Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna"— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna
Kurs proboszczowski Gorzów Wlkp r. Opracował ks. dr Wojciech Lechów Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze

2 Normy prawa polskiego dot. nauczania religii w szkole publicznej
CZĘŚĆ I – NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE Normy prawa polskiego dot. nauczania religii w szkole publicznej 1. prawo państwowe 2. porozumienia państwowo-kościelne 3. prawo kościelne

3 Kurs proboszczowski 1. Prawo państwowe

4 Podstawy prawne nauczania religii w Polsce stanowią następujące akty prawne:
Konstytucja RP z r.; Konkordat z r.; Ustawa o systemie oświaty (tekst z dn r jedn.: Dz.U ); Ustawy wyznaniowe regulujące w sposób indywidualny status prawny poszczególnych wyznań; Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U ; zm.: Dz.U , Dz.U ) – nowelizacja r.

5 Konstytucja RP 1997 r. Konstytucja z 1997 roku przyjmuje przedmiotową klasyfikację praw i wolności jednostki. W ramach Rozdziału II Konstytucji wyróżniono więc kolejno: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII obejmuje w szczególności wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru, swobodę uzewnętrzniania religii, swobodę posiadania miejsc kultu, prawo osób wierzących do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują (np. żołnierze, więźniowie) oraz prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami.

6 Konstytucja w art. 53 ust. 4 stanowi, iż „religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób”. Przepis ten sformułowany jest w sposób dość lakoniczny, zauważyć jednak należy, że polska konstytucja, jako jedna z niewielu podejmuje problem nauczania religii w szkołach publicznych.

7 USTAWA z dnia 7 września 1991 r
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. Obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. Historia od dnia 21 czerwca 1996 r. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

8 Ustawa o systemie oświaty precyzując zapis konstytucyjny stwierdza, iż „uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoły publiczne podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, szkoły publiczne ponadpodstawowe - na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie” (art. 12 ust. 1).

9 W zakresie ustalenia kwestii szczegółowych, dotyczących warunków i sposobu realizacji przez poszczególne szkoły obowiązku organizowania lekcji religii w art. 12 ust. 2 udzielona została delegacja ustawowa na rzecz Ministra Edukacji Narodowej, który w trybie rozporządzenia w porozumieniu z władzami zwierzchnimi poszczególnych związków wyznaniowych ustala w/w kwestie.

10 Minister Edukacji Narodowej: M. Handke
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dnia 14 kwietnia 1992r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (por. Dz. U. Nr. 36 z dnia 24 kwietnia 1992r.) Rozporządzenie to zostało zmodyfikowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. oraz "zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych" (por. Dz. U. Nr 67, poz. 753). Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

11 W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

12 1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. 2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.

13 1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgodnie z § l ust. l, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z § 2 ust Organizacja zajęć z etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

14 Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez - w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

15 Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

16 Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

17 Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony, co najmniej miesiąc wcześniej.

18 W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż
W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.

19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. KARTA NAUCZYCIELA
Karta nauczyciela: 1. Postanowienia wstępne 2. Obowiązki nauczycieli 3. Wymagania kwalifikacyjne 3a. Awans zawodowy nauczycieli 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy 5. Warunki pracy i wynagrodzenie 6. Nagrody i odznaczenia 7. Uprawnienia socjalne i urlopy 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 8. Ochrona zdrowia 9. Dzień Edukacji Narodowej 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna 11. Uprawnienia emerytalne 11a. Przepisy szczególne 12. Przepisy przejściowe i końcowe

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Ocena z Religii Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. zmiany: „Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r.

