Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGADNIENIA 2. Jakość i jej rola w ofercie rynkowej;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGADNIENIA 2. Jakość i jej rola w ofercie rynkowej;"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI DÓBR ORAZ ŚWIADCZENIU USŁUG W ASPEKCIE DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH

2 ZAGADNIENIA 2. Jakość i jej rola w ofercie rynkowej;
1. Definicje i pojęcia dotyczące jakości; 2. Jakość i jej rola w ofercie rynkowej; 3. Znaczenie jakości w sektorze produkcji i usług; 4. Polityka jakości firmy i systemy zarządzania jakością; 5. Wybrane metody badania i szacowania jakości.

3 Pojęcie jakości produkt zaspokaja potrzeby klienta
„Jakość – to stopień, w jakim określony produkt zaspokaja potrzeby klienta i znajduje u niego szczególne uznanie” „Jakość to istotne cechy produktu, wyróżniające go spośród innych i stanowiące o jego odrębności”

4 Jakość produktu rozpatrywana jest na ogół dwóch płaszczyznach:
„Jakością jest to wszystko, co nie jest ilością” Jakość produktu rozpatrywana jest na ogół dwóch płaszczyznach: technicznej (swoiste cechy produktu); funkcjonalnej (proces sprzedaży i świadczenia usługi).

5 Definicje doskonałości” (Platon, IV wiek p.n.e),
„Jakość jest to pewien stopień doskonałości” (Platon, IV wiek p.n.e), „Jakość jest tym, co można udoskonalić ” (Lao Tsu), Jest to podstawa do tworzenia TQM „Jakość określa się poprzez cechy przedmiotu (Arystoteles - średniowieczne rzemiosło).

6 Definicje - według współczesnych autorytetów w dziedzinie jakości:
„Jakość to zgodność z wymaganiami” (P.B. Crosby) „Przewidywalny stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku” (E.W. Deming) „Przydatność użytkowa” (J.M. Juran)

7 Pojęcie jakości „Jakość życia to warunki tworzenia
Jakość w ujęciu filozoficznym „Jakość życia to warunki tworzenia autentycznej egzystencji, poczucie wartości i niepowtarzalności własnej osoby”

8 Pojęcie jakości Po raz pierwszy pojawiło się u Platona ( p.n.e.) pod nazwą poiotes. Wyróżnił on dwie kategorie: jakości oraz ilości. Cyt.: „Wszystko co nie jest ilością jest jakością”

9 Pojęcie jakości zdefiniował jakość jako:
Arystoteles ( p.n.e.) zdefiniował jakość jako: „to, co sprawia, że jest rzeczą taką, którą jest”. Zaliczył jakość do zbioru dziesięciu swoistych cech odróżniających dany przedmiot od innych przedmiotów tego samego rodzaju.

10 Pojęcie jakości Cyceron ( p.n.e.) stworzył dla greckiego poiotes, łacińskie uzupełnienie qualitas – właściwość, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu (zjawiska). W znaczeniu ściślejszym – cechę lub zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu istotnych ze względu na jego strukturę wewnętrzną oraz ze względu na jego stosunki, oddziaływanie i związki z otoczeniem.

11 Pojęcie jakości Wg Słownika języka polskiego: „Jakość – rodzaj, gatunek, wartość, zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym”

12 W języku potocznym Jakość oznacza najczęściej ocenę, w jakim stopniu dany przedmiot lub usługa odpowiada wymaganiom oceniającego, przy czym ocena taka może obejmować wszystkie lub niektóre cechy ocenianego przedmiotu: ciężar, barwę, kształt, strukturę, skład chemiczny, właściwości fizyczne, oddziaływanie na otoczenie, sprawność w wykonywaniu określonych funkcji itp. Ocena może dotyczyć materiału, części, półfabrykatu, przyrządu, narzędzia, maszyny, pomieszczenia, usługi, zjawiska, procesu, metody itp.

