Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne
Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych  Spotkanie informacyjne Kraków, 11 lutego 2014 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Nabór systemowy nr POKL/9.1.1/II/14
Termin składania wniosków od 24 stycznia do 28 lutego 2014 r. Dostępne środki: 2 2

3 Zgodnie z obowiązującym kryterium formalnym
UPRAWNIENI PROJEKTODAWCY – BENEFICJENCI SYSTEMOWI Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w Załączniku nr 6 do Założeń dotyczących naboru i realizacji projektów systemowych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w roku 2014 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującym kryterium formalnym Łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów krajowych (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. 3

4 OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW SYSTEMOWYCH
Organ prowadzący, jako beneficjent systemowy, jest zobowiązany do: oszacowania łącznych potrzeb oddziałów przedszkolnych w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich realizację (zgodnie z ustalonymi limitami przez MIR). Szkoły/oddziały przedszkolne wskazują potrzeby poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu, który stanowi Załącznik nr 5 do Zasad, informowania szkół/oddziałów przedszkolnych o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego, przygotowania wniosku o dofinansowanie, dokonania zakupu towarów i usług, rozliczenia projektu systemowego i jego monitorowania. 4

5 TYP PROJEKTU Programy zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1): - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (c) – projekty systemowe 5

6 UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPY DOCELOWE
Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu PO KL zostanie w pierwszej kolejności skierowane do: oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego). 6

7 ZAŁOŻENIA FINANSOWE Całkowita wartość projektu systemowego uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem w ramach projektu, podlegającym pod organ prowadzący będący beneficjentem projektu. Należy zwrócić uwagę, że w ramach naboru nr POKL/9.1.1/II/14 możliwe jest objęcie wsparciem wyłącznie oddziałów już istniejących. Kwota kalkulacyjna przeznaczona na wsparcie jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż ,05 zł. W celu wyliczenia ogólnej wartości projektu należy przemnożyć kwotę kalkulacyjną przez liczbę oddziałów przedszkolnych, natomiast w przypadku klas łączonych kwota powinna być naliczona proporcjonalnie, w zależności od wielkości ułamka. Na etapie realizacji projektu beneficjent może przekazać na rzecz takiej klasy wyższe środki, o ile nie zostanie przekroczona wartość ogólnego dofinansowania. 7

8 ZAŁOŻENIA FINANSOWE Wysokość środków finansowych dla poszczególnych oddziałów przedszkolnych musi zostać ustalona przez beneficjenta (na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszenia do projektu do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL …). Zgodnie z Zasadami: „W przypadku, gdy oddział przedszkolny na podstawie przeprowadzonej diagnozy nie zgłosi zapotrzebowania na środki finansowe lub zgłosi je na kwotę niższą niż kwota wskazana powyżej beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację działań projektowych w pozostałych oddziałach przedszkolnych objętych wnioskiem o dofinansowanie bądź zrezygnować z części środków, jakie mogłyby zostać mu przyznane. O podziale środków niewykorzystanych decydują beneficjenci na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oddziałów przedszkolnych”. 8

9 ZAŁOŻENIA FINANSOWE W ramach projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich. W projekcie systemowym nie jest wymagany wkład własny. Projekt systemowy nie podlega obowiązkowi audytu zewnętrznego. Projekty rozliczane są na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. 9

10 ZAŁOŻENIA FINANSOWE Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wydatki są kwalifikowalne, o ile m.in.: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu, są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat). Co do zasady, projektodawca, sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, powinien dostosować się do stawek wynikających z rozeznania rynku przeprowadzonego przez WUP w Krakowie, ujętych w Załączniku nr 7 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów w ramach naboru systemowego nr POKL/9.1.1/II/14. 10

11 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU
11

12 KRYTERIA DOSTĘPU Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. 12

13 NABÓR PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
W RAMACH PO KL

14 ETAPY NABORU PROJEKTÓW
1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 5. UMOWA O DOFINANSOWANIE 4. LISTA RANKINGOWA

15 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie? Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór? Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie? Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? Czy realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie działania? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? OCENA FORMALNA

