Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Rewitalizacja obszarów w nowej perspektywie finansowej Włocławek, 6 sierpnia 2014 r.

2 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, to program dwufunduszowy, łączący interwencje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W swym założeniu ma przyczynić się do rozwoju społeczno- gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz do realizacji celów europejskich wyznaczonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

3 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Projekt dokumentu RPO WK-P na lata 2014 – został przekazany do Komisji Europejskiej, gdzie zostanie poddany procesowi negocjacji, który potrwa do końca 2014 roku.

4 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Jedną z głównych zasad programowania jest wymiar terytorialny: Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności (przekraczanie granic). Relacje te mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, programowej, jak i na poziomie konkretnych interwencji: infrastrukturalnych, społecznych, edukacyjnych, zwiększających pozytywne oddziaływanie pomiędzy obszarami (współpraca).

5 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

6 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Idea inwestycji zintegrowanych: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych oraz kształtowanie komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych w ramach obszarów funkcjonalnych realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów funkcjonalnych kształtowanie relacji jednostek terytorialnych w ramach obszarów funkcjonalnych

7 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia w RPO WK-P na lata EFRR PI 4.3 – efektywność energetyczna PI 4.5 – transport publiczny i realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej PI 6.2 – gospodarka wodno-ściekowa PI kultura PI 6.4 – zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna PI 9.2 – rewitalizacja PI 10.4 – infrastruktura przedszkolna i szkolnictwa zawodowego EFS PI 8.8 – godzenie życia zawodowego i prywatnego PI 9.4 – aktywizacja społeczno-zawodowa PI 9.7 – usługi społeczne i zdrowotne PI 10.1 – edukacja ogólna i przedszkolna PI 10.3 BIS – szkolnictwo zawodowe

8 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Realizowany będzie wyłącznie przy zastosowaniu instrumentu ZIT dla obszarów miejskich tj. na terenie Bydgoszczy i Torunia i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz miast o charakterze regionalnym i subregionalnym (Grudziądz, Inowrocław, Włocławek) i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Cel szczegółowy: włączenie społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Efekt realizacji: zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wzrost aktywności społecznej na obszarach problemowych.

9 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Opis typów i przykłady przedsięwzięć: - rewitalizacja społeczno – gospodarcza, a także fizyczna obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, jako jedno z podstawowych działań mających się przyczynić do minimalizacji istniejących na danym obszarze problemów, - niwelowanie kumulacji negatywnych zjawisk społecznych w zakresie: problemów gospodarczych, ubóstwa, wykluczenia społecznego, zdegradowanej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz dostępności transportowej, - zastosowanie rozwiązań opartych na szerokim zestawie interwencji, gdzie szczególne znaczenie będą miały projekty realizowane w ramach EFS związane z likwidacją wykluczenia społecznego, - wspieranie wyłącznie inwestycji infrastrukturalnych, będących uzupełnieniem planowanych lub zrealizowanych inwestycji EFS i mające zarazem na celu wywołanie określonego efektu społecznego na zidentyfikowanym obszarze problemowym,

10 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
- podejmowane działań rewitalizacyjnych w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji i podporządkowanie ich rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, - realizowanie projektów rewitalizacyjnych wyłącznie, jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru, co spowoduje, że będą musiały nabrać charakteru kompleksowego.

11 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (wg założeń z czerwca 2014) : będzie posiadać powszechny charakter, tak aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło sie utożsamiać z ideą napraw środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania w tym zakresie, będzie definiować rewitalizację, jako wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany i zintegrowany poprzez określenie i realizację programów rewitalizacji. program rewitalizacji stanowić będzie podstawę wspierania go poprzez instrumenty i narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne, i instrumenty krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. będzie odnosić się zarówno do zagadnień przywracania świetności dzielnicom śródmiejskim, uzdrawiania relacji społecznych i rozwiązywania problemów infrastrukturalno – technicznych w zaniedbanych dzielnicach i blokowiskach, ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych i poportowych,

12 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Narodowy Plan Rewitalizacji c.d. będzie wskazywać obszary zdegradowane, jako priorytety miejsc koncentracji działań, będzie preferować przedsięwzięcia i inicjatywy ukierunkowane na odnowę i ulepszenie miast, będzie traktować priorytetowo działania zintegrowane: konieczność umiejętnego łączenia inwestycji infrastrukturalnych (EFRR) z działaniami społecznymi czy gospodarczymi (EFS) będzie rozwijać formułę partnerstwa publiczno – prawnego oraz tworzenie impulsów do inwestowania na obszarach zdegradowanych. Zgodnie z założeniami Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 ma być gotowy do końca 2014 r.

13 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Podsumowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na lata Działanie 7.1 L.P. Tytuł projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania w zł Środki do refundacji w zł 1. Rewitalizacja Zielonego Rynku 9 807 969,68 6 252 731,17 Projekt rozliczony 2. Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno – społeczne 2 282 582,16 1 486 189,24 3. Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów 12 353 887,63 6 382 157,19 4. Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I 1 410 979,09 987 552,71 5. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I – Przebudowa Starego Rynku 5 138 708,11 2 388 174,30 6. Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element II 6 052 090,32 3 069 988,46 1 047 711,82 (wniosek o płatność końcową) 7. Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 1 734 305,66 1 080 757,47 107 821,70 8. Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 11 967 612,00 7 787 003,32 1 674 153,04 9. Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – etap II* 2 254 461,48 300 000,00 Razem 53 002 596,13 29 734 553,86 3 129 686,56 *Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 1 lipca 2014 r. W lipcu złożono wniosek o płatność pośrednią na kwotę 279 466,40 zł.

14 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Podsumowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na lata Działanie 7.2 L.P. Tytuł projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania w zł Środki do refundacji w zł 1. Centrum Kultury „Browar B” – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego - Łęgska  227,42 18 469 752,37 3 514 692,56 (wniosek o płatność pośrednią - 2 565 320,57 i płatność końcową – 949 371,99) Razem 34 260 227,42 Suma dla Działań 7.1. i 7.2. 87 262 823,55 48 204 306,23 6 644 379,12

15 Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek
Dziękuję za uwagę 6 sierpnia 2014r.


Pobierz ppt "Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google