13 Towar i jego wartość użytkowa
Jakość - określenie to jest używane w wielu kontekstach znaczeniowych, jednak na potrzeby oceny towaroznawczej (i logistycznej) pojęcie to musi być rozumiane jednoznacznie. W gospodarce „planowanej” przyjmowano, że produkt (wyrób/towar i usługa) jest odpowiedniej jakości, jeżeli spełniał wymagania określone w odpowiednich normach, choć wymagania te często nie spełniały oczekiwań konsumentów.

14 Towar i jego wartość użytkowa
Przejście do gospodarki rynkowej spowodowało zmianę podejścia do rozumienia jakości. Według normy PN-EN ISO 9001:2009 jakość definiuje się następująco: „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Takie zdefiniowanie jakości kładzie nacisk na zadowolenie nabywcy (użytkownika) towaru.

15 „inherentny„: - oznacza ono cechę, która jest nierozerwalnie
związana z danym pojęciem, coś co przesądza o jego istocie i naturze, bez tej cechy nie byłaby tym, czym jest. Najlepiej słowo „inherentnych” zamienić na „naturalnych” – to pozwoli być tej definicji bardziej przyjaznej.

16 Pojęcie jakości Jakość definiowana jest jako ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Jakość produktu jest to satysfakcja konsumenta i profit producenta.

17 Nie ma jakości uniwersalnej.
Nie tworzy się obecnie jakości dla wszystkich, lecz dla określonej grupy odbiorców (segmentu rynku).

18 Na współczesnym, konkurencyjnym rynku istnieje konieczność stałego
monitorowania naszej jakości i jakości konkurencji

19 Dynamiczna struktura systemu zarządzania jakością
wg normy ISO 9001:2008

20 Pojęcie jakości określony produkt (wyrób i usługa)
Jakość to stopień, w jakim określony produkt (wyrób i usługa) zaspokaja potrzeby danego nabywcy (jakość rynkowa).

21 U S Ł U G A TO CZYNNOŚĆ NIEPROWADZĄCA DO ZMIANY FORMY DOBRA
MATERIALNEGO; WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z ZASPOKAJANIEM POTRZEB LUDZKICH, ALE NIE SŁUŻĄCE BEZPOŚREDNIO DO WYTWARZANIA DÓBR.

22 Pojęcie jakości Jakość to ciągłe zadowolenie klienta.
Jakość to jest to, co można doskonalić. Do sprzedawcy (producenta, pośrednika, usługodawcy) ma powracać zadowolony klient (lojalny), a nie wadliwy produkt.

23 wydajność nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Firma musi mieć jeszcze
Należy mieć świadomość, że sama wydajność nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Firma musi mieć jeszcze dobrych i lojalnych klientów. Pozyskanie nowego klienta jest pięć razy droższe, niż utrzymanie pozyskanego. „Jakość to nawyk, a nie zdarzenie” Arystoteles

24 była niska. „Wysoka jakość pracy” nie oznacza „wysokiej
jakości usług”. Doskonałe wyroby, odpowiednia infrastruktura sprzedażowa, a nawet kompetentni pracownicy, to nie oznacza jeszcze, że klient odczuje pełną satysfakcję. Co więcej te atrybuty mogą zostać całkowicie zniweczone, jeśli jakość obsługi klienta była niska.

25 W usługach decyduje bowiem sposób komunikacji i interakcji z klientem
W usługach decyduje bowiem sposób komunikacji i interakcji z klientem. To, jak klienta traktuje usługodawca jest zasadniczym wyznacznikiem oceny uzyskanej wartości, jaką wystawia on firmie. Jakość w branży usługowej w dużej mierze zależy od umiejętności personelu na styku klienta z firmą. Klienci, jak się okazuje chwalą sobie przedsiębiorstwa, które w trakcie wykonywania usługi przejawiają wyjątkową troskliwość, zaangażowanie i zaradność.

