Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

2 I. Zagadnienia prawne  Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tryb krajowy i wspólnotowy.  Co to jest zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego i do czego uprawnia?  Dla jakich pojazdów wydaje się zezwolenia?  Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia?  Uczestnicy procesu dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji.  Postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia. II. Zagadnienia techniczne (dotyczy lokomotyw i taboru pasażerskiego)  Co to są wymagania zasadnicze i jak je spełnić?  Techniczne specyfikacje interoperacyjności.  Krajowe specyfikacje techniczne.  Pozostałe dokumenty. Plan prezentacji

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zagadnienia prawne

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych krajowe procedury interoperacyjność systemu kolei umowy międzynarodowe

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych – krajowe procedury sieci kolejowe, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych metro linie kolejowe o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm bocznice kolejowe

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych – tryb tzw. wspólnotowy pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI Zezwolenie dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Co to jest zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego i do czego uprawnia?  Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego to dokument uprawniający zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, inwestora albo dysponenta do eksploatacji pojazdu kolejowego wprowadzanego po raz pierwszy do użytkowania.  Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI uprawnia do poruszania się pojazdu kolejowego na sieci kolejowej położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Pojazdy zgodne i niezgodne z TSI – obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia Dla jakich pojazdów Prezes UTK wydaje zezwolenie?

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Pojazd zgodny z TSI oraz pojazd niezgodny z TSI Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia? zarządcaprzewoźnik kolejowydysponentproducentwykonawca modernizacjiimporter

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Uczestnicy procesu dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji Katalog zamknięty podmiotów Wnioskodawca pojazd zgodny z TSI – jednostka notyfikowana pojazd niezgodny z TSI – podmiot uprawniony Jednostka Organ administracji publicznej Krajowa władza bezpieczeństwa Prezes UTK

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie wymagania określone w stosownych aktach prawnych Unii Europejskiej (włączając w to odpowiednie przepisy krajowe mające zastosowanie do pojazdów) zostają spełnione przez pojazd w państwie dopuszczenia. Najważniejsze wymagania (jednak nie wszystkie):  wymagania zasadnicze dla systemu kolei ustanowione w Załączniku III do dyrektywy 2008/57/WE  wymagania zasadnicze określone w innych dyrektywach  wymagania szczegółowe zawarte w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności  wymagania szczegółowe zawarte w NTR (tj. w przypadku, gdy TSI nie reguluje danej kwestii) W przypadku gdy brak jest stosownego dokumentu odniesienia (TSI, NTR), producent może wybrać samodzielnie rozwiązanie, które pozwoli na spełnienie wymagań zasadniczych. Odpowiedzialność producenta – pojazd zgodny z TSI

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wystawiający deklarację weryfikacji WE pojazdu kolejowego potwierdza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany podsystem odnoszący się do pojazdu jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. Odpowiedzialność producenta – pojazd zgodny z TSI

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie wymagania zasadnicze dotyczące pojazdu zawarte m.in. w rozporządzeniu w sprawie interoperacyjności oraz tzw. Liście Prezesa UTK, zostają spełnione. Producent wystawia deklarację weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI. Odpowiedzialność producenta – pojazd niezgodny z TSI

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Rolą Prezesa UTK jest dokonanie sprawdzenia dokumentacji składanej przez wnioskodawcę o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu i potwierdzenie prawidłowości procedury weryfikacyjnej. Sprawdzenie to powinno się sprowadzać do weryfikacji kompletności, adekwatności oraz spójności dokumentacji przekazanej wraz z wnioskiem.  Prezes UTK może żądać dostarczenia dodatkowych informacji, przeprowadzenia analiz zagrożeń lub badań na sieci kolejowej, w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową i wymogami bezpieczeństwa. Obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kompletnośćadekwatnośćspójność