21 Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki jest zgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że wliczanie ocen z religii lub etyki do średniej rocznej lub średniej końcowej jest konsekwencją umieszczania ocen z religii lub etyki na świadectwie szkolnym. Konsekwencją ocen z religii na świadectwie szkolnym jest także równoprawna z innymi przedmiotami nauczania możliwość wliczania ocen z religii i etyki do średniej rocznej lub końcowej. Zarzut naruszenia zasady świeckości i neutralności państwa z powodu wliczania oceny z religii do średniej końcowej należy rozpatrywać w kontekście ocen z religii na świadectwach szkolnych, co wynika z wprowadzenia nauki religii w szkołach publicznych.

22 Ochrona danych osobowych
Katecheci na podstawie Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, opracowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia r. mogą przekazywać proboszczom informacje o uczniach będących członkami Kościoła, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

23 Lista pytań związanych z działalnością Kościoła Katolickiego w Polsce kierowanych do Generalnego Inspektora Ochotnych Danych Osobowych Pkt. 15 str Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki? Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy. Z kolei katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem, w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi wizytować lekcje religii. W przypadku osób, które taką przynależnością się nie wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów prawnych.

24 Formularz dla katechetów dotyczący uczniów
nie uczęszczających na lekcje religii Czcigodny ks. Proboszcz Parafii w ………………………….………………………… Informuję, że…………………………………………………………………………….….…... uczeń /uczennica (nazwa szkoły) ………………………………………………..….. zamieszkały/a…………………………………………………...…...……… nie uczęszczał w roku szkolnym na katechezę, z powodu Uwagi Proszę o naniesienie stosownej adnotacji w kartotece parafialnej. Podpis katechety Data…………………………..

25 2. Porozumienia kościelno-państwowe

26 Konkordat – Art. 12 Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej.

27 3. Nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie (missio canonica) od biskupa diecezjalnego. Cofnięcie tego upoważnienia oznacza utratę prawa do nauczania religii. Kryteria wykształcenia pedagogicznego oraz forma i tryb uzupełniania tego wykształcenia będą przedmiotem uzgodnień kompetentnych władz państwowych z Konferencją Episkopatu Polski. 4. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym. 5. Kościół katolicki korzysta ze swobody prowadzenia katechezy dla dorosłych, łącznie z duszpasterstwem akademickim.

28 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. w imieniu Konferencji Episkopatu Polski /-/ Kazimierz Nycz Minister Edukacji Narodowej Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

29 Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach średnich ogólnokształcących i średnich zawodowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych posiadają: Księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium, Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne i posiadają przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne, Alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku studiów, Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia magisterskie bez przygotowania teologicznego, ale przygotowanie to uzupełniły w formie teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub kolegium teologicznego prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Konferencję Episkopatu Polski, zwanego dalej "kolegium teologicznym".

30 Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach zasadniczych oraz w przedszkolach, sześcioletnich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych, posiadają: Osoby wymienione w § 1, Osoby świeckie i zakonne, które posiadają dyplom ukończenia kolegium teologicznego, Alumni wyższych diecezjalnych lub zakonnych seminariów duchownych oraz studenci wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku - jeśli kontynuują studia.

31 Kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach i szkołach specjalnych, posiadają:
Księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i zaliczyli w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej, Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne lub kolegium teologiczne i zaliczyły w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej, Osoby, spełniające wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły określone w §1 i 2 niniejszego porozumienia, które ponadto ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w określonym typie szkoły.

32 O posiadaniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) innej szkoły wyższej, kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium duchowne lub inną szkołę wyższą. Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii.

33 3. Prawo kościelne

34 Kodeks Prawa Kanonicznego
Kan W odniesieniu do własnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub żądania usunięcia, ilekroć wymaga tego dobro religii lub obyczajów.

35 KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOŁACH Warszawa, 25 sierpnia 2008 r.

36 Celem Zasad jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.

37 Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu:
systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

38 Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

39 W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, o której mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. Pozytywną ocenę roczną z nauki religii może otrzymać ten uczeń, który w klasie programowo niższej został sklasyfikowany na pozytywną ocenę roczną.

40 Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia również te oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupełniania braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

41 Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.

