie obsługi centra obróbczego, tokarki operator przemieszcza się. W tym czasie może potknąć się na płaszczyźnie.

17 Działanie prewencyjne
Porządek na stanowisku pracy Dobry stan podłóg, podłoża – równe, nie śliskie Drogi komunikacyjne – oznakowane, wolne Oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy Szerokość przejść i dojść wystarczająca Wzmożona uwaga Obuwie dostosowane do podłoża

18 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Skaleczenie Charakterystyka: Pracownik podczas obsługi centra obróbczego, tokarki wymienia narzędzia skrawające, dokonuje pomiarów w tym czasie może skaleczyć się o ostre elementy. Pracownik podczas obsługi może skaleczyć się o ostre elementy transportowanego materiału. Pracownik podczas przygotowania stanowiska, urządzenia może skaleczyć się o jej elementy, narzędzia.

19 Działanie prewencyjne
Pewne zamocowanie (osadzenie) narzędzi w rękojeści Instrukcje Rękawice ochronne Szkolenia Dobry stan zabezpieczeń Dobry stan narzędzi ręcznych (bez ścięć, zbić) Oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy Ład i porządek na stanowisku pracy Procedury pracy

20 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Substancje chemiczne Charakterystyka: Substancje chemiczne występujące w smarach, olejach i innych substancjach ropopochodnych. Zagrożeniem dla obsługującego może być zatrucie organizmu w przypadku napicia się (dystrybuowanej cieczy, płynu) oraz zatrucie oparami, choroby skóry powstałe w wyniku oblania ciała. Szkodliwe oddziaływanie substancji chemicznych na organizm człowieka może wynikać z: braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy, nieodpowiedniego składowania substancji chemicznych (nieszczelne, uszkodzone bądź nieoznakowane opakowania), niestosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, nieprzestrzegania zakazu jedzenia i picia w czasie wykonywania pracy, nieprzestrzeganie zasad higieny (dokładne umycie rąk oraz wypłukanie ust wodą).

21 Działanie prewencyjne
Badania lekarskie Instrukcje Maska Rękawice Stanowiskowe odciągi pyłów i par Szkolenia Dobry stan urządzeń ostrzegawczych, alarmowych itp. Skrócony czas pracy Monitorowanie procesu Wentylacja Odzież ochronna

22 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Uderzenie narzędziem Charakterystyka: W czasie wymiany narzędzia, wykonywania pomiarów pracownik może zostać uderzony przez narzędzie zamontowane, montowane w głowicy.

23 Działanie prewencyjne
Pewne zamocowanie (osadzenie) narzędzi w rękojeści Dobry stan środków pracy (narzędzia, maszyny, urządzenia) Dobry stan zabezpieczeń Instrukcje Prawidłowe uchwycenie, trzymanie Szkolenia Oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy Obuwie ochronne Odzież robocza Rękawice ochronne

24 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Uderzenie obrabianym przedmiotem Charakterystyka: W czasie wykonywania pomiarów pracownik może zostać uderzony przez obracający się przedmiot.

25 Działanie prewencyjne

26 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Uderzenie przez przemieszczające się przedmioty Charakterystyka: Podczas transportowania, zakładania materiału przy użyciu elektrowciągarki, suwnicy pracownik może zostać uderzony tym materiałem.

27 Działanie prewencyjne

28 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy
Upadek na równym terenie Charakterystyka: W czasie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem stanowiska pracy pracownik może spaść z podestu, podwyższenia.

29 Działanie prewencyjne

30 Zagrożenie występujące na stanowisku pracy

31 Działanie prewencyjne


Pobierz ppt "Modelowanie zagrożeń powstających podczas wiercenia na obrabiarkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google