26 Definicje jakości - zgodny z warunkami technicznymi;
Produkt dobrej jakości: - zgodny z warunkami technicznymi; - przydatny do użytku; - zdolny do spełniania oczekiwań użytkownika. Definicje jakości: Utożsamienie jakości produktu z jego cechami i własnościami (inżynierowie, towaroznawcy), Określanie jakości, jako stopień w jakim produkt zaspokaja potrzeby użytkownika (ekonomiści, psychologowie), "Jakość to ogół właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb„ - definicja ISO (norma 8402). Q<1 - "podjakość" spadek sprzedaży Q=1 - "pełna jakość" spełnienie oczekiwań przez konsumenta Q>1 - "nadjakość" oferta przewyższa oczekiwania, dodatkowe koszty wytwarzania

27 Jakość z punktu widzenia konsumenta
Jk = (Σ Wu + Σ We) / C gdzie: - Σ Wu suma wartości użytkowych, - Σ We suma wartości emocjonalnych, -C cena towaru. Jakość: Potrzeby funkcjonalne: -cechy związane z eksploatacją bezpośrednią produktu (komfort użytkowania, ekonomiczność eksploatacji, spełnianie funkcji użytkowych), -cechy związane z dyspozycyjnością (niezawodność, naprawialność, gwarancja); Potrzeby niefunkcjonalne: -wizerunek, -wrażenia estetyczne.

28 Jakość z punktu widzenia producenta
Zysk: -jednostki zysku (koszty i cena), -jednostki ilościowe (udział w rynku, wielkość rynku); Konkurencyjność (wizerunek, przywództwo technologiczne, ciągłe doskonalenie organizacji).

29 Pojęcia związane z kształtowaniem, zarządzaniem, badaniem, i oceną jakości
Jakość projektu – jakość typu, wzoru, stopień trafności w jakim przewidywania zawarte w dokumentacji technicznej odpowiadają wymaganiom odbiorców; Jakość wykonania – stopień zgodności pomiędzy wytwarzanym obiektem a wzorcem; Jakość eksploatacji – stopień zgodności między rzeczywistym przebiegiem procesu użytkowania a zasadami zawartymi w dokumentacji technicznej i obsługowo - naprawczej (wypadkowa jakości użytkowania oraz jakości obsługi technicznej; Nadzorowanie jakości – monitorowanie i weryfikacja stanu procedur, metod, warunków, procesów, stanu wyrobów i usług oraz ich analiza, Niezawodność – zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu do wypełnienia wymaganych funkcji w danych warunkach i wymiarze czasu, Nowoczesność – stopień zgodności parametrów i wskaźników wyrobu z parametrami technicznymi i wskaźnikami techniczno – ekonomicznymi przodujących firm światowych, Uszkodzenie – utrata zdolności obiektu do wypełniania wymaganych funkcji; Wada – niespełnienie wymagań związanych z zamierzonym użytkowaniem; Funkcjonalność – charakterystyka jakościowa wyrobu określająca rodzaje funkcji i stopień ich spełnienia przez wyrób. Specyfikacja - dokument opisujący wymagania które wyrób lub usługa powinny spełniać;

30 RODZAJE KONTROLI JAKOŚCI TOWARÓW
Cel: Zapobieganie powstawaniu wyrobów wadliwych Pojęcia: Niezgodność – nie spełnianie ustawowych wymagań, Wada – nie spełnianie wymagań zapewniających możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, (rodzaje wad: zasadnicze, nieistotne, jawne, ukryte, wady starości) Specyfikacja - dokument opisujący wymagania które wyrób lub usługa powinny spełniać, Wartość użytkowa towarów - zdolność towarów do zaspokajania potrzeb ludzkich, Użyteczność - stopień akceptacji towaru przez jego użytkownika.