42 Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkoły. ***

43 Wybrane kwestie szczegółowe dotyczące nauczania religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

44 STRUKTURA KATECHETYCZNA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
1. Wizytatorzy diecezjalni - 2 osoby 2. Wizytatorzy Rejonowi - 7 osób 3. Społeczni Dekanalni Doradcy Metodyczni (SDDM) - 1 osoba w dekanacie 4. Zespoły SDDM - razem 10 5. Dekanalny Referent Katechetyczny - Wicedziekan 6. Proboszczowie

45 2. Hospitowanie lekcji religii w szkołach w wyznaczonych dekanatach.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW REJONOWEGO WIZYTATORA NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 1. Wizytowanie szkół i przedszkoli – zadania: rozmowa z dyrektorem placówki oświatowej, z przedstawicielami grona pedagogicznego, orientacja w całokształcie pracy nauczycieli religii. 2. Hospitowanie lekcji religii w szkołach w wyznaczonych dekanatach. 3. Współdziałanie z doradcami metodycznymi nauki religii. d. Branie udziału w spotkaniach wizytatorów rejonowych organizowanych przez WNK. 4. Na zlecenie WNK diagnozowanie zaistniałych problemów katechetycznych.

46 Wskazania szczegółowe:
1. Posługa Wizytatora katechizacji pełniona jest na podstawie zaufania Biskupa Diecezjalnego wobec osoby powołanej dekretem, aby dzielić się doświadczeniem i doskonalić misję katechizacji w diecezji. 2. Zasadniczymi celami wizytacji są: - diagnozowanie i ocena pracy dydaktycznej, wychowawczej i formacyjnej katechety - udzielanie katechecie pomocy merytorycznej oraz inspirowanie do pracy twórczej i innowacyjnej. 3. Wizytatorzy mają obowiązek uprzedzać katechetów i dyrekcję szkoły o zamiarze przeprowadzenia wizytacji.

47 4. Wizytację należy rozpocząć od wizyty złożonej dyrektorowi szkoły, a po zakończeniu spotkania z katechetą należy omówić problemy katechetyczne z Proboszczem, który odpowiada za katechizację w danej szkole. W rozmowie z dyrektorem szkoły należy m.in. ustalić czy katecheta posiada skierowanie Księdza Biskupa, czy ma ważną umowę o pracę oraz czy w szkole realizowane jest nauczanie lekcji religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 5. Każdą wizytację należy zakończyć omówieniem hospitowanej katechezy z katechetą, podając zalecenia powizytacyjne. Jeżeli Wizytujący uzna za konieczne, katechecie należy nałożyć obowiązek udania się do doradcy metodycznego nauczania religii.

48 6. Sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji (arkusze hospitacyjne z przeprowadzonej lekcji i wizytacji szkoły) należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej oraz do Dekanalnego Referenta Katechetycznego. 7. Dobrze przygotowany do hospitacji katecheta powinien posiadać konspekt katechezy, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania oraz legitymację katechety.

49 Zakres obowiązków proboszczów
1. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla wszystkich katechetów w parafii (przekazywanie sprawozdania z listą obecności do Dekanalnego Referenta Katechetycznego). 2. Organizowanie katechezy w parafii i szkole. 3. Występowanie do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie i wycofanie katechety do określonego przedszkola lub szkoły. 4. Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych. 5. Hospitowanie (za wiedzą dyrektora szkoły) katechetów uczących na terenie parafii i dostarczenie arkuszy hospitacyjnych do Dekanalnego Referenta Katechetycznego. 6. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolekcji szkolnych oraz troska o ich własciwą organizację i przeprowadzenie. 7. Przekazywanie do końca września do Dekanalnego Referenta Katechetycznego corocznych ankiet katechetycznych.