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Krajowe władze bezpieczeństwa nie powinny powtarzać sprawdzeń dokonanych jako część procedury weryfikacji WE, ani nie powinny powielać czynności jednostek notyfikowanych, wyznaczonych lub jednostek oceniających ryzyko – z zastrzeżeniem weryfikacji spójności i adekwatności dokumentacji dołączanej do wniosku.  Krajowe władze bezpieczeństwa nie powinny dokonywać dogłębnych analiz i sprawdzeń dokonanych przez producenta (wykonawcy modernizacji), jednostkę notyfikowaną, wyznaczoną, CSM, ani jednostkę oceniającą ryzyko. Krajowe władze bezpieczeństwa mogą zwrócić się o wyjaśnienia jednostki notyfikowanej tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń i wątpliwości mając na uwadze zasady proporcjonalności i niedyskryminacji. Wątpliwości mogą być związane z weryfikacją spójności i adekwatności wniosku lub z doświadczeniami NSA związanymi z innymi podsystemami. Obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Jednostki dokonujące weryfikacji i ocen Jednostki notyfikowane Dokonują weryfikacji zgodności z wymaganiami zawartymi w TSI i wystawiają certyfikaty weryfikacji WE na podstawie umowy zawartej z producentem Dokonują weryfikacji interfejsów pomiędzy podsystemami, do których dany podsystem zostaje włączony Jednostki wyznaczone i podmioty uprawnione Dokonują sprawdzeń analogicznych, jak jednostki notyfikowane, lecz dokumentami odniesienia są przepisy i specyfikacje krajowe (np. w przypadku punktów otwartych, wymagań krajowych niepokrytych przez TSI) Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI z zasadniczymi wymaganiami określonymi w krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych W Polsce jednostki notyfikowane wykonują jednocześnie zadania dedykowane jednostkom wyznaczonym Jednostka notyfikowana po przeprowadzeniu weryfikacji WE dokumentuje jej przebieg i wytwarza dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu. Podmiot uprawniony po przeprowadzeniu weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI wystawia certyfikat weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI wraz z dokumentacją techniczną.

17 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Podmiot uprawniony dzieli certyfikat weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI na dwie części:  dotyczącą zgodności pomiędzy pojazdem kolejowym a siecią kolejową,  dotyczącą zgodności pojazdu z pozostałymi wymaganiami określonymi w krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych. Obowiązki podmiotu uprawnionego – pojazd niezgodny z TSI

18 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Prezes UTK jest organem administracji.  W postępowaniu o wydanie zezwolenia stosuje się wszystkie wymogi określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.  Wnioskodawca mający siedzibę za granicą powinien ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce.  Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentacją przebiegu oceny zgodności.  Prezes UTK wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji – pierwsze zezwolenie wydawane jest zarówno dla typu pojazdu, jak i pierwszego egzemplarza.  Informację o wydaniu zezwolenia Prezes UTK przekazuje Europejskiej Agencji Kolejowej w celu zarejestrowania typu pojazdu kolejowego w europejskim rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji. Postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zagadnienia techniczne

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa INTEROPERACYJNOŚĆ oznacza zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. ZDOLNOŚĆ ta zależy od warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań. INTEROPERACYJNOŚĆ

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ZASADNICZE WYMAGANIA Zasadnicze wymagania Bezpieczeństwo Niezawodność i dostępność Zdrowie Ochrona środowiska naturalnego Zgodność techniczna Dostępność zasadnicze wymagania oznaczają wszystkie warunki, jakie muszą być spełnione przez system kolei, podsystemy oraz składniki interoperacyjności, w tym interfejsy

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dyrektywa 2008/57/WE TSI Normy europejskie EN Normy krajowe Punkty otwarte Przypadki szczególne

23 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI oznaczają specyfikacje przyjęte zgodnie z Dyrektywą 2008/57/WE, obejmujące każdy z podsystemów lub część podsystemu, celem spełnienia zasadniczych wymagań oraz zapewnienia interoperacyjności systemu kolei

24 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI dla pojazdów pasażerskich LOC & PAS TSI – 1302/2014 PRM TSI – 1300/2014 STR TSI – 1303/2014 CCS TSI – 2012/88/UE NOI TSI – 1304/2014 Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=frecciarossa&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d6CBVO6fE4LBPe6egJgO&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=opzTmBjW49aLBM%253A%3BVMRI- FbkadAiCM%3Bhttps%253A%252F%252Fracevents.files.wordpress.com%252F2014%252F09%252Fil-frecciarossa-1000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fracevents.net%252F2014%252F09%252F23%252Ffrecciarossa-1000-un-treno-super-veloce-per- ferrovie-dello-stato%252F%3B2840%3B1945

25 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa TSI TSI są przyjmowane jako decyzje lub rozporządzenia Komisji – co oznacza, że są bezpośrednio implementowane do polskiego porządku prawnego TSI = PRAWO