31 Zadania i rodzaje kontroli jakości
wykrywanie przyczyn powstawania wadliwych produktów, znajdowanie środków zaradczych, badania porównawcze i rozwojowe wyrobów, czuwanie nad techniką pomiarową i kwalifikacjami pracowników, kontrola prawidłowości technologii, kontrola środków produkcji, sprawdzanie surowców, materiałów, półfabrykatów, kwalifikowanie wyrobów do odpowiednich klas jakości, kontrola konserwacji opakowań i przechowywania. Kontrola czynna - działalność kładąca nacisk na profilaktykę czyli na zapobieganie występowaniu niezgodności i wad, Kontrola bierna - wyeliminowanie wyrobów wadliwych, Kontrola techniczna - kontrola jakości u producenta, podlegają: surowce, materiały, półfabrykaty, wyroby gotowe, Kontrola jakości dotyczy zwykle produktów żywnościowych,

32 Rodzaje kontroli jakości
Kontrola stuprocentowa: -największe gwarancje utrzymania odpowiedniej jakości towarów, -kosztowna, Kontrola wyrywkowa : -nie ma technicznego i ekonomicznego stosowania kontroli stuprocentowej, -sprawdzenie jakości produktu powoduje jego zniszczenie, -Statystyczna Kontrola Jakości (SKJ) – Shewhart 1924r.: -losowe pobieranie próbek i odniesienie wyników do całej partii, -metody statystyczne z założonym prawdopodobieństwem, -metoda najsprawniejsza i najtańsza, -zastosowanie SKJ– w procesach wytwarzania, odbioru jakościowego, eksploatacji; Formy kontroli ostatecznej wyrobu: badania odbiorcze analiza jakości na podstawie prób reprezentujących partie wyrobu gotowego (okresowe, ciągłe).

33 Sposoby kontroli jakości

34 Cykl życia produktu w produkcji
Pełny cykl jakościowy składa się ze strefy przedprodukcyjnej, produkcji, poprodukcyjnej

35 Cykl życia produktu w marketingu
W marketingu wyróżnia się fazy cyklu życia produktu: - wprowadzanie produktu na rynek, - wzrost sprzedaży produktu, - dojrzałość produktu, - nasycenie rynku, - spadek sprzedaży produktu.

36 Znak towarowy Znak towarowy to użycie nazwy, terminu, symbolu lub ich kombinacji w celu zidentyfikowania towaru lub usługi, jego sprzedawcy oraz odróżnienia od konkurencyjnych towarów lub usług. Znaki towarowe: -słowne (litery, słowa, zespoły słów), -obrazowe (rysunki, stemple, godła), -plastyczne (butelki, flakony, torebki), Znak towarowy łączy w sobie dwa pojęcia: -nazwa handlowa czyli nazwa lub skrót nazwy firmy wytwarzającej (Kodak, Ford, Ciech), -marka handlowa to nazwa, termin, napis, symbol, nazwa geograficzna (Happy hair, Lincoln, Dior, Warna),

37 13. ORGANIZACJE KONSUMENCKIE
Ruch konsumencki - ochrona nabywców przed towarami o niskiej jakości, ochrona praw i interesów konsumenta, poradnictwo przy zakupie, edukacja, testowanie produktów; Czasopisma: -"Test" (Niemcy), -"Which" (Wielka Brytania), -"Consumer Reports" (USA), -„Test” Szwajcaria, -„Konsument” (Austria), -”Świat konsumenta” (Polska), Organizacje: IOCU - International Organisation of Consumers Union - Haga 1960 (170 organizacji z całego świata) – badania porównawcze produktów powszechnego użytku, wymiana doświadczeń, Federacja konsumentów - Warszawa 1981, zrzesza konsumentów oraz instytucje spoza sfery produkcji, handlu i usług, Konsumencki Instytut Jakości – 1991: -określanie wymagań konsumentów w dziedzinie jakości towarów i usług, -przeprowadzanie testów porównawczych jakości produktów, -informowanie i edukowanie konsumentów, -prowadzenie banku danych o jakości produktów. Organizacje konsumenckie o zasięgu regionalnym: -Unia Konsumentów Polskich – Kraków 1996.

38 Jakość - Normalizacja - Certyfikacja
Jakość nie wynika tylko z posiadanych certyfikatów, ale z konsekwentnego, profesjonalnego, grupowego działania.