16 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy (w tym partnerów, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym), podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku, niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML), brak lub niewłaściwy sposób potwierdzenia kopii wniosku za zgodność z oryginałem, niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), OCENA FORMALNA

17 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym, brak strony/stron w którymkolwiek z egzemplarzy wniosku, inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku, złożenie wniosku przygotowanego w aktualnej wersji Generatora Wniosków GWA-E off-line (w takim przypadku dopuszczalne jest ponowne złożenie wniosku prawidłowo wczytanego do generatora GWA on-line i zwalidowanego, nawet, jeżeli skutkuje to zmianą sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem iż w treści wniosku nie wprowadzono żadnych zmian), błąd polegający na niewłaściwym wypełnieniu pola 1.5 – w sytuacji, gdy wniosek przygotowany w Generatorze Wniosków GWA on-line nie jest opatrzony nagłówkiem Wydruk próbny, OCENA FORMALNA

18 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
brak informacji, że wskazana we wniosku wysokość obrotu dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego, zawarcie nieprecyzyjnych zapisów, niepozwalających na stwierdzenie, czy podana kwota dotyczy obrotu za ostatni zamknięty rok obrotowy, np. zastosowanie skrótu uniemożliwiającego jednoznaczne zrozumienie zapisu), podanie informacji dotyczącej potencjału finansowego niezgodnie z definicją obrotu dla danego rodzaju podmiotu (np. wskazanie jako obrotów gminy wartości przychodów zamiast wydatków), brak informacji dotyczących wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za ostatni zamknięty rok obrotowy. OCENA FORMALNA

19 POPRAWA BŁĘDÓW FORMALNYCH
niezgodność sum kontrolnych na poszczególnych stronach wersji papierowej wniosku, niezgodność sum kontrolnych pomiędzy dwoma egzemplarzami wersji papierowej, brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylko w wersji elektronicznej), złożenie wniosku, który nie przeszedł pomyślnie walidacji (Wydruk próbny), niezłożenie wniosku na obowiązującym formularzu (niewypełnienie wniosku w oparciu o aktualną wersję Generatora Wniosków). OCENA FORMALNA

20 BŁĘDY FORMALNE SKUTKUJĄCE ODRZUCENIEM – bez możliwości poprawy
W sytuacji, gdy roczny obrót projektodawcy i partnera (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest niższy od najwyższych rocznych wydatków zaplanowanych w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) wniosek o dofinansowanie projektu jest odrzucany. OCENA FORMALNA

21 OCENA FORMALNA OCENA FORMALNA
Podczas drugiego etapu oceny formalnej sprawdzana jest zgodność wniosku z kryterium dostępu: 1. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat. Podstawą skierowania do korekty wniosku za niespełnienie kryterium dostępu jest: brak informacji na temat zachowania trwałości rezultatów projektu, zawarcie we wniosku niepełnych informacji dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu (np. brak informacji dotyczących czasu utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego), niepozwalających stwierdzić czy przedmiotowe kryterium jest spełnione. OCENA FORMALNA

22 OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
OCENA MERYTORYCZNA Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne oraz kryterium dostępu przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o: OCENA MERYTORYCZNA OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE Kryteria zostały wymienione w takiej kolejności, w jakiej członek KOP je weryfikuje. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 22

23 KRYTERIA HORYZONTALNE
Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym? Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL? Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w oparciu o stawki jednostkowe? OCENA MERYTORYCZNA

24 STANDARD MINIMUM W związku z charakterem realizowanego wsparcia polegającym tylko na doposażeniu oddziałów przedszkolnych, projekty składane w Poddziałaniu PO KL należy traktować jako wyjątek nr 3 od standardu minimum (zamknięta rekrutacja). Przedmiotowa informacja powinna zostać umieszczona we wniosku o dofinansowanie projektu.