26 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa LOC & PAS TSI – 1302/2014 ma zastosowanie do całego nowego taboru systemu kolei, który został dopuszczony do eksploatacji od dnia 1 stycznia 2015 r. i do istniejącego taboru, w przypadku gdy podlega on odnowieniu lub modernizacji zgodnie z art. 20 dyrektywy 2008/57/WE dotyczy jednego z następujących typów:  pociągi napędzane energią cieplną i elektryczne  jednostki trakcyjne napędzane energią cieplną i elektryczne  wagony pasażerskie  tabor kolejowy przeznaczony do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej

27 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa LOC & PAS TSI – 1302/2014 Tabor wyłączony z zakresu stosowania LOC&PAS TSI:  pociągi metra, tramwaje i inne pojazdy kolei lekkiej  pojazdy przeznaczone na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, miejskich lub podmiejskich w sieciach, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei  pojazdy użytkowane wyłącznie na infrastrukturze kolejowej należącej do właścicieli prywatnych, istniejące wyłącznie na użytek właściciela do celów własnej działalności w zakresie transportu towarów  pojazdy kolejowe przewidziane wyłącznie do użytku lokalnego, historycznego lub turystycznego

28 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa LOC & PAS TSI – 1302/2014 Zakres geograficzny Sieć transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (TEN) Sieć transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (TEN) Pozostała część sieci całego systemu kolei zgodnie z rozszerzeniem zakresu opisanym w pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2008/57/WE

29 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa LOC & PAS TSI – 1302/2014 Wdrożenie TSI  cały tabor wyprodukowany zgodnie z projektem opracowanym po dacie rozpoczęcia stosowania LOC&PAS TSI musi być z nią zgodny  Okres przejściowy – tylko do 1 stycznia 2017 r.!!!!  projekty w zaawansowanym stadium realizacji  umowy w trakcie wykonania  tabor zgodny z istniejącym projektem

30 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa PRM TSI – 1300/2014 Tabor kolei dużych prędkości Tabor kolei konwencjonalnej (tylko w przypadku, gdy tabor przeznaczony jest do przewozu pasażerów; nie ma zastosowania przy modernizacji lub odnowie taboru zabytkowego)

31 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa STR TSI – 1303/2014 transeuropejski system kolei konwencjonalnych transeuropejski system kolei dużych prędkości inne części całego systemu kolei, zgodnie z rozszerzeniem zakresu, o którym mowa w sekcji 4 załącznika I do dyrektywy 57/2008/WE dotyczy systemów nowych, odnawianych i modernizowanych dotyczy taboru, który jest objęty zakresem specyfikacji LOC&PAS dotyczy wyłącznie środków specjalnych, zaprojektowanych w celu redukcji zagrożeń specyficznych dla ruchu w tunelach ma zastosowanie do tuneli o długości ponad 1 km (o ile nie określono inaczej) tabor dopuszczony do ruchu w tunelach powinien spełniać kategorię bezpieczeństwa pożarowego A lub B Grafikę pobrano ze strony: https://www.google.pl/search?q=tunel+kolejowy&biw=1600&bih=763&tbm=isch&imgil=3q6rQwqd- fKHgM%253A%253BFuGJbxOP5HFpcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpl.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FTunel_%28budownictwo%29&source=iu&pf=m&fir=3q6rQwqd- fKHgM%253A%252CFuGJbxOP5HFpcM%252C_&usg=__QrfrBh06wAJ2EPes4VKmiqu24Ek%3D&ved=0CCkQyjc&ei=bPeCVJPgBoGrUsDng9AI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3q6rQwqd- fKHgM%253A%3BFuGJbxOP5HFpcM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fd%252Fd2%252FTunnelr%2525C3%2525B6hre_U-Bahn_Station_Richtung_HBF_Max-Weber-Platz_OhWeh- 002.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.wikipedia.org%252Fwiki%252FTunel_%28budownictwo%29%3B3648%3B2736

32 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa STR TSI – 1303/2014 tabor pasażerski w STR TSI został podzielony na kategorię A i B kategoria taboru musi być odnotowana w dokumentacji technicznej szczegółowe wymagania odnośnie taboru zostały określone w LOC&PAS TSI

33 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE sterowanie urządzenia pokładowe to wszelkie pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci gdy urządzenia krajowego systemu kontroli pociągu stanowią obowiązkowe wyposażenie pokładowe taboru kursującego na danej linii lub w danej części sieci transeuropejskiej, system klasy B ma taką samą wartość prawną jak TSI Grafika pobrana ze strony: https://www.google.pl/search?q=etcs&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZQGDVLycMoP0OuWWgYAC&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ljw3desMeWaKIM%253A%3BJmOhbxXwtEMnvM%3Bhtt p%253A%252F%252Fwww.phoenixcontact.cz%252Flocal_content_images%252Falcatel_conclusion_xxl.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.phoenixcontact.cz%252Findustries%252F26475_26535.htm%3B424%3B234