39 Ważna jest znajomość tego, co konsument
uważa za dobrą jakość. Odbiera on wiele cech subiektywnie i zwraca, przede wszystkim uwagę na funkcję użytkową (wartość użytkową) wyrobu oraz jego cechy estetyczne, zgodność z tendencjami mody itp. Oceniając jakość wyrobów, należy uwzględnić wiele cech towarów, np.: techniczne, użytkowe, estetyczne, ekonomiczne, ergonomiczne, ekologiczne i inne.

40 Jakość wyrobów jest ściśle uzależniona od jakości
surowców, półwyrobów oraz innych elementów składowych. Ważnym zadaniem służb kontroli jakości u producentów jest przeprowadzenie odbioru jakościowego zakupionych su­rowców i materiałów pomocniczych, wnikliwa kontrola jakości na poszcze­gólnych etapach procesu produkcji oraz ocena wyrobu finalnego. Jakość wyrobów na etapie ich wytwarzania, jak i towarów będących w obrocie, określają odpo­wiednie wzorce, np. normy, próbki typowe, modele.

41 Rodzaje wad towarów Jawne - to wady bezpośrednio widoczne (można je wykryć za pomocą zmy­słów, czyli organoleptycznie albo prostymi metodami badań, bez naruszenia ory­ginalnego opakowania jednostkowego). Wady ukryte, np. niewłaściwy skład chemiczny, obecność szkodliwych zanieczyszczeń (można je wykryć dopiero po naruszeniu fabrycznego opakowania jednostkowego, w badaniach laborato­ryjnych lub w trakcie konsumpcji). Wady zasadnicze - to wady ważne, posiadające istotne znaczenie z punktu widzenia przydatności towaru. Niezasad­nicze wady - są mało ważne i dotyczą głównie estetyki wykonania.

42 Przyczynami powstawania wad towarów są, m.in..:
- zła jakość surowców i mate­riałów użytych w produkcji, - niewłaściwe wykonawstwo w procesach technologicz­nych, - nieprawidłowe przechowalnictwo lub transport. Towary w całym cyklu życia są poddane działaniu czynników, które mogą wpływać na obniżenie ich jakości. Czynniki mogą mieć charakter: stały, sporadyczny lub chwilowy. Należą do nich głównie: temperatura, wilgoć, powietrze, promienie słoneczne, czynniki mechaniczne (niewłaściwe składowanie, narażenia w transporcie, urazy mechaniczne), czynniki biotyczne (drobnoustroje, owady i gryzonie).

43 Produkt rynkowy Produktem rynkowym nie jest to, co my chcemy sprzedać,
(rynek producenta), ale wszystko to, co chce kupić klient (rynek konsumenta).

44 Produkt rynkowy Wartość dodana Atrakcyjność Dyspozycyjność
Produkt musi być wkomponowany w całość wartości oferowanych przez: producenta – pośrednika – usługodawcę Wartość dodana Atrakcyjność Dyspozycyjność

45 Przy tworzeniu takiej oferty, nadrzędnym
celem powinno być zapewnienie wysokiej jakości. Klient oczekuje, przede wszystkim takiego produktu, który: zaspokoi jego potrzeby, dostarczy satysfakcji i zadowolenia, nie przysporzy problemów, zostanie dostarczony w dogodnym czasie i miejscu, którego cena będzie odpowiadała wartości, jaką sobą prezentuje.

46 Mierniki jakości produktu:
wysoka atrakcyjność cech produktu; kompleksowa jakość usługi; pełne rozpoznanie potrzeb klienta; stopień zadowolenia klienta; atrakcyjna i przystępna cena.

47 i daj mu to, ale nie zapominaj
Dowiedz się, czego chce nabywca (klient) i daj mu to, ale nie zapominaj o zysku

48 tylko wówczas, gdy każdy pracownik,
Odpowiednią jakość można osiągnąć tylko wówczas, gdy każdy pracownik, na każdym etapie produkcji (świadczenia usługi) wykonuje swoją pracę z pełną świadomością i odpowiedzialnością, wykorzystując wszystkie elementy jakości.