25 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
OCENA MERYTORYCZNA JEDYNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE I PROJEKTODAWCY WYZNACZNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

26 KOMISJA OCENY PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH (KOPS)
Ocena merytoryczna projektu jest dokonywana przez jedną osobę wybraną w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOPS. Każdy członek KOPS przed przystąpieniem do oceny podpisuje deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności. OCENA MERYTORYCZNA

27 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL
27 27

28 ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY
Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP w Krakowie terminie następujących załączników: harmonogram płatności, oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy/partnera, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umowy z partnerami, wypis z organu rejestrowego dotyczący beneficjenta, oświadczenie o realizatorze.

29 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Umowa o dofinansowanie określa: harmonogram dokonywania wydatków, wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, zobowiązanie do poddania się kontroli, termin i sposób rozliczenia środków, formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości.

30 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Zasady dokonywania płatności: Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem płatności i w momencie faktycznego zapotrzebowania na środki, tj. co do zasady nie bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz bezpośrednio przed momentem konieczności dokonania pierwszych płatności w projekcie. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 150% najwyższej transzy w ramach projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia.

31 KONSTRUKCJA PROJEKTU W RAMACH PO KL
Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w następujących dokumentach: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 31

32 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Uzasadnij potrzebę realizacji projektu, Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu, Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów), Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu), Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru). 32

33 3.1.1 W punkcie wniosku projektodawca powinien zawrzeć informacje dotyczące rozpoznanych problemów, na które odpowiedź stanowi cel projektu, a do rozwiązania czy też do złagodzenia których powinien przyczynić się projekt. Zapisy wniosku w szczególności powinny zawierać dane na temat: stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie, na terenie której funkcjonują oddziały przedszkolne planowane do objęcia wsparciem w ramach Projektu, UWAGA: Przez wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej należy rozumieć procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj. stosunek liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do liczby populacji dzieci w wieku 3-5 lat w gminie, pomnożone przez 100%. liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i planowanych do objęcia wsparciem oraz liczbę placówek tj. szkół, w których te oddziały występują, UWAGA: Jeśli oddział przedszkolny jest łączony z oddziałem szkolnym (np. I klasą), to należy wykazać, jaką część oddziału łączonego stanowi oddział przedszkolny oraz wykazać tylko dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. 33

34 3.1.1 Zapisy wniosku w szczególności powinny zawierać dane na temat:
problemów gminy, na terenie której funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu, z zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (z uwzględnieniem informacji nt. przyczyn niskiego poziomu upowszechnienia, funkcjonowania alternatywnych form wczesnej edukacji, ewentualnej konieczności dowożenia dzieci do oddalonych od miejsca zamieszkania placówek itp.) oraz działań podejmowanych w tym zakresie, uzasadnienia dla konieczności skierowania dodatkowego wsparcia do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego (z uwzględnieniem informacji nt. stanu technicznego oddziałów przedszkolnych planowanych do objęcia wsparciem, w tym warunków lokalowych i organizacyjnych, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne). 34

35 3.1.1 Ponadto, we wniosku należy przedstawić w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w danej gminie. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego naboru został zamieszczony w Załączniku nr 6 do Zasad. Jednocześnie, z uwagi na konieczność zachowania trwałości wspartych oddziałów przedszkolnych, projektodawca powinien we wniosku o dofinansowanie zawrzeć deklarację zachowania rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu – wymóg ten stanowi kryterium dostępu w niniejszym naborze. 35

36 Cel główny W punkcie wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.

37 Cele szczegółowe W punkcie wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięcie celu głównego. Cele szczegółowe stanowią rozbicie celu głównego na zestaw celów cząstkowych, koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu głównego. Cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie zadania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości.

38 3.1.2 i 3.1.3 - Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. - Należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. 38 38

39 3.1.2 i 3.1.3 Obowiązkowe jest wykazanie w odniesieniu do celu głównego projektu wskaźnika wymienionego w Podręczniku Wskaźników PO KL dla Poddziałania PO KL, który dotyczy złożonego Projektu, tj.: Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. Powyższy wskaźnik mierzy liczbę placówek, tj. szkół podstawowych, niezależnie od liczby oddziałów, które uzyskały wsparcie w danej szkole podstawowej. Zgodnie z Zasadami obligatoryjne jest również monitorowanie wskaźnika: Liczba oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy X, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu. Dodatkowo, w Zasadach zawarto przykładowe wskaźniki pomiaru celów szczegółowych: Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu, Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. 39 39