34 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE zainstalowanie ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku: każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie" modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie", jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji lub parametrów eksploatacyjnych podsystemu ERTMS - WDROŻENIE POKŁADOWE nowe lokomotywy, nowe wagony i inne nowe samobieżne pojazdy kolejowe posiadające kabinę maszynisty, zamówione po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzone do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r., muszą być wyposażone w ERTMS; nie ma zastosowania do nowych lokomotyw manewrowych i innych nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, jeżeli są one zaprojektowane z przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy.

35 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa CCS TSI – 2012/88/UE SIEĆ KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI Zainstalowanie pokładowego ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku: każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie - urządzenia pokładowe" każdej modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu "Sterowanie - urządzenia pokładowe", jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji, parametrów eksploatacyjnych lub związanych z interoperacyjnością interfejsów istniejącego systemu. Nie dotyczy to modyfikacji uznanych za konieczne celem usunięcia wad związanych z bezpieczeństwem w istniejących systemach. Grafika pobrana ze strony:https://www.google.pl/search?q=etcs&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZQGDVLycMoP0OuWWgYAC&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mpfNnj53KPRAiM%253A%3BrsfHdZMAIafaFM%3 Bhttp%253A%252F%252Fwww.railwaypro.com%252Fwp%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F07%252FB-broshure-forside.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.railwaypro.com%252Fwp%252Froi-assessment-required-for- etcs-implementation%252F%3B3504%3B2520

36 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NOI TSI – 1304/2014 cały tabor kolejowy objęty LOC&PAS TSI TSI obejmuje wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnego, hałasu ruszania, hałasu przejazdu oraz hałasu wewnątrz kabiny maszynisty Grafika pobrana ze strony: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radiownet.pl%2Fsystem%2Fpost%2Fmulti_posts%2Favatars%2F120519%2Flarge%2Frys3.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radiownet.pl%2Fpublikacje%2Fzdrowie-ludzi- zagrozone-przez-halas&h=383&w=480&tbnid=bjEeE7EWNFb0YM%3A&zoom=1&docid=KS71TqQGTEo1LM&ei=fAaDVLi3H8LxUpCJg-gP&tbm=isch&ved=0CEEQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=4428&page=1&start=0&ndsp=21

37 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ODSTĘPSTWA od TSI JEŻELI NIE ZACHODZĄ WŁAŚCIWE SZCZEGÓLNE PRZYPADKI, PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE NIE MUSI STOSOWAĆ JEDNEJ LUB KILKU TSI ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE ROZWOJU ROK OD WEJŚCIA W ŻYCIE KAŻDEJ TSI WYMAGANIA DO ZGŁOSZENIA ODSTĘPSTWA OKREŚLONO W art. 25f USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

38 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa KONIEC OKRESU PRZEJŚCIOWEGO w 2017 r.! Grafika pochodzi ze strony: https://www.google.pl/search?q=odliczanie+1&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LhCDVPKDH8a9UfH1gOAP&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7TcijP4Dt3aHzM%253A%3Bi9WPf8SX- v47wM%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs.dreamstime.com%252Fz%252Fodliczanie-1-liczba-filmu-4300914.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpl.dreamstime.com%252Fobrazy-stock-odliczanie-1-liczba-filmu-image4300914%3B1325%3B1300

39 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa KRAJOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Punkty otwarte i przypadki szczególne określone w TSI Potwierdzenie zgodności pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym potwierdzenie zgodności charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami Weryfikacja pojazdów niezgodnych z TSI

40 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa KRAJOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Lista Prezesa Urzędu Transportu kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei

41 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa POZOSTAŁE DOKUMENTY Wymagania zawarte w szczególnych aktach prawnych (np. ustawa o dozorze technicznym, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych) W przypadku gdy brak jest stosownego dokumentu odniesienia, producent może wybrać samodzielnie rozwiązanie, które pozwoli na spełnienie wymagań zasadniczych

42 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl W prezentacji wykorzystano grafikę ogólnie dostępną na portalu http://pixabay.com.


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google