49 Kształtowanie jakości w usługach
Jakość w procesie usługowym możemy kształtować na wszystkich etapach usługi: przed w trakcie i po świadczeniu usługi.

50 Podejście do jakości zostało zastąpione pojęciem nowego wyrobu
Pojęcie produkcji masowej (jakość masowa) zostało zastąpione pojęciem nowego wyrobu (jakość zindywidualizowana, innowacje). Zwrócono uwagę na potrzebę wysokiej jakości (wartości użytkowej), niezawodności i konkurencyjnie niskiej ceny („rewolucja japońska”).

51 Jakość to „prawo do wartości”
Podejście do jakości Jakość to „prawo do wartości” przysługujące klientowi i usługodawcy.

52 Jakość usług składa się głównie z jakości technicznej i funkcjonalnej.
Podejście do jakości w odniesieniu do wyrobów; w odniesieniu do usług. z punktu widzenia klienta (subiektywne, jakość postrzegana, w odniesieniu do korzyści, potrzeb, preferencji i wartości); z punktu widzenia przedsiębiorstwa (jako wolność od wad, produkcja materialna). Jakość usług składa się głównie z jakości technicznej i funkcjonalnej.

53 Wymiary jakości usług Poziomy świadczenia usług: jakość materialna (poziom podstawowy); jakość interakcyjna (poziom interakcji); jakość firmowa (na poziomie całej firmy). Podejście procesowe (jakość usługi): jakość wejścia; jakość procesu; jakość wyjścia.

54 Atrybuty jakości usług (wg modelu Servqual)
materialny wygląd usługi; rzetelność; reaktywność; pewność; zrozumienie.

55 W PRODUKCJI I W SFERZE USŁUG
PRAWO A JAKOŚĆ W PRODUKCJI I W SFERZE USŁUG

56 oznaczać zgodność z prawem, a w dążeniu
W nauce o jakości nie spotyka się poglądu, że jakość może wynikać z obowiązywania przepisów prawa. Wspomina się jedynie, że jakość musi oznaczać zgodność z prawem, a w dążeniu do zaspokojenia potrzeb klienta – usługodawcy lub wytwórcy produktów nie mogą naruszać prawa.

57 w prawodawstwie w postaci pewnych standardów, których niespełnienie
Jakość od starożytności obecna jest w prawodawstwie w postaci pewnych standardów, których niespełnienie równoznaczne jest z zakazem wprowadzania danego wyrobu na rynek. Uzasadnieniem dla ustanawiania owych standardów jest zawsze ochrona bezpieczeństwa konsumentów.

58 Przepisy prawa ochrony konsumenta można zasadniczo podzielić na trzy grupy:
1) regulacje dotyczące informowania klienta o produkcie przed jego sprzedażą (prawda); 2) przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; 3) przepisy wymagające zapewnienia minimalnego standardu i bezpieczeństwa wyrobów lub usług.

59 Podejście do jakości poszukiwania: metod jakości zarządzania
W dążeniu do jakości przystąpiono do poszukiwania: metod zapewnienia jakości; metod jakości zarządzania norm zapewnienia jakości; systemów zarządzania jakością; systemów zarządzania przez jakość itp.

60 Podejście do jakości 1. ORIENTACJA NA KLIENTA (potrzeby) wg haseł:
Główną zasadą zarządzania jest: 1. ORIENTACJA NA KLIENTA (potrzeby) wg haseł: „Klient nasz Pan” „Klient jest naszym pracodawcą” „Ostatecznym sędzią jest klient” „Klient zawsze ma rację”

61 Zasady zarządzania jakością
2. Przywództwo 3. Zaangażowanie pracowników 4. Podejście procesowe 5. Podejście systemowe 6. Doskonalenie 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów 8. Współpraca z dostawcami

62 Jakość optymalna, a nie maksymalna.
Podejście do jakości Czy organizację interesują potrzeby klienta, czy jego pieniądze? O tym decyduje konkurencja na rynku. Im mniejsza konkurencja (rynek producenta), tym mniejsza jakość. Jakość optymalna, a nie maksymalna.