50 Zatrudnienie katechety
Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Do tego czasu należy przesłać do WNK Kurii prośbę o skierowanie dla katechetów zmieniających miejsce zatrudnienia i nowozatrudnionych. Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny.  Księża, którzy zmienią parafię lub od nowego roku katechetycznego będą nauczali w nowych szkołach winni przedłożyć dyrektorom szkół ważne skierowanie Biskupa Diecezjalnego. Skierowanie winno być załączone do szkolnej umowy o pracę. Sposób zatrudniania i tryb zwalniania katechizujących w szkołach określa Ustawa Karta Nauczyciela. Zatrudnianie dokonuje się na podstawie uzyskanego skierowania a zwolnienie na podstawie pisemnego cofnięcia skierowania przez Biskupa Diecezjalnego z powiadomieniem organów prowadzących. 

51 Zatrudnienie katechety
W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do nauczania religii powinny być załączone: formularz skierowania do nauczania religii formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety (wypełnia się jednorazowo na początku pracy) kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym i przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym o stopniu awansu zawodowego lub zaświadczenie z uczelni (po czwartym roku studiów teologicznych) opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych) podanie kandydata  Życiorys 2 zdjęcia (księża 1 zdjęcie)

52 Zasady zatrudnienia katechety w szkole
Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez Biskupa Diecezjalnego. 30 kwietnia upływa termin przesyłania wniosków Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu należy podać przyczynę cofnięcia skierowania. Ksiądz Proboszcz w trosce o jakość nauczania winien kierować się następującymi kryteriami: - więź katechety z parafią, - udział w spotkaniach parafialnej Rady Katechetycznej, - udział w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezji i parafii, - dojrzałość w wierze, świadomość apostolska katechizującego, eklezjalność, niekaralność i stałe doskonalenie zawodowe.

53 Misja kanoniczna do nauczania religii
Od dnia 1 maja 2007 r. obwiązują nowe formularze dotyczące wydawania i wycofywania skierowania do nauczania religii. FORMULARZ SKIEROWANIA - wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK orginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii. Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety.  FORMULARZ WYCOFANIA skierowania składa się w sytuacjach, gdy katecheta miał misję wystawioną na czas nieokreślony, ale kończy pracę w danej placówce, np. przechodzi na emeryturę lub idzie do innej placówki (np. przeniesienie księży wikariuszy lub proboszczów) lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Nie trzeba wycofywać misji, gdy jej termin ważności sam wygasł. Należy zwrócić uwagę, aby data wycofania skierowania pokrywała się z datą końca zatrudnienia. Ważne jest, podanie przez księdza proboszcza, powodu wycofania misji dla katechety. Formularz podpisuje także katecheta świecki, który przyjmuje do wiadomości decyzję o wycofaniu skierowania. Brak podpisu jest możliwy tylko w sytuacji nadzwyczajnej i za zgodą WNK. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK orginał wycofania skierowania wraz z jedną kopią (dla Organu prowadzącego szkołę) dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.

54 Skierowanie do nauczania religii

55 Wycofanie skierowania do nauczania religii

56 Łączenie godzin lekcji religii
W szczególnych sytuacjach, za zgodą biskupa diecezjalnego, wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony lub realizowany w grupach łączonych, bez względu na ilość uczniów w klasie, z wyłączeniem klas drugich szkoły podstawowej, w których realizuje się katechezę inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest mniej niż 7 uczniów. W takim przypadku można połączyć zajęcia z religii w klasie pierwszej i drugiej.

57 Łączenie godzin lekcji religii
Propozycja zmniejszenia ilości godzin nauczania religii powinna najpierw być skonsultowana przez dyrektora szkoły z proboszczem parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Dopiero wówczas dyrektor szkoły może skierować pismo o wyrażenie zgody do biskupa diecezjalnego.