40 3.2 - Grupy docelowe W pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie należy dokonać szczegółowej charakterystyki grup docelowych, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Projektodawca jest zobowiązany do wskazania liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i planowanych do objęcia wsparciem, a także do opisania stanu technicznego tych oddziałów. 40

41 3.3 - Zadania Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania, Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem, Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań. 41

42 3.3 - Zadania W projekcie systemowym założyć można realizację następujących zadań: zadanie 1: organizacja placu zabaw, zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń, zadanie 3: wyposażenie. Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań, jednak nie może realizować zadań innych niż ww. wymienione. Beneficjent systemowy opisuje działania, które podejmie w ramach projektu w odpowiedzi na zdiagnozowane i opisane w pkt wniosku problemy. W opisie zadania należy wskazać elementy podjętych działań, w tym rodzaje doposażanych pomieszczeń, zakres zlecanych usług, sposób wyłonienia dostawców i wykonawców usług, ich rozliczeń itp. Projektodawca jest zobowiązany do przyporządkowania każdego zadania do wskazanych w pkt wniosku celów szczegółowych. 42

43 3.5 - Oddziaływanie projektu
Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, Opisz wartość dodaną projektu. 43

44 3.6 - Potencjał i doświadczenie projektodawcy
Opisz doświadczenie beneficjenta/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów, Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy beneficjenta/partnerów do realizacji projektu. Kryterium formalne roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. 44

45 3.7 - Opis sposobu zarządzania projektem
Opis zawarty w tym punkcie powinien pozwolić osobie oceniającej na weryfikację, czy i w jakim zakresie potencjał kadrowy, techniczny i administracyjny beneficjenta zapewnia sprawną realizację projektu. Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 45

46 IV Wydatki projektu Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków, zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 4 – Katalog wydatków kwalifikowalnych do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL…, Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu. Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 46

47 Cross-financing zakup oraz leasing pojazdów oraz mebli,
zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyższa od 350 zł, zakup oraz leasing sprzętu, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyższa od 350 zł celem przekazania uczestnikom projektów PO KL, dostosowywania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Zakup materiałów dydaktycznych o wartości przekraczającej 350 zł jest kwalifikowalny w projekcie jako wydatek poniesiony w ramach cross-financingu, jeśli zakupiony sprzęt wyczerpuje przesłanki uznania za środek trwały w świetle definicji zawartej w ustawie o rachunkowości (rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nim, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki). Opis doświadczenia kadry nie może być ogólny 47 47

48 CROSS - FINANCING Dla projektów realizowanych w Poddziałaniu PO KL został zniesiony obowiązujący limit cross-financingu (10%). Po zmianie poziom wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu będzie wynikać ze specyfiki projektu i jego założeń oraz będzie podlegać szczegółowej weryfikacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. W skrajnych przypadkach będzie mógł wynieść nawet 100%. 48

49 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
Zgodnie z regułą proporcjonalności rozliczenie projektu pod względem finansowym następuje w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.: kryterium dostępu, celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 49

50 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne. 50

51 TERMINY Zamknięcie naboru – 28 lutego 2014 r.
Termin oceny formalnej – 14/21 dni od zamknięcia naboru Termin oceny merytorycznej – ok. 2 – 3 miesiące od zamknięcia naboru Podpisanie umowy o dofinansowanie – ok. 4 – 5 miesięcy od złożenia wniosku

52 DOKUMENTY Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL na lata , Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podręcznik wskaźników PO KL , Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

53 STRONY INTERNETOWE

54 Pomoc w przygotowaniu wniosku
ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Tel: , ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Nawojowska 4, Nowy Sącz Telefon: Tel: ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim Tel: 033  ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2, Tarnów Tel: ,

55 Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego TARNÓW KRAKÓW NOWY SĄCZ Al. Solidarności 5-9 tel. (14)   Plac Na Stawach 1 tel. (12) ul. Węgierska 146 tel. (18)

56 Dziękujemy za uwagę Tel. 12 42 40 737 efs@wup-krakow.pl
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google