63 Co jeszcze interesuje organizację?
opinia klienta wyrażana na temat firmy (i produktów) – według hasła: „Jeśli jesteś zadowolony, powiedz to innym, jeśli nie - powiedz to nam”

64 Firma traci klienta tylko raz

65 Firmy powinny poszukiwać sposobów pomiaru zadowolenia klienta jako pomocnego środka do ustalenia strategii przedsiębiorstwa oraz zwiększenia wpływów i udziału na rynku. Mierzenie zadowolenia klienta w praktyce oznacza poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak klienci reagują na nasze usługi, i w jakim stopniu są zadowoleni z poszczególnych składników usługi?

66 2. Co wpływa bardziej, a co mniej na ich zadowolenie?
3. Których naszych konkurentów klienci uważają za wzorowych w pewnych dziedzinach? 4. Jakie należy wprowadzić zmiany, by doprowadzić do poprawy satysfakcji klienta? Ocena jakości świadczonych usług jest subiektywna, czyli znacznie zindywidualizowana.

67 Wzrost wymagań jakościowych

68 Jakość w sferze produkcji i usług
Jakość staje się coraz istotniejszym czynnikiem konkurencji. Składa się na to wiele przyczyn, z  których do najważniejszych można zaliczyć:

69 i oczekiwania użytkowników Polityka jakości przedsiębiorstwa
Uwarunkowania prawne - bezpieczeństwo użytkowania - ochrona życia i zdrowia - ochrona środowiska naturalnego - odpowiedzialność prawna za jakość produktu - standardy międzynarodowe - dyrektywy, regulacje, itp. Potrzeby i oczekiwania użytkowników rozszerzanie funkcji wyrobu   ekstremalne warunki     środowiska eksploatacji wzrost bezpieczeństwa użytkowania -   wzrost niezawodności i trwałości -   łatwość obsługi, serwisu i napraw -   korzystna cena -   dostępność na rynku   krótkie okresy    wprowadzania Polityka jakości przedsiębiorstwa - wprowadzanie na rynek    wyrobów nowej generacji - wysoki standard jakości - akceptacja na rynku światowym - dobre imię firmy, itp. Wzrost wymagań jakościowych Wzrost konkurencji wprowadzanie nowych technologii    wytwarzania skracanie okresów innowacji wyrobów - obniżanie kosztów wytwarzania, itp.

70 Wzrost wymagań jakościowych
Potrzeby i oczekiwania użytkowników - rozszerzanie funkcji produktu (wyrobu i usługi); -   ekstremalne warunki  środowiska eksploatacji; - wzrost bezpieczeństwa    użytkowania; -   wzrost niezawodności i trwałości; -   łatwość obsługi, serwisu i napraw; -   korzystna cena; -   dostępność na rynku; -   krótkie okresy  wprowadzania.

71 Wzrost wymagań jakościowych
Uwarunkowania prawne - bezpieczeństwo użytkowania; - ochrona życia i zdrowia; - ochrona środowiska naturalnego; - odpowiedzialność prawna za jakość produktu; - standardy międzynarodowe; - dyrektywy, regulacje, itp.

72 Wzrost wymagań jakościowych
Polityka jakości przedsiębiorstwa - wprowadzanie na rynek    wyrobów nowej generacji; - wysoki standard jakości; - akceptacja na rynku światowym; - dobre imię firmy, wizerunek, marka, itp.

73 Wzrost wymagań jakościowych
Wzrost konkurencji - wprowadzanie nowych technologii   wytwarzania (świadczenia usług); - skracanie okresów innowacji wyrobów; - obniżanie kosztów wytwarzania, itp.