58 Łączenie godzin lekcji religii
STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii Warszawa 9 kwietnia 2013 r. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone. - jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów; - jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

59 Zaświadczenia z religii
W związku z wprowadzaniem w niektórych szkołach obowiązkowego nauczania etyki dla uczniów nie uczestniczących w zajęciach z religii, zaleca się wszystkim katechetom wprowadzenie od nowego roku szkolnego na zakończenie każdego etapu edukacyjnego, czyli po zakończeniu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, odpowiednich zaświadczeń, dzięki którym, będzie można stwierdzić, że dany uczeń brał udział w lekcjach religii, a nie etyki. Należy także prowadzić parafialne księgi absolwentów nauczania religii w szkołach. Informacje o uczestniczeniu w katechizacji jest potrzebna duszpasterzowi przy załatwianiu formalności związanych z udzieleniem sakramentów. Same świadectwo szkolne przy zapisie religia/etyka, nie daje pełnej jasności, co do odbytej wymaganej formacji religijnej.

60 Zasady obowiązujące katechetów dotyczące urlopów i zwolnień
Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Art katecheta stara się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Nauki Katolickiej. Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy w szkole trwających dłużej niż miesiąc.

61 Informacja dla katechetów przechodzących na emeryturę
Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej samej szkole. Skierowanie (misja kanoniczna) jest ważne do czasu trwania umowy w danej szkole. Tylko za zgodą proboszcza i Wydziału Nauki Katolickiej oraz na podstawie nowego skierowania emeryt może kontynuować pracę jako katecheta w szkole.

62 Zatrudnienie księży w szkole
] W związku ze zmniejszającą się ilością godzin lekcji religii w szkołach związaną: z malejącą z roku na rok ilością dzieci w oddziałach klasowych, likwidacją szkół i łączeniem klas, prosi się księży katechetów, aby w miarę możliwości przekazywali swoje godziny lekcji religii katechetom świeckim, dla których praca w szkole jest czasami jedyną formą utrzymania siebie i rodziny. Powyższa prośba WNK znalazła aprobatę księdza biskupa Stefana Regmunta. Zachęca się również księży katechetów, aby ze względu na obowiązki i działania duszpasterskie w parafii, byli zatrudniani w szkole na pół etatu, z ewentualnym zastrzeżeniem, maksymalnie do 14 godz. pensum. Oprócz tego przypomina się, że sposób zatrudnienia księży w szkole określa diecezjalne Vademecum Ekonomiczne, w którym zaznacza się, że księża mający większą ilość godzin niż etat powinni uzyskać na to zgodę Wydziału Nauki Katolickiej.   WNK l.dz. 160/2011

63 Obowiązki księdza-katechety
] (…) Pragniemy przypomnieć księżom katechetom o ich obowiązku uczestniczenia w Radach Pedagogicznych oraz nie zwalniania się z zajęć lekcyjnych w celu wykonywania różnych obowiązków duszpasterskich na terenie parafii. Katecheza podlega skolaryzacji, dlatego katecheta jako pełnoprawny nauczyciel podlega wszystkim obowiązkom wynikającym ze statutu szkoły i regulaminów, z tego tytułu nie ma żadnych innych praw i obowiązków (przywilejów), aniżeli każdy inny nauczyciel. Jednocześnie zachęca się księży, siostry zakonne oraz wszystkich katechetów świeckich do udziału w spotkaniach formacyjnych (także rekolekcji) doskonalących warsztat pracy nauczyciela religii. Za udział w tego rodzaju spotkaniach można uzyskać dofinansowanie (za okazaniem zaświadczenia) od dyrektora szkoły na doskonalenie zawodowe. Pismo Okólne 4/2012

64 Urlop dla poratowania zdrowia - księża
Zgodnie z treścią art. 73 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Księża ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia mogą to uczynić z początkiem nowego roku szkolnego lub semestru po uzgodnieniu z Proboszczem i tylko za zgodą Biskupa Diecezjalnego. Podanie o udzielenie zgody na urlop wraz z kopią orzeczenia lekarskiego i zgodą Proboszcza należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej.   WNK l.dz. 160/2011

65 Zasady obowiązujące katechetów dotyczące urlopów i zwolnień
1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. Jeżeli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Art katecheta stara się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Nauki Katolickiej. 3. Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy w szkole trwających dłużej niż miesiąc. 4. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem r.

