Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MSSF 1 - Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MSSF 1 - Zastosowanie MSSF po raz pierwszy"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i rachunkowości MSSF/MSR

2 MSSF 1 - Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF oraz śródroczny raport finansowy za część okresu objętego tym sprawozdaniem finansowym zawierają wysokiej jakości informacje, które: są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne na przestrzeni wszystkich zaprezentowanych okresów; stanowią właściwy punkt wyjścia dla prowadzenia rachunkowości zgodnie z MSSF; mogą być wygenerowane po kosztach nieprzewyższających korzyści.

3 MSSF 1 Jednostka jest zobowiązana do stosowania MSSF 1, jeśli sporządza pierwsze sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF oraz gdy sporządza śródroczny raport finansowy prezentowany zgodnie z MSR 34, za część okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Za pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF uznaje się sprawozdanie, w którym jednostka zastosowała MSSF i zamieściła w nim wyraźne i bezwarunkowe stwierdzenie o zgodności ze standardami międzynarodowymi.

4 MSSF 1 – Ujmowanie i wycena
Jednostka sporządza i prezentuje sprawozdanie z sytuacji finansowej według MSSF na dzień przejścia na MSSF. Zasady (polityka) rachunkowości stosowane przez jednostkę przy sporządzaniu sprawozdania otwarcia z sytuacji finansowej według MSSF mogą różnić się od zasad, które zostały przyjęte na tę samą datę zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Powstające korekty wynikają ze zdarzeń i okoliczności sprzed dnia przejścia na MSSF.

5 MSSF 1 – Szacunki Szacunki dokonane przez jednostkę zgodnie z MSSF na dzień przejścia na MSSF powinny być spójne z szacunkami dokonanymi na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (po korektach odzwierciedlających wszelkie różnice między zasadami (polityką) rachunko­wości), chyba że występują obiektywne dowody na błędy we wcześniej dokonanych szacunkach.

6 MSSF 1 – Informacje porównawcze
W celu spełnienia wymogów MSR 1 jednostka w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF zamieszcza przynajmniej trzy sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z całkowitych dochodów, dwa jednostkowe rachunki zysków i strat (jeśli są prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe obejmujące dane porównawcze.

7 MSSF 1 – Uzgodnienia Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone zgodnie z MSSF powinno zawierać: uzgodnienie kapitału własnego wykazywanego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF, uzgodnienie z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi zgodnie z MSSF za ostatni okres prezentowany w najnowszym rocznym sprawozdaniu finansowym.

8 MSSF 1 – Wyjątki MSSF 1 podaje następujące wyjątki dotyczące retrospektywnego stosowania pozostałych MSSF-ów: usuwania z bilansu finansowych aktywów i zobowiązań; rachunkowości zabezpieczeń; udziałów niekontrolujących.

9 MSSF 1 – Usuwanie finansowych aktywów i zobowiązań
Jednostka powinna wypełniać wymogi co do usuwania z ksiąg składnika aktywów lub zobowiązań finansowych z wyjątkiem przypadków, gdy daną pozycję usunięto z ksiąg (na podstawie poprzednio stosowanych zasad rachunkowości) przed 1 stycznia 2004 r. Jednostka powinna jednak wykazać w księgach wszystkie instrumenty pochodne, jak również warunkowe aktywa i zobowiązania zachowane po dniu usunięcia danego składnika z ksiąg i ciągle istniejące na 1 stycznia 2004 r. Obok wykazania powyższych pozycji, jednostka powinna również skonsolidować wszystkie SPE, które kontroluje na dzień przejścia na MSSF, nawet gdy jednostki te istniały przed dniem przejścia na MSSF lub posiadały aktywa lub zobowiązania finansowe wyłączone z ksiąg na podstawie poprzednio stosowanych zasad rachunkowości.

10 MSSF 1 – Rachunkowość zabezpieczeń
Zgodnie z MSR 39 jednostka na dzień przejścia na MSSF wycenia wszystkie instrumenty pochodne w wartościach godziwych oraz wyłącza wszystkie rozliczone w czasie straty lub zyski na instrumentach pochodnych.

11 MSSF 1 – Wyjątki od stosowania
Jednostka może zdecydować się na zastosowanie jednego lub kilku z poniżej wymienionych zwolnień: połączenia jednostek gospodarczych, transakcje płatności w formie akcji, umowy ubezpieczeniowe, wartość godziwa lub przeszacowanie do zakładanego kosztu; leasing, świadczenia pracownicze; skumulowane różnice z tytułu przeliczenia z waluty obcej;

12 MSSF 1 – Wyjątki od stosowania
inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych, aktywa i zobowiązania jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć złożone instrumenty finansowe, wyznaczenie wcześniej ujętych instrumentów finansowych, wycena składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego w wartości godziwej w momencie początkowego ujęcia, zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji zawarte w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych, Aktywa finansowe lub wartości niematerialne ujmowane zgodnie z KIMSF 12, koszty finansowania zewnętrznego.

13 MSSF 1 - Leasing Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stwierdzić, czy umowa istniejąca na dzień przejścia na stosowanie MSSF zawiera leasing, w oparciu o fakty i okoliczności występujące na ten dzień.

14 MSSF 1 – Programy świadczeń pracowniczych
Standard MSR 19 przewiduje, iż jednostka może zdecydować się na ujmowanie zysków/strat aktuarialnych dla programów określonych świadczeń jedynie wówczas, gdy przekroczą one przewidziane „widełki”, czyli określony w standardzie przedział 10% wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń brutto lub 10% wartości godziwej aktywów programu, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

15 MSSF 1 – Różnice kursowe Standard MSR 21 wymaga, aby jednostka ujmowała niektóre różnice kursowe jako oddzielny składnik kapitałów. Ujęcie takie pojawia się zazwyczaj w przypadku przeliczenia sprawozdania jednostki działającej za granicą na walutę sprawozdawczą jednostki przygotowującej sprawozdanie. W momencie zbycia jednostki działającej za granicą (w tym udziałów), następuje przeniesienie skumulowanych różnic kursowych do rachunku zysków i strat (z uwzględnieniem ewentualnych zysków bądź strat z pozycji zabezpieczających).

16 MSSF 1 – Inwestycje w jednostkach zależnych
Jeżeli jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, wymaga się od jednostki, aby inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych rozliczała: a) w cenie nabycia, b) zgodnie z MSR 39 (wartość godziwa).

17 MSSF 1 – Instrumenty finansowe
Standard MSR 32 przewiduje, że jednostka gospodarcza powinna podzielić złożony instrument finansowy w momencie jego początkowego powstania na część kapitałową i zobowiązanie. Standard 39 przewiduje, że jednostka gospodarcza może dokonać klasyfikacji swoich aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych na dzień przejścia na MSSF.


Pobierz ppt "MSSF 1 - Zastosowanie MSSF po raz pierwszy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google