74 Coraz większą szansę dostrzega się w postawieniu na jakość.
Coraz silniejsza konkurencja skłania firmy usługowe i produkcyjne do poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i systemowych, pozwalających z większym optymizmem myśleć o przyszłości firmy. Coraz większą szansę dostrzega się w postawieniu na jakość.

75 marketingowy, ekonomiczny,
Poprawa jakości na współczesnym rynku posiada charakter: strategiczny, marketingowy, ekonomiczny,

76 technologiczny, społeczny, prawny, informacyjny.

77 Postrzeganie jakości przez konsumentów
Jakość wymaga słuchania klienta i trzeba ją mierzyć: porównując rzeczywisty stan zaspokojenia potrzeb klienta (postrzeganie), ze stanem przez niego oczekiwanym (usługa oczekiwana).

78 Postrzeganie jakości usług przez konsumentów
Przekaz ustny Potrzeby osobiste Doświadczenia Wyróżniki jakości usług: solidność i niezawodność zdolność reagowania pewność empatia materialne komponenty procesu usługowego Usługa oczekiwana ( u o ) Usługa postrzegana ( u p ) Postrzeganie jakości usług: przekraczająca oczekiwania u o < u p (jakość zadziwiająca) odpowiadająca oczekiwaniom u o = u p (jakość satysfakcjonująca) nie odpowiadająca oczekiwaniom u o > u p (jakość nie do przyjęcia) Źródło: J. A. Fitzimmons, M. J. Fitzimmons: 1998 (cyt. za M. Kachniewska 2004)

79 Stopień odczuwanej satysfakcji uzależniony
jest z jednej strony od właściwości nabywanego produktu, z drugiej od oczekiwań klientów. Należy dążyć do tego, by różnica między usługą oczekiwaną, a otrzymaną była jak najmniejsza. Proces badania jakości musi uwzględniać poznanie potrzeb i wymagań oraz postaw i opinii klientów.

80 Postrzeganie jakości usług przez konsumentów
Zadowolenie klienta osiąga się, gdy: znamy i rozumiemy aktualne potrzeby i oczekiwania  klienta, spełniamy wymagania klienta i mierzymy poziom jego zadowolenia (korekta), należy starać się wykraczać ponad te wymagania (uo < up),

81 Postrzeganie jakości usług przez konsumentów
trafnie przewidywać zmiany potrzeb i oczekiwań klienta, monitorować zadowolenie klienta, śledzić konkurencję, poznać jej zamiary, systematyczne zarządzanie relacjami z klientami (pracownik – klient), postrzeganie klienta jako „pracownika zewnętrznego” (to klientowi najbardziej zależy na wysokiej jakości usług i on jest obiektywnym kontrolerem jakości).

82 Postrzeganie jakości usług przez konsumentów
Najszybciej rezygnują z usług niskiej jakości najlepsi klienci (najbardziej dochodowi), u których wartość czasu wolnego rośnie wraz z dochodami nabywców. Szczególne znaczenie dla usługi ma zatem hasło „zrobić dobrze za pierwszym razem”.

83 Czynniki kształtujące jakość wyrobów i usług
Zakres oferty (szeroki zakres dóbr i usług czyni obiekt bardziej konkurencyjnym); Cena (dogodniejsze warunki ekonomiczne zakupu dóbr i usług); Dostępność produktu (marka firmy oraz dostępność dóbr i usług); Unikatowość produktów (wyróżniających się na rynku dóbr i usług); Jakość (spełnienie oczekiwań klienta).

84 Specyfika jakości produktu turystycznego
Jakość jest subiektywna (indywidualne i subiektywne odczucia w ocenie produktu); Jakość jest względna (stanowi rezultat porównań między cechami produktu, a oczekiwaniami konsumentów); Jakość jest stopniowa (warianty poziomu jakości satysfakcjonujące klienta); Jakość jest kategorią zmienną (dynamiczną, zależną od poziomu podaży i popytu, preferencji).


Pobierz ppt "ZAGADNIENIA 2. Jakość i jej rola w ofercie rynkowej;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google