66 Zarządzenie dotyczące formacji metodycznej
katechetów Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD, WOM). Wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK. Od tego roku Społeczni Doradcy Metodyczni będą przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa na uzyskanie skierowania do nauczania religii.

67 Inne kwestie szczegółowe:
Czy nauczanie religii w przedszkolach obejmuje także trzy i czterolatków? Jak liczona jest godzina pracy nauczyciela? Tak. Zgodnie z § 6 ust. 3 ramowego statutu przedszkola publicznego, czas trwania zajęć nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. Na podstawie tego przepisu oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, który stanowi, że w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), który nie różnicuje prawa rodziców (opiekunów prawnych) do nauki religii ich dzieci, należy stwierdzić, że nauczanie religii może obejmować wszystkie grupy wiekowe wychowanków przedszkoli publicznych.

68 Czy godziny „karciane” muszą być realizowane w szkole, czy można je odpracować w parafii?
Godziny „karciane” mogą być realizowane poza obiektami należącymi do szkoły lub placówki. W takich przypadkach dyrektor szkoły lub placówki jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa uczniów w takich zajęciach. O powyższym stanowi § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).

69 Czy księdzu zatrudnionemu na etat przysługuje za zgodą dyrektora czterodniowy tydzień pracy? Chodzi o księży, którzy w sobotę i niedzielę podejmują pracę z dziećmi i uczniami w parafiach prowadząc „grupy” i sprawują posługę duszpasterską? Zgodnie z art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela – nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole – dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. Uprawnione jest twierdzenie, że posługa duszpasterska jest ważnym społecznie zadaniem, dlatego dyrektor szkoły może (ale nie jest do tego zobowiązany) ustalić księdzu – nauczycielowi religii czterodniowy tydzień pracy.

70 Czy wizytatorzy kościelni, w wyjątkowych sytuacjach, mogą wizytować katechetów w szkole, bez ich powiadomienia? Jakie są względem nich wymagania odnośnie wizytacji szkolnej? Ogólne przepisy prawa oświatowego nie określają zasad wizytacji lekcji religii.

71 Kiedy powinno nastąpić wycofanie misji dla nauczyciela mianowanego
Kiedy powinno nastąpić wycofanie misji dla nauczyciela mianowanego? Czy można to uczynić w ciągu roku? Cofnięcie skierowania może nastąpić w każdej chwili, w tym w ciągu roku szkolnego. Zgodnie z § 5 ust. 2 zd. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane. Wydaje się, że zwrot: „koszty z tym związane” oznacza, że kościół lub inny związek wyznaniowy powinien pokryć wynagrodzenie osoby skierowanej do nauczania religii w okresie pozostałym do końca roku szkolnego.

72 Czy w klasie integracyjnej musi być nauczyciel wspomagający na katechezie?
Nie musi, ale może. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167) dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści (współorganizujący kształcenie integracyjne).

73 Jakie są procedury związane ze zniesławieniem nauczyciela przez ucznia
Jakie są procedury związane ze zniesławieniem nauczyciela przez ucznia? Czy fakt słownego obrażania nauczyciela musi mieć miejsce tylko w szkole, czy także po za nią, jeżeli jest powiązany z pracą w szkole? Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela – nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

74 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W KATECHEZIE
W związku z wprowadzeniem w 2010 roku nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz nowego Programu Nauczania Religii, Wydział Nauki Katolickiej przypomina, iż cyklicznie ulegną wymianie dotychczasowe podręczniki do nauki religii oraz zmieni się poziom przystępowania dzieci do I Komunii św. z klasy II na kl. III.

75 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W KATECHEZIE

76 Nowe podręczniki Do roku szkolnego 2011/2012 obowiązywać będą dotychczasowe programy i podręczniki nauki religii. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej WNK. Od roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się wprowadzanie nowych programów i podręczników do nauki religii w klasach pierwszych na wszystkich czterech etapach edukacji religijnej i zakończy się w roku szkolnym 2015/2016. przestaną obowiązywać obecne programy i podręczniki do nauki religii. Już od września 2011/12 katecheci będą mogli zapoznać się z nową ofertą podręcznikową przygotowaną przez wydawnictwa WAM z Krakowa, św. Wojciecha z Poznania oraz Jedności z Kielc, i pilotażowo realizować wybrane jednostki lekcyjne, tak aby od września 2012/13 roku wybrać optymalne programy i podręczniki nauczania. Nowa oferta

77 Nowe podręczniki Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii: a. Wydawnictwa WAM - Kraków; b. Wydawnictwa św. Wojciecha - Poznań; c. Wydawnictwa Jedność - Kielce; d. Wydawnictwo św. Stanisław BM - Kraków

78 CZĘŚĆ II - KATECHEZA PARAFIALNA:
Rozporządzenie w sprawie przygotowania do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Biorąc pod uwagę zgłaszane przez duszpasterzy problemy związane z organizacją w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacji do sakramentu bierzmowania, po konsultacjach wśród księży oraz analizie nadesłanych propozycji zmian i sugestii, dążąc do rozwiązania zaistniałych wątpliwości, niniejszym zarządzam, że z dniem r. obowiązywać będą następujące zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania: Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. „Życie Boże”, składającego się z V etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe. + Stefan Regmunt Biskup Zielonogórsko - Gorzowski

79 Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania  w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad: 1. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec klasy III Gimnazjum (po zrealizowaniu całości programu do bierzmowania). Niedopuszczalne jest skracanie formacji i organizowanie bierzmowania na początku klasy III Gimnazjum.

80 Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania  w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
2. Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. Życie Boże, składającego się z 5 etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe. Grupy domowe prowadzą animatorzy świeccy (katecheci, animatorzy wspólnot religijnych, rodzice itp.). Małe grupy, nawet jeśli nie zawsze udaje się ich prowadzenie w domach, stanowią integralne i fundamentalne elementy programu. 3. Formacja rozpoczyna się od zapisów młodzieży w kancelarii parafialnej w obecności ich rodziców. 4. Katecheza bierzmowanych nie zastępuje kursu przedmałżeńskiego i nie należy jej z nim łączyć. Etap 4. Formacji – Powołanie (tzw. małżeński) – mogą realizować animatorzy, uwzględniając, w miarę możliwości, przynajmniej jedno/dwa spotkania z udziałem zaproszonej pary małżeńskiej (świadectwo).

81 Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania  w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
5. Młodzież, która nie przystąpiła do bierzmowania w odpowiednim czasie, może ten sakrament przyjąć po ukończeniu 21. roku życia według zasad zawartych w Rozporządzeniu duszpasterskim w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych z dnia r. (Ecclesiastica 4/08, s ). 6. Zeszyty do prowadzenia grup parafialnych i domowych według programu Życie Boże są do nabycia w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej.

82 I Komunia św. w III klasie
W związku z obniżeniem wieku szkolnego do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej będą przystępować dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, a nie jak dotychczas - w drugiej. Obecnie katechizacja poprzedzająca ten sakrament trwa trzy lata (pierwszy rok w "0" i dwa lata w kl. I i II SP). Po tej modyfikacji dzieci przygotowywać się będą przez cztery lata (rok obowiązkowego wychowania przedszkolnego i trzy lata w SP - edukacja wczesnoszkolna). Dzieci do I Komunii św. pójdą w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św.

83 Strona internetowa WNK www.wnk.kuria.zg.pl
Akty prawne dotyczące nauczania religii w szkołach publicznych Strona internetowa WNK Ks. Wojciech Lechów tel.: –

84 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google